bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học lớp 9

I. NGUYÊN TẮC SẮP XẾP CÁC NGUYÊN TỐ TRONG BẢNG TUẦN HOÀN

Các thành phần vô bảng tuần trả được bố trí theo hướng tăng dần dần của năng lượng điện phân tử nhân vẹn toàn tử.

II. CẤU TẠO BẢNG TUẦN HOÀN

1. Ô vẹn toàn tố

Bạn đang xem: bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học lớp 9

- Ô thành phần cho tới biết: Số hiệu vẹn toàn tử, kí hiệu chất hóa học, thương hiệu thành phần, vẹn toàn tử khối của thành phần ê.

- Số hiệu vẹn toàn tử có số trị ngay số đơn vị chức năng năng lượng điện phân tử nhân và ngay số electron vô vẹn toàn tử. Số hiệu vẹn toàn tử trùng với số trật tự dù vô bảng tuần trả.

Ví dụ: Ô loại 11, xếp thành phần natri (Na).

Ta có:

+ Số hiệu vẹn toàn tử = số proton = số electron = 11

+ Kí hiệu hóa học: Na

+ Tên vẹn toàn tố: natri

+ Nguyên tử khối: 23

2. Chu kì

- Chu kỳ là sản phẩm những thành phần nhưng mà vẹn toàn tử của bọn chúng với nằm trong số lớp electron và được xếp theo hướng năng lượng điện phân tử nhân tăng dần dần.

- Số trật tự chu kì bằng số lớp electron.

- Bảng tuần trả bao gồm với 7 chu kỳ: chu kỳ luân hồi 1, 2, 3 là những chu kỳ luân hồi nhỏ. Chu kỳ 4, 5, 6, 7 là những chu kỳ luân hồi rộng lớn.

Ví dụ: chu kì 3: chính thức là sắt kẽm kim loại kiềm Na và kết đôn đốc là khí trơ: Ar (agon)

- Nhóm gồm những thành phần nhưng mà vẹn toàn tử của bọn chúng với số electron lớp bên ngoài nằm trong đều bằng nhau, vì thế với đặc điểm tương tự động nhau được xếp trở thành một cột theo hướng tăng của năng lượng điện phân tử nhân vẹn toàn tử.

- Số trật tự của những nhóm A ngay số electron ở lớp bên ngoài nằm trong của vẹn toàn tử vô group ê.

Ví dụ:

   + Nhóm IA: Gồm những thành phần sắt kẽm kim loại hoạt động và sinh hoạt mạnh. Nguyên tử của bọn chúng đều có một electron ở lớp bên ngoài nằm trong. Điện tích phân tử nhân tăng kể từ Li (3+), … cho tới Fr (87+).

   + Mô phỏng cấu trúc vẹn toàn tử Kali ở group IA, có một electron ở lớp bên ngoài cùng:

III. SỰ BIỂN ĐỔI TÍNH CHẤT CỦA CÁC NGUYÊN TỐ TRONG BẢNG TUẦN HOÀN

1. Trong một chu kì

- Trong một chu kỳ luân hồi, Khi lên đường từ trên đầu cho tới cuối chu kỳ luân hồi theo hướng tăng của năng lượng điện phân tử nhân:

   + Số e lớp bên ngoài cùng của vẹn toàn tử tăng dần dần từ một cho tới 8 electron.

   + Tính kim loại của những vẹn toàn tố giảm dầnđồng thời tính phi kim của những thành phần tăng dần dần.

Ví dụ:

Xem thêm: đề thi đại học môn toán khối a năm 2010

Chu kì 2 bao gồm 8 vẹn toàn tố:

   + Số e lớp bên ngoài nằm trong của vẹn toàn tử những thành phần vô chu kỳ luân hồi 2 tăng dần dần từ một cho tới 8

   + Đẩu chu kỳ luân hồi 2 là 1 trong sắt kẽm kim loại mạnh (Li), cuối chu kỳ luân hồi là 1 trong phi kim mạnh (F), kết đôn đốc chu kỳ luân hồi là 1 trong khí khan hiếm (Ne).

2. Trong một nhóm

Trong một group, Khi lên đường kể từ bên trên xuống bên dưới theo hướng tăng của năng lượng điện phân tử nhân.

- Số lớp electron của vẹn toàn tử tăng dần dần.

- Tính kim loại của những vẹn toàn tố tăng dầnđồng thời tính phi kim của những thành phần rời dần dần.

Ví dụ: Nhóm IA bao gồm 6 thành phần từ Li đến Fr

   + Số lớp electron tăng dần dần kể từ 2 cho tới 7. Số electron lớp bên ngoài nằm trong của vẹn toàn tử đều vị 1.

   + Tính sắt kẽm kim loại của những thành phần tăng dần dần. Đầu group IA, Li là sắt kẽm kim loại hoạt động và sinh hoạt chất hóa học mạnh cuối group là sắt kẽm kim loại Fr hoạt động và sinh hoạt chất hóa học vô cùng mạnh

IV. Ý NGHĨA CỦA BẢNG TUẦN HOÀN CÁC NGUYÊN TỐ HÓA HỌC

1. tường địa điểm của thành phần tao hoàn toàn có thể tư duy cấu trúc vẹn toàn tử và đặc điểm của thành phần.

Ví dụ:

Biết: Nguyên tố A với số hiệu vẹn toàn tử là 17, chu kì 3, group VIIA.

Xác ấn định được:

   + Nguyên tố A với số hiệu vẹn toàn tử là 17, suy đi ra năng lượng điện phân tử nhân của vẹn toàn tử A là 17+, vẹn toàn tử A với 17 electron.

   + A ở chu kì 3, suy đi ra vẹn toàn tử A với 3 lớp electron. Vì ở sát cuối chu kì 3 nên A là 1 trong phi kim mạnh, tính phi kim của A mạnh rộng lớn của thành phần trước nó vô nằm trong chu kì (là S với số hiệu là 16).

   + A ở group VIIA nên lớp bên ngoài cùng theo với 7 electron, tính phi kim của A yếu ớt rộng lớn của thành phần phía bên trên nó vô nằm trong group (là F với số hiệu vẹn toàn tử là 9) tuy nhiên mạnh rộng lớn thành phần đứng bên dưới nó vô nằm trong group (là Br với số hiệu vẹn toàn tử là 35).

2. tường cấu trúc vẹn toàn tử của thành phần hoàn toàn có thể tư duy địa điểm và đặc điểm thành phần ê.

Ví dụ:

Biết: Nguyên tố X với năng lượng điện phân tử nhân là 11+, vẹn toàn tử X với 3 lớp electron, lớp bên ngoài nằm trong có một electron.

Xác ấn định được:

   + Nguyên tử X với năng lượng điện phân tử nhân là 11+ suy đi ra X ở dù 11

   + Nguyên tử X với 3 lớp electron nên X ở chu kỳ luân hồi 3

   + Nguyên tử X với 1e ở lớp bên ngoài nằm trong nên X ở group IA.

Xem thêm: thuật toán tìm ước chung lớn nhất và bội chung nhỏ nhất

- Nguyên tố X là sắt kẽm kim loại vì như thế ở đầu chu kì

Sơ đồ gia dụng tư duy: Sơ lược về bảng tuần trả những thành phần hoá học