bài tập đảo ngữ trong tiếng anh có đáp án

Bài ghi chép 50 Bài tập luyện Đảo ngữ nhập Tiếng Anh vô cùng hoặc sở hữu lời nói giải bao gồm rất đầy đủ lý thuyết trọng tâm về Đảo ngữ nhập Tiếng Anh và bên trên 50 bài xích tập luyện về Đảo ngữ nhập Tiếng Anh tinh lọc, sở hữu đáp án cụ thể khiến cho bạn nắm rõ cơ hội dùng của Đảo ngữ nhập Tiếng Anh.

50 Bài tập luyện Đảo ngữ nhập Tiếng Anh vô cùng hoặc sở hữu lời nói giải

Phần I. Lý thuyết

1. Định nghĩa, chức năng

Bạn đang xem: bài tập đảo ngữ trong tiếng anh có đáp án

Đảo ngữ là dạng câu bịa đặt trợ động kể từ (hoặc động kể từ TOBE) hoặc trạng kể từ lên đầu câu nhằm nhấn mạnh vấn đề nguyên tố cần thiết ham muốn thưa nhập câu.

2. Các dạng hòn đảo ngữ thông thường gặp

*Đảo ngữ với trạng kể từ phủ định:

Một số trạng kể từ phủ toan như:

- Seldom, rarely, scarcely (hiếm khi)

- Never (không bao giờ)

- Hardly (hầu như không)

- Little (ít Khi, khan hiếm khi)

- Hardly ever (hầu như ko bao giờ)

Cấu trúc: Trạng kể từ phủ toan + trợ động kể từ + S + V

Ví dụ: Rarely does Jane go to tát the library. (Jane khan hiếm lúc tới thư viện).

Chú ý: Việc phân chia thì của trợ động kể từ tùy thuộc vào thì của câu.

*Đảo ngữ với group kể từ chứa chấp “no”:

Các group kể từ chứa chấp “no”:

- at no time: ko bao giờ

- on no condition: ko đầy đủ ĐK, dù vậy nào

- on no account: ko thể vì như thế nguyên do nào

- under/ in no circumstances: ko bao giờ

- for no searson: không tồn tại nguyên do gì

- in no way: ko thể này, ko thể

- no longer: ko..........nữa

- nowhere: ko điểm nào

Cấu trúc: Trạng kể từ chứa chấp “no” + trợ động kể từ + S + V

Ví dụ: For no reason vì thế we give up. (Không sở hữu nguyên do gì nhằm tất cả chúng ta quăng quật cuộc).

*Đảo ngữ với So:

Cấu trúc:

- So + adj (tính từ) + tobe + S + that + clause (mệnh đề)

- So + adv (trạng từ) + trợ động kể từ + S + V + that + clause

Ví dụ 1: So beautiful is she that she can become The Miss World.

Ví dụ 2: So quickly did he drive that the police couldn’t catch him.

*Đảo ngữ với Such:

Cấu trúc:

- Such + tobe + (a/an) + adj + N + that + clause

- Such + (a/an) + adj + N + tobe + that + clause

Ví dụ: Such is a beautiful dress that I want to tát buy it. (Cái váy đẹp nhất cho tới nỗi tôi ham muốn mua sắm nó).

*Đảo ngữ với group kể từ chứa chấp “only”:

- Cấu trúc 1 vận dụng với những cụm:

   + only once: chỉ 1 lần

   + only later: chỉ với sau đó

   + only in this/ that way: chỉ bằng phương pháp này/ cơ hội đó

   + only after + V.ing/N : chỉ với sau khi

   + only by + V.ing/N: chỉ bằng phương pháp, vì chưng việc

   + only with + N: chỉ với

   + only then: chỉ với sau đó

   + only + giới kể từ + thời gian: chỉ nhập lúc

Các cụm kể từ chứa chấp “only” bên trên + trạng kể từ + trợ động kể từ + S + V

Ví dụ: Only by working hard can you make a lot of money.

- Cấu trúc 2 vận dụng với những cụm:

   + only when: chỉ khi

   + only after: chỉ với sau khi

   + only if: chỉ nếu như mà

Các cụm kể từ chứa chấp “only” bên trên + S1 + V1 (+O1) + trợ động kể từ + S2 + V2

Ví dụ: Only when they broke up did he understand his love for her.

- Cấu trúc 3 với “not only…but also” (không những… nhưng mà còn):

Not only + trợ động kể từ + S + V1 + but + S + also + V2

Ví dụ: Not only does he play football well, but he also study well.

*Cấu trúc hòn đảo ngữ với những group kể từ kết hợp:

- No sooner … than thở … (vừa mới nhất … thì)

- Hardly … when… (vừa mới nhất … thì)

No sooner/ Hardly + had + S + VP2 + than/ when + S + V-quá khứ đơn

Ví dụ: No sooner had I studied than thở it cut off the power.

*Đảo ngữ với trạng kể từ chỉ địa điểm:

Các trạng kể từ chỉ địa điểm:

   + here: ở đây

   + there: ở đó

   + giới kể từ (on/in/at/…) + địa điểm

Cấu trúc: Các trạng kể từ chỉ vị trí + V + S

Ví dụ: Here had an accident. (Ở trên đây đang được có một vụ tai nạn).

