bài tập về mệnh đề quan hệ có đáp án

Mệnh đề mối liên hệ (Relative Clause) là một trong những dạng ngữ pháp thông thường gặp gỡ và xuất hiện nay nhiều trong những bài bác thi đua. Để thực hiện ngôi nhà và vận dụng kiến thức và kỹ năng này nhuần nhuyễn, chúng ta hãy xem thêm qua chuyện nội dung bài viết tổ hợp những bài tập luyện mệnh đề quan lại hệ kể từ cơ phiên bản cho tới nâng lên, kèm cặp đáp án của Langmaster tại đây nhé!

I. Tóm tắt kiến thức và kỹ năng mệnh đề quan lại hệ

1. Khái niệm

Mệnh đề (Clause) là một trong những phần của câu, được dùng làm té nghĩa mang lại danh kể từ đứng trước nó. Mệnh đề mối liên hệ (mệnh đề tính từ) chính thức vì thế những đại kể từ quan lại hệ: who, whom, which, whose, that hoặc những trạng kể từ quan lại hệ: why, where, when.

Bạn đang xem: bài tập về mệnh đề quan hệ có đáp án

Ví dụ:

She is the girl that my friend loves. (Cô ấy là kẻ đàn bà nhưng mà đứa các bạn tôi yêu thương.)

Cụm kể từ "that my friend loves" là mệnh đề mối liên hệ, té ngữ mang lại danh kể từ "the girl".

Xem thêm:

=> MỆNH ĐỀ QUAN HỆ (RELATIVE CLAUSE) - CÁCH DÙNG VÀ BÀI TẬP CÓ ĐÁP ÁN

=> MỆNH ĐỀ QUAN HỆ KHÔNG XÁC ĐỊNH TRONG TIẾNG ANH

2. Các đại kể từ mối liên hệ cần thiết nắm

2.1 WHO

 • Làm ngôi nhà ngữ hoặc tân ngữ, thay cho thế mang lại danh kể từ chỉ người. 
 • Cấu trúc: …N (person) + WHO + V + O
 • Ví dụ: I told you about the man who is a doctor

2.2 WHOM

 • Làm tân ngữ, thay cho thế mang lại danh kể từ chỉ người.
 • Cấu trúc: …N (person) + WHOM + S + V
 • Ví dụ: Do you know the boy whom my dad is talking about?

2.3 WHICH

 •  Làm ngôi nhà ngữ hoặc tân ngữ, thay cho thế mang lại danh kể từ chỉ vật.
 • Cấu trúc: 

…N (thing) + WHICH + V + O

…N (thing) + WHICH + S + V

 • Ví dụ: I love this place which has a lot of delicious street food.

2.4 THAT

 • Làm ngôi nhà ngữ hoặc tân ngữ, thay cho thế cả danh kể từ chỉ người và danh kể từ chỉ vật.
 • Các tình huống người sử dụng “that”:
 • Sau mẫu mã đối chiếu nhất.
 • Sau những kể từ only, the first, the last.
 • N phần bên trước bao gồm khắp cơ thể và vật.
 • Sau một trong những đại kể từ cô động, đại kể từ phủ tấp tểnh, đại kể từ chỉ số lượng: no one, nothing, nobody, anyone, anybody, anything, someone, somebody, something, all, some, any, little, none.
 • Các ngôi trường hợp không người sử dụng “that”:
 • Trong mệnh đề mối liên hệ ko xác lập.
 • Sau giới kể từ.
 • Ví dụ: 
 • Tom was the most interesting guy that I have ever seen.
 • It was the first time that I heard of this news. 
 • Nam talked about the people and places that he had visited.
 • These books are all that my dad left u.

2.5 WHOSE

 • Dùng chỉ sự chiếm hữu cho tất cả danh kể từ chỉ người và vật.
 • Cấu trúc: …N (person, thing) + WHOSE + N + V… 
 • Ví dụ: Mr. Thomas, whose son has received a scholarship, is a CEO. 

Xem thêm:

=> CÁCH RÚT GỌN MỆNH ĐỀ QUAN HỆ TRONG TIẾNG ANH ĐƠN GIẢN

=> MỆNH ĐỀ QUAN HỆ RÚT GỌN

null

3. Một số trạng kể từ quan lại hệ

3.1 WHEN

 • Thay thế kể từ chỉ thời hạn.
 • Cấu trúc: ...N (time) + WHEN + S + V… (WHEN = ON / IN / AT + WHICH)
 • Ví dụ: Tell her the time when (= at which) we can arrive.

