đề kiểm tra 1 tiết toán hình 10 chương 1Đề đánh giá Toán 10 Chương 1 Hình học tập tinh lọc, với đáp án chi tiết

Câu 1: Cho tứ giác ABCD. Có từng nào vectơ không giống vectơ - không tồn tại điểm đầu và cuối là những đỉnh của tứ giác?

Quảng cáo

Bạn đang xem: đề kiểm tra 1 tiết toán hình 10 chương 1

A. 4

B. 6

C. 8

D. 12

Câu 2: Cho tư điểm phân biệt A, B, C, D. Điều khiếu nại nào là trong số đáp án A, B, C, D sau đấy là ĐK cần thiết và đầy đủ nhằm AB = CD?

A. ABCD là hình bình hành.

B. ABDC là hình bình hành.

C. AC = BD

D. AB = CD

Câu 3: Cho hình vuông vắn ABCD. Khẳng quyết định nào là tại đây đúng?

Bài tập luyện trắc nghiệm Hình học tập 10 | Câu chất vấn trắc nghiệm Hình học tập 10

Câu 4: Gọi M; N thứu tự là trung điểm của những cạnh AB; AC của tam giác đều ABC. Đẳng thức nào là tại đây đúng?

Bài tập luyện trắc nghiệm Hình học tập 10 | Câu chất vấn trắc nghiệm Hình học tập 10

Câu 5: Cho hình thoi ABCD cạnh a và . Đẳng thức nào là tại đây đúng?

Bài tập luyện trắc nghiệm Hình học tập 10 | Câu chất vấn trắc nghiệm Hình học tập 10

Câu 6: Cho phụ thân điểm A; B; C phân biệt. Khẳng quyết định nào là tại đây đúng?

Bài tập luyện trắc nghiệm Hình học tập 10 | Câu chất vấn trắc nghiệm Hình học tập 10

Câu 7: Cho AB = -CD. Khẳng quyết định nào là tại đây đúng?

Bài tập luyện trắc nghiệm Hình học tập 10 | Câu chất vấn trắc nghiệm Hình học tập 10

Câu 8: Cho tam giác ABC cân nặng ở A, lối cao AH. Khẳng quyết định nào là tại đây sai?

Bài tập luyện trắc nghiệm Hình học tập 10 | Câu chất vấn trắc nghiệm Hình học tập 10

Câu 9: Gọi O là tâm hình bình hành ABCD. Đẳng thức nào là tại đây sai?

Bài tập luyện trắc nghiệm Hình học tập 10 | Câu chất vấn trắc nghiệm Hình học tập 10

Quảng cáo

Câu 10: Cho tam giác ABC với M; N ; Phường thứu tự là trung điểm của BC; CA; AB. Khẳng quyết định nào là tại đây sai?

Bài tập luyện trắc nghiệm Hình học tập 10 | Câu chất vấn trắc nghiệm Hình học tập 10

Câu 11: Cho tam giác ABC vuông cân nặng đỉnh A, lối cao AH. Khẳng quyết định nào là tại đây sai?

Bài tập luyện trắc nghiệm Hình học tập 10 | Câu chất vấn trắc nghiệm Hình học tập 10

Câu 12: Cho tam giác ABC đều cạnh a. Tính |AB + AC|

Bài tập luyện trắc nghiệm Hình học tập 10 | Câu chất vấn trắc nghiệm Hình học tập 10

Câu 13: Cho tam giác ABC vuông cân nặng bên trên C và AB = √2 Tính phỏng lâu năm của AB + AC

Bài tập luyện trắc nghiệm Hình học tập 10 | Câu chất vấn trắc nghiệm Hình học tập 10

Câu 14: Cho tam giác ABC đều cạnh a ; H là trung điểm của BC. Tính |CA - HC|

Bài tập luyện trắc nghiệm Hình học tập 10 | Câu chất vấn trắc nghiệm Hình học tập 10

Câu 15: Cho tam giác ABC với M là trung điểm của BC; I là trung điểm của AM. Khẳng quyết định nào là tại đây trúng ?