Lưu ý: Trường thích hợp căn nhà ngữ là những đại kể từ nhân xưng như I, you, we, they, he, she, it, cấu hình tiếp tục như sau: Trạng kể từ chỉ vị trí + S + V

Ví dụ: There they are. (Họ ở đó).

Phần II. Bài tập

Task 1. Hãy gửi lịch sự dạng hòn đảo ngữ những câu sau

1. He is ví intelligent that he always scores high.

⇒ So….......

2. He hardly bought an insurance when he had an accident.

(1) ⇒ Hardly.......

(2) ⇒ No sooner.......

3. The thief ran away.

⇒ Away.......

4. I could drive motorbike only when I reached 18.

⇒ Only when.......

5. He had hardly left the office when the telephone rang.

⇒ No sooner .......

6. He is both intelligent and handsome.

⇒ Not only.......

7. She will never accept his proposal.

⇒ At no time.......

8. Mr. Bean rarely showed his intelligence.

⇒ Rarely.......

9. I phone him as soon as I went home page.

(1) ⇒ No sooner.......

(2) ⇒ Scarcely.......

10. He only thought about having a holiday abroad after he retired.

⇒ Only after.......

1. So intelligent is he that he always scores high.

2. (1) ⇒ Hardly had he bought an insurance when he had an accident.

   (2) ⇒ No sooner had he bought an insurance xe đạp than thở he had an accident.

3. Away ran the thief.

4. Only when I reached 18 could I drive motorbike.

5. He had hardly left the office when the telephone rang.

6. Not only is he intelligent but also handsome.

7. At no time will she accept his proposal.

8. Rarely did Mr. Bean show his intelligence.

9. (1) ⇒ No sooner had I gone home page than thở I phoned him.

   (2) ⇒ Scarcely had I gone home page when I phoned him.

10. Only after he retired did he think about having a holiday abroad.

Task 2. Hãy gửi lịch sự dạng hòn đảo ngữ những câu sau

1. He dived into the sea.

⇒ Into.......

2. He is such a lazy boy that no one likes him

⇒ Such.......

3. She is such a gentle girl that she speaks very softly.

⇒ Such.......

4. The girl lắc on the bed.

⇒ On.......

5. It was not until she was 18 that she went abroad.

⇒ Not until.......

6. We can only improve our skills by training hard.

⇒ Only.......

7. We are here.

⇒ Here.......

8. He no longer drinks coffee.

⇒ No longer.......

9. He stood outside the door.

⇒ Outside.......

10. It was not until they were robbed of money that they became more careful.

⇒ Not until.......

1. Into the sea he dived.

2. Such a lazy boy is he that no one likes him.

3. Such is a gentle girl that she speaks very softly.

hoặc: Such a gentle girl is she that she speaks very softly.

4. On the bed lắc the girl

5. Not until she was 18 did she go abroad.

6. Only by training hard can we improve our skills.

7. Here we are.

Xem thêm: học phí trường đại học kinh doanh và công nghệ hà nội

8. No longer does he drink coffee.

9. Outside the door he stood.

10. Not until they were robbed of money did they become more careful.

Task 3. Rewrite each of the following sentences with the given words in such a way that it means the same as the sentence printed above it.

1. He had hardly left the office when the telephone rang.

⇒ No sooner........

2. I had only just put the phone down when the quấn rang back.

⇒ Hardly........

3. He didn’t finish his work until the bell rang.

⇒ Not until........

4. We only began to tát see the symptoms of the disease after several months.

⇒ Only........

5. A sleeping dog was lying under the table.

⇒ Under the table........

6. His brother had rarely been more excited.

⇒ Rarely........

7. The facts were not all made public until later.

⇒ Only........

8. If I had realized what would happen, I wouldn’t have accepted the job.

⇒ Had........

1. No sooner had he left the office than thở the telephone rang.

2. Hardly had I just put the phone down when the quấn rang back.

3. Not until the bell rang did he finish his work.

4. Only after several months did we begin to tát see the symptoms of the disease.

5. Under the table was lying a sleeping dog.

6. Rarely had his brother been more excited.

7. Only until later were the facts all made public

8. Had I realized what would happen, I wouldn’t have accepted the job.

Task 4. Dùng NEVER ghi chép lại câu với kiểu dáng hòn đảo ngữ

1. She had never been ví happy before.

⇒ Never before.......

2. I have never heard such nonsense!

⇒ Never.........

3. I have never seen such a mess in my life.

⇒ Never in my life.......

4. Our profits have never been higher than thở they are this year.

⇒ Never.......

5. The film had never before laid on such a sumptuous celebration.

⇒ Never.......

6. I've never come across such a horrifying film.

⇒ Never.......

7. I've never been ví moved by a Shakespeare production.

⇒ Never.......

