bài tập thì quá khứ tiếp diễn với when và while

banner ganh đua thu

Với thì vượt lên khứ tiếp tục vô ngữ pháp giờ đồng hồ Anh, Khi trình diễn mô tả hành vi nào là bại liệt xẩy ra đồng thời với hành vi không giống vô vượt lên khứ người tao thông thường người sử dụng when và why. quý khách đang được bắt cứng cáp được lúc nào 2 liên kể từ này chưa?

Hãy nằm trong IELTS Vietop thực hành thực tế thực hiện bài tập thì quá khứ tiếp diễn với when và while với những bài bác tập dượt sau đây nhé.

Bạn đang xem: bài tập thì quá khứ tiếp diễn với when và while

Bài tập dượt thì vượt lên khứ tiếp tục với when và while
Bài tập dượt thì vượt lên khứ tiếp tục với when và while
Lý thuyết thì vượt lên khứ tiếp tục với when và while
Lý thuyết thì vượt lên khứ tiếp tục với when và while

Thì vượt lên khứ tiếp tục được dùng làm trình diễn mô tả hành vi trình diễn mô tả một hành vi đang được ra mắt bên trên một thời điểm xác lập vô vượt lên khứ. Vậy Khi vô câu đem xuất hiện tại when và why thì tất cả chúng ta nên phân tách những thì ở những vế câu như vậy nào? Hãy nằm trong nom lại qua chuyện bảng tổ hợp sau đây nhé.

Quá khứ tiếp tục với whenQuá khứ tiếp tục với while
Ý nghĩaTrong Khi, vô thời hạn, khiTrong khi, trong những lúc, vô thời gian
Cách dùngDiễn mô tả hành vi vô vượt lên khứ đang được ra mắt vô thời hạn cộc thì đem hành vi không giống chen vô tức thì.

Cấu trúc: 
When
+ mệnh đề vượt lên khứ tiếp diễn + mệnh đề quá khứ đơn
Hoặc: When + mệnh đề vượt lên khứ quá khứ đơn + mệnh đề tiếp diễn

– Diễn mô tả 2 hoặc nhiều hành vi ra mắt đồng thời vô vượt lên khứ.

Cấu trúc:
While
+ mệnh đề quá khứ tiếp diễn + mệnh đề quá khứ tiếp diễn.

– Diễn mô tả hành vi đang được kéo dãn vô vượt lên khứ thì đem hành vi không giống chen ngang.

Cấu trúc: While + mệnh đề quá khứ tiếp tục + mệnh đề quá khứ đơn

Vị trí vô câuĐứng đầu hoặc cuối câu. Khi hàng đầu câu, mệnh đề chứa chấp when cần tất nhiên vệt phẩy tiếp sau đó.Đứng đầu hoặc cuối câu. Khi hàng đầu câu, mệnh đề chứa chấp while cần tất nhiên vệt phẩy tiếp sau đó.
Ví dụWhen the teacher came, the students were chatting. (Khi nghề giáo cho tới, những học viên đang được truyện trò.)
The students chatted when the teacher was coming. (Các học viên thủ thỉ Khi nghề giáo đang được đến).
While we were playing football, it rained. (Trong Khi Cửa Hàng chúng tôi đùa bóng thì trời sụp mưa).
While we were playing football, my grandmother was knitting. (Trong Khi Cửa Hàng chúng tôi đùa bóng thì bà tôi đang được đan len).

*Lưu ý: Điểm không giống nhau khi sử dụng when và while khi sử dụng thì vượt lên khứ tiếp tục là: người sử dụng when chỉ hành vi đang được ra mắt vô thời hạn cộc (thì vượt lên khứ tiếp diễn) thì hành vi không giống (thì vượt lên khứ) chen vô, người sử dụng while Khi chỉ hành vi đang được ra mắt vô thời hạn nhiều năm (thì vượt lên khứ tiếp diễn) thì hành vi không giống (thì vượt lên khứ) chen vô.

