bài tập thứ tự thực hiện phép tính lớp 6

Chuyên đề Toán nâng lên lớp 6

VnDoc gửi cho tới chúng ta Bài luyện Toán nâng lên lớp 6: Thứ tự động tiến hành quy tắc tính bao hàm lý thuyết cơ bạn dạng kèm cặp những dạng bài bác luyện về phong thái tiến hành trật tự một quy tắc tính, hùn cho những em học viên ôn luyện và gia tăng những dạng bài bác luyện, tập luyện kĩ năng giải Toán lớp 6. Mời những em học viên tìm hiểu thêm cụ thể.

Bạn đang xem: bài tập thứ tự thực hiện phép tính lớp 6

Lưu ý: Nếu không tìm kiếm thấy nút Tải về nội dung bài viết này, chúng ta mừng rỡ lòng kéo xuống cuối nội dung bài viết nhằm chuyên chở về.

A. Thứ tự động tiến hành những quy tắc tính lớp 6 Lý thuyết

1. Đối với biểu thức không tồn tại lốt ngoặc

  • Nếu quy tắc tính chỉ mất nằm trong, trừ hoặc chỉ mất nhân, phân chia, tao tiến hành quy tắc tính theo dõi trật tự từ trái khoáy thanh lịch phải.
  • Nếu quy tắc tính đối với tất cả nằm trong , trừ, nhân, phân chia, thổi lên lũy quá, tao tiến hành quy tắc thổi lên lũy quá trước, rồi cho tới nhân phân chia, sau cuối cho tới nằm trong trừ.

Lũy quá >> nhân và phân chia >> nằm trong và trừ.

2. Đối với biểu thức với lốt ngoặc.

Nếu biểu thức với những lốt ngoặc: ngoặc tròn trặn ( ), ngoặc vuông [ ], ngoặc nhọn { }, tao tiến hành quy tắc tính theo dõi loại tự:

( ) >> [ ] >> { }

Ví dụ 1:

a) 5.42 – 18:32=5.16 – 18:9 = 80-2 = 78

b) 33.18 -33.12 = 27.18 -27.12 = 27.(18 – 12) = 27.6 = 162

c) 39.213 +87.39 = 39.(213+87) = 39.300 = 11700

d) 80 – [130-(12-4)2] = 80 - [130-82] = 80 - [130-64] = 80-66 = 14

Ví dụ 2:

a){[(16+4):4]-2}.6 = {[20:4]-2}.6 ={5-2}.6 = 3.6 =18

b)60:{[(12-3).2]+2} = 60:{[9.2]+2}=60:{18+2} = 60:20 = 3

B. Bài luyện Thứ tự động tiến hành quy tắc tính lớp 6

Bài toán 1 : Thực hiện tại quy tắc tính:

a) 5 . 22 – 18 : 3b) 17 . 85 + 15 . 17 – 120
c) 23 . 17 – 23 . 14d) trăng tròn – [ 30 – (5 – 1)2 ]
e) 75 – ( 3.52 – 4.23)f) 2.52 + 3: 710 – 54: 33
g) 150 + 50 : 5 - 2.32h) 5.32 – 32 : 42

Bài toán 2: Thực hiện tại quy tắc tính:

a) 27 . 75 + 25 . 27 – 150b) 12 : { 400 : [500 – (125 + 25 . 7)]}
c) 13 . 17 – 256 : 16 + 14 : 7 – 1d) 18 : 3 + 182 + 3.(51 : 17)
e) 15 – 25 . 8 : (100 . 2)f) 25 . 8 – 12.5 + 170 : 17 - 8

Bài toán 3: Thực hiện tại quy tắc tính:

a) 23 – 53 : 52 + 12.22b) 5[(85 – 35 : 7) : 8 + 90] – 50
c) 2.[(7 – 33 : 32) : 22 + 99] – 100d) 27 : 22 + 54 : 53 . 24 – 3.25
e) (35 . 37) : 310 + 5.24 – 73 : 7f) 32.[(52 – 3) : 11] – 24 + 2.103
g) (62007 – 62006) : 62006h) (52001- 52000) : 52000
i) (72005 + 72004) : 72004j) (57 + 75).(68 + 86).(24 – 42)
k) (75 + 79).(54 + 56).(33.3 – 92)l) [(52.23) – 72.2) : 2].6 – 7.25

