chương trình giáo dục mầm non theo thông tư 17

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn ngủi gọn của Văn Bản...

Số hiệu: 17/2022/TT-BGDĐT Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Sở Giáo dục đào tạo và Đào tạo Người ký: Phạm Ngọc Thưởng
Ngày ban hành: 05/12/2022 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

Bạn đang xem: chương trình giáo dục mầm non theo thông tư 17

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự tự - Hạnh phúc
---------------

Số: 17/2022/TT-BGDĐT

Hà Nội, ngày 05 mon 12 năm 2022

THÔNG TƯ

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUY CHẾ BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN GIÁO VIÊN, CÁN BỘ QUẢN LÝ CƠ SỞ GIÁO DỤC MẦM NON, CƠ SỞ GIÁO DỤC PHỔ THÔNG VÀ GIÁO VIÊN TRUNG TÂM GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN BAN HÀNH KÈM THEO THÔNG TƯ SỐ 19/2019/TT-BGDĐT NGÀY 12 THÁNG 11 NĂM 2019 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 mon 6 năm 2019;

Căn cứ Nghị lăm le số 86/2022/NĐ-CP ngày 24 mon 10 năm 2022 của nhà nước quy lăm le tính năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức tổ chức triển khai của Sở Giáo dục đào tạo và Đào tạo;

Căn cứ Nghị lăm le số 101/2017/NĐ-CP ngày thứ nhất mon 9 năm 2017 của nhà nước về huấn luyện, bồi dưỡng cán cỗ, công chức, viên chức; Nghị lăm le số 89/2021/NĐ-CP ngày 18 mon 10 năm 2021 của nhà nước sửa thay đổi, bổ sung cập nhật một số điều của Nghị lăm le số 101/2017/NĐ-CP ngày 01 mon 9 năm 2017 của nhà nước về huấn luyện, tu dưỡng cán cỗ, công chức, viên chức;

Theo kiến nghị của Cục trưởng Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý và vận hành giáo dục;

Bộ trưởng Sở Giáo dục đào tạo và Đào tạo nên phát hành Thông tư sửa thay đổi, bổ sung cập nhật một trong những điều của Quy chế tu dưỡng thông thường xuyên nhà giáo, cán cỗ quản lý và vận hành hạ tầng dạy dỗ mần nin thiếu nhi, hạ tầng dạy dỗ phổ thông và giáo viên trung tâm dạy dỗ thông thường xuyên phát hành tất nhiên Thông tư số 19/2019/TT-BGDĐT ngày 12 mon 11 năm 2019 của Sở trưởng Sở Giáo dục và Đào tạo nên.

Điều 1. Sửa thay đổi, bổ sung cập nhật một số điều của Quy chế tu dưỡng thông thường xuyên nhà giáo, cán cỗ quản lý và vận hành hạ tầng giáo dục mầm non, hạ tầng dạy dỗ phổ thông và nhà giáo trung tâm dạy dỗ thông thường xuyên ban hành tất nhiên Thông tư số 19/2019/TT-BGDĐT ngày 12 mon 11 năm 2019 của Bộ trưởng Sở Giáo dục đào tạo và Đào tạo

1. Sửa thay đổi, bổ sung cập nhật khoản 1, khoản 2 Điều 2 như sau:

“1. Giáo viên đang được nuôi chăm sóc, đỡ đần, dạy dỗ tại trường mần nin thiếu nhi, ngôi trường mầm non, vườn trẻ, group trẻ con song lập, lớp mầm non song lập, lớp mần nin thiếu nhi song lập (gọi công cộng là hạ tầng dạy dỗ lộc non); nhà giáo đang được giảng dạy bên trên ngôi trường tè học tập, ngôi trường trung học tập hạ tầng, ngôi trường trung học tập phổ thông, trường phổ thông có không ít cung cấp học tập, ngôi trường thường xuyên, ngôi trường phổ thông dân tộc bản địa nội trú, ngôi trường phổ thông dân tộc bản địa cung cấp trú, ngôi trường phổ thông dành riêng cho tất cả những người khuyết tật (gọi công cộng là hạ tầng dạy dỗ phổ thông); nhà giáo đang được giảng dạy dỗ bên trên trung tâm giáo dục thông thường xuyên, nhà giáo giảng dạy dỗ công tác dạy dỗ nằm trong chương trình nhằm cung cấp văn tự của khối hệ thống dạy dỗ quốc dân bên trên trung tâm dạy dỗ nghề nghiệp - dạy dỗ thông thường xuyên (gọi công cộng là trung tâm dạy dỗ thông thường xuyên).