E.g.: 

 • When I was playing with my daughter, my mom came trang chính.
 • While I was playing with my daughter, my mom came trang chính.

→Hai câu ví dụ bên trên thì đều đem chân thành và ý nghĩa tôi đang được đùa với em gái thì u của tôi về cho tới căn nhà. Tuy nhiên ví dụ đầu ý niệm rằng đùa với em gái vô một khoảng chừng thời hạn kha khá nhiều năm thì u mới mẻ về, còn ở ví dụ loại nhì thì một vừa hai phải đùa với em gái một vài ba phút thì u về cho tới căn nhà.

Xem thêm thắt những dạng ngữ pháp:

Thì lúc này đơn

Thì vượt lên khứ đơn

Bảng vần âm giờ đồng hồ Anh

2. Bài tập dượt thì vượt lên khứ tiếp tục với when và while

Bài tập dượt thì vượt lên khứ tiếp tục với when và while
Bài tập dượt thì vượt lên khứ tiếp tục với when và while

2.1. Bài tập

Bài 1: Chia động kể từ vô ngoặc.

Xem thêm: bản cam kết tu dưỡng rèn luyện phấn đấu 2017

 1. She met him while she _______ (travel) on a train.
 2. While the woman was getting off the bus, she _______ (fall down).
 3. The thief ________ (break) into while we were sleeping.
 4. Lan took a photo while I ________ (not/look).
 5. While my mum was working in the garden, she ________ (hurt) her back.
 6. We were living in Hanoi when our old aunt _______ (die).
 7. When I got up this morning, it___________ (rain) heavily.
 8. While my dad was brushing teeth, my mum ________ (fall asleep).
 9. I saw a nightmare while I _______ (sleep) last night.
 10. What happened in your dream while a monster ________ (chase) you?
 11. He _______ (study) Chemistry when my friends _______ (come) around.
 12. While Hoa _______ (walk) in the street, she ______ (meet) her ex.
 13. Her baby ________ (wake) up while she ______(wash) the dish.
 14. He________(work) when her wife _______ (phone) him.
 15. The students ________ (have) a test when the storm _______ (start).

Bài 2: Hoàn trở thành câu với when hoặc while.

 1. Hoa gets 50$ a month ______(when/while) I get a only 30$.
 2. He was there quite a ______(when/while).
 3. You’ll be fine in a ______(when/while).
 4. Nhi is very outgoing, ______(when/while) Hoa is shy and quite.
 5. I was cooking ______(when/while) suddenly I heard a noise.
 6. ______(when/while) Rose was reading a book, her husband went vĩ đại work.
 7. ______(when/while) San and Kat were eating in the kitchen, the doorbell rang.
 8. Benda was playing in a volleyball team ______(when/while) he was a kid.
 9. Jack came trang chính ______(when/while) her brother was playing games.
 10. ______(when/while) Nhi was crying, the rain started.

Bài 3: Hoàn trở thành câu với when hoặc while.

 1. I first met my future husband (when/while) ………….. I was staying in Ho Chi Minh City.
 2. (when/while) …………..  I was talking vĩ đại my uncle on the phone, my mom came trang chính.
 3. We were playing cards (when/while) …………. the lights went off.
 4. (when/while) …………..  John was working, he often listened vĩ đại music.
 5. (when/while) …………..  I was in my hometown, power cuts were very frequent.
 6. He called bầm (when/while) ………….. I was taking a shower in the bathroom.
 7. Crystal was very unhappy (when/while) ………….. things weren’t going well for her.

Bài 4: Hoàn trở thành câu với đáp án vô ngoặc.