Bài toán 4 : Tìm số ngẫu nhiên x, biết:

a) 70 – 5.(x – 3) = 45b) 12 + (5 + x) = 20
c) 130 – (100 + x) = 25d) 175 + (30 – x) = 200
e) 5(x + 12) + 22 = 92f) 95 – 5(x + 2) = 45
g) 10 + 2x = 45 : 43h) 14x + 54 = 82
i) 15x – 133 = 17j) 155 – 10(x + 1) = 55
k) 6(x + 23) + 40 = 100l) 22.(x + 32) – 5 = 55

Bài toán 5 : Tìm x, biết:

a) 5.22 + (x + 3) = 52b) 23 + (x – 32) = 53 - 43
c) 4(x – 5) – 23 = 24.3d) 5(x + 7) – 10 = 23.5
e) 72 – 7(13 – x) = 14f) 5x – 52 = 10
g) 9x – 2.32 = 34h) 10x + 22.5 = 102
i) 125 – 5(4 + x) = 15j) 26 + (5 + x) = 34

Bài toán 6 : Tìm x, biết:

a) 15 : (x + 2) = 3b) trăng tròn : (1 + x) = 2
c) 240 : (x – 5) = 22.52 – 20d) 96 - 3(x + 1) = 42
e) 5(x + 35) = 515f) 12x - 33 = 32 . 33
g) 541 - (218 + x) = 73h) 1230 : 3(x - 20) = 10

Bài toán 7 : Thực hiện tại quy tắc tính.

a) 27 . 75 + 25 . 27 - 150;

b) 142 - [50 - (23.10 - 23.5)]

c) 375 : {32 – [ 4 + (5. 32– 42)]} – 14

d) {210 : [16 + 3.(6 + 3. 22)]} – 3

e) 500 – {5[409 – (2³.3 – 21)²] - 1724}

Bài toán 8 : Thực hiện tại quy tắc tính.

a) 80 - (4.52 - 3.23)

b) 56 : 54 + 23.22 - 12017

c) 125 - 2.[56 - 48 : (15 - 7)]

d) 23.75 + 25.10 + 25.13 + 180

e) 2448 : [119 -(23 -6)]

f) [36.4 - 4.(82 - 7.11)2 : 4 - 20160

g) 303 - 3.{[655 - (18 : 2 + 1).43+ 5]} : 100

Bài toán 9 : Tìm x, biết:

a) 48 - 3(x + 5) = 24b) 2x+1 - 2x = 32
c) (15 + x) : 3 = 315 : 312d) 250 - 10(24 - 3x) : 15 = 244
e) 4x + 18 : 2 = 13f) 2x - 20 = 35 : 33
g) 525.5x-1 = 525h) x - 48 : 16 = 37

Bài toán 10 : Tìm x, biết:

a) [(8x - 12) : 4] . 33 = 36b) 41 - 2x+1 = 9
c) 32x-4 - x0 = 8d) 65 - 4x+2 = 20140
e) 120 + 2.(8x - 17) = 214f) 52x – 3 – 2 . 52 = 52. 3
g) 30 - [4(x - 2) + 15] = 3h) 740:(x + 10) = 102 – 2.13

Bài toán 11 : Tính tổng sau.

S = 4 + 7 + 10 + 13 +………………+ năm trước + 2017

S = 35 + 38 + 41 +……….+ 92 + 95

S = 10 + 12 + 14 +……….+ 96 + 98

Gợi ý việc 11: Tổng của sản phẩm số cơ hội đều.

Bước 1: tính số số hạng qua quýt công thức : n = (số cuối - số đầu) : d + 1

Với d là khoảng cách đằm thắm nhì số hạng tiếp tục.