Bài tập luyện trắc nghiệm Hình học tập 10 | Câu chất vấn trắc nghiệm Hình học tập 10

Câu 16: Cho tứ giác ABCD. Trên cạnh AB; CD lấy thứu tự những điểm M; N sao cho tới 3AM = 2AB và 3DN = 2DC Tính vectơ MN theo dõi nhị vectơ AD, BC

Bài tập luyện trắc nghiệm Hình học tập 10 | Câu chất vấn trắc nghiệm Hình học tập 10

Câu 17: Cho tam giác ABC, điểm M nằm trong cạnh AB sao cho tới 3AM = AB và N là trung điểm của AC. Tính MN theo dõi ABAC

Bài tập luyện trắc nghiệm Hình học tập 10 | Câu chất vấn trắc nghiệm Hình học tập 10

Quảng cáo

Câu 18: Cho tam giác ABC và điểm M thỏa mãn nhu cầu MA = MB + MC Khẳng quyết định nào là tại đây trúng ?

Bài tập luyện trắc nghiệm Hình học tập 10 | Câu chất vấn trắc nghiệm Hình học tập 10

Câu 19: Cho tam giác ABC và điểm M thỏa mãn nhu cầu 2MA + MB = CA Khẳng quyết định nào là sau đấy là trúng ?

A. M trùng A

B. M trùng B

C. M trùng C

D. M là trọng tâm của tam giác ABC

Câu 20: Cho nhị điểm A, B phân biệt và thắt chặt và cố định, với I là trung điểm của AB. Tập ăn ý những điểm M thỏa mãn nhu cầu đẳng thức |2MA + MB| = |MA + 2MB| là

A. lối trung trực của đoạn trực tiếp AB

B. lối tròn xoe 2 lần bán kính AB

C. lối trung trực đoạn trực tiếp IA

D. lối tròn xoe tâm A, nửa đường kính AB.

Câu 21: Cho Bài tập luyện trắc nghiệm Hình học tập 10 | Câu chất vấn trắc nghiệm Hình học tập 10. Tìm tọa phỏng của Bài tập luyện trắc nghiệm Hình học tập 10 | Câu chất vấn trắc nghiệm Hình học tập 10

Bài tập luyện trắc nghiệm Hình học tập 10 | Câu chất vấn trắc nghiệm Hình học tập 10

Câu 22: Cho Bài tập luyện trắc nghiệm Hình học tập 10 | Câu chất vấn trắc nghiệm Hình học tập 10 Khẳng quyết định nào là sau đấy là đúng?

Bài tập luyện trắc nghiệm Hình học tập 10 | Câu chất vấn trắc nghiệm Hình học tập 10

Câu 23: Cho Bài tập luyện trắc nghiệm Hình học tập 10 | Câu chất vấn trắc nghiệm Hình học tập 10. Xác quyết định x sao cho tới Bài tập luyện trắc nghiệm Hình học tập 10 | Câu chất vấn trắc nghiệm Hình học tập 10 nằm trong phương.

Bài tập luyện trắc nghiệm Hình học tập 10 | Câu chất vấn trắc nghiệm Hình học tập 10

Câu 24: Trong hệ tọa phỏng Oxy, cho tới phụ thân điểm A( 1 ; 3) ; B( -1 ; 2) ; C(-2 ; 1). Tìm tọa phỏng của vectơ AB - AC

A. ( -5 ; -3)

B. (1 ; 1)

C. (-1; 2)

D. (-1 ; 1)

Câu 25: Trong hệ tọa phỏng Oxy, cho tới nhị điểm A( 2 ; -3) ; B( 4 ; 7). Tìm tọa phỏng trung điểm I của đoạn trực tiếp AB ?

A. (6 ; 4)

B.(2 ; 10)

C. (3 ; 2)

D.( 8 ; -21)

Câu 26: Trong hệ tọa phỏng Oxy, cho tới tam giác ABC với C ( -2 ; -4), trọng tâm G(0 ; 4) và trung điểm cạnh BC là M (2 ; 0). Tổng hoành phỏng của điểm A và B là ?

A. -2

B. 2

C. 4

D. 8

Câu 27: Trong hệ tọa phỏng Oxy, cho tới tư điểm A(-5; -2), B(-5; 3), C(3; 3), D(3; -2). Khẳng quyết định nào là tại đây đúng?

Bài tập luyện trắc nghiệm Hình học tập 10 | Câu chất vấn trắc nghiệm Hình học tập 10

Câu 28: Trong hệ tọa phỏng Oxy, cho tới hình chữ nhật ABCD với A(0 ; 3) ; D(2 ; 1) và I( -1 ; 0) là tâm của hình chữ nhật. Tìm tọa phỏng tung điểm của cạnh BC.

A. (1 ;2)

B. (-2 ; -3)

C. (-3 ; -2)

D. (-4 ; -1)

Câu 29: Trong hệ tọa phỏng Oxy, cho tới tam giác ABC với M(2 ; 3) ; N(0 ; -4) ; P(-1 ; 6) thứu tự là trung điểm của những cạnh BC ; CA ; AB. Tìm tọa phỏng đỉnh A?

