Đồ Cúng Vong Thai Nhi - Bài Cúng Cầu Siêu Cho Các Vong Nhi Tại Nhà

Ngày 19/6 hàng năm chùa Ba Vàng có khóa lễ thường niên cầu siêu cho vong linh thai nhi. Trong khóa lễ chư Tăng chú trọng việc khai thị giác ngộ cho các linh thức hài nhi.


*

Đọc kỹ bài này 7 lần để hiểu trước khi áp dụng thực hành

Bạn đang xem: Đồ Cúng Vong Thai Nhi - Bài Cúng Cầu Siêu Cho Các Vong Nhi Tại Nhà

Quý vị và các bạn tùy duyên tải và in tại đây: Bài 2 – Cầu siêu vong linh thai nhi tại nhà (không về chùa làm lễ Cầu siêu được)

Lời Nói Đầu

Kính thưa quý vị và các bạn! Ngày 19/6 hàng năm chùa Ba Vàng có khóa lễ thường niên cầu siêu cho vong linh thai nhi. Trong khóa lễ chư Tăng chú trọng việc khai thị giác ngộ cho các linh thức hài nhi. Nhờ công đức tu tập tâm từ bi giác ngộ của chư Tăng, oai lực của Tam Bảo, mà các hài nhi giác ngộ phần nào về nhân quả của mình, sẽ hoan hỷ nhận phần phước báu của gia đình tín chủ, hóa giải hận thù, nương tựa Tam Bảo tu hành.

Kính thưa quý Phật tử! Việc nạo phá hút thai, với con mắt thế gian là việc bình thường, người thế gian nghĩ là vì còn nhỏ nên sẽ dễ đầu thai, nhưng với con mắt pháp nhân quả, thì đây là hành vi tước đoạt đi quyền được sống trong kiếp người của hài nhi, còn có thể gọi là sát mạng chúng sinh người. Vì bị tước đi quyền được sống, quyền được làm người, nên các hài nhi vô cùng sân hận. Việc sân hận này, khiến hài nhi không từ bỏ được sự chấp trước, trả thù, nên hài nhi khi bị giết là chúng sinh khó tái sinh nhất và trả thù lớn nhất. Về nghiệp báo thì cha mẹ bị nghiệp báo của nghiệp sát sinh người, trên hiện tượng bị hài nhi báo oán đủ các mặt: sức khỏe, hạnh phúc, kinh tế và con cái.

Vì thế lễ cầu siêu khai thị cho vong linh thai nhi là vô cùng lợi ích cho các tín chủ. Các tín chủ được nương oai lực Tam Bảo, nương đức từ bi giác ngộ của chư Tăng mà sám hối với hài nhi, và được thực hành lời Đức Phật dạy, cúng dường Tam Bảo hồi hướng phước lành cho thai nhi. Việc cúng dường Tam Bảo hồi hướng phước cho vong linh, thì vong linh mới bớt khổ, hết khổ, đã được Đức Phật xác chứng và chỉ dạy, là chân lý, không thể thay thế bằng cách khác mà vong linh có thể siêu thoát được. Tuy Đức Phật dạy như vậy, nhưng việc cúng dường Tam Bảo trong lễ cầu siêu cho vong linh là tùy duyên của gia đình tín chủ, chùa hay các đạo tràng không có quy định về việc này, khi tín chủ gửi danh sách là quý Thầy sẽ tác lễ khai thị chứng minh hồi hướng phước cho gia đình và vong linh.

A. Hướng Dẫn

1. Thời GianLàm lễ trước tại nhà theo chương trình này 7 ngày (tức từ ngày 12/6) hoặc ít nhất là 3 ngày (tức ngày 16/6).

2. Sắm Lễ- Hoa quả và sữa tươi hoặc nước cơm.- Số lượng tùy ý, không kiêng kỵ.

3. Cách Bày Lễ- Trường hợp gia đình có ban thờ Phật: làm lễ trước ban thờ Phật, bày sữa cúng cho thai nhi ở ban thờ gia tiên.- Trường hợp gia đình không có ban thờ Phật: bày lễ, làm lễ trước ban thờ gia tiên.- Trường hợp không có ban thờ: bày lễ trên bàn: bàn riêng, bàn học… và làm lễ tại đó.

4. Gửi Danh Sách Cầu Siêu Về Chùa- Gửi về chùa trước từ 2 đến 3 ngày, để quý Thầy tập hợp và bạch thỉnh vong linh.- Hướng dẫn ghi danh sách tại phần B.II- Hàng tháng tùy duyên khấn cúng theo chương trình này (ấn vào tên bài): Bài cúng mùng 1, rằm. Nếu tín chủ nào chưa lập gia đình thì không cúng lễ hàng tháng, mà khi nào đi chùa thì cúng dường hồi hướng hoặc tùy duyên (có/không) hàng năm có thể gửi cúng dường cầu siêu vào các ngày cầu siêu của chùa.- Sau khi làm lễ tại chùa, khi khấn mời thai nhi, sẽ khấn là: xin mời các vong thai của mẹ (bố) Pháp danh (theo Pháp danh chùa đặt, tại buổi lễ cầu siêu) … đã phát tâm Bồ Đề.

B. Nghi Thức Tu Tập

I. Nghi Thức Tụng Kinh Trước Tại Nhà

Tùy duyên có/không dùng pháp khí: chuông, mõ, khánh.

1. Văn Khấn

(Cắm hương, quỳ chắp tay đọc)

Có ba bài khấn, tương ứng với ba trường hợp: thai chết lưu; nạo thai; cả nạo thai và thai chết lưu, Phật tử tùy chọn cho hợp với hoàn cảnh.

Văn Khấn: Trường Hợp Thai Chết Lưu

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Con kính bạch chư Phật, chư Bồ Tát, chư Thánh Hiền Tăng chứng minh và gia hộ cho chúng con. Con xin thỉnh mời chư Thiên, chư Thần Linh, Thổ Địa, đẳng đẳng chư Thần quang giáng về đây ủng hộ cho chúng con.

Con kính bạch chư Phật! Đệ tử con tên là… ở tại… con có duyên sự, khi con mang thai, thai đã bị chết lưu, nay con biết tại chùa Ba Vàng vào ngày… tháng… năm… (âm lịch), có lễ cầu siêu độ cho các vong thai, con vì hoàn cảnh (đọc lý do)… không về chùa dự lễ được.

