bảng phân bổ tiền lương và bảo hiểm xã hội theo thông tư 200

Doanh nghiệp tiến hành cơ chế kế toán tài chính theo gót Thông tư 200/2014/TT-BTC thì dùng kiểu mẫu bảng phân chia chi phí lương lậu và BHXHX nào? – Thanh Trà (Lâm Đồng).

1. Mẫu bảng phân chia chi phí lương lậu và bảo đảm xã hội theo gót Thông tư 200 được đặt theo hướng dẫn sử dụng

Mẫu bảng phân xẻ chi phí lương lậu và bảo đảm xã hội theo gót Thông tư 200 có hướng dẫn sử dụng

Đơn vị:.................[1]

Bạn đang xem: bảng phân bổ tiền lương và bảo hiểm xã hội theo thông tư 200

Mẫu số 11 - LĐTL

Bộ phận:..............

(Ban hành theo gót Thông tư số 200/2014/TT-BTC

              Ngày 22/12/2014 của Sở Tài chính)

BẢNG PHÂN BỔ TIỀN LƯƠNG VÀ BẢO HIỂM XÃ HỘI

Tháng ... năm ...[2]

Số TT [6]

Ghi Có Tài khoản

TK 334 - Phải trả người lao động[3]

TK 338 - Phải trả, cần nộp khác[4]

TK 335[5]

Đối tượng

sử dụng (Ghi

Nợ những Tài khoản)

Lương

Các khoản khác

Cộng Có TK 334

Kinh phí công đoàn

Bảo hiểm xã hội

Bảo hiểm nó tế

Cộng Có TK 338 (3382,3383, 3384)

Chi phí cần trả

Tổng cộng

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

TK 622- giá cả nhân lực trực tiếp

- Phân xưởng (sản phẩm)

- ......................................

- Phân xưởng (sản phẩm)

- .....................................

Xem thêm: trình bày đặc điểm cấu tạo ngoài của thằn lằn thích nghi với đời sống hoàn toàn ở cạn

2

TK 623- giá cả dùng máy đua công

      - ....................................

3

TK 627- giá cả phát hành chung

- Phân xưởng (sản phẩm)

      - .....................................

      - Phân xưởng (sản phẩm)

      - .....................................

4

TK 641- giá cả phân phối hàng

5

TK 642- giá cả quản lý và vận hành doanh nghiệp

6

TK 242- giá cả trả trước

7

TK 335- giá cả cần trả

8

TK 241- Xây dựng cơ bạn dạng dở dang

9

TK 334- Phải trả người lao động

10

TK 338- Phải trả, cần nộp khác

11

....................................................

Cộng:

       Ngày ...... mon ..... năm ....

Người lập bảng          

Kế toán trưởng

(Ký, bọn họ tên)

(Ký, bọn họ tên)


[1] Ghi rõ ràng thương hiệu công ty lập bảng phân chia chi phí lương lậu và bảo đảm xã hội.

[2] Là mon, năm tiến hành phân chia chi phí lương lậu và bảo hiễm xã hội

[3] Kế toán địa thế căn cứ nhập những bảng giao dịch lương lậu, giao dịch thực hiện tối, thực hiện tăng giờ... nhằm tụ hội, phân loại triệu chứng kể từ theo gót từng đối tượng người sử dụng dùng và đo lường và tính toán số chi phí nhằm ghi nhập bảng phân chia này theo gót những dòng sản phẩm tương thích cột ghi Có TK 334 hoặc sở hữu TK 335.

[4] Căn cứ nhập tỷ trọng trích bảo đảm xã hội, bảo đảm nó tế, bảo đảm thất nghiệp, ngân sách đầu tư công đoàn (theo quy ấn định hiện nay hành) và tổng số chi phí lương lậu cần trả theo gót từng đối tượng người sử dụng dùng nhằm tính đi ra số chi phí cần trích bảo đảm xã hội, bảo đảm nó tế, bảo đảm thất nghiệp, ngân sách đầu tư công đoàn và ghi nhập những dòng sản phẩm tương thích cột ghi Có TK 338 (3382, 3383, 3384, 3386).

[5] Kế toán địa thế căn cứ nhập những bảng giao dịch lương lậu, giao dịch thực hiện tối, thực hiện tăng giờ... nhằm tụ hội, phân loại triệu chứng kể từ theo gót từng đối tượng người sử dụng dùng và đo lường và tính toán số chi phí nhằm ghi nhập bảng phân chia này theo gót những dòng sản phẩm tương thích cột ghi sở hữu TK 335 hoặc Có TK 334.

[6] Số trật tự những đối tượng người sử dụng dùng nhằm phân chia chi phí lương lậu và bảo đảm xã hội (Cột A).

Mẫu bảng phân chia chi phí lương lậu và bảo đảm xã hội theo gót Thông tư 200

Mẫu bảng phân chia chi phí lương lậu và bảo đảm xã hội theo gót Thông tư 200 được đặt theo hướng dẫn sử dụng

Xem thêm: dap an de thi tuyen sinh lop 10 nam 2018 mon toan

2. Đối tượng vận dụng của kiểu mẫu bảng phân chia chi phí lương lậu và bảo đảm xã hội theo gót Thông tư 200

Mẫu bảng phân chia chi phí lương lậu và bảo đảm xã hội theo gót Thông tư 200 nêu bên trên vận dụng so với những công ty nằm trong từng nghành nghề, từng bộ phận kinh tế tài chính tiến hành cơ chế kế toán tài chính công ty theo gót Thông tư 200/2014/TT-BTC (bao bao gồm cả những những công ty nhỏ và vừa phải tuy nhiên lựa lựa chọn Chế phỏng kế toán tài chính công ty theo gót Thông tư số 200/2014/TT-BTC).

3. Mục đích của việc lập bảng phân chia chi phí lương lậu và bảo đảm xã hội theo gót Thông tư 200

Bảng phân chia chi phí lương lậu và bảo đảm xã hội theo gót Thông tư 200 được lập nhằm mục đích mục đích: dùng để làm tụ hội và phân chia chi phí lương lậu, chi phí công thực tiễn cần trả cho tất cả những người làm việc (gồm chi phí lương lậu, chi phí công và những khoản phụ cấp), bảo đảm xã hội, bảo đảm nó tế và ngân sách đầu tư công đoàn cần trích nộp nhập mon cho những đối tượng người sử dụng dùng làm việc (ghi Có TK 334, TK 335, TK 338 (3382, 3383, 3384, 3386).

Số liệu của bảng phân chia này được dùng nhằm ghi nhập những bảng kê, Nhật ký- Chứng kể từ và những tuột kế toán tài chính sở hữu tương quan tuỳ theo như hình thức kế toán tài chính vận dụng ở đơn vị chức năng (như Sổ Cái hoặc Nhật ký - Sổ cái TK 334, 338...), bên cạnh đó được dùng nhằm tính giá tiền thực tiễn thành phầm, cty triển khai xong.