đánh giá học sinh tiểu học theo thông tư 22

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự tự - Hạnh phúc
---------------

Bạn đang xem: đánh giá học sinh tiểu học theo thông tư 22

Số: 22/2016/TT-BGDĐT

Hà Nội, ngày 22 mon 9 năm 2016

THÔNG TƯ

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUY ĐỊNH ĐÁNH GIÁ HỌC SINH TIỂU HỌC BAN HÀNH KÈM THEO THÔNG TƯ SỐ 30/2014/TT-BGDĐT NGÀY 28 THÁNG 8 NĂM 2014 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Căn cứ Nghị tấp tểnh số 36/2012/NĐ-CP ngày 18 tháng 4 thời điểm năm 2012 của nhà nước quy tấp tểnh tác dụng, trách nhiệm, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở, phòng ban ngang Bộ;

Căn cứ Nghị tấp tểnh số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của nhà nước về quy tấp tểnh tác dụng, trách nhiệm, quyền hạn và cơ cấu tổ chức triển khai của Sở Giáo dục đào tạo và Đào tạo;

Căn cứ Nghị tấp tểnh số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của nhà nước quy tấp tểnh cụ thể và chỉ dẫn thực hành một số điều của Luật Giáo dục; Nghị tấp tểnh số 31/2011/NĐ-CP ngày 11 mon 5 năm 2011 của Chính phủ sửa thay đổi, bổ sung cập nhật một số trong những điều của Nghị tấp tểnh số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của nhà nước quy tấp tểnh cụ thể và chỉ dẫn thực hành một số điều của Luật Giáo dục; Nghị tấp tểnh số 07/2013/NĐ-CP ngày 09 mon 01 năm trước đó của Chính phủ về sự sửa thay đổi điểm b khoản 13 Điều 1 của Nghị định số 31/2011/NĐ-CP ngày 11 mon 5 năm 2011 của nhà nước sửa thay đổi, bổ sung cập nhật một số điều của Nghị tấp tểnh số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 mon 8 năm 2006 của Chính phủ quy tấp tểnh cụ thể và chỉ dẫn thực hành một số trong những điều của Luật Giáo dục;

Theo ý kiến đề nghị của Vụ trưởng Vụ Giáo dục đào tạo Tiểu học tập,

Bộ trưởng Sở Giáo dục đào tạo và Đào tạo nên ban hành Thông tư sửa thay đổi, bổ sung cập nhật một số trong những điều của Quy tấp tểnh nhận xét học viên đái học ban hành tất nhiên Thông tư số 30/2014/TT-BGDĐT ngày 28 mon 8 năm năm trước của Bộ trưởng Sở Giáo dục đào tạo và Đào tạo nên.

Điều 1. Sửa thay đổi, bổ sung cập nhật một số điều của Quy tấp tểnh nhận xét học viên đái học tập phát hành tất nhiên Thông tư số 30/2014/TT-BGDĐT ngày 28 mon 8 năm năm trước của Sở trưởng Sở Giáo dục đào tạo và Đào tạo

1. Sửa đổi, bổ sung cập nhật tên Điều 4 và khoản 1, khoản 3 Điều 4 như sau:

a) Sửa thay đổi, bổ sung cập nhật thương hiệu Điều 4 như sau:

Điều 4. Yêu cầu đánh giá

b) Sửa thay đổi, bổ sung cập nhật khoản 1, khoản 3 Điều 4 như sau:

“1. Đánh giá chỉ vì như thế sự tiến bộ cỗ của học sinh; quan tâm việc khuyến khích, khuyến nghị sự nỗ lực vô tiếp thu kiến thức, rèn luyện của học tập sinh; chung học viên đẩy mạnh tối đa khả năng; đáp ứng kịp lúc, công vị, khách hàng quan liêu.”

“3. Đánh giá chỉ thông thường xuyên vị phán xét, nhận xét tấp tểnh kì vị điểm số kết hợp với nhận xét; phối hợp nhận xét của nghề giáo, học viên, phụ vương u học viên, trong ê nhận xét của nghề giáo là cần thiết nhất.”

2. Sửa thay đổi, bổ sung khoản 2 Điều 5 như sau:

“2. Đánh giá chỉ sự tạo hình và phát triển năng lượng, phẩm hóa học của học tập sinh:

a) Năng lực: tự động đáp ứng, tự động quản; hợp tác; tự động học tập và xử lý vấn đề;

b) Phẩm chất: thường xuyên học tập, chăm làm; thoải mái tự tin, trách cứ nhiệm; chân thực, kỉ luật; hòa hợp, kính yêu.”