(Nếu phát tâm cúng dường thì đọc: nên con xin thành tâm phát nguyện cúng dường Tam Bảo về chùa Ba Vàng, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh số tiền là (tùy tâm)… với tâm nguyện hộ độ cho chư Tăng tu tập mang giáo Pháp của Phật rộng độ chúng sinh, nguyện cho chính Pháp được tuyên dương và hồi hướng công đức phúc báo đến cho vong thai của con.)

Con xin chư Phật chứng minh và gia hộ để vong linh thai nhi của con theo lời triệu thỉnh của chư Tăng, mà được về chùa nghe học Phật Pháp, sớm được giác ngộ giải thoát.

Con xin nương oai lực Tam Bảo, hạnh nguyện độ sinh và độ cho vong linh của chư Tăng chùa Ba Vàng, con xin thỉnh vong linh thai nhi về đây chứng giám cho lòng thành của con. Con xin chư Phật gia hộ cho con, để vong linh thai nhi thấu hiểu được lời nói sám hối của con:

Hỡi vong linh thai nhi của bố (mẹ), con (các con) và bố mẹ có duyên với nhau, nhưng duyên chưa tròn đủ, nên con (các con) đã bị chết khi còn trong thai. Hôm nay bố (mẹ) mời con (các con) về đây để lễ Phật nghe kinh, thọ sữa và mời con (các con) vào ngày… tháng… năm… (ngày cầu siêu tại chùa), theo lời triệu thỉnh của chư Tăng về chùa Ba Vàng, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh, tham dự pháp hội cầu siêu cho thai nhi của nhà chùa. Con (các con) hoan hỷ cho bố (mẹ) vì duyên hôm đó là (đọc lý do)… nên bố (mẹ) không thể đưa con (các con) về chùa được, bố (mẹ) chỉ biết thành tâm nương tựa Tam Bảo, theo sự hướng dẫn chỉ dạy của quý Thầy, hướng tâm dự lễ từ xa, nguyện nương thần lực Tam Bảo.

(Nếu phát tâm cúng dường thì đọc: Bố (mẹ) xin gửi về chùa cúng dường Tam Bảo với số tiền là … để hồi hướng phước báo cho con)

Mà con (các con) được về chùa tu tập, được tăng trưởng phúc lành, được tái sinh vào gia đình đầy đủ phúc báo, con có được đầy đủ trí tuệ làm lợi ích cho đời.Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.

Giờ này mẹ thỉnh con (các con) cùng mẹ lễ Phật nghe kinh, kết thiện duyên pháp lữ trong Phật Pháp và thọ tài ẩm thực hiến cúng của mẹ. Nam mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát!Con kính xin chư Phật, chư Bồ Tát Thánh Hiền, chư Thiên, chư Thần Linh chứng minh gia hộ cho con cùng các bé vong linh thai nhi tu tập.

Văn Khấn: Trường Hợp Nạo Hút Thai

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Con kính bạch chư Phật, chư Bồ Tát, chư Thánh Hiền Tăng chứng minh và gia hộ cho chúng con. Con xin thỉnh mời chư Thiên, chư Thần Linh, Thổ Địa, đẳng đẳng chư Thần quang giáng về đây ủng hộ cho chúng con.

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Con kính bạch chư Phật! Đệ tử con tên là… ở tại… con có duyên sự, khi con mang thai, con vì hoàn cảnh và nghiệp lực, nên con đã phá thai, nay con biết tại chùa Ba Vàng vào ngày… tháng… năm… (âm lịch), có lễ cầu siêu độ cho các vong thai, con vì hoàn cảnh (đọc lý do)… không về chùa dự lễ được.

(Nếu phát tâm cúng dường thì đọc: Nên con xin thành tâm phát nguyện cúng dường Tam Bảo về chùa Ba Vàng, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh số tiền là (tùy tâm)… với tâm nguyện hộ độ cho chư Tăng tu tập mang giáo Pháp của Phật rộng độ chúng sinh, nguyện cho chính Pháp được tuyên dương và hồi hướng công đức phúc báo đến cho vong thai của con.)

Con xin chư Phật chứng minh và gia hộ để vong linh thai nhi của con theo lời triệu thỉnh của chư Tăng, mà được về chùa nghe học Phật Pháp, sớm được giác ngộ giải thoát.

Con xin nương oai lực Tam Bảo, hạnh nguyện độ sinh và độ cho vong linh của chư Tăng chùa Ba Vàng, con xin thỉnh vong linh thai nhi của con về đây chứng giám cho lòng thành của con. Con xin chư Phật gia hộ cho con, để vong linh thai nhi thấu hiểu được lời nói sám hối của con:

Hỡi vong linh thai nhi của bố (mẹ), bố (mẹ) xin sám hối với con, con và bố mẹ có duyên với nhau, nhưng duyên chưa tròn đủ:… (kể nguyên nhân) và cũng là bố (mẹ) có ác nghiệp, nên bố mẹ đã bỏ con. Khi biết đến Phật Pháp, bố (mẹ) hối lỗi vô cùng. Hôm nay bố (mẹ) mời con về đây để lễ Phật nghe kinh, thọ sữa và mời con vào ngày… tháng… năm… (ngày cầu siêu tại chùa), các con theo lời triệu thỉnh của chư Tăng về chùa Ba Vàng, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh, tham dự pháp hội cầu siêu cho thai nhi của nhà chùa. Con (các con) hoan hỷ cho bố (mẹ) vì duyên hôm đó là (đọc lý do)… nên bố (mẹ) không thể đưa con (các con) về chùa được, bố (mẹ) chỉ biết thành tâm nương tựa Tam Bảo, theo sự hướng dẫn chỉ dạy của quý Thầy, hướng tâm dự lễ từ xa, nguyện nương thần lực Tam Bảo.

(Nếu phát tâm cúng dường thì đọc: bố (mẹ) xin gửi về chùa cúng dường Tam Bảo với số tiền là (tùy tâm)… để hồi hướng phước báo cho con)

Mà con được về chùa tu tập, được tăng trưởng phúc lành, được tái sinh vào gia đình đầy đủ phúc báo, con có được đầy đủ trí tuệ làm lợi ích cho đời.Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.