Giáo viên hạ tầng dạy dỗ mần nin thiếu nhi, hạ tầng dạy dỗ phổ thông và trung tâm dạy dỗ thông thường xuyên được gọi công cộng là nhà giáo.

2. Hiệu trưởng, phó hiệu trưởng hạ tầng dạy dỗ mầm non, hạ tầng dạy dỗ phổ thông; giám đốc, phó giám đốc trung tâm dạy dỗ thường xuyên (gọi công cộng là cán cỗ quản lí lý).”.

2. Sửa thay đổi, bổ sung cập nhật khoản 1 Điều 3 như sau:

“1. Bồi chăm sóc kỹ năng và kiến thức, kĩ năng theo dõi đòi hỏi của vị trí việc thực hiện so với nhà giáo, cán cỗ quản lí lý; là địa thế căn cứ nhằm quản lý và vận hành, lãnh đạo, tổ chức tu dưỡng, tự động tu dưỡng nhằm mục đích nâng lên phẩm hóa học, năng lượng thường xuyên môn nghiệp vụ của nhà giáo, cán cỗ quản lí lý; nâng lên cường độ thỏa mãn nhu cầu của nhà giáo, cán cỗ quản lý và vận hành theo dõi đòi hỏi địa điểm việc làm; thỏa mãn nhu cầu đòi hỏi cải cách và phát triển giáo dục mầm non, dạy dỗ phổ thông, dạy dỗ thông thường xuyên và thỏa mãn nhu cầu đòi hỏi của chuẩn nghề nghiệp.”.

3. Sửa thay đổi, bổ sung cập nhật điểm b khoản 1 Điều 7 như sau:

“b) Tài liệu cần bảo đảm an toàn phối kết hợp thân thích lý luận và thực tiễn; kỹ năng và kiến thức, tay nghề và kĩ năng thực hành; tích phù hợp, tích hợp các chương trình tu dưỡng đem nội dung tương đồng; ko được trùng lặp. Chương trình, tư liệu cần thông thường xuyên được bổ sung cập nhật, update, nâng lên thích hợp với tình hình thực tế;”.

4. Sửa thay đổi, bổ sung cập nhật khoản 1 Điều 9 như sau:

“1. Báo cáo viên tu dưỡng thông thường xuyên: Là nhà giáo với mọi hạ tầng dạy dỗ tiến hành trọng trách tu dưỡng thông thường xuyên; chuyên gia, cán cỗ quản lý và vận hành giáo dục; nhà giáo và cán cỗ quản lý và vận hành hạ tầng dạy dỗ mầm non, hạ tầng dạy dỗ phổ thông cốt cán; nhà giáo và cán cỗ quản lý và vận hành hạ tầng giáo dục thường xuyên thỏa mãn nhu cầu tiêu xài chuẩn chỉnh được quy lăm le bên trên khoản 2 Vấn đề này.”.

5. Sửa thay đổi, bổ sung cập nhật điểm c, điểm d khoản 2 Điều 9 như sau:

“c) Có tay nghề nhập công tác làm việc tu dưỡng giáo viên và cán cỗ quản lí lý; đem lòng tin trách móc nhiệm, kỹ năng hợp tác với đồng nghiệp; có kỹ năng chỉ dẫn, tư vấn nhà giáo, cán cỗ quản lý và vận hành tự động học; nắm rõ quy trình tổ chức triển khai, nội dung, chuyên môn, cách thức, kiểu dáng Đánh Giá sản phẩm bồi dưỡng thông thường xuyên;

d) Có kĩ năng phần mềm technology vấn đề trong thiết nối tiếp, xây cất và cải cách và phát triển tư liệu, học tập liệu nhằm tu dưỡng nhà giáo, cán bộ quản lý và vận hành.”.