3. Sửa thay đổi, bổ sung Điều 6 như sau:

Điều 6. Đánh giá chỉ thông thường xuyên

1. Đánh giá chỉ thông thường xuyên là đánh giá chỉ vô quy trình tiếp thu kiến thức, tập luyện về kỹ năng, kĩ năng, thái phỏng và một số thể hiện năng lượng, phẩm hóa học của học viên, được triển khai theo dõi tiến bộ trình nội dung của những môn học tập và những sinh hoạt dạy dỗ. Đánh giá chỉ thông thường xuyên cung cấp thông tin cẩn phản hồi mang đến nghề giáo và học viên nhằm mục đích tương hỗ, kiểm soát và điều chỉnh kịp lúc, thúc đẩy sự tiến bộ cỗ của học viên theo dõi tiềm năng dạy dỗ đái học tập.

2. Đánh giá thường xuyên về học tập tập:

a) Giáo viên người sử dụng lời nói phát biểu chỉ ra rằng mang đến học viên hiểu rằng địa điểm chính, ko chính và cơ hội sửa chữa; viết lách phán xét vô vở hoặc thành phầm tiếp thu kiến thức của học viên Lúc quan trọng, có biện pháp ví dụ hỗ trợ kịp thời;

b) Học sinh tự phán xét và nhập cuộc phán xét thành phầm tiếp thu kiến thức của công ty, group chúng ta vô quá trình triển khai những trách nhiệm tiếp thu kiến thức nhằm học tập và thực hiện đảm bảo chất lượng hơn;

c) Khuyến khích phụ vương u học viên trao thay đổi với nghề giáo về những phán xét, nhận xét học tập sinh bằng những kiểu dáng tương thích và phối phù hợp với nghề giáo khuyến khích, hỗ trợ học sinh tiếp thu kiến thức, tập luyện.

3. Đánh giá thường xuyên về năng lượng, phẩm chất:

a) Giáo viên địa thế căn cứ vô những thể hiện về trí tuệ, kĩ năng, thái phỏng của học viên ở từng năng lực, phẩm hóa học nhằm phán xét, đem phương án hỗ trợ kịp thời;

b) Học sinh được tự động phán xét và được nhập cuộc phán xét chúng ta, group chúng ta về những thể hiện của từng năng lượng, phẩm hóa học nhằm đầy đủ phiên bản thân;

c) Khuyến khích phụ vương u học viên trao thay đổi, phối phù hợp với nghề giáo khuyến khích, hỗ trợ học sinh tập luyện và trở nên tân tiến năng lượng, phẩm hóa học.”

4. Sửa thay đổi, bổ sung Điều 10 như sau:

Điều 10. Đánh giá chỉ tấp tểnh kì

1. Đánh giá định kì là nhận xét sản phẩm dạy dỗ của học viên sau đó 1 quá trình tiếp thu kiến thức, rèn luyện, nhằm mục đích xác lập cường độ triển khai xong trách nhiệm tiếp thu kiến thức của học viên ví với chuẩn kỹ năng, kĩ năng quy tấp tểnh vô công tác dạy dỗ phổ thông cấp cho tiểu học và sự tạo hình, trở nên tân tiến năng lượng, phẩm hóa học học viên.

2. Đánh giá định kì về học tập tập

a) Vào giữa học kì I, cuối học tập kì I, thân ái học tập kì II và thời điểm cuối năm học tập, nghề giáo địa thế căn cứ vào quá trình nhận xét thông thường xuyên và chuẩn chỉnh kỹ năng, kĩ năng nhằm nhận xét học sinh so với từng môn học tập, sinh hoạt dạy dỗ theo dõi những nấc sau:

- Hoàn thành tốt: triển khai đảm bảo chất lượng những đòi hỏi tiếp thu kiến thức của môn học tập hoặc sinh hoạt giáo dục;

- Hoàn thành: triển khai được những đòi hỏi tiếp thu kiến thức của môn học tập hoặc sinh hoạt giáo dục;

