bài tập nhị thức newton lớp 11 co loi giai

Bài viết lách nhị thức Newton nâng lên với cách thức giải cụ thể gom học viên ôn tập dượt, biết phương pháp thực hiện bài bác tập dượt nhị thức Newton nâng lên.

Bạn đang xem: bài tập nhị thức newton lớp 11 co loi giai

Bài tập dượt về nhị thức Newton nâng lên (cực hoặc với câu nói. giải)

A. Ví dụ minh họa

Ví dụ 1: Gọi Tk là số hạng loại k vô khai triển (x3+2y2)13 nhưng mà tổng số nón của x và nó vô số hạng tê liệt vày 32. Hệ số của Tk bằng?

Quảng cáo

A.198620    B.186284    C.219648    D.2012864

Hướng dẫn giải :

Đáp án : C

Bài tập dượt về nhị thức Newton nâng lên (cực hoặc với câu nói. giải)

Ví dụ 2: Cho khai triển: (x-1)2n+x.(x+1)(2n-1)= a0+ a1 x+ a2.x2+⋯+ a2n.x2n với n vẹn toàn dương và n≥3. hiểu rằng Bài tập dượt về nhị thức Newton nâng lên (cực hoặc với câu nói. giải)a2k=768. Tính a6

A.188     B.284     C.336    D.424

Hướng dẫn giải :

Đáp án : C

Đặt P(x)= (x-1)2n+x.(x+1)(2n-1)= a0+ a1 x+ a2.x2+⋯+ a2n.x2n

⇒ P(1)= 22n- 1 =a0+ a1 + ...+ a2n

Và P(-1)= 22n = a0- a1 + a2- ....+ a2n

⇒ P(1) + P(-1) = 22n-1 +22n = 2. Bài tập dượt về nhị thức Newton nâng lên (cực hoặc với câu nói. giải) a2k=768= 1536

Suy ra: 22n-1 +22n = 1536 ⇔ n= 5

⇒hệ số a6 chứa chấp x6 vô khai triển vẫn mang đến là:

Bài tập dượt về nhị thức Newton nâng lên (cực hoặc với câu nói. giải)

Quảng cáo

Ví dụ 3: Gọi S là tổng những thông số của những lũy quá bậc vẹn toàn dương của x vô khai triển nhị thức: P(x) = (x+ 1/x)2018. Tính S + một nửa C10092018

Hướng dẫn giải :

Đáp án : B

Bài tập dượt về nhị thức Newton nâng lên (cực hoặc với câu nói. giải)

Ví dụ 4: Tìm n,hiểu được thông số của x4 vô khai triển (x3+2x2+3x).(x+1)n vày 804

A.n=10    B.n=11     C.n=12    D.n=13

Hướng dẫn giải :

Đáp án : C

Bài tập dượt về nhị thức Newton nâng lên (cực hoặc với câu nói. giải)

Ví dụ 5: Cho khai triển an (x-1)n + an-1(x-1)n-1 + ...+ a1(x-1)+ a0 = xn vớ từng số thực x; n∈N; n> 4. Tìm n biết a2+ a3+ a4 = 83n

A.n=10    B.n=11    C.n=12    D.n=13

Hướng dẫn giải :

Đáp án : D

Quảng cáo

Bài tập dượt về nhị thức Newton nâng lên (cực hoặc với câu nói. giải)

Ví dụ 6: Sau khi khai triển và rút gọn gàng biểu thức (x - 1/x2)20+ (x3- 1/x)10 với toàn bộ từng nào số hạng?

A.29     B.28     C.27    D.26

Hướng dẫn giải :

Đáp án : A

Bài tập dượt về nhị thức Newton nâng lên (cực hoặc với câu nói. giải)

Ví dụ 7: Có từng nào số thực x nhằm khi khai triển nhị thức (2x+ 2(1/2-x))n với tổng số hạng loại 3 và loại 5 vày 135; còn tổng của thân phụ số hạng cuối là 22.

A.1    B.2    C.3    D.4

Hướng dẫn giải :

Đáp án : B

Bài tập dượt về nhị thức Newton nâng lên (cực hoặc với câu nói. giải)

Ví dụ 8: Trong khai triển của biểu thức (x3-x-2)2017. Tính tổng S của những thông số của x2k+ 1 với k vẹn toàn dương.

