đề kiểm tra 1 tiết hóa 11 chương 2 violet

(Tài liệu không được thẩm định)
Nguồn: sưu tầm và chỉnh sửa
Người gửi: Vũ Thị Hà Linh
Ngày gửi: 07h:35' 15-10-2017
Dung lượng: 60.0 KB
Số lượt tải: 1615

Xem thêm: thư viện trường đại học khoa học xã hội và nhân văn

Số lượt thích: 0 người

ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT – CHƯƠNG 2 MÔN HÓA LỚP 11
(Thí sinh ko được dùng tài liệu)
Họ và thương hiệu thí sinh:..................................................................... Lớp: ..............................................
Phần trắc nghiệm (5.0 điểm)
Câu
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

ĐA

(Cho Na = 23, Cu = 64, Al = 27, Fe = 56, Zn = 65, O = 16, H = 1, Phường = 31, N = 14)
Câu 1: Chỉ rời khỏi nội dung ko đúng:
A. Photpho đỏ lòm độc, tầm thường bền nhập không gian ở nhiệt độ phỏng thông thường.
B. Khi thực hiện rét, tương đối của photpho Trắng gửi trở nên photpho đỏ lòm.
C. Photpho đỏ lòm sở hữu cấu hình polime.
D. Photpho đỏ lòm ko tan nội địa, tuy nhiên tan đảm bảo chất lượng trong số dung môi cơ học như benzen, ete...
Câu 2: Thành phần của phân amophot gồm
A. Ca(H2PO4)2 và NH4H2PO4. B. (NH4)2HPO4 và (NH4)3PO4.
C. NH4H2PO4 và (NH4)2HPO4. D. (NH4)3PO4 và NH4H2PO4.
Câu 3: Những sắt kẽm kim loại tại đây ko tính năng được với hỗn hợp HNO3 quánh nguội:
A. Cu, Ag, Pb B. Fe, Cr, Al C. Ag, Pt, Au D. Zn, Pb, Mn
Câu 4: Hai khoáng chất chủ yếu của photpho là :
A. Photphorit và đolomit. B. Apatit và đolomit.
C. Photphorit và cacnalit. D. Apatit và photphorit.
Câu 5: Trộn 2 lit NO với 3 lit O2. Hỗn hợp ý sau phản xạ hoàn toàn có thể tích (ở nằm trong ĐK nhiệt độ phỏng và áp suất) là:
A. 3 lit B. 4 lit C. 5 lit D. 6 lit
Câu 6: Dẫn khí NH3 (đktc) qua loa ống đựng 32 gam CuO nung rét, phản xạ xẩy ra trọn vẹn nhận được m gam hóa học rắn X. Giá trị của m là:
A. 28,0. B. 25,6. C. 22,4. D. 24,2.
Câu 7: Thêm 0,15 mol NaOH nhập hỗn hợp chứa chấp 0,1 mol H3PO4. Sau phản xạ, nhập hỗn hợp sở hữu các
muối.
A. NaH2PO4 vàNa2HPO4 B. NaH2PO4 và Na3PO4
C. Na2HPO4 và Na3PO4 D. NaH2PO4, Na2HPO4 và Na3PO4
Câu 8: Khi sở hữu sấm chớp khí quyển sinh rời khỏi chất:
A. Nước. B. Không sở hữu khí gì sinh ra
C. Oxit cacbon D. Oxit nitơ.
Câu 9: Khí amoniac thực hiện giấy má quỳ tím ẩm:
A. ko thay đổi màu sắc. B. gửi trở nên red color.
C. gửi trở nên greed color. D. rơi rụng màu sắc.
Câu 10: Để nhận thấy ion phot phat ( PO43-), người tao dùng dung dịch thử
A. Dung dịch AgNO3 B. Dung dịch NaOH C. Dung dịch BaCl2 D. Quỳ tím
Câu 11: Cho Cu tính năng với hỗn hợp HNO3 loãng đưa đến khí A ko màu sắc, hóa nâu ngoài không gian. Cho Fe tính năng với hỗn hợp HNO3 đưa đến khí B gray clolor đỏ lòm. A và B thứu tự là
A. NO và NO2 B. NO2 và NO C. NO và N2O D. N2 và NO
Câu 12: Cho những phản xạ sau: N2 + O2 2NO và N2 + 3H2 2NH3. Trong nhị phản xạ bên trên, phán xét này tại đây đúng :
A. Nito chỉ thể hiện tại tính lão hóa. B. Nito thể hiện tại cả tính khử và tính lão hóa.
C. Nito ko thể hiện tại tính khử và tính lão hóa. D. Nito chỉ thể hiện tại tính khử.
Câu 13: Trong chống thử nghiệm hoàn toàn có thể pha chế N2 vị cách
A. Đun lếu láo hợp ý NaNO2 và NH4Cl. B. thủy phân Mg3N2.
C. nhiệt độ phân NaNO2. D. phân diệt khí NH3.
Câu 14: Để tạo ra phỏng xốp cho tới một số trong những loại bánh, hoàn toàn có thể sử dụng muối hạt này tại đây thực hiện bột nở?
A. (NH4)2SO4. B. CaCO3. C. NH4NO2. D. NH4HCO3.
Câu 15: Dung dịch amoniac nội địa sở hữu chứa chấp những ion này tại đây ( bỏ dở sự phân li của nước) :
A. NH4+, OH-. B. NH4+, NH3. C. NH4+, NH3, H+. D. NH4+, NH3, OH-.
Câu 16: Để pha chế rời khỏi 2 lít NH3 kể từ N2 và H2 với hiệu suất 25