cho dung dịch ba(hco3)2 lần lượt vào các dung dịch

Câu hỏi:

18/06/2019 109,841

Cho dd Ba(HCO3)2 lần lượt vô những dd : CaCl2 , Ca(NO3)2, NaOH , Na2CO3 , KHSO4 , Na2SO4, Ca(OH)2 , H2SO4 , HCl. Số tình huống sở hữu đưa đến kết tủa là:

Bạn đang xem: cho dung dịch ba(hco3)2 lần lượt vào các dung dịch

Đáp án D

Ba(HCO3)2 + 2NaOH → BaCO3↓ + Na2CO3 + 2H2O

Ba(HCO3)2 + Na2CO→ BaCO3↓ + 2NaHCO3

Ba(HCO3)2 + 2KHSO→ BaSO4↓ + K2SO4 + 2CO2 + 2H2O

Ba(HCO3)2 + Na2SO4   BaSO4↓ + 2NaHCO3

Ba(HCO3)2 + Ca(OH)→ BaCO3↓ + CaCO3↓ + 2H2O

Ba(HCO3)2 + H2SO4 → BaSO4↓ + 2CO + 2H2O

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Khi nói đến sắt kẽm kim loại kiềm , tuyên bố này sau đó là sai ?

A. Các sắt kẽm kim loại kiềm sở hữu white color bạc và sở hữu ánh kim

B. Trong ngẫu nhiên , những sắt kẽm kim loại kiềm chỉ tồn bên trên ở dạng hợp ý chất

C. Từ Li cho tới Cs kĩ năng phản xạ với nước tách dần

D. Kim loại kiềm sở hữu sức nóng nhiệt độ chảy và sức nóng phỏng sôi thấp

Câu 2:

Kim loại phản xạ được với nước ở sức nóng phỏng thông thường là:

A. Ag.

B. Fe.

C. Cu.

D. Ba.

Câu 3:

Trong bảng tuần trả những nhân tố chất hóa học, sắt kẽm kim loại kiềm nằm trong nhóm

A.  IA.

B.  IIIA.

C.  IVA.

D. IIA.

Xem thêm: school uniforms are common in secondary schools in nations

Câu 4:

Cho sơ đồ chuyển hóa sau:

CaO +X CaCl2 +Y Ca(NO3)2 +Z CaCO3

Công thức của X, Y, Z lần lượt là:

A. Cl2, AgNO3, MgCO3.

B. Cl2, HNO3, CO2.

C. HCl, HNO3, NaNO3.

D. HCl, AgNO3, (NH4)2CO3.

Câu 5:

Chất hoàn toàn có thể dùng để mượt nước cứng trong thời điểm tạm thời là:

A. NaCl

B. NaHSO4

C. Ca(OH)2

D. HCl

Câu 6:

Tiến hành những thử nghiệm sau :

(1) cho tới dd NaOH vô dd Ca(HCO3)2

(2) Cho dd HCl cho tới dư vò dd NaAlO2 (hoặc Na[Al(OH)4]).

(3) Sục khí H2S vô dd FeCl2

(4) Sục khí NH3 tới dư vô dd AlCl3

(5) Sục khí CO2 tới dư vô dd NaAlO2 (hoặc Na[Al(OH)4]).

(6) Sục khí etilen vô dd KMnO4.

Sau Khi những phản xạ kết cổ động , sở hữu từng nào thí sát hoạch được kết tủa  ?

A. 3

B. 5

C. 6

Xem thêm: thuật toán tìm ước chung lớn nhất và bội chung nhỏ nhất

D. 4