A.2017.22017    B.2017.22016     C.2016.22016    D.2018.22017

Hướng dẫn giải :

Đáp án : B

Bài tập dượt về nhị thức Newton nâng lên (cực hoặc với câu nói. giải)

Quảng cáo

B. Bài tập dượt trắc nghiệm

Câu 1: Gọi a3n- 3 là thông số của số hạng chứa chấp x3n- 3 vô khai triển (x2+1)n.(x+2)n. Tìm n sao mang đến a3n- 3 = 26n?

A.n=4    B.n=5    C.n=6    D.n=7

Lời giải:

Đáp án : B

Bài tập dượt về nhị thức Newton nâng lên (cực hoặc với câu nói. giải)

Câu 2: Gọi a5n-10 là thông số của số hạng chứa chấp x5n-10 tronh khai triển (x3+1)n.(x2+2)n. hiểu a5n- 10 = 1000n( n-1). Tìm n

A.n=13    B.n=15    C.n=16    D.n=17

Lời giải:

Đáp án : D

Ta với

Bài tập dượt về nhị thức Newton nâng lên (cực hoặc với câu nói. giải)

Câu 3: Cho kahi triển x(x+1)n + 2( x+1)n= a0+ a1x+ a2.x2+ ...+ an+1xn+1 với n là số ngẫu nhiên và n≥2. Tìm n; hiểu được a2 – 7n; n.an ; an-2 theo đuổi trật tự tê liệt lập trở thành một cấp cho số nằm trong.

A.n= 6    B.n= 8    C.n= 10    D.n= 12

Lời giải:

Đáp án : C

Ta có

Bài tập dượt về nhị thức Newton nâng lên (cực hoặc với câu nói. giải)

Xem thêm: phân tích cảnh cho chữ trong bài chữ người tử tù

Vậy n=10

Câu 4: Xác tấp tểnh n hiểu được thông số của xn vô khai triển (1+x+2x2+⋯+n.xn )2 vày 6n

A.n= 5    B.n= 6    C.n= 4    D.n= 7

Lời giải:

Đáp án : A

Ta có

Bài tập dượt về nhị thức Newton nâng lên (cực hoặc với câu nói. giải)

Vậy n=10

Câu 5: Khai triển (1+x+ x2+ ..+ x10)11 được viết lách trở thành a0+ a1x+ a2.x2+ ...+a110x110.

Bài tập dượt về nhị thức Newton nâng lên (cực hoặc với câu nói. giải)

A.S= 9     B.S= 10    C.S= 13     D.S= 11

Lời giải:

Đáp án : D

Bài tập dượt về nhị thức Newton nâng lên (cực hoặc với câu nói. giải)

Câu 6: hiểu rằng vô khai triển nhị thức Niu- tơn của nhiều thức P(x)= (2+x+ 2x2+ x3)n thì thông số của x5 là 1001. Tổng những thông số vô khai triển của P(x) vày :

A.7776     B.6784    C.6842    D.8640

Lời giải:

Đáp án : A

Bài tập dượt về nhị thức Newton nâng lên (cực hoặc với câu nói. giải)

Hệ số của x5 ứng với k+ 2l thỏa mãn nhu cầu : k+ 2l= 5

⇒ (k; l)= { (5; 0); (3,1); (1;2)}

Trường hợp ý 1. Với n≥5 khi tê liệt (k; l)= { (5; 0); (3,1); (1;2)}

⇒ Hệ số của x5 là :

Bài tập dượt về nhị thức Newton nâng lên (cực hoặc với câu nói. giải)

Vì vế ngược lẻ nhưng mà vế cần luôn luôn chẵn nếu như n>5 bởi vậy chỉ hoàn toàn có thể lựa chọn n=5.

Thử lại vô phương trình tao thấy thỏa mãn nhu cầu ĐK.

Trường hợp ý 2. Với 3≤n<5 khi tê liệt (k; l) = {(3;1); (1;2)}

⇒ Hệ số của x5 là :

Bài tập dượt về nhị thức Newton nâng lên (cực hoặc với câu nói. giải)

Vì vế ngược lẻ nhưng mà vế cần luôn luôn chẵn nếu như n>3 bởi vậy chỉ hoàn toàn có thể lựa chọn n= 3

Thử lại vô phương trình tao thấy n= 3 ko thỏa mãn nhu cầu ĐK.

