bai tap tieng anh lop 4 theo tung unit violet

(Tài liệu không được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Đào Ngọc Huyền
Ngày gửi: 11h:05' 17-08-2018
Dung lượng: 2.8 MB
Số lượt tải: 10163

UNIT 1: NICE TO SEE YOU AGAIN
Ex1 . Complete these sentences:
Night                 again                      good                       tomorrow
1. Nice đồ sộ see you .......................
2. ......................morning, Miss Hien.
3. See you .....................
4. Good ..................
Ex2. Read and match
1. Good morning, class.
2. How are you, Mai?
3. Goodbye, Miss Hien.
4. Nice đồ sộ see you again
5.Good night
A. Nice đồ sộ see you, too.
B. Bye, Hoa. See you tomorrow.
C. Good night.
D. Good morning, Miss Hien.
E. I`m very well, thank you.

 
 Ex 3. Put the work in order.
1. To/ see / you/ again / nice / ./           => ...............................................................................
2. Later / you / . / see                           =>.................................................................................
3. I / . / well / very / am                                   => ................................................................................
4. Are / how / you / ?                                      => ...............................................................................
 Ex4. Read and complete
Thanks               fine                   afternoon                   hi                     how
Nam:               Good ...................., Miss Hien.
Miss Hien: ..........................,  Nam. ..................are you?
Nam:               I`m ........................, thank you. And you?
Miss Hien: Fine, ..........................
Ex 5. Read and circle the correct answer.
Hello, my name is Le Nam. I am from Ha Noi. I study at Nguyen DU primary School. It is a big school in Ha Noi. I have many friends. Tony, Phong, Linda and Mai are my friends.
 
1. Is Le Nam a primary pupil ?
2. Is his school in Ha Noi?
3. Is his school small?
4. Is Linda his friend?
A. Yes, he is                B. No, he isn`t
A.Yes, it is                 B. No, it isn`t
A. Yes, it is                B. No, it isn`t
A. Yes, he is                B. No, he isn`


Unit 1: NICE TO SEE YOU AGAIN
Ex1: Complete the sentences
N__c__ t__ se__ __o__ a__a__n .
__oo__ m__ __ni__ __ .
G__ __ __ e__e__i__g .
G__ __ d a__t__r__oo__
G__ o__ n__ __ht

EX2: Complete the sentences
to/ you/ see/ nice/ again
_________________________________________
morning/ good/ teacher
_________________________________________
you/tomorrow/see
_________________________________________
later/ see/ you
_________________________________________
am/ Vietnam/ I/ from
_________________________________________
mai/are/you/how/?
_________________________________________
to/too/nice/you/see
_________________________________________
am/well/I/very
_________________________________________

Xem thêm: đầu o của một sợi dây đàn hồi nằm ngang

Ex3: Translate into Vietnamese
Hi, my name is Ming. I am from Hue. I study at Quang Trung Primary School. It is big and new. I have many friends. Quan, Phong, Hoa, Lan are my friends.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Ex4: Complete the sentences
____________ morning, Hoa.
How _______ you, Mai?
___ am ___________ well.
_______ đồ sộ see _______again.
___________ _____________ tomorrow.
See ____________ later.

Xem thêm: bài tập hàm số lượng giác 11 có đáp án

Ex5: Translate into English
Rất vui mừng được hội ngộ bạn
_____________________________________
Tớ là học viên mới
_____________________________________
Bạn thế nào?
_____________________________________
Mình rất hay, cảm ơn.
_____________________________________
Gặp các bạn sau nha
_____________________________________
Gặp các bạn vào trong ngày mai
_____________________________________
Chào buổi sáng cô Hiền.
_____________________________________
Chúc ngon giấc.
_____________________________________
Chào chiều tối cả lớp.
_____________________________________
Ex6: Complete these sentences:
They go đồ sộ school in the _____________
Good_________. See you ___________
Nice đồ sộ meet _________, __________

Ex 7: Choose the correct answer:
I watch a moon in the ____________
A. Morning B. evening
My mother goes đồ sộ market in the __________
A. Morning B. evening
Nice đồ sộ meet __________
A. You B. your
The _________ is very hot in the summer
A. Sun B. moon

Ex8:Read and match:
1. Hello, I’m Linda
A. Good night daughter

2. Good morning class
B. Hi Linda. My name is Nam

3. Good night dad
C. Bye son

4. Hi Quan. How are you?
D. Good morning teacher

5. Goodbye mum
E. Hi Lan. Fine, thanks


Ex9: Read and circle:
Today I go school from 7:30 đồ sộ 11:30 in the morning. My classroom is very big. My friends are lovely. We usually say “Hello” every morning. When my teacher comes into classroom, everybody stands up and say “Good morning,