2sin3x 1/sinx=2cos3x+1/cosx

2sin3x1sinx=2cos3x+1cosx

Bạn đang xem: 2sin3x 1/sinx=2cos3x+1/cosx

(2sin3x.sinx1)/sinx=(2cos3x.cosx+1)/cosx

2sin3x.sinx.cosxcosx=2cos3x.cosx.sinx+sinx

sin3x.sin2xcosx=cos3x.sin2x+sinx

2sin3x1sinx=2cos3x+1cosx

2sin3x2cos3x=1/sinx+1/cosx

2(3sinx4sin3x)2(4cos3x3cosx)=(sinx+cosx)/sinx.cosx

6(sinx+cosx)8(sin3x+cos3x)=(sinx+cosx)/sinx.cosx

6(sinx+cosx)8(sinx+cosx)(1sinx.cosx)

=(sinx+cosx)/sinx.cosx

(sinx+cosx)[68(1sinx.cosx)1sinx.cosx]=0

Xem thêm: phòng công tác sinh viên đại học bách khoa đà nẵng

(sinx+cosx)(8sinx.cosx21sinx.cosx)=0

sinx+cosx=0 or sinx.cosx=1/2 or sinx.cosx=1/4

For sinx+cosx=0 or sinx.cosx=1/2

tanx=1sin2x=1

x=kππ/42x=2xπ+π/2

kϵ integers.

x=nπ+π/4

nϵ integers

For sinx.cosx=1/4

Xem thêm: xây dựng và phát triển nền văn hoá việt nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc

sin2x=1/2

2x=mπ+π/6(1)m

x=mπ2+(1)mπ12


1137941_887954_ans_fcfd1ec1109b46a587f7694da4c648ba.jpg