cotx 1=cos2x/1+tanx+sin^2x 1/2sin2x

loader

Question

Bạn đang xem: cotx 1=cos2x/1+tanx+sin^2x 1/2sin2x

Solution

Given, y=sin2x1+cotx+cos2x1+tanx

Similar Questions

Prove that

(i) sin2x1cos2x=cotx

(ii) 1cos2x1+cos2x=tan2 x

Xem thêm: tài liệu môn cấu trúc dữ liệu và giải thuật

Prove that:
1-cos 2x+sin 2x1+cos 2x+sin 2x=tan x

Solve the following equations:
(i) cos x+cos 2x+cos 3x=0
(ii) cos x+cos 3x-cos 2x=0
(iii) sin x+sin 5x=sin 3x
(iv) cos x cos 2x cos 3x=14
(v) cos x+sin x=cos 2x+sin 2x
(vi) sin x+sin 2x+sin 3=0
(vii) sin x+sin 2x+sin 3x+sin 4x=0
(viii) sin 3x-sin x=4 cos2 x-2
(ix) sin 2x-sin 4x+sin 6x=0

Prove that
cos4x+cos3x+cos2xsin4x+sin3x+sin2x equals

Xem thêm: soạn văn 9 cách dẫn trực tiếp và cách dẫn gián tiếp

Find the common roots of the equations
cos2x+sin2x=cotx
and 2cos2x+cos22x=1