Giờ này mẹ thỉnh con (các con) cùng mẹ lễ Phật nghe kinh, kết thiện duyên pháp lữ trong Phật Pháp và thọ tài ẩm thực hiến cúng của mẹ. Nam mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát!Con kính xin chư Phật, chư Bồ Tát Thánh Hiền, chư Thiên, chư Thần Linh chứng minh gia hộ cho con cùng các bé vong linh thai nhi tu tập.

Văn Khấn: Trường Hợp Có Cả Nạo Hút Thai Và Thai Chết Lưu

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Con kính bạch chư Phật, chư Bồ Tát, chư Thánh Hiền Tăng chứng minh và gia hộ cho chúng con. Con xin thỉnh mời chư Thiên, chư Thần Linh, Thổ Địa, đẳng đẳng chư Thần quang giáng về đây ủng hộ cho chúng con. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Con kính bạch chư Phật! Đệ tử con tên là… ở tại… con có duyên sự, khi con mang thai, thai đã bị chết lưu, và cũng đã phá thai, nay con biết tại chùa Ba Vàng vào ngày… tháng… năm… (âm lịch), có lễ cầu siêu độ cho các vong thai. Con vì hoàn cảnh (lý do)… không về chùa dự lễ được.

(Nếu phát tâm cúng dường thì đọc: Nên con xin thành tâm phát nguyện cúng dường Tam Bảo về chùa Ba Vàng, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh số tiền là (tùy tâm)… với tâm nguyện hộ độ cho chư Tăng tu tập mang giáo Pháp của Phật rộng độ chúng sinh, nguyện cho Chính Pháp được tuyên dương và hồi hướng công đức phúc báo đến cho vong thai của con.)

Con xin chư Phật chứng minh và gia hộ để vong linh thai nhi của con theo lời triệu thỉnh của chư Tăng, mà được về chùa nghe học Phật Pháp, sớm được giác ngộ giải thoát.

Con xin nương oai lực Tam Bảo, hạnh nguyện độ sinh và độ cho vong linh của chư Tăng chùa Ba Vàng, con xin thỉnh vong linh thai nhi của con về đây chứng giám cho lòng thành của con.Con xin chư Phật gia hộ cho con, để vong linh thai nhi thấu hiểu được lời nói sám hối của con:

Hỡi vong linh thai nhi của bố (mẹ), con và bố mẹ có duyên với nhau, cũng có đứa duyên chưa tròn đủ, nên đã tự bỏ mạng trong bụng mẹ (chết lưu), nhưng cũng có đứa duyên chưa tròn đủ (nói nguyên nhân phá thai), cũng vì bố (mẹ) có ác nghiệp nên đã phá thai. Hôm nay bố (mẹ) mời con về đây để lễ Phật nghe kinh, thọ sữa và mời con vào ngày… tháng… năm… (ngày cầu siêu tại chùa), các con nương năng lực Tam Bảo, theo lời triệu thỉnh của chư Tăng về chùa Ba Vàng, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh, tham dự pháp hội cầu siêu cho thai nhi của nhà chùa. Con (các con) hoan hỷ cho bố (mẹ) vì duyên hôm đó là (đọc lý do)… nên bố (mẹ) không thể đưa con (các con) về chùa được, bố (mẹ) chỉ biết thành tâm nương tựa Tam Bảo, theo sự hướng dẫn chỉ dạy của quý Thầy, hướng tâm dự lễ từ xa, nguyện nương thần lực Tam Bảo.

(Nếu phát tâm cúng dường thì đọc: Bố (mẹ) xin gửi về chùa cúng dường Tam Bảo với số tiền là (tùy tâm)… để hồi hướng phúc báo cho con)

Mà con được về chùa tu tập, được tăng trưởng phúc lành, được tái sinh vào gia đình đầy đủ phúc báo, con có được đầy đủ trí tuệ làm lợi ích cho đời.Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.

Giờ này mẹ thỉnh con (các con) cùng mẹ lễ Phật nghe kinh, kết thiện duyên pháp lữ trong Phật Pháp và thọ tài ẩm thực hiến cúng của mẹ. Nam mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát!Con kính xin Chư Phật, Chư Bồ Tát Thánh Hiền, chư Thiên, chư Thần Linh chứng minh gia hộ cho con cùng các bé vong linh thai nhi tu tập.

2. Lễ Tán Phật

(Quỳ hoặc đứng; pháp khí: khánh, chuông)

Đại từ đại bi thương chúng sinh,Đại hỷ đại xả cứu hàm thức,Tướng đẹp sáng ngời dùng trang nghiêm.Chúng con chí tâm thành đảnh lễ. (1 chuông)

Chí tâm đảnh lễ: Tất cả chư Phật ba đời, tột hư không khắp pháp giới. (1 chuông. 1 lễ)Chí tâm đảnh lễ: Tất cả chính Pháp ba đời, tột hư không khắp pháp giới. (1 chuông. 1 lễ)Chí tâm đảnh lễ: Tất cả Tăng bậc Hiền Thánh ba đời, tột hư không khắp pháp giới. (1 chuông. 1 lễ)

3. Tán Pháp

(Ngồi; khai chuông mõ)

Pháp Phật sâu mầu chẳng gì hơn,Trăm ngàn muôn kiếp khó được gặp.Nay con nghe thấy vâng gìn giữ,Nguyện hiểu nghĩa chân đức Thế Tôn.Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (3 lần. 3 chuông)

4. Tụng Kinh

(Ngồi đọc kinh; pháp khí: mõ)

Kinh Người sanh làm nữ Dạ Xoa (Kālīyakkhinīya upatti vatthu)

Tương truyền rằng: Thuở ấy có một công tử thiếu niên, khi cha mới qua đời, một tay cậu chăm lo phụng dưỡng từ thân vừa phải đảm đang coi sóc mọi việc trong nhà, ngoài ruộng. Bà mẹ thấy con đơn chiếc, mới bảo cậu rằng:– Để mẹ lo bề gia thất cho con, nghe không.– Mẹ ơi! Mẹ đừng nói chuyện ấy, mẹ còn sống đến ngày nào con nguyện ở vậy nuôi mẹ đến ngày ấy, cho đến trọn đời.– Con à, một mình con mà gánh vác luôn cả mọi việc ruộng nương nhà cửa, lòng mẹ thấy áy náy không vui, con để mẹ lo đôi bạn cho con.