- Chưa hoàn thành: ko triển khai được một số trong những đòi hỏi tiếp thu kiến thức của môn học tập hoặc hoạt động giáo dục;

b) Vào cuối học kì I và thời điểm cuối năm học tập, so với những môn học: Tiếng Việt, Toán, Khoa học tập, Lịch sử và Địa lí, Ngoại ngữ, Tin học tập, Tiếng dân tộc bản địa đem bài xích đánh giá tấp tểnh kì;

Đối với lớp 4, lớp 5, được thêm bài xích đánh giá tấp tểnh kì môn Tiếng Việt, môn Toán vô thân ái học tập kì I và thân ái học tập kì II;

c) Đề kiểm tra tấp tểnh kì tương thích chuẩn chỉnh kỹ năng, kĩ năng và kim chỉ nan trở nên tân tiến năng lượng, gồm những thắc mắc, bài xích tập dượt được design theo dõi những nấc như sau:

- Mức 1: nhận biết, nhắc nhở lại được kỹ năng, kĩ năng tiếp tục học;

- Mức 2: hiểu kiến thức, kĩ năng tiếp tục học tập, trình diễn, phân tích và lý giải được kỹ năng Theo phong cách hiểu của cá nhân;

- Mức 3: biết vận dụng kỹ năng, kĩ năng tiếp tục học tập nhằm xử lý những yếu tố thân thuộc, tương tự vô tiếp thu kiến thức, cuộc sống;

- Mức 4: vận dụng những kỹ năng, kĩ năng tiếp tục học tập nhằm xử lý yếu tố mới nhất hoặc thể hiện những phản hồi phải chăng vô tiếp thu kiến thức, cuộc sống đời thường một cơ hội linh hoạt;

d) Bài đánh giá được giáo viên sửa lỗi, phán xét, mang đến điểm theo dõi thang 10 điểm, ko mang đến điểm 0, ko mang đến điểm thập phân và được trả lại mang đến học viên. Điểm của bài xích đánh giá tấp tểnh kì không dùng nhằm đối chiếu học viên này với học viên không giống. Nếu sản phẩm bài xích đánh giá cuối học kì I và thời điểm cuối năm học tập phi lý đối với nhận xét thông thường xuyên, nghề giáo đề xuất với căn nhà ngôi trường rất có thể mang đến học viên thực hiện bài xích đánh giá không giống nhằm nhận xét chính kết quả tiếp thu kiến thức của học viên.

3. Đánh giá định kì về năng lượng, phẩm chất

Vào thân ái học kì I, cuối học tập kì I, thân ái học tập kì II và thời điểm cuối năm học tập, nghề giáo căn nhà nhiệm căn cứ vào những thể hiện tương quan cho tới trí tuệ, kĩ năng, thái phỏng vô quá trình đánh giá chỉ thông thường xuyên về sự việc tạo hình và trở nên tân tiến từng năng lượng, phẩm hóa học của mỗi học viên, tổ hợp theo dõi những nấc sau:

a) Tốt: đáp ứng đảm bảo chất lượng đòi hỏi dạy dỗ, thể hiện rõ rệt và thông thường xuyên;

b) Đạt: đáp ứng được đòi hỏi dạy dỗ, thể hiện tuy nhiên ko thông thường xuyên;

c) Cần cố gắng: chưa thỏa mãn nhu cầu được vừa đủ đòi hỏi dạy dỗ, thể hiện ko rõ rệt.”

5. Sửa thay đổi, bổ sung Điều 12 như sau:

Điều 12. Đánh giá chỉ học viên tàn tật và học viên học tập ở những lớp học tập linh hoạt

Đánh giá chỉ học viên tàn tật và học sinh học tập ở những lớp học tập linh động đảm bảo an toàn quyền được che chở và dạy dỗ.

1. Học sinh tàn tật học tập theo phương thức dạy dỗ hoà nhập được nhận xét như so với học viên ko khuyết tật có kiểm soát và điều chỉnh đòi hỏi hoặc theo dõi đòi hỏi của plan dạy dỗ cá thể.

2. Học sinh tàn tật học tập theo phương thức dạy dỗ thường xuyên biệt được nhận xét theo dõi quy tấp tểnh giành cho giáo dục chuyên biệt hoặc theo dõi đòi hỏi của plan dạy dỗ cá thể.