1. Never before had she been ví happy.

2. Never have I heard such nonsense

3. Never in my life have I seen such a mess in my life

4. Never have our profits been higher than thở they are this year

5. Never before had the film laid on such a sumptuous celebration.

6. Never have I come across such a horrifying film.

7. I've never been ví moved by a Shakespeare production.

Task 5. Rewrite these sentences, using inversion with NOT.

1. He is my friend as well as yours.

⇒ Not only.......

2. He not only spent all his money but also borrowed some from mạ.

⇒ Not only.......

3. Harry not only broke his leg but also injured his shoulder.

⇒ Not only.......

4. He is both intelligent and handsome.

⇒ Not only.......

5. She is impatient and dishonest.

⇒ Not only.......

6. The bus not only crashed into a tree, but it also ran over a mèo.

⇒ Not.......

7. She not only wrote the text but also selected the illustrations.

⇒ Not.......

8. She is not only beautiful but also attractive.

⇒ Not........

1. Not only is he my friend but also yours

2. Not only did he spend all his money but also borrowed some from me

3. Not only did Harry break his leg but also injured his shoulder

4. Not only is he intelligent but also handsome

5. Not only is she impatient but dishonest as well

6. Not only did the bus crash into a tree but it also ran over a mèo.

7. Not only did she write the text but also selected the illustrations.

8. Not only is she beautiful but also attractive.

Task 6. Dùng RARELY, SELDOM hoặc LITTLE ghi chép lại câu với kiểu dáng hòn đảo ngữ

1. One rarely finds good service these days.

⇒ Rarely.......

2. She has rarely travelled more than thở fifty miles from her village.

⇒ Rarely.......

3. Public borrowing has seldom been ví high.

⇒ Seldom.......

4. They had seldom participated in such a fascinating ceremony.

⇒ Seldom.......

5. They little suspected that the musical was going to tát be a runaway success.

⇒ Little.......

6. The embassy staff little realized that Ted was a secret agent

⇒ Little.......

8. He has seldom seen anything stranger

⇒ Seldom.......

1. Rarely does one find good service these days

2. Rarely has she traveled more than thở fifty miles from her village

3. Seldom public borrowing has been ví high

4. Seldom had they participated in such a fascinating ceremony.

5. Little did they suspect that the musical was going to tát be a runaway success.

6. Little did the embassy staff realize that Ted was a secret agent

7. Little did she realize what would happen to tát her next.

8. Seldom has he seldom seen anything stranger.

Task 7. Rewrite each of the following sentences with the given words in such a way that it means the same as the sentence printed above it.

1. He spent all his money. He even borrowed some from mạ.

⇒ Not only........

2. He had hardly left the office when the telephone rang.

⇒ No sooner ........

3. I had only just put the phone down when the quấn rang back.

⇒ Hardly ........

4. He didn’t finish his work until the bell rang.

⇒ Not until ........

5. We only began to tát see the symptoms of the disease after several months.

⇒ Only ........

1. Not only did he spend all his money but she also borrowed some from mạ.

2. No sooner had I left the office than thở the phone rang.

3. Hardly had I put the phone down when the quấn rang back.

4. Not until the bell rang did he finish his work.

5. Only after several months did we begin to tát see the symptoms of the disease.

Task 8. Rewrite each of the following sentences with the given words in such a way that it means the same as the sentence printed above it.

1. The response to tát our appeal was ví great that we has to tát take on more staff.

⇒ Such........

2. Harry broke his leg, and also injured his shoulder.

⇒ Not only ........

3. The police didn’t at all suspect that the judge was the murderer.

⇒ Little ........

4. If you vì thế happen to tát see Helen, could you ask her to tát Gọi me?

⇒ Should........

5. The bus driver cannot be blamed for the accident in any way.

⇒ In ........

1. Such was the responsible to tát our appeal that we has to tát take on more staff

2. Not only did Harry break his leg but he also injured his shoulder.

3. Little did the police suspect that the judgment was the murderer.

4. Should you see Helen, could you ask her to tát Gọi me?

5. In no way can the bus be blamed for the accident.

Xem thêm thắt những bài xích tập luyện Ngữ pháp Tiếng Anh vô cùng hoặc sở hữu lời nói giải cụ thể khác:

  • Bài tập luyện về If only vô cùng hoặc sở hữu lời nói giải
  • Bài tập luyện In order to tát, So as to tát vô cùng hoặc sở hữu lời nói giải
  • Bài tập luyện Neither, Either vô cùng hoặc sở hữu lời nói giải
  • Bài tập luyện So, Such, Enough, Too vô cùng hoặc sở hữu lời nói giải

Đã sở hữu phầm mềm VietJack bên trên Smartphone, giải bài xích tập luyện SGK, SBT Soạn văn, Văn kiểu mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay lập tức phần mềm bên trên Android và iOS.

Theo dõi Shop chúng tôi không tính tiền bên trên social facebook và youtube:

Follow https://www.facebook.com/hoc.cung.vietjack/ nhằm kế tiếp theo gót dõi những loạt bài xích tiên tiến nhất về ngữ pháp giờ Anh, luyện thi đua TOEIC, Java,C,C++,Javascript,HTML,Python,Database,Mobile.... tiên tiến nhất của Shop chúng tôi.