 1. It (rained/raining/was raining)……………….when I (got up/was getting up/did get up)………..this morning.
 2. When my dad (arriving/arrived/was arriving)………home, we (were having/had/are having)……………..dinner.
 3. The neighbors (playing/played/were playing)……………loud music when I (was calling/called/calling)……………the police.
 4. She (broke/was breaking/breaking) ……………her leg while she (rode/was riding/riding) …………her xe đạp.
 5. While they (was watching/watched/were watching)………a horror movie, they (heard/ were hearing/heared) ……………….a strange noise.
 6. He (felt/was feeling/feeling)……………sick while he (swimming/swam/was swimming)………..in the pool.
 7. I (did/was doing/doing) …………….my homework when the lights (going/went/was going)………out.
 8. The police (caught/catching/was catching)………………..him while he (was stealing/stolen/stole)………………a TV from a store.
 9. When I (was seeing/saw/seeing)…………….them, they (sat/were sitting/sitting)………….. under a tree in the park.
 10. He (lost/was losing/losing) …………………… his favorite grasses while he (was skiing/skied/skiing)……………………in the mountains. 

Xem thêm: Bài tập dượt thì lúc này tiếp tục và lúc này đơn

Bài 5:

 1. Mrs Brown ….………………(not/walk) in the garden when the murder happened.
 2. Mr Black ….………………(not/work) in his study when the murder happened.
 3. Miss Jones ….………………(not/talk) vĩ đại Mr. White when the murder happened.
 4. You ….………………(not/play) cards when the murder happened.
 5. Dr Ford ….………………(not/read) in his room when the murder happened.
 6. Mr. and Mrs. Green ….………………(not/eat) in the dining room when the murder happened.
 7. Mr Blue ….………………(not/drink) coffee in the library when the murder happened.
 8. The maid ….………………(not/clean) the bedrooms when the murder happened.
 9. I ….………………(not/listen) vĩ đại music when the murder happened.
 10. The dogs ….………………(not/play) outside when the murder happened.

Xem thêm:

Thì lúc này tiếp diễn

Thì Quá khứ trả thành

Thì sau này hoàn thành xong tiếp diễn

2.2. Đáp án

Bài 1:

 1. was travelling
 2. fell down
 3. broke
 4. was not looking
 5. hurt
 6. died
 7. was raining
 8. fell asleep
 9. was sleeping
 10. was chasing
 11. was studying – came
 12. was walking – met
 13. woke up – was washing
 14. was working – phoned
 15. were having – started

Bài 2:

 1. While
 2. While
 3. While
 4. While
 5. While
 6. When
 7. When
 8. When
 9. When
 10. While

Bài 3:

Xem thêm: thư viện trường đại học khoa học xã hội và nhân văn

 1. I first met my future husband while I was staying in Ho Chi Minh City.
 2. While I was talking vĩ đại my uncle on the phone, my mom came trang chính.
 3. We were playing cards when the lights went off.
 4. While John was working, he often listened vĩ đại music.
 5. When I was in my hometown, power cuts were very frequent.
 6. He called bầm while I was taking a shower in the bathroom.
 7. Crystal was very unhappy when things weren’t going well for her.

Bài 4:

 1. was raining/got up
 2. arrived/were having
 3. played/was calling
 4. broke/was riding
 5. were watching/heard
 6. felt/was swimming
 7. was doing/went
 8. caught/was stealing
 9. saw/were sitting
 10. lost/was skiing

Bài 5:

 1. wasn’t walking
 2. wasn’t working
 3. wasn’t talking
 4. weren’t playing
 5. wasn’t reading
 6. weren’t eating
 7. wasn’t drinking
 8. wasn’t cleaning
 9. wasn’t listening
 10. weren’t playing

Hy vọng những bài bác tập dượt bên trên đang được khiến cho bạn ôn lại thì vượt lên khứ hoàn thành xong tiếp tục với những bài tập thì quá khứ tiếp diễn với when và while. IELTS Vietop chúc bạn làm việc xuất sắc và hoàn thành xong được tiềm năng của tớ. Và hãy nhớ là theo đòi dõi những nội dung bài viết mới mẻ nhằm học tập giờ đồng hồ Anh thường ngày chúng ta nhé.