cho tam giác abc vuông tại a đường cao ah. biết ab ac = 5 4 và bc = 82cm. khi đó bh = cm

Câu hỏi

Dương Ngọc Minh

Bài 1: Cho tam giác ABC vuông bên trên A và với lối cao AH. Cho biết AH24 centimet và HC18 centimet. Tính: BH, ,BC,AC,AB và diện tích S tam giác ABC Bài 2: Cho tam giác ABC vuông bên trên A và với lối cao AH. Cho biết AB 12 centimet và BC20 centimet. Tính: BH, ,AC,HC,AH và diện tích S tam giác ABC Bài 3: Cho tam giác ABC vuông bên trên A và với lối cao AH. Cho biết AB3 centimet và AC4 centimet. Tính: BH, ,BC,HC,AH và diện tích S tam giác ABC Bài 4: Cho tam giác ABC vuông bên trên A và với lối cao AH. Cho biết AC15 centimet và AH 12 centimet. Tính: BH, ,BC,A...

Đọc tiếp

Bài 1: Cho tam giác ABC vuông bên trên A và với lối cao AH. Cho biết AH=24 centimet và HC=18 centimet. Tính: BH, ,BC,AC,AB và diện tích S tam giác ABC Bài 2: Cho tam giác ABC vuông bên trên A và với lối cao AH. Cho biết AB= 12 centimet và BC=20 centimet. Tính: BH, ,AC,HC,AH và diện tích S tam giác ABC Bài 3: Cho tam giác ABC vuông bên trên A và với lối cao AH. Cho biết AB=3 centimet và AC=4 centimet. Tính: BH, ,BC,HC,AH và diện tích S tam giác ABC Bài 4: Cho tam giác ABC vuông bên trên A và với lối cao AH. Cho biết AC=15 centimet và AH =12 centimet. Tính: BH, ,BC,AB,AH và diện tích S tam giác ABC Bài 5:Cho tam giác ABC vuông bên trên A và với lối cao AH. Cho biết AB=20 centimet và HC=9cm. Tính: BH, ,BC,AC,AH và diện tích S tam giác ABC

Xem chi tiết

Bùi Thọ Anh

Cho tam giác ABC vuông bên trên A với AB = 3 centimet AC = 4 centimet , lối cao AH a, CM : tam giác ABC đồng dạng tam giác HBA kể từ tê liệt suy rời khỏi ab² = BC . BH b , tính BC và BH c, Kẻ HE vuông góc AB , HF vuông góc AC Chứng minh AH . BH = BE.AC và tính chừng lâu năm BE

Xem chi tiết

Tandz3508

cho tam giác vuông ABC vuông bên trên A sao cho tới lối cao AH biết AB= 3 centimet , AC = 4 centimet , tính BC AH BH CH 

Xem chi tiết

Mai Nguyễn thanh

Bài 1 Cho tam giác ABC vuông bên trên A với lối cao AH .biết BH = 9 centimet ,HC = 16 centimet .tính AH; AC ;số đo góc ABC (số đo góc thực hiện tròn trĩnh cho tới độ)

bài 2 Cho tam giác ABC vuông bên trên A , lối cao AH. biết AB = 3 centimet ,AC = 4 centimet. Tính chừng lâu năm những cạnh BC, AH và số đo góc Ngân Hàng Á Châu (làm tròn trĩnh cho tới độ)

Xem chi tiết

Cho tam giác ABC vuông bên trên A , lối cao AH a, sành AH = 6 centimet , BH = 4,5 centimet . Tính AB , AC , BC, HC b, sành AB=6 centimet , BH = 3cm . Tính AH , AC ,HC

Xem chi tiết

nongvietthinh

câu 1:Cho tam giác ABC,vuông bên trên A,lối cáo AH(H nằm trong BC).sành AB12CM,Ac5cm.tính BH,CHCâu 2:cho tam giác ABC vuông bên trên A,lối cáo AH(H nằm trong BC).sành AB18cm,BH6cm.tính đô lâu năm những cạnh AB,ACCâu 3:cho tam giac abc vuông bên trên a,biết ab-3cm,ac4cm,a.tinh ranh bcb:kẻ lối cao ah,tính bhCâu 4:cho tam giác ABC Vuông bên trên A,biết ab4cm,lối cao ah2cm.Tính những góc và những cạnh sót lại của tam giác 

Đọc tiếp

Xem chi tiết

Mai Nguyễn thanh

12 mon 11 2021 khi 8:48

Cho tam giác ABC vuông bên trên A, lối cao AH, biết AB = 6 centimet AC = 8 centimet .Tính BC, AH, CH, BH

Xem chi tiết

Bruh

10 mon 8 2021 khi 16:52

Cho tam giác ABC vuông bên trên A, lối cao AH.
a) sành AH = 6 cm; BH = 4,5 centimet. Tính AB, AC, BC, HC.
b) sành AB = 6 centimet, BH = 3 centimet. Tính AH, AC, CH
 

Xem chi tiết

Tường Vy Nguyễn

cho tam giác abc vuông bên trên a lối cao AH

Xem thêm: xenlulozo trinitrat được điều chế từ xenlulozo và axit nitric

  BH=4 centimet ; CH= 6cm

tính AB,BC,AH,AC?

Xem chi tiết