Bước 2: Tính tổng S qua quýt công thức: S\ =\frac{Số\ cuối\ +\ Số\ đầu}{2}.n

Bài 12. Tìm độ quý hiếm của x nhằm vừa lòng 65− 4x+2= 20200

Thứ tự động tiến hành những quy tắc tình là dạng Toán thông thường bắt gặp trong những bài học kinh nghiệm Toán 6. Đây là dạng Toán với trong những bài bác đánh giá. Trong công tác sách mới nhất của 3 cuốn sách. Các em hoàn toàn có thể tìm hiểu thêm những điều giải của dạng Toán này sau đây:

C. Đáp án Bài luyện Thứ tự động tiến hành quy tắc tính lớp 6

Bài toán 1:

a) 5 . 22 – 18 : 32 = 5.4 – 18 : 9 = trăng tròn – 2 = 18

b) 17 . 85 + 15 . 17 – 120 = 17. (85 + 15) – 120 = 17.100 – 120 = 170 – 120 = 50

c) 23 . 17 – 23 . 14 = 23.(17 - 14) = 23.3 = 8.3 = 24

d) trăng tròn – [ 30 – (5 – 1)2 ] = trăng tròn – [30 – 42] = trăng tròn – [30 – 16] = trăng tròn – 14 = 6

e) 32                         f) 47                          g) 142                           h) 43

Bài toán 2:

a) 27 . 75 + 25 . 27 – 150 = 27. (75 + 25) – 150 = 27.100 – 150 = 270 – 150 = 120

b) 12 : { 400 : [500 – (125 + 25 . 7)]} = 12 : { 400 : [500 – (125 + 175)]}

= 12 : { 400 : [500 – 300]} = 12 : { 400 : 200} = 12 : 2 = 6

c) 13 . 17 – 256 : 16 + 14 : 7 – 1 = 221 – 16 + 2 = 207

d) 197                        e) 14                         f) 285

Bài toán 3:

a) 23 – 53 : 52 + 12.22 = 8 – 5 + 12.4 = 8 – 5 + 48 = 51

b) 5[(85 – 35 : 7) : 8 + 90] – 50 = 5[(85 – 5) : 8 + 90] – 50

= 5[(80 : 8 + 90] – 50 = 5[10 + 90] – 50 = 5.100 – 50 = 500 – 50 = 450

c) 2.[(7 – 33 : 32) : 22 + 99] – 100 = 2.[(7 – 3) : 22 + 99] – 100

= 2.[4 : 22 + 99] – 100 = 2.[4 : 4 + 99] – 100 = 2.[1 + 99] – 100 = 2.100 – 100 = 100

d) 27 : 22 + 54 : 53 . 24 – 3.25 = 25 + 5.16 – 3.25 = 32 + 5.16 – 3.32 = 32 + 80 – 96 = 16

e) 40                       f) 2002                         g) 5                    f) 4

i) 8                          j) 0                                k) 0                   l) 82

Bài toán 4:

a) 70 – 5.(x – 3) = 45

5.(x - 3) = 70 – 45

5.(x - 3) = 25

x – 3 = 25 : 5

x – 3 = 5

x = 5 + 3 = 8

b) 12 + (5 + x) = 20

5 + x = trăng tròn – 12

5 + x = 8

x = 8 – 5 = 3

c) 130 – (100 + x) = 25

100 + x = 130 – 25

100 + x = 105

x = 105 – 100 = 5

d) 175 + (30 – x) = 200

30 – x = 200 – 175

30 – x = 25

x = 30 – 25 = 5

e) x = 2                  f) x = 8                            g) x = 3             h) x = 2

i) x = 10                 j) x = 9                            k) x = 2              l) x = 6