3.2 WHERE

 • Thay mang lại kể từ chỉ xứ sở.
 • Cấu trúc: ...N (place) + WHERE + S + V… (WHERE = ON / IN / AT + WHICH)
 • Ví dụ: Yesterday she came back to tát the place where her mom was born.

3.3 WHY

 • Dùng nhập mệnh đề mối liên hệ chỉ vẹn toàn nhân, thay cho thế the reason, for that reason.
 • Cấu trúc: …N (reason) + WHY + S + V…
 • Ví dụ: That is the reason why (= for which) she didn’t go to tát school.

4. Các loại mệnh đề quan lại hệ

4.1 Mệnh đề mối liên hệ xác định

 • Đây là mệnh đề chứa chấp những vấn đề quan trọng nhằm thực hiện rõ rệt danh kể từ hoặc cụm danh kể từ đứng trước và nếu như lược mệnh đề này chuồn thì câu tiếp tục tối nghĩa. 
 • Mệnh đề mối liên hệ xác lập được sử dụng khi với danh kể từ ko xác lập và ko người sử dụng lốt phẩy ngăn cơ hội nó với mệnh đề chủ yếu.

Ví dụ:

 •  Do you remember the place where we first met each other? 
 •  The girl who is wearing a xanh rì T-shirt is Susan.

4.2 Mệnh đề mối liên hệ ko xác định

 • Là mệnh đề bổ sung cập nhật vấn đề về một người/ vật/ vấn đề và được xác lập.
 • Không nhất thiết cần với nhập câu, lược mệnh đề chuồn câu vẫn đầy đủ nghĩa. 
 • Mệnh đề mối liên hệ ko xác lập được sử dụng với danh kể từ xác lập (N riêng biệt, N đi kèm theo tính kể từ sở hữu: my, her, his… hoặc N chuồn với this, that, these, those) và được ngăn cơ hội với mệnh đề chủ yếu vì thế một hoặc nhì lốt phẩy (,). 

Ví dụ:

 • BTS, who is famous all around the world, is a Korean boy band. 
 • Her daughter, who is good at Math, is my best friend. 

null

4.3 Mệnh đề mối liên hệ rút gọn

a. Dạng ngôi nhà động

Nếu mệnh đề mối liên hệ ở thể dữ thế chủ động thì rút trở nên cụm thời điểm hiện tại phân kể từ (V-ing).

Ví dụ: 

- The woman who stands at the door is my aunt. => The woman standing at the door is my aunt.

- The man who teaches English at her school is Mr.Tony=> The man teaching English at her school is Mr.Tony.

b. Dạng bị động

Dùng past participle (V3) để thay thế thế mệnh đề đề mối liên hệ đem nghĩa thụ động. 

Ví dụ:

- The man who was injured is my neighbor => The man injured is my neighbor. 

- The rules that are given in the book are very important. => The rules given in the book are very important.  

c. Rút trở nên cụm động kể từ vẹn toàn mẫu

Ta rút gọn gàng mệnh đề mối liên hệ trở nên cụm động kể từ vẹn toàn kiểu mẫu (To-infinitive) trước khi đại kể từ mối liên hệ với xuất hiện đối chiếu nhất, hoặc với những cụm từ: the first, the second, the last, the only. 

Ví dụ:

- The last student who comes to class has to tát water the plants. => The last student to come to tát class has to tát water the plants. 

- The only thing which was sold yesterday was the siêu xe. => The only thing to be sold yesterday was the siêu xe.  

ĐĂNG KÝ NGAY:

 • Đăng ký TEST ONLINE MIỄN PHÍ
 • Khóa học tập giờ Anh tiếp xúc OFFLINE
 • Khóa học tập giờ Anh tiếp xúc TRỰC TUYẾN NHÓM
 • Khóa học tập giờ Anh tiếp xúc 1 kèm cặp 1

5. Một số chú ý về mệnh đề quan lại hệ

 • Giới kể từ hoàn toàn có thể bịa trước hoặc sau mệnh đề mối liên hệ (chỉ vận dụng với whom và which.) 