Thiếu niên từ chối nhiều phen, nhưng bà mẹ cứ thúc giục, dỗ dành mãi, nên cậu làm thinh nhận chịu. Khi ấy, mẹ cậu ra đi, định đến dạm hỏi con gái của một gia đình nọ, thiếu niên muốn biết ý mẹ, bèn nói rằng:– Mẹ định nói con ai vậy?– Cô con gái nhà ông Mỗ, bà mẹ đáp.Thiếu niên nghe rồi, cản mẹ lại và ngỏ lời chỉ nhà cô gái mà cậu ưng ý. Chiều lòng con, bà mẹ đi ngay đến nhà ấy, dạm hỏi con gái chủ nhà cho con trai mình, định ngày về làm lễ cưới. Và đến ngày ấy rước dâu về, cho con có người nội trợ.

Cô vợ hiếm hoi, ở với chồng một thời gian khá lâu mà không sinh nở, thấy vậy bà mẹ bảo người con trai:– Con à! Con vợ mà con ưng ý, biểu mẹ cưới đem về, bây giờ mới biết là nó hiếm hoi, không sinh nở được. Chẳng lẽ để nhà ta tuyệt tự vì không con nối dòng, con để mẹ kiếm đứa khác cho con.Thiếu niên không chịu, đáp tắt ngang: “Thôi đi mẹ”.

Nhưng bà mẹ chẳng nản lòng, cứ theo òn ỉ nói mãi. Cô Thạch Nữ nghe lỏm được chuyện này, tự nghĩ: “Áo mặc sao qua khỏi đầu, làm con sao cãi được lời cha mẹ. Một mai chồng ta cưới vợ bé đem về, nếu nó có con chắc mọi người trong gia đình sẽ cưng trọng nó và khinh rẻ ta, xem ta như hạng tôi đòi. Ôi! Hay là ta hãy kiếm vợ bé cho chồng, để ta được trọn quyền chọn lựa người theo ý muốn của ta”.

Thế rồi cô Thạch Nữ lân la đến một gia đình nọ, dạm hỏi một cô thiếu nữ để làm vợ bé cho chồng, nhưng ban đầu cô ta bị cha mẹ cô gái cự tuyệt, hỏi rằng:– Thím ơi! Sao thím nói gì lạ vậy?– Dạ! Bởi vì tôi hiếm hoi, không thể sinh con cho chồng tôi khỏi tuyệt tự… nếu dì nó đẻ con trai, dì nó được trọn quyền cai quản cả gia đình, làm chủ luôn cả tài sản nữa.Sau cùng, cô Thạch Nữ thuyết phục được gia đình cô gái và dắt cô ta đem về, cho làm vợ bé chồng mình.

Nhưng rồi tâm cô Thạch Nữ nảy sinh như vầy: “Nếu con nhỏ này sinh con trai hoặc con gái thì một mình nó sẽ nắm hết quyền hành trong nhà ta. Ta phải mưu tính cách nào, không cho nó sinh con mới được”. Thế nên, cô đinh ninh dặn dò cô vợ bé rằng:– Dì nó à! Khi nào dì cấn thai thì báo cho chị biết nghe không.

Cô vợ bé vô tình đáp lại: “Dạ… dạ”. Y theo lời hứa, khi biết mình có nghén, cô vợ bé bèn báo tin cho cô Thạch Nữ biết. Cô này đã có dụng ý từ trước, nên hằng ngày thường làm ra vẻ yêu thương, tự tay nấu cơm cháo bưng đem cho cô vợ bé ăn.

Khi biết được tin cô vợ bé thọ thai, cô ta bèn trộn lẫn thuốc phá thai vào vật thực cho cô vợ bé và kết quả là cái thai bị xảo.

Cô vợ bé thọ thai lần thứ hai, cũng thiệt tình nói cho Thạch Nữ biết, cô này lại hạ độc thủ, làm cô vợ bé trụy thai lần thứ hai. Các phụ nữ lối xóm, có người tò mò hỏi cô vợ bé rằng: “Có phải chị bị bà lớn lập tâm hãm hại chăng?”.

Cô vợ bé bèn tỏ hết tâm sự gia đình, liền bị các cô bạn trách rằng: “Chỉ có chị là mù quáng, dại dột mới tin nghe vợ lớn như vậy. Con mẹ sợ mất chủ quyền trong nhà, nên hốt thuốc phá thai cho chị uống, chị tin lời con mẹ nên mới bị hư thai, từ rày đừng thèm nghe theo con mẹ nữa”.

Mấy lời rỉ tai nói nhỏ của mấy cô bạn láng giềng khiến cho cô vợ bé sinh nghi, nên khi có thai lần thứ ba, cô ta không tiết lộ cho cô vợ lớn biết, nhưng rồi bụng càng ngày càng to cô ta bị vợ lớn hạch hỏi rằng: “Sao dì có thai mà không bảo cho chị biết?”.

Xem thêm: bản cam kết tu dưỡng rèn luyện phấn đấu năm 2019 của đảng viên violet

Túng nước, cô vợ bé phải đáp thật rằng: “Chị đã báo hại làm cho em hư thai hết hai lần rồi, bây giờ bảo em nói cho chị biết nữa hay sao?”.

Cô Thạch Nữ nghĩ thầm: “Mưu kế của ta bị bại lộ rồi”. Từ đó, cô ta rình rập, chờ dịp nào cô vợ bé sơ ý ra tay, đến khi cái thai đã lớn, cô ta mới gặp cơ hội, bèn trộn thuốc phá thai vào thang thuốc bổ của cô vợ bé. Cái thai đã già ngày tháng, nên không xảo ra, quay lại nằm ngang cửa tử cung, cô vợ bé nghe dạ dưới đau trằn dữ dội, nghi mình sắp thiệt mạng vì tay cô vợ lớn, nên vừa khóc vừa thề nguyền rằng: “Một tay mày sát hại ba đứa con tao. Bây giờ tới tao cũng chết vì tay mày, chết rồi tao sẽ đầu thai làm nữ Dạ Xoa (Yakkhinī) để ăn thịt mấy đứa con mày lại mà rửa hận”.

Dứt lời, cô ta tắt hơi luôn, thọ sanh làm con mèo cái (majjārī) trong nhà. Còn cô Thạch Nữ bị chồng lôi ra mắng rằng:– Con ác phụ, mày đã báo hại làm cho tao phải tuyệt tự.