Bài toán 5 :

a) 5.22 + (x + 3) = 52

5.4 + (x + 3) = 25

20 + (x + 3) = 25

x + 3 = 25 – 20

x + 3 = 5

x = 5 – 3 = 2

b) 23 + (x – 32) = 53 - 43

8 + (x – 9) = 125 – 64

8 + (x – 9) = 61

x – 9 = 61 – 8

x – 9 = 53

x = 53 + 9 = 62

c) 4(x – 5) – 23 = 24.3

4(x – 5) – 8 = 16.3

4(x – 5) – 8 = 48

4(x – 5) = 48 + 8

4(x – 5) = 56

x – 5 = 56 : 4

x – 5 = 14

x = 14 + 5 = 19

d) 5(x + 7) – 10 = 23.5

5(x + 7) – 10 = 8.5

5(x + 7) – 10 = 40

5(x + 7) = 40 + 10

5(x + 7) = 50

x + 7 = 50 : 5

x + 7 = 10

x = 10 – 7

x = 3

e) x = 8                              f) x = 7                             g) x = 11

h) x = 8                              i) x = 18                          j) x = 12

Bài toán 6:

a) 15 : (x + 2) = 3

x + 2 = 15 : 3

x + 2 = 5

x = 5 – 2 = 3

b) trăng tròn : (1 + x) = 2

1 + x = trăng tròn : 2

1 + x = 10

x = 10 – 1 = 9

c) 240 : (x – 5) = 22.52 – 20

240 : (x – 5) = 4.25 – 20

Xem thêm: hoàng hạc lâu tống mạnh hạo nhiên chi quảng lăng

240 : (x - 5) = 100 – 20

240 : (x - 5) = 80

x – 5 = 240 : 80

x – 5 = 3

x = 3 + 5 = 8

d) 96 - 3(x + 1) = 42

3(x + 1) = 96 – 42

3(x + 1) = 54

x + 1 = 54 : 3

x + 1 = 18

x = 18 – 1

x = 17

e) x = 68                 f) x = 23                    g) x = 250                       h) x = 61

Bài toán 7:

a) 27 . 75 + 25 . 27 – 150

= 27.(75 + 25) – 150

= 27.10 – 150 = 270 – 150 = 120

b) 142 - [50 - (23.10 - 23.5)]

= 142 - [50 - 23.(10 - 5)]

= 142 - [50 - 23.5]

= 142 - [50 - 23.5]

= 142 - [50 - 8.5]

= 142 – [50 – 40]

= 142 – 10

= 132

c) 375 : {32 – [ 4 + (5. 32– 42)]} – 14

= 375 : {32 – [ 4 + (5. 9 – 42)]} – 14

= 375 : {32 – [ 4 + (45 – 42)]} – 14

= 375 : {32 – [ 4 + 3]} – 14

=375 : {32 – 7} – 14

= 375 : 25 – 14

= 15 – 14 = 1

d) {210 : [16 + 3.(6 + 3. 22)]} – 3

= {210 : [16 + 3.(6 + 3. 4)]} – 3

= {210 : [16 + 3.(6 + 12)]} – 3

= {210 : [16 + 3.18]} – 3

= {210 : [16 + 54]} – 3

= {210 : 70} – 3 = 3 – 3 = 0

e) 500 −{5 × [409 − (23 × 3 − 21)2] − 1724}

= 500− {5 × [409 − (8 x 3 − 21)2] − 1724}

= 500 − {5 × [409 −(24−21)2] − 1724}

= 500 − [5×(409−32)−1724]

= 500 − [5×(409 − 9) −1724]

= 500 − (5×400 − 1724)

= 500 − (2000 − 1724)

= 500 − 276

= 224

Bài toán 8:

a) 80 - (4.52 - 3.23)

= 80 - (100 - 24)

= 4

b) 56 : 54 + 23 . 22 - 12017

= 52 + 25 - 1

= 25 + 32 - 1

= 56

c) 125 - 2.[56 - 48 : (15 - 7)]

= 125 - 2 . [56 - 48 : 8]

= 125 - 2 . [56 - 6]

= 125 - 2 . 50

= 125 - 100

= 25

d) 23.75 + 25.10 + 25.13 + 180

= 23 . 75 + 25 . ( 10 + 13 ) + 180

= 23 . 75 + 23 . 25 + 180

= 23 . ( 75 + 25 ) + 180

= 23 . 100 + 180

= 2300 + 180

= 2480

e) 2448 : [119 -(23 -6)]

= 2448 : (119 – 17)

