Đảnh Lễ Là Gì, Nghi Thức Niệm Phật, Nhất Tâm Đảnh Lễ Vạn Phật Thánh Thành

Y phục ngay thẳng đứng hướng về bàn thờ Phật. Nếu nhà không có nơi thờ phượng có thể xoay mặt về hướng Tây (hướng mặt trời lặn).Bạn đang xem: Chí tâm đảnh lễ là gì

1. ĐẢNH LỄ

Bạn đang xem: Đảnh Lễ Là Gì, Nghi Thức Niệm Phật, Nhất Tâm Đảnh Lễ Vạn Phật Thánh Thành

Chí tâm đảnh lễ: Nam mô tận hư không biến pháp giới quá, hiện, vị lai thập phương chư Phật, Tôn Pháp Hiền Thánh Tăng thường trụ Tam Bảo. (1 lạy)

Chí tâm đảnh lễ: Nam mô Ta Bà Giáo Chủ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Đương Lai Hạ Sanh Di Lặc Tôn Phật, Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát, Hộ Pháp Chư Tôn Bồ Tát, Linh Sơn Hội Thượng Phật Bồ Tát. (1 lạy)

Chí tâm đảnh lễ: Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật, Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát, Đại Thế Chí Bồ Tát, Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát, Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. (1 lạy)

2. TÁN PHẬT

A Di Ðà Phật thân sắc vàngTướng tốt quang minh tự trang nghiêmNăm Tu Di uyển chuyển bạch hàoBốn biển lớn trong ngần mắt biếc

Trong hào quang hóa vô số PhậtVô số Bồ tát hiện ở trongBốn mươi tám nguyện độ chúng sanhChín phẩm sen vàng lên giải thoát

Quy mạng lễ A Di Ðà PhậtỞ phương Tây thế giới an lànhCon nay xin phát nguyện vãng sanhCúi xin Ðức Từ Bi tiếp độ.

Nam-mô Tây phương Cực lạc thế giới đại từ đại bi A Di Đà Phật.

3. NIỆM PHẬT

Nam-mô A Di Đà Phật hoặc A Di Đà Phật (Tùy niệm càng nhiều càng tốt)Nam-mô Quán Thế Âm Bồ Tát (3 lần)Nam-mô Đại Thế Chí Bồ Tát (3 lần)Nam-mô Địa Tạng Vương Bồ Tát (3 lần)Nam-mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát (3 lần)

4. SÁM HỐI

Con xưa đã tạo bao ác nghiệpĐều do vô thủy tham sân siBởi thân khẩu ý phát sinh raHết thảy con nay nguyện sám hối. (3 lần)

5. PHÁT NGUYỆN

Nguyện sanh Tịnh Độ ở Tây PhươngChín phẩm hoa sen là cha mẹHoa nở thấy Phật chứng vô sanhBồ Tát bất thối là bạn lữ.

6. TAM TỰ QUY Y

Tự quy y Phật. Nguyện cho chúng sanh hiểu sâu đạo cả, phát tâm vô thượng.(1 lạy)

Tự quy y Pháp. Nguyện cho chúng sanh thấu rõ kinh tạng, trí tuệ như biển.(1 lạy)

Tự quy y Tăng. Nguyện cho chúng sanh dắt dìu đại chúng, hết thảy không ngại.(1 lạy)

7. HỒI HƯỚNG

Nguyện đem công đức nàyTrang nghiêm Phật Tịnh ĐộTrên đền bốn ân nặngDưới cứu khổ ba đường


*

Xem thêm: soạn văn 9 bài chuyện cũ trong phủ chúa trịnh

PHIÊN BẢN HÁN VĂN

1. ĐẢNH LỄ

Chí tâm đảnh lễ: Nam mô tận hư không biến pháp giới quá, hiện, vị lai thập phương chư Phật, Tôn Pháp Hiền Thánh Tăng thường trụ Tam Bảo. (1 lạy)

Chí tâm đảnh lễ: Nam mô Ta Bà Giáo Chủ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Đương Lai Hạ Sanh Di Lặc Tôn Phật, Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát, Hộ Pháp Chư Tôn Bồ Tát, Linh Sơn Hội Thượng Phật Bồ Tát. (1 lạy)

Chí tâm đảnh lễ: Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật, Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát, Đại Thế Chí Bồ Tát, Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát, Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. (1 lạy)

2. TÁN PHẬT

A Di Đà Phật thân kim sắcTướng hảo quang minh vô đẳng luânBạch hào uyển chuyển ngũ Tu DiHám mục trừng thanh tứ đại hải

Quang trung hóa Phật vô số ứcHóa Bồ tát chúng diệc vô biênTứ thập bát nguyện độ chúng sanhCửu phẩm hàm linh đăng bỉ ngạn

Khể thủ Tây Phương An Lạc quốcTiếp dẫn chúng sanh đại đạo sưNgã kim phát nguyện, nguyện vãng sanhDuy nguyện từ bi ai nhiếp thọ.

Nam-mô Tây phương Cực lạc thế giới đại từ đại bi A Di Đà Phật.

3. NIỆM PHẬT

Nam-mô A Di Đà Phật hoặc A Di Đà Phật (Tùy niệm càng nhiều càng tốt)Nam-mô Quán Thế Âm Bồ Tát (3 lần)Nam-mô Đại Thế Chí Bồ Tát (3 lần)Nam-mô Địa Tạng Vương Bồ Tát (3 lần)Nam-mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát (3 lần)

4. SÁM HỐI

Ngã tích sở tạo chư ác nghiệpGiai do vô thủy tham sân siTùng thân ngữ ý chi sở sanhNhất thiết ngã kim giai sám hối. (3 lần)

5. PHÁT NGUYỆN

6. TAM TỰ QUY Y

Tự quy y Phật. Đương nguyện chúng sanh thể giải đại đạo, phát vô thượng tâm.(1 lạy)

Tự quy y Pháp. Đương nguyện chúng sanh thâm nhập kinh tạng, trí huệ như hải.(1 lạy)

Tự quy y Tăng. Đương nguyện chúng sanh thống lý đại chúng, nhứt thiết vô ngại.(1 lạy)

Xem thêm: bài phát biểu trao huy hiệu đảng đợt 19/5

7. HỒI HƯỚNG

Nguyện dĩ thử công đứcTrang nghiêm Phật Tịnh độThượng báo tứ trọng ânHạ tế tam đồ khổ

Nhược hữu kiến văn giảTức phát Bồ đề tâmTận thử nhứt báo thânĐồng sanh Cực Lạc quốc.