cách giải bài toán tìm hai số khi biết hai hiệu số

MỘT SỐ BÀI TOÁN VỀ TÌM HAI SỐ BIẾT “HAI HIỆU SỐ”

Bạn đang xem: cách giải bài toán tìm hai số khi biết hai hiệu số

Bài 1. Chị phân chia bới cho những em, nếu như cho từng em 3 trái khoáy, thì quá 2 trái khoáy. Nếu phân chia từng em 4 trái khoáy thì thiếu thốn 2 trái khoáy. Hỏi đem từng nào trái khoáy bới và từng nào em được phân chia tào ?

Giải:

Vì nếu như từng người được 3 trái khoáy thì quá 2 trái khoáy, từng người 4 trái khoáy thì thiếu thốn 2 trái khoáy, nên tớ đem sơ đồ:

Số bới đầy đủ nhằm phân chia cho một em 4 trái khoáy nhiều hơn thế số bới đầy đủ phân chia cho một em 3 trái khoáy là:

2 + 2 = 4 (quả)

1 em phân chia 4 trái khoáy nhiều hơn thế 1 em phân chia em trái khoáy là:

4 – 3 = 1 (quả)

Số em được phân chia bới là: 4 : 1 = 4 (em)

Số bới là: 3 x 4 + 2 = 14 (quả)

Đáp số: 14 quả

Bài 2. Ở một vườn trẻ đem một trong những con cháu được tạo thành những group. Mỗi group có một thầy giáo phụ trách móc. Nếu phân chia từng group 6 con cháu thì đem 4 con cháu chưa tồn tại phụ trách móc. Nếu phân chia từng group 8 con cháu thì quá một cô. Hỏi đem từng nào học viên và từng nào bàn?

Giải:

Chia 1 group 6 con cháu thì đem 4 con cháu chưa tồn tại ai phụ trách móc.

Chia 1 group 8 con cháu thì quá 1 cô, tức là thiếu thốn 8 con cháu nhằm đầy đủ cho tới toàn bộ những số phụ trách móc, tớ đem sơ đồ:

Nếu toàn bộ những group đều 8 con cháu thì tiếp tục nhiều hơn thế nếu như toàn bộ những group đều 6 con cháu là:

4 + 8 = 12 (cháu)

Một group 8 con cháu nhiều hơn thế 1 group 6 con cháu là:

8 – 6 = 2 (cháu)

Số group (hay số cô phụ trách) là:

12 : 2 = 6 (nhóm) hoặc 6 cô.

Số con cháu là:

6 x 6 + 4 = 40 (cháu)

Hay 8 x 6 – 8 = 40 (cháu)

Bài 3. Ở một tấm học tập, nếu như xếp từng bàn 4 các bạn thì có một các bạn chưa tồn tại số ghế, nếu như xếp từng bàn 5 các bạn thì quá 2 bàn. Hỏi lớp đem từng nào học viên và từng nào bàn?

Giải:

1 bàn xếp 4 các bạn thì 1 các bạn chưa tồn tại số ghế.

 1 bàn xếp 5 các bạn thì quá 2 các bạn, tức à thiếu:

5 x 2 = 10 (bạn) thì ngồi đầy đủ số bàn

Ta đem sơ đồ:

Nếu toàn bộ chúng ta đều sở hữu 5 các bạn ngồi thì số các bạn sẽ nhiều hơn thế khi toàn bộ những bàn đều ngồi 4 các bạn là:

1 + 10 = 11 (bạn)

1 bàn ngồi 5 các bạn nhiều hơn thế một bàn ngồi 4 các bạn là:

5 – 4 = 1 (bạn)

Số bàn là: 11 : 1 = 11 (bàn)

Số học viên là:

4 x 11 + 1 = 45 (bạn)

Xem thêm: giải hệ phương trình bằng phương pháp đặt ẩn phụ

Hay 5 x 11 – 10 = 45 (bạn)

Bài 4. Một đơn vị chức năng quân nhân thanh lịch sông. Nếu từng thuyền chở đôi mươi người thì đem 16 người không được thanh lịch. Nếu từng thuyền chở 24 người thì quá một thuyền. Hỏi đem từng nào thuyền ? Đơn vị đem từng nào người?

Giải:

1 thuyền chở đôi mươi người thì đem 16 người ko thanh lịch.