= 2448 : 102 = 24

f) [36.4 - 4.(82 - 7.11)2 : 4 - 20160

= 144 − 4.(82−77)2: 4 − 1

= 144 − 4.52: 4 − 1

= 144 − 4. 25:4 − 1

= 144 − 100: 4−1

= 144 − 25 − 1

= 118

g) 303 - 3.{[655 - (18 : 2 + 1).43+ 5]} : 100

= 303 - 3. {[ 655- (18: 2 + 1).64 + 5]}: 1

= 303. 3 {[ 655 - (9 + 1). 64 + 5]}: 1

= 303. 3{[655 - 10. 64 + 5]}: 1

= 303. 3{[655 - 640 + 5]}: 1

= 303. 3{[15 + 5]}:1

= 303. 3. 20: 1

= 909. trăng tròn : 1

= 18180 : 1

= 18180

Bài toán 9:

a) x = 3

b) x = 5

c) x = 66

d) x = 5

e) x = 1

f) x = 5

g) x = 1

h) x = 40

Bài toán 10:

a) x = 15

b) x = 4

c) x = 3

d) x = 1

e) x = 8

f) x = 3

g) x = 5

h) x = 0

Bài toán 11 :

a) S = 4 + 7 + 10 + 13 +………………+ năm trước + 2017

Số số hạng: n = 672. Tổng: 679056

b) S = 35 + 38 + 41 +……….+ 92 + 95

Số số hạng: n = 21. Tổng: 1365

c) S = 10 + 12 + 14 +……….+ 96 + 98

Số số hạng: n = 45. Tổng: 2430

Bài 12

65 − 4x+2 = 20200

65 − 4x+2 =1

4x+2= 65 - 1

4x+2= 64

4x+2=43

x + 2 = 3

x = 3 - 2

x = 1

D. Bài luyện thức tự động tiến hành quy tắc tính 

Bài 1. Trong mùa tri ân người sử dụng của một cửa hàng năng lượng điện máy xanh rớt, cửa hàng tách 20% niêm yết cho từng một thành phầm vô tuyến LG. Cửa sản phẩm vẫn lãi 10% của giá bán nhập về so với từng cái vô tuyến đẩy ra. Giá niêm yết của một cái vô tuyến là từng nào, hiểu được từng thành phầm vô tuyến đẩy ra thì cửa hàng lãi được 800 000 đồng.

Bài 2.  Một xe hơi đã từng đi 110 km vô 3h. Trong giờ loại nhất, xe cộ chuồn được 1/3 quãng đàng. Trong giờ loại nhì, xe cộ chuồn được 2/5 quãng đàng còn sót lại. Hỏi vô giờ loại phụ thân xe cộ chuồn được từng nào ki-lô-mét?

Bài 3. Một người chuồn xe đạp điện vô 5 giờ. Trong 3h đầu, người cơ chuồn với véc tơ vận tốc tức thời 14km/h; 2 tiếng sau, người cơ chuồn với véc tơ vận tốc tức thời 9km/h.

a) Tính quãng đàng người cơ chuồn được vô 3h đầu; vô 2 tiếng sau.

b) Tính quãng đàng người cơ chuồn được vô 5 giờ.

Xem thêm: cá nhân tiêu biểu trong xây dựng giữ gìn phát huy giá trị truyền thống của llvt thủ đô hà nội

---------------------------

Trên trên đây VnDoc vẫn gửi cho tới chúng ta Bài luyện Toán lớp 6: Thứ tự động tiến hành quy tắc tính (Có đáp án). Hy vọng trải qua tư liệu này, những em tiếp tục biết phương pháp thực hiện những dạng bài bác tiến hành quy tắc tính lớp 6, kể từ cơ nâng lên kĩ năng giải Toán 6 và học tập chất lượng môn Toán rộng lớn. Chúc những em học tập chất lượng.

Các dạng bài bác luyện Toán 6 khác:

  • Bài luyện Toán nâng lên lớp 6: Tìm ĐK phân chia hết
  • Bài luyện Toán lớp 6: Lũy quá với số nón ngẫu nhiên và những quy tắc toán
  • Bài luyện Toán lớp 6: Điểm - Đường trực tiếp - Tia