chịu trách nhiệm trước pháp luật tiếng anh là gì

Trách nhiệm trước pháp lý, còn được gọi là trách cứ nhiệm pháp luật, là phép tắc tuy nhiên Từ đó những cá thể, tổ chức triển khai và cơ quan chính phủ nên phụ trách về hành vi của mình và nên vâng lệnh những lệ luật và quy toan của giang sơn bản thân.

  Chịu trách cứ nhiệm trước pháp lý vô giờ đồng hồ Anh là Responsible before the law

  Bạn đang xem: chịu trách nhiệm trước pháp luật tiếng anh là gì

  Responsibility before the law, also known as legal responsibility, is the principle that individuals, organizations, and governments are accountable for their actions and must comply with the laws and regulations of their country. This principle is a fundamental aspect of the rule of law, which ensures that everyone is subject đồ sộ the same laws and no one is above the law.

  The concept of Responsibility before the law is an essential cornerstone of any democracy, as it guarantees that citizens are not subject đồ sộ arbitrary decisions or abuses of power from those in positions of authority. By holding everyone accountable đồ sộ the same laws, the principle of responsibility before the law promotes equality and fairness in a society.

  In essence, Responsibility before the law means that individuals and organizations must accept the consequences of their actions, whether they are positive or negative. This includes not only complying with the laws and regulations of the country, but also respecting the rights of others and behaving in a way that is ethical and just.

  Responsibility before the law is a crucial concept in any society that values democracy, fairness, and justice. It is a principle that ensures that no one is above the law, and that everyone is accountable for their actions. This principle promotes equality and fairness, as it holds everyone đồ sộ the same standards and ensures that decisions are not made arbitrarily or without justification.

  In addition đồ sộ promoting equality and fairness, Responsibility before the law also encourages individuals and organizations đồ sộ act in a responsible and ethical manner. By accepting the consequences of their actions, individuals and organizations are more likely đồ sộ act in a way that is beneficial đồ sộ society as a whole, rather kêu ca pursuing their own interests at the expense of others.

  Overall, Responsibility before the law is a vital principle that promotes democracy, fairness, and justice. By holding everyone accountable đồ sộ the same laws and regulations, it ensures that decisions are made fairly and without bias, and that everyone is treated equally under the law.

  (Trách nhiệm pháp luật là một trong những định nghĩa vô cùng cần thiết vô khối hệ thống pháp lý và được dùng nhằm tế bào mô tả kết quả bất lợi tuy nhiên người vi phạm nên Chịu trước pháp lý. Chịu trách cứ nhiệm trước pháp lý hoặc trách cứ nhiệm pháp luật được quy xác định rõ ràng trong những văn bạn dạng pháp lý, và nó đại diện thay mặt cho việc vô tư và trật tự động xã hội.

  Trong thực tiễn, việc vận dụng trách cứ nhiệm pháp luật thông thường được chống chế vì chưng sơn hà. Người vi phạm tiếp tục nên Chịu những mẫu mã trừng trị không giống nhau tùy vô đặc điểm và cường độ của hành động vi phạm. Ví dụ, nếu như một người bị viện dẫn rời khỏi tòa vì như thế tội vi phạm giao thông vận tải, chúng ta tiếp tục nên phụ trách pháp luật và bị trị chi phí hoặc lưu giữ vì chưng tài xế. Việc vận dụng trách cứ nhiệm pháp luật đúng cách dán sẽ hỗ trợ đáp ứng sự vô tư và trật tự động xã hội.

  Trách nhiệm pháp luật cũng tương quan cho tới những quyền hạn và nhiệm vụ của những người dân vô xã hội. phẳng phiu cơ hội triển khai đích thị trách cứ nhiệm pháp luật, người dân sẽ tiến hành bảo đảm những quyền hạn của tớ và mặt khác nên triển khai nhiệm vụ của tớ so với xã hội. Nắm rõ ràng và thực ganh đua trách cứ nhiệm pháp luật đúng cách dán sẽ hỗ trợ kiến thiết một xã hội văn minh, vô tư và trở nên tân tiến vững chắc và kiên cố.

  Trách nhiệm pháp luật không những là trách cứ nhiệm của những cá thể hoặc tổ chức triển khai tuy nhiên còn là một trách cứ nhiệm của tất cả xã hội. Một xã hội văn minh, vô tư và trở nên tân tiến vững chắc và kiên cố là một trong những xã hội tuy nhiên người xem đều phải có trách cứ nhiệm triển khai đích thị trách cứ nhiệm pháp luật của tớ. phẳng phiu cơ hội tôn trọng và vâng lệnh những quy toan pháp lý, tất cả chúng ta tiếp tục góp phần vô sự trở nên tân tiến của xã hội và canh ty dẫn đến một môi trường xung quanh sinh sống đảm bảo chất lượng đẹp tuyệt vời hơn mang đến toàn bộ từng người).

  2. Các thuật ngữ tương quan cho tới “Responsibility before the law”:

  – Responsibility before the law: trách cứ nhiệm trước pháp luật

  – Legal obligation: nhiệm vụ pháp lý

  – Legal liability: trách cứ nhiệm pháp lý

  – Legal accountability: trách cứ nhiệm pháp lý

  – Due process of law: đích thị trình tự động pháp luật

  – Equal protection under the law: đồng đẳng bảo đảm theo đòi luật pháp

  – Judicial system: khối hệ thống tư pháp

  Xem thêm: x^3+y^3+z^3

  – Civil law: luật dân sự

  – Criminal law: luật hình sự

  – Law enforcement: thực hành pháp luật

  – Legal system: khối hệ thống pháp luật

  3. Đoạt câu ví dụ với kể từ Responsibility before the law: 

  – Every citizen has a responsibility before the law đồ sộ obey it and uphold its principles – Mỗi công dân đều phải có trách cứ nhiệm trước pháp lý nhằm vâng lệnh và bảo đảm những phép tắc của chính nó.