6. Sửa thay đổi, bổ sung cập nhật Điều 11 như sau:

“1. Đánh giá chỉ việc áp dụng kỹ năng và kiến thức tu dưỡng thường xuyên nhập thực tiễn đưa dạy dỗ học tập, dạy dỗ trẻ nhỏ, học viên, học tập viên; thực tiễn đưa quản lý hạ tầng dạy dỗ mần nin thiếu nhi, hạ tầng dạy dỗ phổ thông và trung tâm dạy dỗ thường xuyên. Đánh giá chỉ cần thiết phối kết hợp thân thích Đánh Giá thông thường xuyên với Đánh Giá lăm le kì bằng nhiều cách thức, kiểu dáng thích hợp trải qua bài bác đánh giá, bài bác tập luyện phân tích, bài thu hoạch bảo đảm an toàn về tiềm năng, đòi hỏi cần thiết đạt, nội dung Chương trình bồi dưỡng thông thường xuyên, phù phù hợp với thực tiễn đưa và những quy lăm le bên trên Quy chế này.

2. Các bài bác đánh giá, bài bác tập luyện phân tích, bài bác thu hoạch được chấm theo dõi thang điểm 10 (mười) và được xếp loại đạt đòi hỏi nếu như đạt điểm 5 (năm) trở lên trên.

3. Xếp loại sản phẩm tu dưỡng thông thường xuyên:

a) Hoàn trở nên plan tu dưỡng thông thường xuyên: Giáo viên, cán cỗ quản lý và vận hành được xếp loại hoàn thành xong plan tu dưỡng thông thường xuyên khi tiến hành khá đầy đủ quy lăm le của những khóa tu dưỡng nhập năm học; trả thành đầy đầy đủ những bài bác đánh giá, bài bác tập luyện phân tích, bài bác thu hoạch với sản phẩm đạt yêu cầu theo dõi quy lăm le bên trên khoản 2 Vấn đề này.

b) Không hoàn thành xong plan tu dưỡng thường xuyên: Giáo viên, cán cỗ quản lý và vận hành ko thỏa mãn nhu cầu được những đòi hỏi theo dõi quy lăm le tại điểm a khoản 3 Vấn đề này.

4. Kết trái khoáy Đánh Giá, xếp loại tu dưỡng thường xuyên được lưu nhập làm hồ sơ và là địa thế căn cứ tiến hành chính sách, quyết sách bồi dưỡng phát triển nghề nghiệp và công việc và dùng nhà giáo, cán cỗ quản lý và vận hành.”.

7. Sửa thay đổi, bổ sung cập nhật Điều 12 như sau:

“Điều 12. Công nhận hoàn thành xong plan bồi dưỡng thường xuyên

Giáo viên, cán cỗ quản lý và vận hành hoàn thành xong những khóa bồi dưỡng nhập năm học tập theo dõi quy lăm le bên trên điểm a khoản 3 Điều 11 thì được Sở Giáo dục và Đào tạo nên thừa nhận hoàn thành xong plan tu dưỡng thông thường xuyên.”.

8. Sửa thay đổi, bổ sung cập nhật điểm c khoản 2 Điều 13 như sau:

“c) Thực hiện tại tu dưỡng thông thường xuyên; Đánh Giá, xếp loại và gửi sản phẩm tu dưỡng thông thường xuyên về Sở Giáo dục đào tạo và Đào tạo nên.”.

9. Sửa thay đổi, bổ sung cập nhật khoản 1 Điều 19 như sau:

“1. Thực hiện tại theo dõi cách thức kết hợp được quy lăm le tại Điều 13 của Quy chế này; xây cất công tác, tư liệu tu dưỡng và công khai danh sách đội hình report viên trước lúc tổ chức triển khai tu dưỡng.”.

Điều 2. Hiệu lực thi đua hành

Thông tư này còn có hiệu lực thực thi hiện hành thực hiện Tính từ lúc ngày 20 tháng 01 năm 2023.