Chưa đã cơn giận, chồng cô còn thúc cùi chỏ, lên gối, thẳng tay đấm đá một cách tàn nhẫn. Bị trận đòn chí tử, cô Thạch Nữ đau nặng bỏ mình luôn, chuyển kiếp làm con gà mái trong nhà.

Không bao lâu, con gà mái lớn lên, bắt đầu đẻ trứng, con mèo rình ăn trộm ổ trứng đầu tiên của nó. Lứa trứng thứ hai, thứ ba cùng con gà mái cũng bị ăn luôn. Con gà mái căm thù con mèo mới thề rằng:– Mày ăn của tao hết ba lứa trứng, bây giờ còn muốn ăn thịt của tao nữa, tao mà chết rồi đầu thai kiếp khác tao thề sẽ ăn thịt lũ con mày lại báo oán.

Thế rồi con gà mái chết, đầu thai làm con beo cái, còn con mèo cái khi chết đầu thai làm con nai cái. Đến khi con nai cái sinh con, ba lần đều bị con beo cái tìm đến ăn thịt con cả ba lần. Khi biết mình sắp chết, con nai cái thề rằng: “Mày ăn thịt con tao ba lần, bây giờ còn sắp ăn thịt tao, tao thề kiếp sau sẽ ăn thịt cả mày lẫn con mày mới hả dạ tao”. Nguyện rồi, con nai cái chết hóa thân làm Hắc Nữ Dạ Xoa, còn con beo cái sau khi chết, đầu thai làm con gái gia đình Trưởng giả ở kinh thành Xá-vệ.Cô con gái lớn lên được gả về làm dâu trong một gia đình ở cổng làng, đến khi thiếu phụ sinh đứa con đầu lòng, Dạ Xoa cái hiện đến hóa hình giống như bạn chí thân của thiếu phụ, giả vờ hỏi thăm người nhà của thiếu phụ rằng:– Chị bạn thân thiết của tôi đâu?– Nằm ở trong buồng, mới sinh con.

Nghe vậy, nữ Dạ Xoa nói:– Để tôi vào thăm coi sinh trai hay gái.

Dạ Xoa vào buồng giả vờ ẵm đứa hài nhi sơ sinh, ăn thịt rồi biến mất. Lần thứ hai thiếu phụ sinh con, cũng bị nữ Dạ Xoa hiện đến ăn thịt như thế. Đến lần thứ ba, khi mang thai đến ngày sinh, thiếu phụ bảo chồng rằng: “Mình ơi! Tại đây có con chằn cái, nó đã ăn thịt con ta hai lần rồi, kỳ này em muốn về nhà cha mẹ em để nằm chờ”.

Và thiếu phụ sanh đứa con thứ ba tại nhà cha mẹ ruột của mình tại thành Xá-vệ. Trong khi ấy, nữ Dạ Xoa có phận sự phải đi đội chuyền nước. Vì tất cả Dạ Xoa ở quốc độ của vua Tỳ Sa Môn (Vessavana) là vị Đại Thiên Vương trấn thủ phương Bắc, đều bị bắt đi đội chuyền nước từ hồ Thiên Lãnh (Anottattā). Công việc làm xâu nầy kéo dài đến bốn năm tháng, khi được phóng thích, các Dạ Xoa đều bị bỏ mạng vì quá nhọc xác. Còn Dạ Xoa Ka-li (Hắc nữ), khi mãn hạn được thả ra, lật đật trở lại nhà của thiếu phụ và hỏi rằng:– Cô bạn của tôi đâu?– Cô ấy lánh mặt đi nơi khác rồi, kiếm không gặp đâu. Vì ở đây có sinh đứa con nào cũng bị bà chằn tinh tới bắt ăn thịt hết, nên kì này cô về nhà cha mẹ ruột của cô rồi.

Nghe đáp như vậy, nữ Dạ Xoa lấy làm tức tối, nói thầm một mình: “Dầu cho đi đàng nào, mày cũng không thoát khỏi tay tao”, lòng đang sôi sục hận thù, nó vụt chạy về phía trong thành Xá-vệ.

Ngày ấy, nhằm ngày lễ đặt tên cho đứa con mới sinh, thiếu phụ tắm rửa cho con sạch sẽ, đặt tên cho nó và nói cho chồng:– Anh ạ! Bây giờ chúng mình trở về nhà.

Nói đoạn, thiếu phụ bồng con theo chồng lên đường trở về chốn cũ. Khi đi ngang qua Tịnh xá Kỳ-Viên, tới chỗ ao hồ, thiếu phụ trao con cho chồng ẵm, lội xuống tắm dưới ao, tắm xong nàng lên bờ ẵm con cho chồng xuống tắm. Thiếu phụ đứng trên bờ hồ đang cho con bú, bỗng thấy dáng con Dạ Xoa lù lù chạy tới. Khi nhận biết đích xác là nó rồi, thiếu phụ lớn tiếng ríu rít kêu chồng:

“Anh ơi! Anh ơi! Mau lên, con Dạ Xoa nó tới đây rồi nè”.

Liệu chồng lên không kịp, thiếu phụ ẵm con quày quả cắm đầu chạy ngay vào trong Tịnh xá. Lúc bấy giờ, Đức Bổn Sư đang ngồi thuyết pháp giữa tứ chúng. Thiếu phụ đặt đứa hài nhi dưới chân Đức Như Lai, rồi bạch rằng: “Con xin cúng dường Đức Ngài đứa con nhỏ này, xin Ngài từ bi tế độ cứu sanh mạng con của con”.

Ngoài cổng tam quan, nữ Dạ Xoa bị chư Thiên Thiện Ý (Sumana) đứng trấn giữ nơi đó chặn lại, không cho vào Tịnh xá. Đức Bổn Sư bèn kêu Đại đức A-nan và dạy rằng:– Này A-nan, hãy ra gọi nữ Dạ Xoa vào.

Thiếu phụ la lên:– Bạch Ngài! “Nó” vào đó.

Đức Bổn Sư bảo:– Cứ để yên cho nó vô, đừng làm ồn.