  – Upholding responsibility before the law means holding oneself accountable for one’s actions and accepting the consequences of those actions – Việc vâng lệnh trách cứ nhiệm trước pháp lý Có nghĩa là tự động phụ trách về hành vi của tớ và đồng ý kết quả của những hành vi cơ.

  – The principle of responsibility before the law ensures equal treatment under the law for all individuals and protects against abuses of power – Nguyên tắc trách cứ nhiệm trước pháp lý đáp ứng sự xử thế vô tư bên dưới luật mang đến toàn bộ cá thể và bảo đảm ngoài những sử dụng quá quyền lực tối cao.

  – Failure đồ sộ uphold responsibility before the law can result in legal penalties and damage đồ sộ one’s reputation and credibility – Việc ko vâng lệnh trách cứ nhiệm trước pháp lý hoàn toàn có thể dẫn theo hình trị pháp luật và thực hiện tổn hoảng sợ cho tới khét tiếng và đáng tin tưởng của một người.

  4. Viết đoạn văn dùng kể từ Responsibility before the law: 

  4.1. Đoạn văn 1: 

  Responsibility before the law is a fundamental principle of any democratic society. It means that every individual is accountable for their actions and must face legal consequences for any wrongdoing. Without responsibility before the law, there would be chaos and anarchy in society.

  Trách nhiệm trước pháp lý là một trong những phép tắc cơ bạn dạng của ngẫu nhiên xã hội dân công ty này. Như vậy Có nghĩa là từng cá thể nên phụ trách về hành động của tớ và nên đương đầu với kết quả pháp luật mang đến ngẫu nhiên hành động sai trái khoáy này. Nếu không tồn tại trách cứ nhiệm trước pháp lý, xã hội tiếp tục trở thành lếu láo loàn và vô cơ quan chính phủ.

  4.2. Đoạn văn 2: 

  Responsibility before the law is rooted in the belief that individuals have the power đồ sộ shape their own lives and communities. It is a recognition of the fact that every person has the capacity đồ sộ make choices, and with that capacity comes the responsibility đồ sộ accept the consequences of those choices. This principle is essential for a functioning democracy, as it ensures that individuals are held accountable for their actions and decisions.

  Moreover, responsibility before the law is an essential aspect of a fair and just society. It ensures that everyone is equal before the law, and that no one is above the law. This principle promotes a sense of social justice, as it ensures that the rich and powerful are held accountable for their actions, just lượt thích everyone else.

  Trách nhiệm trước pháp lý đem xuất xứ kể từ niềm tin cẩn rằng từng cá thể đem quyền lực tối cao nhằm tạo hình cuộc sống thường ngày và xã hội của tớ. Nó là sự việc trí tuệ về thực tiễn rằng từng người dân có tài năng lựa lựa chọn, và với tài năng cơ đi kèm theo trách cứ nhiệm đồng ý kết quả của những lựa lựa chọn cơ. Nguyên tắc này vô cùng cần thiết so với một nền dân công ty hoạt động và sinh hoạt, vì như thế nó đảm nói rằng từng cá thể nên phụ trách về hành động và đưa ra quyết định của tớ.

  Hơn nữa, trách cứ nhiệm trước pháp lý là một trong những góc nhìn quan trọng của một xã hội vô tư và công lý. Nó đảm nói rằng người xem đều đồng đẳng trước pháp lý, và không có ai là bên trên pháp lý. Nguyên tắc này xúc tiến sự vô tư xã hội, vì như thế nó đảm nói rằng những người dân phong phú và quyền lực tối cao cũng nên phụ trách về hành động của mình, tựa như người xem không giống.

  4.3. Đoạn văn 3: 

  Responsibility before the law also plays a vital role in preserving the rule of law. It ensures that the law is respected and upheld, and that individuals are held accountable for any breach of the law. Without this principle, there would be no clear guidelines or consequences for illegal actions, which would lead đồ sộ chaos and anarchy.

  Xem thêm: ý nghĩa của động vật đối với đời sống con người

  In conclusion, responsibility before the law is a fundamental principle that underpins a democratic and just society. It ensures that individuals are accountable for their actions, promotes social order, and prevents those in power from abusing their authority. By upholding responsibility before the law, we can create a society that is fair, just, and equal for everyone.

  Trách nhiệm trước pháp lý cũng đóng góp một tầm quan trọng cần thiết trong các công việc bảo đảm pháp lý. Nó đảm nói rằng pháp lý được tôn trọng và thực ganh đua, và từng cá thể nên phụ trách về ngẫu nhiên vi phạm pháp lý này. Nếu không tồn tại phép tắc này, tiếp tục không tồn tại chỉ dẫn hoặc kết quả rõ nét cho những hành vi phạm pháp, dẫn theo lếu láo loàn và vô cơ quan chính phủ.

  Tóm lại, trách cứ nhiệm trước pháp lý là một trong những phép tắc cơ bạn dạng, là nền tảng của một xã hội dân công ty và vô tư. Nó đảm nói rằng từng cá thể nên phụ trách về hành động của tớ, xúc tiến trật tự động xã hội và ngăn chặn những người dân đem quyền lực tối cao sử dụng quá quyền lực tối cao của mình. phẳng phiu cơ hội vâng lệnh trách cứ nhiệm trước pháp lý, tất cả chúng ta hoàn toàn có thể dẫn đến một xã hội đồng đẳng, vô tư và công lý mang đến toàn bộ người xem.