Trường hợp ý 3. Với n= 2 khi tê liệt (k;l)= (1;2)

⇒ Hệ số của x5 là :

Bài tập dượt về nhị thức Newton nâng lên (cực hoặc với câu nói. giải)

Do tê liệt chỉ mất n= 5 thỏa mãn nhu cầu nên tổng những thông số vô khai triển:

Cho x= 1 tao được: 65 = 7776

Câu 7: Cho khai triển P(x)= (1+x).(2+ x). ..(1+2017x) = a0+ a1x+ a2x2+ ...+ a2017x2017. Kí hiệu P’(x) và P”(x) theo lần lượt là đạo hàm cấp cho 1 và đạo hàm cấp cho 2 của nhiều thức P(x). Khẳng tấp tểnh nào là tại đây đúng?

A.a2 = P’(0)     B.a2=(P'(0))/2     C.a2=P''(0)    D.a2=(P^''(0))/2

Lời giải:

Đáp án : D

Ta có: P'(x)= a1+2a2x+3a3x2+⋯+2017a2017x2016

Tiếp tục đạo hàm đợt tiếp nhữa, tao có:

P''(x)=2a2+6a3x+⋯+2017.2016.a2017x2015

Cho x = 0 tao được: P''(0)=2a2 nên a2=(P^''(0))/2

Câu 8: Tìm thông số của số hạng chứa chấp x3 vô khai triển: (1-2x+2015x2016-2016x2017+2017.x2018)60

Bài tập dượt về nhị thức Newton nâng lên (cực hoặc với câu nói. giải)

Lời giải:

Đáp án : A

Bài tập dượt về nhị thức Newton nâng lên (cực hoặc với câu nói. giải)

Câu 9: Cho khai triển

Bài tập dượt về nhị thức Newton nâng lên (cực hoặc với câu nói. giải)

Lời giải:

Đáp án : B

Bài tập dượt về nhị thức Newton nâng lên (cực hoặc với câu nói. giải)

Xem thêm thắt những dạng bài bác tập dượt Toán lớp 11 với vô đề thi đua trung học phổ thông Quốc gia khác:

 • Cách giải câu hỏi điểm số dùng Tổ hợp ý (cực hoặc với câu nói. giải)
 • Cách giải câu hỏi điểm hình dùng Tổ hợp ý (cực hoặc với câu nói. giải)
 • Cách khai triển nhị thức Newton: dò thám thông số, số hạng vô khai triển vô cùng hay
 • Tìm số hạng chứa chấp x^a vô khai triển nhiều thức P.. (cực hoặc với câu nói. giải)
 • Cách dò thám thông số lớn số 1 vô khai triển (cực hoặc với câu nói. giải)
 • Cách xác lập phép tắc test, không khí khuôn mẫu (cực hoặc với câu nói. giải)
 • Cách dò thám phần trăm của biến chuyển cố (cực hoặc với câu nói. giải)
 • Cách tính phần trăm câu hỏi tương quan cho tới điểm số (cực hoặc với câu nói. giải)

Săn SALE shopee mon 9:

 • Đồ người sử dụng học hành giá rất mềm
 • Sữa chăm sóc thể Vaseline chỉ rộng lớn 40k/chai
 • Tsubaki 199k/3 chai
 • L'Oreal mua 1 tặng 3

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GIA SƯ DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 11

Bộ giáo án, bài bác giảng powerpoint, đề thi đua giành cho nghề giáo và gia sư giành cho bố mẹ bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài tương hỗ ĐK : 084 283 45 85

Đã với phầm mềm VietJack bên trên điện thoại thông minh, giải bài bác tập dượt SGK, SBT Soạn văn, Văn khuôn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải tức thì phần mềm bên trên Android và iOS.

Nhóm học hành facebook không lấy phí mang đến teen 2k5: fb.com/groups/hoctap2k5/

Theo dõi Shop chúng tôi không lấy phí bên trên social facebook và youtube:

Nếu thấy hoặc, hãy khuyến khích và share nhé! Các phản hồi ko phù phù hợp với nội quy phản hồi trang web sẽ ảnh hưởng cấm phản hồi vĩnh viễn.

to-hop-xac-suat.jsp


Giải bài bác tập dượt lớp 11 sách mới nhất những môn học

Xem thêm: phan tich nhan vat tnu trong tac pham rung xa nu cua nguyen trung thanh