bản cam kết tu dưỡng rèn luyện phấn đấu năm 2019 của đảng viên violet

ĐẢNG BỘ XÃ HÒA BÌNH
CHI BỘ TRƯỜNG trung học cơ sở HÒA BÌNH
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Hòa Bình, ngày 12 mon 03 năm 2019


BẢN CAM KẾT
TU DƯỠNG, RÈN LUYỆN, PHẤN ĐẤU NĂM 2019

Xem thêm: bản cam kết tu dưỡng rèn luyện phấn đấu năm 2019 của đảng viên violet

Bạn đang xem: bản cam kết tu dưỡng rèn luyện phấn đấu năm 2019 của đảng viên violet

Họ và thương hiệu : Sinh ngày:
Đơn vị công tác: Trường trung học cơ sở Hòa Bình
Chức vụ đảng : Đảng viên
Chức vụ cơ quan ban ngành, đoàn thể:
Sinh hoạt Đảng bên trên Chi bộ: Trường trung học cơ sở Hòa Bình .
Sau khi nghiên cứu và phân tích, học hành những Nghị quyết, Chỉ thị, quy toan của Đảng và chuyên mục năm 2019, tôi khẳng định tráng lệ và trang nghiêm tiến hành, rõ ràng là những nội dung đa phần sau đây:
1. Về tư tưởng chủ yếu trị:
- Kiên toan với đàng lối của Đảng, với tiềm năng song lập dân tộc bản địa và căn nhà nghĩa xã hội, trung thành với chủ với căn nhà nghĩa Mác- Lê nin và tư tưởng Sài Gòn. Quán triệt chất lượng điều lệ Đảng và quyết nghị những cấp cho.
- Luôn chấp hành chất lượng căn nhà trương quyết sách pháp lý của Đảng và quốc gia, phục tòng sự cắt cử và điều động công tác làm việc của Đảng.
- Tuyên truyền, chuyển động người thân trong gia đình nằm trong quần bọn chúng quần chúng chấp hành và tiến hành chất lượng pháp lý, tiến hành chất lượng những căn nhà trương thay đổi và quyết sách của Đảng và quốc gia, không tồn tại biểu lộ suy thoái và phá sản về tư tưởng chủ yếu trị, “ tự động trình diễn biến”, “tự trả hóa”.
2. Về phẩm hóa học đạo đức nghề nghiệp, lối sinh sống, tác phong :
- Không ngừng “Học luyện và tuân theo tấm gương theo đuổi đạo đức nghề nghiệp Hồ Chí Minh”.
- Có lối sinh sống nhập sáng sủa, giản dị, kiểu mẫu mực của một người nghề giáo.
- Giữ gìn tư cơ hội, phẩm hóa học đạo đức nghề nghiệp cách mệnh, đẩy mạnh tính chi phí phong kiểu mẫu của những người đảng viên, việc chấp hành Quy toan của Ban chấp hành Trung ương về những điều đảng viên ko được sản xuất.
- Không đem biểu lộ suy thoái và phá sản về đạo đức nghề nghiệp lối sinh sống.
3. Về tiến hành chức vụ, trách nhiệm được kí thác :
- Luôn nêu cao niềm tin trách móc nhiệm nhập tiến hành nhiệm vụ; thay đổi cách thức công tác làm việc và lề thói thực hiện việc
- Tuyên truyền, chuyển động người thân trong gia đình nằm trong quần bọn chúng quần chúng chấp hành và tiến hành chất lượng pháp lý, tiến hành chất lượng những căn nhà trương thay đổi và quyết sách của Đảng và quốc gia.
- Tích rất rất học hành nâng lên chuyên môn và năng lượng công tác; hoàn thành xong chất lượng chức vụ trách nhiệm được kí thác.
4. Về tổ chức triển khai kỉ luật
- Thực hiện nay nghiêm nghị những lý lẽ tổ chức triển khai của Đảng, Gương kiểu mẫu chấp hành quyết nghị, thông tư, ra quyết định, sự cắt cử, điều động của tổ chức; tiên phong tiến hành nề nếp, chính sách sinh hoạt đảng, những nội quy, quy định, quy toan của tổ chức triển khai, ban ngành, đơn vị chức năng.
5. Về biện pháp xử lý, thay thế những giới hạn, yếu điểm nhập quy trình công tác làm việc và sinh hoạt hằng ngày
- Mạnh dạn nhập đấu tranh giành phê bình và tự động phê , đấu tranh giành với những biểu lộ phân tách rẽ, viên bộ- bè phái, với những biểu lộ trình diễn thay đổi “tự trả hóa” và suy thoái và phá sản đạo đức nghề nghiệp, chủ yếu trị,…
- Sẵn lòng lắng tai những chủ kiến góp phần phê bình của quần bọn chúng quần chúng, của người cùng cơ quan và cấp cho bên trên.
- Chấp hành trang nghiêm quyết sách, pháp lý của Nhà Nước và những nội quy, quy định, quy toan của khu vực.
- Luôn đem thái chừng cầu thị trong các công việc nhận và thay thế, xử lý yếu điểm.
6. Đăng ký “ thực hiện theo” tư tưởng, đạo đức nghề nghiệp, phong thái Sài Gòn theo đuổi chuyên mục 2019.
- Thực hiện nay trúng những ý kiến của Đảng, quyết sách pháp lý của Nhà nước.
- Kiên quyết đấu tranh giành chống quan liêu liêu, tham lam nhũng, xấu đi, tự động giác tiến hành cần thiết, kiệm, liêm, chủ yếu, chí công vô tư lự, chuyển động những giai tầng quần chúng nhập cuộc, tiến hành lời nói dạy dỗ của Chủ tịch Hồ Chí Minh: "muốn người tao theo đuổi bản thân, nên thực hiện gương trước".
- Tự giác tiến hành nghiêm nghị Quy toan 47-QĐ/TW, ngày 01/11/2011 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về “những điều đảng viên ko được làm”, Quy toan 101-QĐ/TW, ngày 7/6/2012 của Ban Tắc thư khóa XI về “trách nhiệm nêu gương của cán cỗ, đảng viên, nhất là cán cỗ chủ đạo những cấp”, Quy toan số 55-QĐ/TW, ngày 19/12/2016 của Sở Chính trị khóa XII về “một số việc cần thiết thực hiện tức thì nhằm đẩy mạnh tầm quan trọng nêu