Tiếp Tục Cầu Siêu Cho Người Chết Sau 49 Ngày Có Được Không? Ý Nghĩa Của Việc Cúng 49 Ngày Cho Người Đã Mất

Với tấm lòng hiếu thảo, tưởng nhớ đến ân đức sinh thành dưỡng dục, của ông bà, cha mẹ, tổ tiên và những người thân mất trong 49 ngày rất đông Phật tử.


*

Trong kinh Địa Tạng có viết: “Người chết sau 49 ngày, gọi là chung thất, thì vong linh của người mất, tùy nghiệp mà thọ sinh chiêu cảm quả báo. Nếu hiện đời tạo nhiều điều lành, thì sẽ thọ sinh về cảnh giới an lành. Ngược lại, thì thọ sinh vào cảnh khổ. Tùy chỗ tạo nghiệp thiện ác, mà thọ sinh qua các loài và các cảnh giới sai biệt trong vòng lục đạo luân hồi”.

Bạn đang xem: Tiếp Tục Cầu Siêu Cho Người Chết Sau 49 Ngày Có Được Không? Ý Nghĩa Của Việc Cúng 49 Ngày Cho Người Đã Mất

Cũng chính theo lời dạy này, với tấm lòng hiếu thảo, tưởng nhớ đến ân đức sinh thành dưỡng dục, của ông bà, cha mẹ, tổ tiên và những người thân mới mất trong 49 ngày rất đông Phật tử đã trở về chùa Ba Vàng vào các buổi sáng 14, 30 âm lịch hàng tháng để tham dự buổi lễ cầu siêu độ cho thân nhân của mình.

*

Lễ cầu siêu cho người thân mới mất trong 49 ngày tại chùa Ba Vàng

Đây là một việc đúng với chính Pháp mang lại lợi ích không chỉ cho người đã mất mà cả người còn sống cũng được hưởng phước báu. Cũng trong kinh Địa Tạng, Đức Phật có dạy: "Nếu ai, bất luận nam tử hay nữ nhân, sống không làm nghiệp lành mà lại làm nhiều nghiệp dữ, nhưng sau khi chết, bà con lớn nhỏ làm phước cho họ bằng mọi nhân tố thánh thiện, thì trong bảy phần, người chết hưởng một, còn lại sáu phần người làm tự hưởng. Do đó, mà bây giờ và sau này, bất cứ thiện nam hay thiện nữ, nghe như vậy thì phải mạnh mẽ mà tự tu, bởi vì phần phước thánh thiện của người nào thì người ấy nhận được đủ cả.”

*

Các gia đình Phật tử trang nghiêm trong buổi lễ cầu siêu cho người thân mới mất

Lễ cầu siêu cho người mất trong 49 ngày

Trong khoá lễ cầu siêu tại chùa, quý Thầy nương oai lực Phật mà thực hiện các nghi thức triệu thỉnh vong linh về pháp hội, hướng dẫn cho vong linh quy y Tam Bảo, khai thị cho vong linh thấy được những mê lầm của mình mà buông bỏ chấp trước nơi thân tứ đại đã tan dã, nơi người thân, ngoại cảnh; xa rời yêu ghét giận hờn, hiểu rõ được quy luật nhân quả, chuyển hoá được tâm thức, hoá giải được oán kết, nhờ đó mà sớm được siêu thoát. Bởi theo lời Phật dạy, không phải con người chết là hết. Sau khi xác thân này hư hoại thì thần thức tuỳ theo nghiệp báo mà tái sinh vào các cõi tương ứng với nghiệp nhân mà người kia đã gieo tạo, ngoại trừ các bậc đại giác như Đức Phật, các bậc Bồ-tát, các bậc A-la-hán đã cắt đứt dòng tham ái, đã thoát khỏi vòng sinh tử luân hồi.

Xem thêm: vở bài tập toán lớp 5 tập 2 bài 104

*

Chư Tăng niêm hương bạch Phật làm lễ cầu siêu

*
Thành viên trong gia đình chắp tay trang nghiêm 
*
Thành viên trong gia đình trang nghiêm tụng kinh 

Ngoài việc tham gia nghi thức cầu siêu cho các vong linh tại chùa thì bên cạnh đó, trong vòng 49 ngày gia đình cũng phải luôn tích cực làm những điều phúc thiện như bố thí, cúng dường, phóng sinh cứu vật, quy y Tam Bảo, thọ Bát Quan Trai Giới, tinh tấn tu học theo đúng lời Phật dạy. Điều này có thể giúp những người quá vãng được tăng trưởng phúc báu mà sớm được sinh về cảnh giới lành, gặp chính Pháp tu hành mau thoát khổ.

Xem thêm: giá trị sử dụng của hàng hóa sức lao động

*
Gia đình tác lễ cúng dường Tam Bảo

Qua đó, chúng ta cũng hiểu được rằng tất cả những phước báo trong hiện tại và tương lai đều phải nhờ vào sự tu tập và gieo trồng phước đức. Người Phật tử chúng ta cũng cần phải trang nghiêm tự thân bằng cách tu tập để chuyển hóa ba nghiệp thân miệng ý cho thiện lành thì phước báo mới phát sinh khiến cho cuộc sống thêm an lành và hạnh phúc, lợi ích cho cả người còn sống lẫn người đã quá vãng.

*

Buổi lễ cầu siêu cho người thân mới mất trong 49 ngày được diễn ra trang nghiêm