công thức tính tỷ lệ tăng dân số tự nhiên

  1. Khái niệm, cách thức tính                                                                                                                                                                                                  a) Tỷ lệ tăng dân sinh tự động nhiên

Tỷ lệ tăng dân sinh ngẫu nhiên là nấc chênh chéo thân ái số sinh và số bị tiêu diệt đối với dân sinh vô thời kỳ phân tích. Tỷ lệ tăng dân sinh ngẫu nhiên được biểu thị vì chưng tỷ trọng tỷ lệ hoặc phần ngàn.

Công thức tính:

Bạn đang xem: công thức tính tỷ lệ tăng dân số tự nhiên

Trong đó:

NIR: Tỷ lệ tăng dân sinh tự động nhiên;

B: Tổng số sinh vô thời kỳ nghiên cứu;

D: Tổng số bị tiêu diệt vô thời kỳ nghiên cứu;

Ptb : Dân số tầm vô thời kỳ phân tích.

b) Tỷ lệ tăng dân sinh chung

Tỷ lệ tăng dân sinh công cộng (gọi tắt là tỷ trọng tăng dân số) phản ánh nấc tăng/giảm dân sinh vô thời kỳ phân tích tự tăng ngẫu nhiên và di trú thuần. Tỷ lệ tăng dân sinh công cộng được biểu thị vì chưng tỷ trọng tỷ lệ hoặc phần ngàn.

Công thức tính:

GR = CBR – CDR + IR – OR

Trong đó:

GR: Tỷ lệ tăng dân sinh chung;

CBR: Tỷ suất sinh thô;

CDR: Tỷ suất bị tiêu diệt thô;

IR: Tỷ suất nhập cư;

OR: Tỷ suất xuất cư.

Hay: GR = NIR + NR

Trong đó:

Xem thêm: tranh vẽ về đội thiếu niên tiền phong hồ chí minh

NIR: Tỷ lệ tăng dân sinh tự động nhiên;

NR: Tỷ suất di trú thuần.

  1. Phân tổ ngôi nhà yếu

– Dân tộc;

– Thành thị/nông thôn;

– Tỉnh, TP. Hồ Chí Minh trực nằm trong trung ương;

– Vùng tài chính – xã hội.

  1. Kỳ công bố: Năm.

Riêng phân tổ dân tộc bản địa công tía theo dõi kỳ 5 năm.

  1. Nguồn số liệu

– Tổng khảo sát dân sinh và ngôi nhà ở;

– Điều tra dân sinh và nhà tại thân ái kỳ;

– Điều tra dịch chuyển dân sinh và plan hóa gia đình;

– Trung tâm tài liệu vương quốc về dân cư;

– Trung tâm tài liệu về hộ tịch năng lượng điện tử;

– Kho tài liệu chuyên nghiệp ngành dân sinh.

  1. Cơ quan lại phụ trách tích lũy, tổng hợp

– Chủ trì: Sở Kế hoạch và Đầu tư (Tổng viên Thống kê);

– Phối hợp:

Xem thêm: để rửa sạch lọ đã đựng anilin người ta dùng

+ Sở Công an;

+ Sở Y tế: Cung cấp cho kho tài liệu chuyên nghiệp ngành dân số;

+ Sở Tư pháp: Cung cấp cho hạ tầng tài liệu về hộ tịch năng lượng điện tử.