A. A( 1 ; 5)

B. A(-3 ; -1)

C. A(-2 ; -7)

Xem thêm: soạn bài luyện tập cách viết đơn và sửa lỗi

D. A(1 ; -10)

Câu 30: `Trong hệ tọa phỏng Oxy, cho tới nhị điểm A(1 ; 2) ; B(- 2 ; 3). Tìm tọa phỏng đỉểm I sao cho tới IA + 2IB = 0

Bài tập luyện trắc nghiệm Hình học tập 10 | Câu chất vấn trắc nghiệm Hình học tập 10

Quảng cáo

Hướng dẫn giải và Đáp án

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Đáp án D B C D B B B A B D
Câu 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Đáp án B A A D B C B C D A
Câu 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Đáp án B C B B C B B C B C

Câu 1:

Bài tập luyện trắc nghiệm Hình học tập 10 | Câu chất vấn trắc nghiệm Hình học tập 10

Câu 2:

Bài tập luyện trắc nghiệm Hình học tập 10 | Câu chất vấn trắc nghiệm Hình học tập 10

Câu 3:

Bài tập luyện trắc nghiệm Hình học tập 10 | Câu chất vấn trắc nghiệm Hình học tập 10

Câu 4:

Bài tập luyện trắc nghiệm Hình học tập 10 | Câu chất vấn trắc nghiệm Hình học tập 10

Bài tập luyện trắc nghiệm Hình học tập 10 | Câu chất vấn trắc nghiệm Hình học tập 10

Câu 5:

Bài tập luyện trắc nghiệm Hình học tập 10 | Câu chất vấn trắc nghiệm Hình học tập 10

Bài tập luyện trắc nghiệm Hình học tập 10 | Câu chất vấn trắc nghiệm Hình học tập 10

Câu 6:

Bài tập luyện trắc nghiệm Hình học tập 10 | Câu chất vấn trắc nghiệm Hình học tập 10

Câu 7:

Bài tập luyện trắc nghiệm Hình học tập 10 | Câu chất vấn trắc nghiệm Hình học tập 10

Câu 8:

Bài tập luyện trắc nghiệm Hình học tập 10 | Câu chất vấn trắc nghiệm Hình học tập 10

Bài tập luyện trắc nghiệm Hình học tập 10 | Câu chất vấn trắc nghiệm Hình học tập 10

Câu 9:

Bài tập luyện trắc nghiệm Hình học tập 10 | Câu chất vấn trắc nghiệm Hình học tập 10

Bài tập luyện trắc nghiệm Hình học tập 10 | Câu chất vấn trắc nghiệm Hình học tập 10

Câu 10:

Bài tập luyện trắc nghiệm Hình học tập 10 | Câu chất vấn trắc nghiệm Hình học tập 10

Bài tập luyện trắc nghiệm Hình học tập 10 | Câu chất vấn trắc nghiệm Hình học tập 10

Câu 11:

Bài tập luyện trắc nghiệm Hình học tập 10 | Câu chất vấn trắc nghiệm Hình học tập 10

Bài tập luyện trắc nghiệm Hình học tập 10 | Câu chất vấn trắc nghiệm Hình học tập 10

Câu 12:

Bài tập luyện trắc nghiệm Hình học tập 10 | Câu chất vấn trắc nghiệm Hình học tập 10

Bài tập luyện trắc nghiệm Hình học tập 10 | Câu chất vấn trắc nghiệm Hình học tập 10

Câu 13:

Bài tập luyện trắc nghiệm Hình học tập 10 | Câu chất vấn trắc nghiệm Hình học tập 10

Bài tập luyện trắc nghiệm Hình học tập 10 | Câu chất vấn trắc nghiệm Hình học tập 10

Câu 14:

Bài tập luyện trắc nghiệm Hình học tập 10 | Câu chất vấn trắc nghiệm Hình học tập 10

Bài tập luyện trắc nghiệm Hình học tập 10 | Câu chất vấn trắc nghiệm Hình học tập 10

Câu 15:

Bài tập luyện trắc nghiệm Hình học tập 10 | Câu chất vấn trắc nghiệm Hình học tập 10

Bài tập luyện trắc nghiệm Hình học tập 10 | Câu chất vấn trắc nghiệm Hình học tập 10

Câu 16:

Bài tập luyện trắc nghiệm Hình học tập 10 | Câu chất vấn trắc nghiệm Hình học tập 10