1 thuyền chở 24 người thì quá 1 thuyền, tức là thiếu thốn 24 người mới nhất sử dụng không còn số thuyền. Ta đem sơ đồ:

Nếu toàn bộ số thuyền đều chở 24 người thì số người tiếp tục nhiều hơn thế nếu như toàn bộ thuyền đều chở đôi mươi là:

16 + 24 = 40 (người)

1 thuyền chở 24 người nhiều hơn thế 1 thuyền chở đôi mươi người là:

24 – đôi mươi =4 (người)

Số thuyền là:

40 : 4 = 10 (thuyền)

Số người của đơn vị chức năng là:

20 x 10 + 16 = 216 (người)

Hay 24 x 10 – 24 = 216 (người)

Bài 5. Lớp em được mua sắm một trong những sách Tiếng Việt và Toán, con số đều nhau. Cô giáo phân chia cho từng tổ 7 sách Tiếng Việt thì quá 3 quyển. Chia cho từng tổ 8 sách Toán thì thiếu thốn 3 quyển. Tính số sách Tiếng Việt, Toán và số tổ được phân chia.

Giải:

Vì con số sách Tiếng Việt vày con số sách Toán nên phân chia sách Tiếng Việt tương tự phân chia sách Toán:

1 tổ 7 quyển quá 3 quyển.

1 tổ 8 quyển thì thiếu thốn 3 quyển.

Số sách đầy đủ nhằm phân chia 1 tổ 8 quyển nhiều hơn thế số sách đầy đủ nhằm phân chia 1 tổ 7 quyển là:

3 + 3 = 6 (quyển)

1 tổ được phân chia 8 quyển nhiều hơn thế 1 tổ được phân chia 7 quyển là:

8 – 7 = 1 (quyển)

Số tổ được phân chia sách là:

6 : 1 = 6 (tổ)

Số sách Tiếng Việt (hay số sách Toán) là:

7 x 6 + 3 = 45 (quyển)

Hay 8 x 6 – 3 = 45 (quyển)

BÀI TẬP TỰ LUYỆN:

Bài 6. Cô phân chia kẹo, bánh cho những con cháu. Số lượng bánh vày con số kẹo. Nếu phân chia cho từng con cháu 3 bánh thì quá 2 bánh. Nếu phân chia cho từng con cháu 5 kẹo thì thiếu thốn 28 khuôn mẫu. Tính số kẹo, số bánh và số con cháu được phân chia.

Bài 7. Hai lớp 5A và 5B nhập cuộc trồng cây. Tuy số học viên nhị lớp đều nhau tuy nhiên lớp 5B trồng nhiều hơn thế lớp 5A là 5 cây. Tìm số lượng kilomet từng lớp trồng được, biết nếu như từng các bạn lớp 5A trồng 3 cây thì lớp cơ quá 2 cây; nếu như từng các bạn 5B trồng 4 cây thì lớp cơ thiếu thốn 38 cây.

Bài  8. Hai người công nhân được kí thác tết một trong những khăn mặt phẳng nhau. Trong một ngày chị loại nhất tết được 48 khuôn mẫu, chị loại nhị tết được 56 khuôn mẫu. Sau khi tết một trong những ngày như nhau tính rời khỏi chị loại nhất còn nên tết thêm thắt 62 khuôn mẫu, chị loại nhị nên Bài 7. tết thêm thắt 14 khuôn mẫu mới nhất đầy đủ con số quy ấn định. Tính coi từng chị được gaio tết từng nào khăn mặt?

Bài 9. Một số phân chia không còn cho tới 6 và 8, thăm dò nhị số cơ biết thương khi phân chia cho tới 6 to hơn thương khi phân chia cho tới 8 là 4.

Bài 10. Khối 4 đồng thao diễn thể dục thể thao. Nếu những em xếp mặt hàng 12 thì quá 5 học viên. Nếu xếp mặt hàng 15 thì cũng quá 5 các bạn, tuy nhiên số mặt hàng tí chuồn 4 mặt hàng. Hỏi đem từng nào học viên đồng diễn?

Bài 11. Ở một vườn trẻ một cô nhìn 7 con cháu. Về sau đem 4 con cháu trả chuồn điểm không giống và vườn trẻ lại được bổ sung cập nhật thêm thắt nhị cô mới nhất nên từng cô chỉ nên nhìn 5 con cháu. Hỏi khi đầu vườn trẻ đem từng nào cháu? Bao nhiêu cô?

Bài 12. Có một trong những dầu hỏa. Nếu sập nhập những can 6l thì vừa phải không còn. Nếu nhằm nhập những can 10l thì quá 2l và số can rời 5 can. Hỏi đem từng nào lít dầu?

Bài 13. Một xa vời ca và một xe vận tải nằm trong chuồn kể từ tỉnh A cho tới tỉnh B. Một giờ xe vận tải chuồn được 40km, xe pháo ca chuồn được 60km. Xe vận chuyển chuồn trước xe pháo ca 2 tiếng đồng hồ, cả nhị xe pháo cho tới B và một khi. Hỏi quãng đàng AB nhiều năm từng nào ki-lô-mét?

Xem thêm: phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu (mẫu hk02)