3. Đối với học viên học tập ở những lớp học linh hoạt: nghề giáo địa thế căn cứ vô phán xét, nhận xét thông thường xuyên qua loa những buổi học bên trên lớp học tập linh động và sản phẩm nhận xét tấp tểnh kì môn Toán, môn Tiếng Việt được triển khai theo dõi quy tấp tểnh bên trên Điều 10 của Quy tấp tểnh này.”

6. Sửa thay đổi, bổ sung thương hiệu Điều 13 và Điều 13 như sau:

a) Sửa thay đổi, bổ sung cập nhật thương hiệu Điều 13 như sau:

Điều 13. Hồ sơ nhận xét và tổ hợp kết quả đánh giá

b) Sửa thay đổi, bổ sung cập nhật Điều 13 như sau:

Điều 13. Hồ sơ nhận xét và tổng hợp ý sản phẩm tấn công giá

Xem thêm: nguyên nhân hình thành môi trường xavan và hoang mạc ở châu phi

1. Hồ sơ nhận xét bao gồm Học bạ và Bảng tổ hợp sản phẩm nhận xét dạy dỗ của lớp.

2. Giữa học tập kì và cuối học kì, nghề giáo ghi sản phẩm nhận xét dạy dỗ của học viên vô Bảng tổ hợp kết quả nhận xét dạy dỗ của lớp. Bảng tổ hợp sản phẩm nhận xét dạy dỗ của các lớp được lưu lưu giữ tận nhà ngôi trường theo dõi quy tấp tểnh.

3. Cuối năm học tập, giáo viên chủ nhiệm ghi sản phẩm nhận xét dạy dỗ của học viên vô Học bạ. Học bạ được nhà ngôi trường lưu lưu giữ vô trong cả thời hạn học viên học tập bên trên ngôi trường, được phó cho học sinh Lúc triển khai xong công tác đái học tập hoặc đến lớp ngôi trường không giống.”

7. Sửa thay đổi, bổ sung cập nhật khoản 1 Điều 14 như sau:

“1. Xét triển khai xong chương trình lớp học:

a) Học sinh được xác nhận hoàn trở thành công tác lớp học tập nên đạt những ĐK sau:

- Đánh giá chỉ tấp tểnh kì về học tập tập cuối năm học tập của từng môn học tập và sinh hoạt giáo dục: Hoàn trở thành đảm bảo chất lượng hoặc Hoàn thành;

- Đánh giá chỉ tấp tểnh kì về từng năng lực và phẩm hóa học thời điểm cuối năm học: Tốt hoặc Đạt;

- Bài đánh giá tấp tểnh kì cuối năm học tập của những môn học tập đạt điểm 5 trở lên;

b) Đối với học viên không được xác nhận hoàn thành công tác lớp học tập, nghề giáo lập plan, chỉ dẫn, chung đỡ; đánh giá bổ sung cập nhật nhằm xét triển khai xong công tác lớp học;

c) Đối với học viên đang được chỉ dẫn, chung đỡ mà vẫn ko đầy đủ ĐK triển khai xong công tác lớp học tập, tùy từng cường độ chưa hoàn trở thành ở những môn học tập, sinh hoạt dạy dỗ, cường độ tạo hình và trở nên tân tiến một số năng lượng, phẩm hóa học, nghề giáo lập list report hiệu trưởng kiểm tra, quyết tấp tểnh việc lên lớp hoặc ở lại lớp.”

8. Sửa thay đổi, bổ sung cập nhật Điều 15 như sau:

Điều 15. Nghiệm thu, chuyển giao hóa học lượng giáo dục học tập sinh

1. Nghiệm thu, chuyển giao unique dạy dỗ học sinh nhằm mục đích đáp ứng tính khách hàng quan liêu và trách cứ nhiệm của nghề giáo về sản phẩm đánh giá học tập sinh; chung nghề giáo nhận học viên vô năm học tập tiếp sau đem đầy đủ thông tin quan trọng để sở hữu plan, phương án dạy dỗ hiệu suất cao.

2. Hiệu trưởng lãnh đạo sát hoạch, chuyển giao chất lượng dạy dỗ học tập sinh:

a) Đối với học viên lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4: giáo viên căn nhà nhiệm trao thay đổi với nghề giáo tiếp tục nhận học viên vô năm học tập tiếp theo về những đường nét nổi trội hoặc giới hạn của học viên, chuyển giao làm hồ sơ nhận xét học sinh theo dõi quy tấp tểnh bên trên khoản 1 Điều 13 của Quy tấp tểnh này;

b) Đối với học viên lớp 5: tổ trình độ đi ra đề kiểm tra tấp tểnh kì thời điểm cuối năm học tập cho tất cả khối; tổ chức triển khai coi, chấm bài xích đánh giá đem sự tham gia của nghề giáo ngôi trường trung học tập hạ tầng bên trên nằm trong địa bàn; nghề giáo chủ nhiệm đầy đủ làm hồ sơ nhận xét học viên, chuyển giao mang đến căn nhà ngôi trường.