Bài tập luyện trắc nghiệm Hình học tập 10 | Câu chất vấn trắc nghiệm Hình học tập 10

Câu 17:

Bài tập luyện trắc nghiệm Hình học tập 10 | Câu chất vấn trắc nghiệm Hình học tập 10

Câu 18:

Bài tập luyện trắc nghiệm Hình học tập 10 | Câu chất vấn trắc nghiệm Hình học tập 10

Câu 19:

Bài tập luyện trắc nghiệm Hình học tập 10 | Câu chất vấn trắc nghiệm Hình học tập 10

Câu 20:

Bài tập luyện trắc nghiệm Hình học tập 10 | Câu chất vấn trắc nghiệm Hình học tập 10

Câu 21:

Bài tập luyện trắc nghiệm Hình học tập 10 | Câu chất vấn trắc nghiệm Hình học tập 10

Câu 22:

Bài tập luyện trắc nghiệm Hình học tập 10 | Câu chất vấn trắc nghiệm Hình học tập 10

Câu 23:

Bài tập luyện trắc nghiệm Hình học tập 10 | Câu chất vấn trắc nghiệm Hình học tập 10

Câu 24:

Bài tập luyện trắc nghiệm Hình học tập 10 | Câu chất vấn trắc nghiệm Hình học tập 10

Câu 25:

Bài tập luyện trắc nghiệm Hình học tập 10 | Câu chất vấn trắc nghiệm Hình học tập 10

Câu 26:

Bài tập luyện trắc nghiệm Hình học tập 10 | Câu chất vấn trắc nghiệm Hình học tập 10

Câu 27:

Bài tập luyện trắc nghiệm Hình học tập 10 | Câu chất vấn trắc nghiệm Hình học tập 10

Câu 28:

Bài tập luyện trắc nghiệm Hình học tập 10 | Câu chất vấn trắc nghiệm Hình học tập 10

Câu 29:

Bài tập luyện trắc nghiệm Hình học tập 10 | Câu chất vấn trắc nghiệm Hình học tập 10

Bài tập luyện trắc nghiệm Hình học tập 10 | Câu chất vấn trắc nghiệm Hình học tập 10

Câu 30:

Bài tập luyện trắc nghiệm Hình học tập 10 | Câu chất vấn trắc nghiệm Hình học tập 10

Tham khảo những bài bác giải Bài tập luyện trắc nghiệm Hình Học 10 khác:

 • 50 câu trắc nghiệm Giá trị lượng giác của một góc bất kì kể từ 0 cho tới 180 với đáp án (phần 1)
 • 50 câu trắc nghiệm Giá trị lượng giác của một góc bất kì kể từ 0 cho tới 180 với đáp án (phần 2)
 • 50 câu trắc nghiệm Giá trị lượng giác của một góc bất kì kể từ 0 cho tới 180 với đáp án (phần 3)
 • 75 câu trắc nghiệm Tích vô vị trí hướng của nhị vectơ với đáp án (phần 1)
 • 75 câu trắc nghiệm Tích vô vị trí hướng của nhị vectơ với đáp án (phần 2)

Đã với câu nói. giải bài bác tập luyện lớp 10 sách mới:

 • (mới) Giải bài bác tập luyện Lớp 10 Kết nối tri thức
 • (mới) Giải bài bác tập luyện Lớp 10 Chân trời sáng sủa tạo
 • (mới) Giải bài bác tập luyện Lớp 10 Cánh diều

Săn SALE shopee mon 11:

 • Đồ sử dụng học hành giá khá mềm
 • Sữa chăm sóc thể Vaseline chỉ rộng lớn 40k/chai
 • Tsubaki 199k/3 chai
 • L'Oreal mua 1 tặng 3

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GÓI THI ONLINE DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 10

Bộ giáo án, bài bác giảng powerpoint, đề đua dành riêng cho nhà giáo và gia sư dành riêng cho bố mẹ bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài tương hỗ ĐK : 084 283 45 85

Đã với tiện ích VietJack bên trên điện thoại cảm ứng, giải bài bác tập luyện SGK, SBT Soạn văn, Văn khuôn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải tức thì phần mềm bên trên Android và iOS.

Theo dõi Cửa Hàng chúng tôi không tính tiền bên trên social facebook và youtube:

Nếu thấy hoặc, hãy khuyến khích và share nhé! Các phản hồi ko phù phù hợp với nội quy phản hồi trang web có khả năng sẽ bị cấm phản hồi vĩnh viễn.
Giải bài bác tập luyện lớp 10 sách mới nhất những môn học