Ví dụ: Mr. John, with whom we studied last year, is a handsome teacher hoặc Mr. John, whom we studied with last year, is a handsome teacher.

 • Có thể người sử dụng which thay cho cho tất cả một mệnh đề đứng trước.

Ví dụ:  Nana can come to tát my birthday buổi tiệc ngọt, which makes u ví happy.

 • Các cụm kể từ chỉ con số some of, both of, many of, all of, neither of, none of… hoàn toàn có thể được sử dụng trước whom, which và whose.

Ví dụ: I have two sons, both of whom are students. 

null

6. Tổng hợp ý một trong những dạng bài bác tập luyện mệnh đề quan lại hệ 

Bài tập luyện 1: Chọn đáp án đích trong những câu sau

1. She is interviewing the author________ book is one of the best-sellers this year.

A. which 

B. whose 

C. that 

D. who

2. He bought all the ingredients __________are needed for dinner.

A. which 

B. what 

C. those 

D. who

3. The children, __________parents are great doctors, are smart.

A. that 

B. whom 

C. whose 

D. their

4. Do you know the girl ________we met at the buổi tiệc ngọt yesterday?

A. which 

B. whose 

C. who is

D. whom

5. The exercises which they are doing ________very difficult.

A. is 

B. has been 

C. are 

D. was

6. The person _______next to tát u kept laughing during the film, _______really annoyed u.

A. having sat / that 

B. sitting / which

C. to tát sit / what 

D. sitting / who

7. Who was the first person ________foot on the moon?

A. set 

B. setting 

C. to tát set 

D. who was set

8. This is the town in ________my parents have lived for over 15 years.

A. which

B. that 

C. whom 

D. where

9. My mother, ________everyone admires, is a nice woman.

A. where 

B. whom 

C. which 

D. whose

10. The old building_________ is in front of my house is going to tát be rebuilt next month.

A. of which 

B. which 

C. whose 

D. whom

Đáp án:

1. B 

2. A 

3. C 

4. D 

5. C 

6. B 

7. C 

8. A 

9. B 

10. B

Bài tập luyện 2. Điền WHO, WHICH hoặc THAT nhập điểm trống

1. The women _______ lives next door and is her good friend.

2. The book _______ you gave u is highly informative.

3. Do you know the boys _______ are standing outside the restaurant?

4. The police are looking for the thief _______ got into his house last night.

5. The chocolate _______ you are eating comes from nhật bản.

6. I have kept the necklace _______ my boyfriend gave u in a box.

7. Lana is a teacher_______ always loves to tát help other people. 

8. This is the best novel ________ we have ever read.

9. The newspaper to tát ______ my family subscribes is delivered everyday.

10. I gave you a magazine _______ had many photos.

11. I don't lượt thích the boy _______ Sara is going out with.

12. Did you see the beautiful skirt _______ she wore last night?

13. The man _______ she is going to tát marry is very kind.

14. This is the house _______ was sold yesterday.

15. He wore a mask _______ made him look lượt thích Chaplin.

Đáp án

Xem thêm: sắc ký khí ghép khối phổ (gc/ms)

1. who

2. which

3. who

4. who

5. which

6. which

7. who

8. that

9. which

10. which

11. who

12. which

13. whom

14. which

15. which

Bài tập luyện 3. Sử dụng những đại kể từ mối liên hệ tương thích nhằm nối những cặp câu sau

1. The first girl has just come. She knows the truth.

=> 

2. I don't remember the woman. You said you met her at the park last week.

=> 

3. The only thing is how to tát get there quickly. It makes u worried.

=> 

4. The most beautiful girl loves nhảy. I lượt thích her xanh rì eyes ví much.

=> 

5. He was John. I met him at the supermarket last night.

=>

6. The children often go swimming on Fridays. They usually have a lot of miễn phí time then.

=>

7. They are looking for the boy and his dog. They have lost their way in the dark forest.

=> 

8. That tree has beautiful flowers. The tree stands near the gate of his house.

=> 

9. My wife wants Jean to tát come to tát dinner. She is a doctor. 

=> 

10. The last woman has just returned from the office. I want to tát talk to tát her at once.

=> 

11. The team will be awarded tomorrow. Their reports are pretty good.

=> 

12. The book is an interesting horror story. I was reading it last night.

=> 

13. The scientist will never forget the day. He found a strange object on that day.

=>

14. Someone is trying to tát tương tác you. She looked for your address two hours ago.

=> 

15. The man works for my brother's company. His daughter is fond of drawing.

=> 

Đáp án:

1. The first girl who knows the truth has just come.

2. I don't remember the woman whom you said you met at the park last week.

3. The only thing which makes u worried is how to tát get there quickly.

4. The most beautiful girl, whose xanh rì eyes I lượt thích ví much, loves nhảy.

5. The man whom I met at the supermarket last night was John.

6. The children often go swimming on Fridays when they usually have a lot of miễn phí time.

7. They're looking for the boy and his dog that have lost their way in the dark forest.

8. That tree that stands near the gate of his house has beautiful flowers.

9. My wife, who is a doctor, wants Jean to tát come to tát dinner.

10. I want to tát talk to tát the last woman who has just returned from the office.

11. The team whose reports are pretty good will be awarded tomorrow.

12. The book which I was reading last night is an interesting horror story.

13. The scientist will never forget the day when he found a strange object.

14. The person who looked for your address two hours ago is trying to tát tương tác you.

15. The man whose daughter is fond of drawing works for my brother's company.

Bài tập luyện 4. Nối những cặp sau vì thế mệnh đề quan lại hệ

1. She bought the siêu xe. Her mother had recommended it.

2. He lost the pencil yesterday. I bought it for him.

3. Lana called the delivery company. Her friend often uses it.

4. Lam met a young man. I used to tát work with him for a very long time.

5. Sana called the lawyer. My mother knows her very well.

6. He went on a date with a knowledgeable girl. His mother likes her. 

7. We employed a gardener. Nam introduced her.

8. The cake is on the table. My mother bought it.

9. The book belongs to tát Sara. She found it under the cabinet.

10. The food was yummy. My dad cooked the food.

11. The xe đạp was broken. My grandparents gave u the xe đạp.

12. The robber was arrested. Sam reported him to tát the police immediately.

13. The teacher was smart and kind. Kathy asked him about her problem.

14. The dancer was very pretty. My younger brother dated her.

15. The secretary is in the post office. Hana always helps her. 

Đáp án: 

1. She bought the siêu xe her mother had recommended.

2. He lost the pencil I had bought for him yesterday.

3. Lana called the delivery company her friend often uses.

4. Lam met a young man I used to tát work with for a very long time. 

5. Sana called the lawyer my mother knows very well.

6. He went on a date with a knowledgeable girl his mother likes.

7. We employed the gardener Nam introduced.

8. The cake my mother bought is on the table.

9. The book Sara found under the cabinet belongs to tát her.

10. The food my dad cooked was yummy.

11. The xe đạp my grandparents gave u was broken.

12. The robber Sam reported to tát the police immediately was arrested.

13. The teacher Kathy asked about her problem was smart and kind.

14. The dancer my brother dated was very pretty.

15. The secretary Hana always helps is in the post office.

Bài tập luyện 5. Tìm lỗi sai và sửa lại mang lại đích trong những câu sau

1. Cindy is the most beautiful girl whose he has ever met.

2. She can’t speak French, whom is not good for her job promotion.

3. The policeman must try to tát catch those teenagers whom drive dangerously.

4. The man about who I told you yesterday is coming here today.

5. Mother's Day is the day where we show love to tát our mother.

6. Do you know the reason when they should learn English?

7. The woman who she told u the kém chất lượng news was not a native citizen.

8. New Year Day is the day where family members spend time together. 

Đáp án:

1. whose => that

2. whom => which

3. whom => who

4. about who => about whom

5. where => when

6. when => why

Xem thêm: viết bài văn nghị luận về ô nhiễm môi trường

7. who she => who

8. where => when

Bài ghi chép đang được tổ hợp lại những kiến thức và kỹ năng cơ phiên bản về mệnh đề mối liên hệ, tất nhiên một trong những dạng bài bác tập luyện nhằm những bạn cũng có thể ôn luyện và thực hành thực tế. Hãy nỗ lực triển khai xong những bài tập luyện mệnh đề quan lại hệ nhằm gia tăng kiến thức và kỹ năng ngữ pháp vững chãi nhé!