Điều 3. Trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện

Các ông (bà) Chánh Văn chống, Chánh Thanh tra, Cục trưởng Cục Nhà giáo và Cán cỗ quản lý và vận hành dạy dỗ, Thủ trưởng những đơn vị chức năng đem liên quan nằm trong Sở Giáo dục đào tạo và Đào tạo nên, Chủ tịch Ủy ban quần chúng. # những tỉnh, trở nên phố trực nằm trong Trung ương, Giám đốc những Sở dạy dỗ và Đào tạo nên, những tổ chức triển khai, cá nhân đem tương quan phụ trách thực hiện Thông tư này./.

Nơi nhận:
- Văn chống Chính phủ;
- Ban Tuyên giáo Trung ương;
- UBVHGD của Quốc hội;
- Sở Tư pháp (Cục Kiểm tra văn phiên bản QPPL);
- Các Sở GDĐT (để lên kế hoạch thực hiện);
- Cổng tin tức năng lượng điện tử Chính phủ;
- Cổng tin tức năng lượng điện tử Sở GDĐT;
- Lưu: VT, Cục NGCBQLGD, Vụ Pháp chế.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Phạm Ngọc Thưởng

MINISTRY OF EDUCATION AND TRAINING
--------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness
---------------

No. 17/2022/TT-BGDDT

Hanoi, December 5, 2022

CIRCULAR

ON AMENDMENTS TO THE REGULATION ON REFRESHER TRAINING FOR TEACHERS, ADMINISTRATORS OF PRESCHOOL EDUCATION INSTITUTIONS, COMPULSORY EDUCATION INSTITUTIONS AND TEACHERS OF CONTINUING EDUCATION CENTERS ISSUED TOGETHER WITH CIRCULAR NO. 19/2019/TT-BGDDT DATED NOVEMBER 12, 2019 OF THE MINISTER OF EDUCATION AND TRAINING

Pursuant lớn Law on Education dated June 6, 2019;

Xem thêm: mối quan hệ giữa lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất

Pursuant lớn Decree No. 86/2022/ND-CP dated October 24, 2022 of the Government defining the function, tasks, powers and organizational structure of the Ministry of Education and Training;

Pursuant lớn the Government’s Decree No. 101/2017/ND-CP dated September 01, 2017 on training and refresher training of officials and public employees; Decree No. 89/2021/ND-CP dated October 18, 2021 of the Government on amendments lớn the Government’s Decree No. 101/2017/ND-CP dated September 1, 2017 on training and refresher training of officials and public employees;

At the request of the Director General of Teachers and Educational Administrator Department;

The Minister of Education and Training promulgates a Circular on amendments lớn the Regulation on refresher training for teachers, administrators of preschool education institutions, compulsory education institutions and teachers of continuing education centers issued together with Circular No. 19/2019/TT-BGDDT dated November 12, 2019 of the Minister of Education and Training.

Article 1. Amendments lớn the Regulation on refresher training for teachers, administrators of preschool education institutions, compulsory education institutions and teachers of continuing education centers issued together with Circular No. 19/2019/TT-BGDDT dated November 12, 2019 of the Minister of Education and Training

...

...

...

Please sign up or sign in lớn your TVPL Pro Membership lớn see English documents.

“1. Teachers who are taking care of, nurturing and educating children at preschools, kindergartens, nursery schools, daycare groups, independent kindergarten classes, independent preschool classes (hereinafter referred lớn as “preschool education institutions”); teachers who are working at primary schools, middle schools, high schools, combined schools, selective schools, boarding schools for ethnic minority students and day schools for ethnic minority students, schools for people with disabilities (hereinafter referred lớn as “compulsory education institutions”) and teachers who are working at continuing education centers, teachers who are teaching educational programs lớn grant degrees, diplomas of the national education system at vocational education and continuing education centers (hereinafter referred lớn as continuing education centers).

Teachers of preschool education institutions, compulsory education institutions and continuing education centers are collectively referred lớn as teachers.

2. Principals and deputy principals of preschool education institutions and compulsory education institutions; directors, deputy directors of continuing education centers (hereinafter referred lớn as “administrators”).”.

2. Clause 1 Article 3 shall be amended as follows:

“1. Provide refresher training in specialized knowledge and skills required for the working positions of teachers and administrators. This is the basic for management, direction and organization of refresher training and self-improvement in order lớn improve the qualities and capacity for professional skills of teachers and administrators; raise the level of responsiveness of teachers and administrators according lớn the requirements for working positions; meet requirements for the development of early childhood education, general education, continuing education and meet the professional standards.”.