3. Trưởng chống dạy dỗ và đào tạo nên lãnh đạo những căn nhà ngôi trường bên trên nằm trong địa phận tổ chức triển khai sát hoạch, bàn giao chất lượng dạy dỗ học viên triển khai xong công tác đái học tập lên lớp 6 phù hợp với ĐK của những căn nhà ngôi trường và khu vực.”

9. Sửa thay đổi, bổ sung cập nhật Điều 16 như sau:

Điều 16. Khen thưởng

1. Hiệu trưởng tặng giấy tờ ca tụng cho học tập sinh:

a) Khen thưởng cuối năm học:

- Học sinh hoàn trở thành đảm bảo chất lượng những nội dung tiếp thu kiến thức và rèn luyện: sản phẩm nhận xét những môn học đạt Hoàn trở thành đảm bảo chất lượng, những năng lượng, phẩm hóa học đạt Tốt; bài xích đánh giá tấp tểnh kì cuối năm học tập những môn học tập đạt 9 điểm trở lên;

- Học sinh có thành tích hơn hẳn hoặc tiến bộ cỗ vượt lên bậc về tối thiểu một môn học tập hoặc tối thiểu một năng lực, phẩm hóa học được nghề giáo ra mắt và tập dượt thể lớp công nhận;

b) Khen thưởng đột xuất: học viên đem kết quả đột xuất vô năm học tập.

2. Học sinh có thành tích đặc trưng được căn nhà ngôi trường kiểm tra, ý kiến đề nghị cấp cho bên trên ca tụng thưởng.”

10. Sửa thay đổi, bổ sung Điều 17 như sau:

Điều 17. Trách nhiệm của sở dạy dỗ và huấn luyện và giảng dạy, chống dạy dỗ và bới tạo

1. Giám đốc sở giáo dục và huấn luyện và giảng dạy Chịu đựng trách cứ nhiệm:

a) Chỉ đạo trưởng phòng dạy dỗ và huấn luyện và giảng dạy tổ chức triển khai việc triển khai nhận xét học viên đái học trên địa bàn; report sản phẩm triển khai về Sở Giáo dục đào tạo và Đào tạo;

b) Hướng dẫn việc dùng Học bạ của học viên.

2. Trưởng chống dạy dỗ và bới tạo chỉ đạo hiệu trưởng tổ chức triển khai việc triển khai nhận xét, sát hoạch, chuyển giao chất lượng dạy dỗ học viên đái học tập bên trên địa bàn; report sản phẩm triển khai về sở giáo dục và huấn luyện và giảng dạy.

3. Giám đốc sở dạy dỗ và huấn luyện và giảng dạy, trưởng chống dạy dỗ và huấn luyện và giảng dạy phụ trách theo dõi dõi, đánh giá, giải quyết khó khăn, vướng vướng vô quy trình triển khai Thông tư này bên trên khu vực.”

11. Sửa thay đổi, bổ sung Điều 18 như sau:

Điều 18. Trách nhiệm của hiệu trưởng

1. Chịu trách nhiệm lãnh đạo tổ chức triển khai, tuyên truyền triển khai nhận xét học viên theo dõi quy tấp tểnh tại Thông tư này; đáp ứng unique tấn công giá; report sản phẩm triển khai về phòng giáo dục và huấn luyện và giảng dạy.

2. Tôn trọng quyền tự động căn nhà của nghề giáo trong các công việc triển khai quy tấp tểnh nhận xét học viên.

3. Chỉ đạo việc đi ra đề đánh giá định kì; kiến thiết và triển khai plan tu dưỡng, hỗ trợ học tập sinh; sát hoạch, bàn giao unique dạy dỗ học tập sinh; xác nhận sản phẩm nhận xét học viên cuối năm học; xét lên lớp; cai quản lí làm hồ sơ nhận xét học viên.