Khi nữ Dạ Xoa vào đến nơi, đứng trước Đức Bổn Sư, Ngài khiển trách rằng:– Tại sao ngươi làm như vậy? Nếu các người không có duyên lành được diện kiến một vị Phật như Ta, thì các ngươi còn buộc oan trái với nhau mãi mãi cho đến hết một kiếp của quả địa cầu này, như con rắn với con mông thử (Nāgamissatha) hễ gặp nhau là run rẩy, sừng sộ, sôi sục hận thù, hay như con quạ với con chim cú vậy. Tại sao các ngươi lấy hận rửa hận, lấy oán báo oán, thù hận chỉ có thể dập tắt bằng từ bi, chứ không phải bằng hận thù được.Nói rồi Đức Bổn Sư đọc bài kệ:

Khắp cùng trên cõi nhân gian,Có đâu thù hận dẹp tan hận thù.Từ bi cởi mở hận thù,Đó là định luật thiên thu lưu truyền.

Bài kệ vừa dứt, nữ Dạ Xoa chứng được quả Tu Đà Hoàn, thính chúng câu hội nơi ấy cũng đều hưởng được sự lợi ích. Kế đó, Đức Bổn Sư bảo thiếu phụ:– Con hãy trao đứa hài nhi qua nữ Dạ Xoa.– Bạch Ngài, con không dám.– Chớ nên sợ vô lý, không can gì đâu.

Thiếu phụ bạo gan đưa con mình qua tay nữ Dạ Xoa, nữ Dạ Xoa ẵm đứa bé vào lòng, hôn hít, nựng nịu rồi trao trả lại cho mẹ nó, rồi phát khóc ấm ức. Đức Bổn Sư liền hỏi:– Ngươi sao lại khóc?– Bạch Ngài, lúc trước con dùng đủ phương này chước nọ để nuôi mạng sống mà còn đói lên đói xuống, không được no lòng, bây giờ con sẽ sống bằng cách nào đây.– Ngươi chớ nên quá lo âu.

Sau khi an ủi Dạ Xoa, Đức Bổn Sư quay qua bảo thiếu phụ rằng:– Con hãy đem nó về nhà, cho nó ở chung và cấp dưỡng cao lương mỹ vị cho nó.Thiếu phụ dắt nữ Dạ Xoa về nhà, cho ở một chái phía sau và hằng ngày cúng dường cơm cháo bánh trái, toàn thứ ngon lành thượng hạng.

Tới khi trong nhà đập lúa, Dạ Xoa thấy đòn xóc giơ lên cao, sợ giáng xuống trúng đầu mình nên nói với thiếu phụ:– Tôi không thể nào ở đây được lâu hơn nữa, bạn kiếm cho tôi một chỗ khác.

Thiếu phụ đưa Dạ Xoa đi lựa chỗ, lần lượt từ chái nhà kho trữ đòn xóc và nhà tắm vào nhà bếp vào chòi dựa xoài, rồi ra chỗ đống rác, ra tận cổng làng… Đến chỗ nào Dạ Xoa cũng lắc đầu không chịu ở, nói rằng: “Ở đây thấy đòn đập lúa giơ lên xuống, tôi sợ trúng nhằm đầu tôi sẽ bể hai… Ở đây con nít tạt xối nước dơ… Ở đây có chó nằm… Ở đây trẻ con phóng uế… Ở đây người ta đổ rác… Ở đây, lũ trẻ trong làng làm thầy coi tướng v.v”.

Cuối cùng, thiếu phụ đưa nữ Dạ Xoa ra tới ngoại ô, chọn một địa điểm an tịnh vắng lặng. Nữ Dạ Xoa bằng lòng ở đó, hằng ngày thiếu phụ vẫn đem đồ ăn thượng vị cung cấp cho nó.

Nữ Dạ Xoa tự nghĩ: “Cô bạn của ta đối xử với ta rất mực thâm tình, ta phải làm sao đền đáp ân đức trọng hậu của người trong muôn một”. Rồi nữ Dạ Xoa nói cho cô bạn biết rằng: “Năm nay trời sẽ mưa nhiều, bạn nên gieo trồng trên chỗ đất gò”. “Năm nay tháng hạn, bạn nên gieo trồng trên chỗ đất trũng”. Nhờ đó, năm nào thiếu phụ cũng được trúng mùa, cửa nhà sung túc, trong khi mùa màng của những người khác đều bị hư hại vì mưa già hay nắng hạn.

Bạn bè hàng xóm hỏi thăm thiếu phụ: “Này chị sao mùa màng của những người khác đều bị hư hoại, mùa màng của chị gặp năm dư nước, thiếu nước chị cũng không bị hư hại như của người khác, hình như là từ khi đầu mùa chị đã tiên đoán biết trước năm nào mưa dầm, năm nào nắng hạn vậy phải không? Hay là chị làm cách nào?”.Thiếu phụ tỏ thật rằng:– Tôi có cô bạn nữ Dạ Xoa, cô ta tiên đoán biết trước thời tiết mỗi năm mưa nhiều hay nắng nhiều, đều có nói cho chúng tôi hay, chúng tôi theo lời cô ta chỉ dẫn mà làm mùa, nhờ vậy năm nào chúng tôi cũng trúng. Vậy chứ bà con không thấy ngày ngày chúng tôi đem cơm cháo, bánh trái đi ra hay sao? Đó là những vật thực chúng tôi đem đến cung cấp cho cô ta vậy. Bà con muốn cậy cô ta chỉ biếu giùm cho, thì cứ đem vật thực ngon lành đến biếu cô ta là được chớ gì.

Khi ấy, cư dân trong thành tranh nhau mang lễ vật đến. Từ đó về sau, nữ Dạ Xoa làm bà thầy hướng dẫn nông nghiệp cho mọi người, được cúng dường lợi lộc dồi dào và quy tụ rất đông tín đồ đệ tử. Sau đó, bà ta có lập ra tám thứ thực phẩm do người bắt thăm dâng cúng (Salākabhattāni) và cái lệ này vẫn còn gìn giữ cho đến ngày nay.