3. Point b Clause 1 Article 7 shall be amended as follows:

“b) The drafted documents shall ensure a combination of theory and practice; knowledge, experience and practical skills; integrate refresher training programs with similar contents; avoid duplicate contents. Programs and documents must be regularly supplemented, updated and enhanced in accordance with the actual circumstances;”.

4. Clause 1 Article 9 shall be amended as follows:

“1. Regular refresher training speakers: are teachers of the education institutions performing tasks; key experts, educational administrators, key teachers and administrators of preschool education institutions and compulsory education institutions; teachers and administrators of continuing education centers that meet the standards specified in Clause 2 of this Article.”.

...

...

...

Please sign up or sign in lớn your TVPL Pro Membership lớn see English documents.

“c) Have experience of regular refresher training of teachers and administrators); have sense of responsibility, the ability to cooperate with colleagues; have the ability lớn guide and consult teachers and administrators for self-study; master the process of organization, contents, techniques, methods and forms of evaluation of the results of regular refresher training according lớn regulations;

d) Have skills in applying information technology in designing, building and developing documents and learning materials to provide refresher training for teachers and administrators.”.

6. Article 11 shall be amended as follows:

“1. Carry out evaluation of the application of the knowledge of regular refresher training lớn the practice of teaching and learning, education for children and students; the practice of management of preschool education institutions, compulsory education institutions and continuing education centers.  Evaluation needs lớn combine regular assessment with periodic evaluation by various methods and forms suitably through tests, research exercises and essays in order lớn meet requirements for objectives and contents of the regular refresher training program, actual circumstances and regulations of this Regulation.

2. Tests, research exercises and essays shall be graded on a 10-point scale. A test is satisfactory if its score is 05 or higher.

3. Classification of the results:

a) Completion of the plans for regular refresher training: the teachers and administrators shall conform lớn regulations of the refresher training courses in the academic year; pass all the tests, research exercises and essays according lớn regulations of Clause 2 of this Article.

b) Non-completion of the plans for regular refresher training: the teachers and administrators fail lớn meet the requirements specified in Point a Clause 3 of this Clause.

4. The result of the evaluation shall be recorded in the documents. This is basis for implementation of the regimes and policies on the refresher training and development of careers and the use of teachers and administrators.”.

...

...

...

Please sign up or sign in lớn your TVPL Pro Membership lớn see English documents.

“Article 12. Recognition of completion of the plans for regular refresher training

Teachers and administrators who complete the refresher courses during the academic year as prescribed at Point a, Clause 3, Article 11 will be recognized by the Department of Education and Training for completing the plan for regular refresher training.”.

8. Point c Clause 2 Article 13 shall be amended as follows:

“c) Carry out regular refresher training and evaluate the results of regular refresher training and send them lớn the Department of Education and Training.”.

9. Clause 1 Article 19 shall be amended as follows:

“1. Comply with the mechanism for cooperation specified in Article 13 of this Regulation; develop refresher training programs and documents, and publicize the list of speakers before holding the training courses.”.

Article 2. Entry in force

This Circular comes into force as of January đôi mươi, 2023.

Article 3. Implementation

...

...

...

Please sign up or sign in lớn your TVPL Pro Membership lớn see English documents.

PP. MINISTER
DEPUTY MINISTER

Pham Ngoc Thuong

Thông tư 17/2022/TT-BGDĐT ngày 05/12/2022 sửa thay đổi Quy chế tu dưỡng thông thường xuyên nhà giáo, cán cỗ quản lý và vận hành hạ tầng dạy dỗ mần nin thiếu nhi, hạ tầng dạy dỗ phổ thông và nhà giáo trung tâm dạy dỗ thông thường xuyên tất nhiên Thông tư 19/2019/TT-BGDĐT tự Sở trưởng Sở Giáo dục đào tạo và Đào tạo nên ban hành

Xem thêm: học sinh làm gì để giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc

4.926

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.. Võ Thị Sáu, Q3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: inf[email protected]