bản cam kết tu dưỡng rèn luyện phấn đấu năm 2017 violet

ĐẢNG BỘ XÃ KHÁNH HƯNG
CHI BỘ TRƯỜNG trung học cơ sở KHÁNH HƯNG
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

*
Khánh Hưng, ngày 12 mon 9 năm 2017

BẢN CAM KẾT
TU DƯỠNG, RÈN LUYỆN, PHẤN ĐẤU NĂM 2017

Bạn đang xem: bản cam kết tu dưỡng rèn luyện phấn đấu năm 2017 violet

Xem thêm: vở bài tập toán lớp 4 tập 1 trang 12

Họ và tên: Nguyễn Văn Liệt Sinh ngày: 09/01/1974
Đơn vị công tác: Trường trung học cơ sở Khánh Hưng
Chức vụ đảng: Không
Chức vụ cơ quan ban ngành, đoàn thể: Không
Sinh hoạt bên trên chi cỗ trường trung học cơ sở Khánh Hưng
Sau Lúc nghiên cứu và phân tích, tiếp thu kiến thức những quyết nghị, quy quyết định của Đảng, tôi khẳng định tráng lệ và trang nghiêm triển khai Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về “Tăng cường kiến thiết, chỉnh đốn Đảng; ngăn ngừa, đẩy lùi sự suy thoái và phá sản về tư tưởng chủ yếu trị, đạo đức nghề nghiệp, lối sinh sống, những bộc lộ “tự biểu diễn biến”, “tự trả hóa” vô nội bộ”, Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Sở Chính trị về “Đẩy mạnh tiếp thu kiến thức và tuân theo tư tưởng, đạo đức nghề nghiệp, phong thái Hồ Chí Minh” và Quy quyết định số 101-QĐ/TW, ngày 07/6/2012 của Ban Tắc thư về “Trách nhiệm nêu gương của cán cỗ, đảng viên, nhất là cán cỗ mấu chốt những cấp”, ví dụ là những nội dung đa phần sau đây:
1. Về tư tưởng chủ yếu trị
(Luôn trung thành với chủ với căn nhà nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Sài Gòn và lối lối thay đổi của Đảng; không tồn tại bộc lộ suy thoái và phá sản về tư tưởng chủ yếu trị, “tự biểu diễn biến”, “tự trả hóa”).
- Kiên quyết định với lối lối của Đảng, với tiềm năng song lập dân tộc bản địa và căn nhà nghĩa xã hội, trung thành với chủ với căn nhà nghĩa Mác- Lê nin và tư tưởng Sài Gòn. Quán triệt chất lượng tốt điều lệ Đảng và quyết nghị những cung cấp.
- Luôn chấp hành chất lượng tốt căn nhà trương quyết sách pháp lý của Đảng và đất nước.
- Tuyên truyền, hoạt động gia đình chấp hành và triển khai chất lượng tốt pháp lý, triển khai chất lượng tốt những Chủ trương thay đổi, Chính sách của Đảng và Nhà nước, không tồn tại bộc lộ suy thoái và phá sản về tư tưởng chủ yếu trị, “ tự động biểu diễn biến”, “tự trả hóa”.
2. Về phẩm hóa học đạo đức nghề nghiệp, lối sống
(Luôn tập luyện, tu chăm sóc, tiếp thu kiến thức, tuân theo tư tưởng, đạo đức nghề nghiệp, phong thái Hồ Chí Minh; lưu giữ gìn phẩm hóa học đạo đức nghề nghiệp, lối sống; kiểu mẫu vô công tác làm việc và cuộc sống thường ngày, vô đấu giành giật kháng căn nhà nghĩa cá thể, quan lại liêu, tham lam nhũng, lãng phí; chấp hành Quy quyết định về những điều đảng viên ko được làm; không tồn tại bộc lộ suy thoái và phá sản về đạo đức nghề nghiệp, lối sống).
- Luôn luôn luôn “Học tập dượt và tuân theo tư tưởng, tấm gương, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh”.
- Bản thân thuộc luôn luôn với lối sinh sống vô sáng sủa, giản dị, kiểu mẫu mực của một người viên chức đất nước .
- Giữ gìn tư cơ hội, phẩm hóa học đạo đức nghề nghiệp cách mệnh, đẩy mạnh tính tiền phong, kiểu mẫu của những người đảng viên, chấp hành tốt Quy quyết định của Ban chấp hành Trung ương về những điều đảng viên ko được tạo.
- Không với bộc lộ suy thoái và phá sản về đạo đức nghề nghiệp, lối sinh sống.
3. Về triển khai chức vụ, trách nhiệm được giao
(Luôn nêu cao lòng tin trách cứ nhiệm vô triển khai nhiệm vụ; thay đổi cách thức công tác làm việc và phương pháp thực hiện việc; chấp hành và bảo đảm an toàn, tuyên truyền, hoạt động cán cỗ, đảng viên, mái ấm gia đình và dân chúng triển khai lối lối, ý kiến, căn nhà trương, quyết nghị của Đảng, quyết sách, pháp lý của Nhà nước; tích cực kỳ tiếp thu kiến thức nâng lên chuyên môn và năng lượng công tác; hoàn thành xong chất lượng tốt chức vụ, trách nhiệm được giao).
- Tôi luôn luôn nêu cao lòng tin trách cứ nhiệm vô việc triển khai nhiệm vụ; thay đổi cách thức làm việc, giảng dạy và phương pháp thực hiện việc
- Bản thân thuộc tuyên truyền, hoạt động gia đình chấp hành và triển khai chất lượng tốt pháp lý, triển khai chất lượng tốt những Chủ trương thay đổi và Chính sách của Đảng và Nhà nước.
- Tích cực kỳ tiếp thu kiến thức nâng lên chuyên môn và năng lượng công tác; hoàn thành xong chất lượng tốt chức vụ trách nhiệm được gửi gắm.
4. Về tổ chức triển khai kỷ luật
(Thực hiện tại nghiêm chỉnh những phương pháp tổ chức triển khai của Đảng; chấp hành sự cắt cử của tổ chức; tự động giác chấp hành những quyết nghị, quy quyết định của Đảng, pháp lý Nhà nước, quy định, quy quyết định, nội quy của ban ngành, đơn vị chức năng và điểm cư trú)1.
- Tôi luôn luôn triển khai đúng những phương pháp tổ chức triển khai của Đảng.
- Gương kiểu mẫu chấp hành tốt Nghị quyết, Chỉ thị, Quyết quyết định, nề nếp, chính sách sinh hoạt đảng, những Nội quy, Quy chế, Quy quyết định của tổ chức triển khai, ban ngành, đơn vị chức năng.