Khai thị cho vong linh(Quỳ, chắp tay đọc)

a. Dành cho trường hợp nạo hút phá thaiHỡi các vong thai nhi, trong bài kinh vừa đọc, do người vợ cả hại chết con của vợ hai, mà dòng thù oán đó kéo dài, từ kiếp này qua kiếp khác, dù là làm người hay súc sinh, ma quỷ, mối thù đó vẫn theo nhau, luôn bắt nhau phải chịu đau khổ của sự mất con từ khi còn trong thai trong trứng hay khi đã chào đời. Và chỉ có duyên từ chư Phật từ Tam Bảo mới hóa giải được mối đau khổ thù oán cho cả hai bên, cả hai bên được nương tựa Tam Bảo mới được hạnh phúc, mới trở thành bạn lành của nhau. Hỡi vong thai nhi, bây giờ mẹ (bố) đã tin nhân quả rồi, câu chuyện trên, hai người chỉ có làm hại con của nhau thôi, mà oán thù còn cao như vậy, chứ huống gì là mẹ (bố) đã cướp đi mạng sống của con (các con). Đáng ra mẹ (bố) phải là người thương yêu bảo bọc cho con (các con) nhất, nhưng mẹ (bố) đã không làm được điều đó, ngược lại còn ra tay tàn hại con (các con). Bây giờ duyên nghiệp đã như vậy, mẹ (bố) quả thật chỉ một lòng xin nương tựa Tam Bảo, để phần nào bù đắp cho con (các con) và cùng con (các con) nương tựa vào Tam Bảo, để hiện tại đem lại phước lành cho con (các con) và đời sau kiếp khác, đều sẽ cùng con (các con) làm đệ tử Phật, cùng đem lại an vui hạnh phúc cho nhau, như kết quả hóa giải oán kết trong bài kinh trên.Hỡi các vong thai nhi, mẹ (bố) thỉnh con (các con) vào ngày 19/6 này, con (các con) theo lời triệu thỉnh của chư Tăng chùa Ba Vàng, Thành Phố Uông Bí Tỉnh Quảng Ninh, con (các con) về chùa, tham dự pháp hội cầu siêu cho thai nhi của nhà chùa.Con (các con) hoan hỷ cho mẹ (bố), vì duyên hôm đó là (đọc lý do)... nên mẹ (bố) không thể đưa con (các con) về chùa được, mẹ (bố) chỉ biết thành tâm nương tựa Tam Bảo, theo sự hướng dẫn chỉ dạy của quý Thầy, hướng tâm dự lễ từ xa, (nếu cúng dường Tam Bảo hồi hướng cho vong linh thì đọc: và mẹ (bố) xin cúng dường Tam Bảo với số tịnh tài là… để hồi hướng phúc báu cho con (các con)) mong con (các con) sẽ được tăng phúc, chăm chỉ tu tập, trong oai lực từ bi của Tam Bảo, mà đời đời kiếp kiếp được an lành hạnh phúc. Mong con (các con) hoan hỷ cảm thông thấu hiểu cho nỗi lòng sám hối ăn năn của mẹ (bố). Nam mô Thường Giác Ngộ Bồ Tát Ma Ha Tát!

b. Dành cho trường hợp thai chết lưuHỡi vong thai nhi, mẹ (bố) đã tin nhân quả rồi, câu chuyện trên, hai người làm hại con của nhau thôi, mà oán thù còn cao như vậy. Theo câu chuyện trên, con (các con) bị bỏ thai trong thai tạng thì có lẽ rằng trong tiền kiếp mẹ (bố) đã gây oán thù với chúng sinh nào đó, cho nên họ đã đoạt đi mạng sống của con (các con), khi con (các con) còn ở trong thai của mẹ, của bố thì tội lỗi này là do mẹ (bố) cũng vô minh mà gây ra trong tiền kiếp, bố mẹ đã không bảo vệ được cho con (các con). Nhưng trong này cũng là nhân duyên của con (các con) nữa. Cho nên hôm nay mẹ (bố) cũng nương vào việc này mà sám hối các tội lỗi của mình đã gây ra với chúng sinh khiến cho mẹ (bố) không bảo vệ được con khi con (các con) còn ở trong thai.Ngày 19/6 có lễ cầu siêu thì bố mẹ xin cúng dường để hồi hướng cho con (các con). Mong rằng con (các con) được sinh lại về làm người ở nơi có cha, có mẹ bảo vệ được cho con (các con), để con (các con) được sinh ra làm người, được tu theo Phật Pháp. Và ở đây cũng là nghiệp của con (các con) nữa, vì con (các con) có thể làm các việc bất thiện, cho nên mạng sống của mình không được dài. Vì thế mà con (các con) nên nương tựa vào Tam Bảo, trong đàn lễ đó để con (các con) được quy y Tam Bảo, được tu hành, nhiều kiếp làm thiện được mạng sống lâu dài, được phát tâm Bồ Đề tu hành cầu đạo Vô Thượng rồi mẹ (bố) cũng sẽ kết duyên làm pháp lữ cùng với con để đời đời kiếp kiếp được hưởng an lành hạnh phúc trong Phật Pháp.

c. Dành cho trường hợp có cả nạo hút thai và thai chết lưuĐọc cả phần a và b

5. Cúng Thực

a. Văn bạch(Quỳ, chắp tay)

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Hôm nay trong đàn lễ con có sắm sửa vật thực, con thành tâm dâng cúng:

Thượng: Con xin dâng lên cúng dường thập phương chư Phật chứng minh.Trung: Con xin cúng dường lên chư Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng chứng minh.Hạ: Con xin cúng dường cho chư Thiên, chư Thần Linh, Thổ Địa tại nơi đây.Sau: Con xin được nương oai lực Tam Bảo, con xin thỉnh mời và hiến cúng cho các vong linh thai nhi (tên thai nhi)… Nguyện cho các vong linh được nương sự bố thí trong đàn lễ cúng này của con mà được thọ thực no đủ.

b. Tụng thần chú cúng thực(Ngồi, pháp khí: chuông, mõ)Biến thực chân ngôn: Nam mô tát phạ đát tha, nga đá phả rô chỉ đế, ám tam bạt ra, tam bạt ra hồng. (7 lần. 1 chuông)Biến thủy chân ngôn: Nam mô tô rô bà ra, đát tha nga đá ra, đát điệt tha, án tô rô tô rô, bát ra tô rô, bát ra tô rô sa bà ha. (7 lần. 1 chuông)Phổ cúng dường: Án nga nga nẵng tam bà phạ phiệt nhật ra hồng. (7 lần. 3 chuông)Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Con nguyện mong các vong linh thai nhi được thọ thực no đủ. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni!