4. Giải trình, xử lý vướng mắc, kiến nghị về nhận xét học viên vô phạm vi và quyền hạn của hiệu trưởng.”

12. Sửa thay đổi, bổ sung Điều 19 như sau:

Điều 19. Trách nhiệm của giáo viên

1. Giáo viên chủ nhiệm:

a) Chịu trách nhiệm chủ yếu trong các công việc nhận xét học viên, sản phẩm dạy dỗ học viên vô lớp; hoàn trở thành làm hồ sơ nhận xét học viên theo dõi quy định; sát hoạch, chuyển giao hóa học lượng giáo dục học tập sinh;

b) Thông báo riêng mang đến phụ vương u học viên về sản phẩm nhận xét quy trình tiếp thu kiến thức, tập luyện của mỗi học tập sinh;

c) Hướng dẫn học sinh tự động phán xét và nhập cuộc phán xét chúng ta, group chúng ta. Tuyên truyền mang đến phụ vương u học sinh về nội dung và phương thức nhận xét theo dõi quy tấp tểnh bên trên Thông tư này; phối hợp và chỉ dẫn phụ vương u học viên nhập cuộc vô quy trình nhận xét.

2. Giáo viên ko thực hiện công tác làm việc chủ nhiệm:

a) Chịu trách cứ nhiệm nhận xét quá trình tiếp thu kiến thức, tập luyện và sản phẩm tiếp thu kiến thức của học viên so với môn học tập, hoạt động dạy dỗ theo dõi quy định;

b) Phối phù hợp với nghề giáo căn nhà nhiệm, giáo viên nằm trong lớp, phụ vương u học viên triển khai việc nhận xét học tập sinh; hoàn thành làm hồ sơ nhận xét học tập sinh; sát hoạch unique dạy dỗ học tập sinh;

c) Hướng dẫn học sinh tự động phán xét và nhập cuộc phán xét chúng ta, group chúng ta.

3. Giáo viên theo dõi dõi sự tiến bộ cỗ của học sinh, biên chép những chú ý với học viên đem nội dung ko triển khai xong hoặc có khả năng hơn hẳn. Trong tình huống quan trọng, nghề giáo thông tin riêng biệt cho cha u học viên về sản phẩm nhận xét của từng học viên.”

13. Sửa thay đổi, bổ sung Điều đôi mươi như sau:

Điều đôi mươi. Quyền và trách cứ nhiệm của học tập sinh

1. Được nêu chủ kiến và nhận sự hướng dẫn, phân tích và lý giải của nghề giáo, hiệu trưởng về sản phẩm nhận xét.

2. Tự phán xét và nhập cuộc nhận xét chúng ta, group chúng ta theo phía dẫn của nghề giáo.”

Điều 2. Bãi quăng quật và thay cho thay đổi kể từ ngữ

1. Bãi bỏ khoản 3 Điều 5, Điều 7, Điều 8, Điều 9 và Điều 11.

2. Thay thay đổi cụm từ “đánh giá” trở thành “nhận xét” tại khoản 2 Điều 3.

Điều 3. Trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện

Chánh Văn chống, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Tiểu học tập, Cục trưởng Cục Khảo thí và Kiểm tấp tểnh unique dạy dỗ, Thủ trưởng những đơn vị chức năng đem tương quan nằm trong Sở Giáo dục đào tạo và Đào tạo nên, Giám đốc những sở giáo dục và huấn luyện và giảng dạy phụ trách thực hành Thông tư này.

Điều 4. Hiệu lực đua hành

Thông tư này còn có hiệu lực thực thi hiện hành thi hành Tính từ lúc ngày thứ 6 mon 11 năm năm 2016.

Xem thêm: luật bảo vệ chăm sóc và giáo dục trẻ em năm 2004

Nơi nhận:
- Ban Tuyên giáo TƯ;
- Văn chống Quốc hội;
- Văn chống Chính phủ;
- Văn chống Hội đồng Quốc gia GD và PTNL;
- Kiểm toán căn nhà nước;
- Cục KTVBQPPL (Bộ Tư pháp);
- Ủy Ban Nhân Dân tỉnh, TP trực nằm trong TƯ;
- Công báo;
- Như Điều 3 (để thực hiện);
- Website Chính phủ;
- Website Sở GDĐT;
- Lưu: VT, Vụ PC, Vụ GDTH.

BỘ TRƯỞNG

Phùng Xuân Nhạ