6. Phục Nguyện

(Quỳ, chắp tay bạch)

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Đệ tử con xin nguyện đem công đức tu hành (và phát nguyện cúng dường) này, hồi hướng cho các vong linh thai nhi được tăng phước, để ngày 19/6, các vong linh thai nhi được theo lời theo tâm triệu thỉnh của chư Tăng chùa Ba Vàng thành phố Uông Bí tỉnh Quảng Ninh, mà được về pháp hội cầu siêu cho thai nhi do chùa tổ chức, được nghe chư Tăng khai thị, để từ đó về sau nương tựa Tam Bảo tu học Phật Pháp sớm được siêu thoát. Nguyện từ nay tới vô lượng kiếp về sau con cùng với các vong linh, được tu tập theo giáo Pháp của Phật cho tới ngày được thành Phật. Và hàng tháng, hàng năm về sau nữa, con có thể sẽ tùy duyên tạo phúc hồi hướng thêm cho vong thai, để các vong thai được thuận duyên tu tập. Trong hiện tại con xin hồi hướng cho gia đình chúng con được (đọc ý mình ra)Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 chuông. 1 lễ)

7. Tam Tự Quy

(Quỳ hoặc đứng; pháp khí: khánh)

Tự quy y Phật, nguyện cho chúng sinh, hiểu thấu đạo lớn, phát tâm Vô Thượng. (1 chuông. 1 lễ)Tự quy y Pháp, nguyện cho chúng sinh, thâm nhập kinh tạng, trí tuệ như biển. (1 chuông. 1 lễ)Tự quy y Tăng, nguyện cho chúng sinh, quản lý đại chúng, hết thảy không ngại. (3 chuông. 1 lễ)

=> Nạo phá thai: Quả báo và cách sám hối để tiêu bớt tội

II. Mẫu Đăng Ký Danh Sách Bằng Tin Nhắn

Nội Dung Tin Nhắn

Nam mô A Di Đà Phật, con kính bạch Thầy! Tên con là… ở tại… Con xin gửi danh sách vong linh thai nhi của con, để nhà chùa thỉnh vong linh ạ.1.2....(Nếu cúng dường Tam Bảo thì viết: con xin cúng dường Tam Bảo số tịnh tài là:… Con bạch quý Thầy chứng minh và hồi hướng phúc báu cho các vong linh thai nhi của con.)Con xin thành kính tri ân Thầy ạ!Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni!

Văn Khấn Tại Nhà Trước Khi Đi Gửi Tịnh Tài Phát Tâm Cúng Dường Tam Bảo Hồi Hướng Phước Cho Thai Nhi

(Nếu không cúng dường thì không thực hiện phần này)

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Con kính bạch chư Phật, chư Bồ Tát, chư Thánh Hiền Tăng chứng minh và gia hộ cho chúng con; chư Thiên, Thiện Thần, Hộ Pháp hoan hỷ ủng hộ cho chúng con. Hôm nay là ngày… tháng… năm… con đi gửi tiền cúng dường Tam Bảo mà con đã bạch về chùa Ba Vàng, theo số tài khoản 0141005656888, con xin hồi hướng công đức phúc báo này, cho các vong linh thai nhi theo lời Đức Phật dạy cầu siêu cho người mất. Con nguyện mong với phước báu này, vong linh thai nhi được về chùa Ba Vàng nghe học Phật Pháp sớm được siêu thoát, từ nay tới vô lượng kiếp về sau con cùng với các vong linh được tu tập theo giáo Pháp của Phật cho tới ngày được thành Phật.Xin thỉnh các vong linh thai nhi của mẹ (bố) chứng giám và hoan hỷ vào ngày 19/6 về pháp hội cầu siêu của chùa Ba Vàng, nhận phần phước báu mà mẹ (bố) cúng dường, được quý Thầy chứng minh hồi hướng cho con (các con), nguyện mong các con nghe lời khai thị từ quý Thầy được giác ngộ, nương đức Tam Bảo, chúng Tăng tu hành mau thoát khổ. Nam mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát!

Con kính bạch chư Phật, con cũng xin hồi hướng phước báu đến cho (công việc, gia đình … đọc ý mình ra)…Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni!

Tài Khoản Chùa Ba Vàng

– Số tài khoản: 0141005656888.– Tên tài khoản: Chùa Ba Vàng.– Ngân hàng: Vietcombank Quảng Ninh.– Mã SWIFT (mã số khi chuyển khoản quốc tế): BFTV VNVX014.

Lưu Ý:Chùa Ba Vàng và Thầy Thích Trúc Thái Minh không dùng bất kỳ một tài khoản ngân hàng nào khác. Nếu quý Phật tử muốn cúng dường, công đức về chùa Ba Vàng thì chỉ chuyển khoản vào một tài khoản duy nhất sau đây:

+ Quý Phật tử kiểm tra thông tin cung cấp tài khoản tại trang chùa Ba Vàng ở đường link sau:tamkyrt.vn/thong-bao-so-tai-khoan-cua-chua-ba-vang/

III. Nghi Thức Tham Gia Cầu Siêu Trực Tuyến Theo Của Chùa

1. Thời Gian: trước thời gian phát trực tuyến của chùa từ 5 đến 10 phút.

2. Địa Điểm:- Trước ban thờ: mở thiết bị điện tử để tham gia chương trình, qua video được phát trực tuyến của chùa.- Trường hợp khác, không thể thực hành trước ban thờ, thì chỉ cần chọn chỗ thích hợp, rồi mở thiết bị điện tử để tham gia chương trình, qua video được phát trực tuyến của chùa.

3. Văn Khấn(Quỳ. Chắp tay)

Xem thêm: bản cam kết tu dưỡng rèn luyện phấn đấu 2017

Con xin thỉnh vong linh thai nhi, nương oai lực Tam Bảo từ sự triệu thỉnh của quý Thầy, vân tập về pháp hội chùa Ba Vàng, dự Pháp nghe kinh thọ tài ẩm thực, được giác ngộ, nương tựa chư Tăng tu hành sớm được siêu thoát.

Giờ này con xin được tham gia lễ cầu siêu trực tuyến theo chương trình của chùa, để hướng tâm sám hối theo tâm chỉ dạy của quý Thầy và cũng là để trợ duyên cho vong linh thai nhi của con.

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 chuông. 1 lễ)(Nghe chương trình phát trực tiếp của chùa.)