đề kiểm tra 1 tiết vật lý 11 chương 2

Đề bài

PHẦN TRẮC NGHIỆM (6 điểm, từng câu 0,3 điểm) 

Bạn đang xem: đề kiểm tra 1 tiết vật lý 11 chương 2

Câu 1: Công của mối cung cấp năng lượng điện được xác lập theo đòi công thức:

A. A = EIt.                  B. A= UIt.

C. A = EI.                   D. A = UI.

Câu 2: Công suất của mối cung cấp năng lượng điện được xác lập theo đòi công thức:

A. Phường = EIt.                  B. Phường = UIt.

C. Phường = EI.                   D. Phường = UI.

Câu 3: Câu tuyên bố nào sai?

A. Suất năng lượng điện động của mối cung cấp năng lượng điện là đại lượng đặc thù mang đến kỹ năng tiến hành công của mối cung cấp năng lượng điện.

B. Suất phản năng lượng điện là đại lượng đặc thù mang đến kỹ năng fake hóa tích điện của sản phẩm thu.

C. Đặc tuyến vôn – ampe của một quãng thừng dẫn ở sức nóng chừng ko thay đổi là 1 đường thẳng liền mạch.

D. Đặc tuyến vôn – ampe của một sợi thừng tóc đèn điện là đàng cong (không là đàng thẳng).

Câu 4: Hai mối cung cấp năng lượng điện đem \({E_1}\, = \,3\,V,\,{r_1}\, = \,0,5\,\Omega ;\)\(\,{E_2}\, = \,1,5\,V,\,{r_2}\, = \,1\,\Omega \) vướng tiếp nối nhau trở nên mạch kín. Hiệu năng lượng điện thế thân thiết nhì rất rất từng mối cung cấp là:

A. 0 V.            B. 2,0 V.

C. 1,5 V.         D. 3 V.

Câu 5: Câu tuyên bố nào là sai Lúc nói tới tính dẫn năng lượng điện của hóa học năng lượng điện phân?

A. Dòng năng lượng điện vô hóa học năng lượng điện phân tuân theo đòi tấp tểnh luật Ôm.

B. Độ dẫn năng lượng điện của hóa học năng lượng điện phân tăng Lúc sức nóng chừng tăng.

C. Điện trở của hóa học năng lượng điện phân hạn chế Lúc sức nóng chừng tăng.

D. Khi acquy được hấp thụ năng lượng điện, loại năng lượng điện qua chuyện acquy cũng là loại năng lượng điện vô hóa học năng lượng điện phân.

Câu 6: Một mối cung cấp năng lượng điện đem suất năng lượng điện động E, năng lượng điện trở vô r được vướng với năng lượng điện trở mạch ngoài là 1 năng lượng điện trở R. Hiệu suất của mối cung cấp năng lượng điện là H = 80%. Tỉ số thân thiết năng lượng điện trở vô của mối cung cấp năng lượng điện r và năng lượng điện trở mạch ngoài R là:

A. 0,80.                       B. 0,20.

C. 0,40.                       D. 0,25.

Câu 7: Một mô tơ năng lượng điện một chiều đem năng lượng điện trở thuần của những cuộn thừng là r = 4 Ω, vướng tiếp nối nhau với cùng 1 năng lượng điện trở R = 8 Ω. Tất cả được vướng vô mối cung cấp năng lượng điện đem hiệu năng lượng điện thế ko thay đổi và vì chưng 24 V. Động cơ Lúc cơ hoạt động và sinh hoạt thông thường và độ mạnh loại năng lượng điện chạy qua chuyện mô tơ là 0,5 A. Công suất năng lượng điện năng fake hóa trở nên cơ năng ở mô tơ là:

A. 3 W.                       B. 12 W.

C. 10 W.                      D. 9 W.

Câu 8: Để hấp thụ năng lượng điện cho 1 acquy đem suất năng lượng điện động E2 = 6 V, năng lượng điện trở vô r2 = 0,4 Ω, người tớ sử dụng mối cung cấp năng lượng điện một chiều đem suất năng lượng điện động E1 = 12 V, năng lượng điện trở vô r1 = 0,2 Ω và một trở thành trở R vướng tiếp nối nhau với acquy. thay đổi nhằm trở thành trở có mức giá trị nhập cuộc vô mạch năng lượng điện là R = 11,4 Ω. Công suất năng lượng điện năng hấp phụ ở acquy là:

A. 9,9 W.                    B. 9,0 W.

C. 3,0 W.                     D. 3,1 W.

Câu 9: Hai mối cung cấp năng lượng điện đem suất năng lượng điện động và năng lượng điện trở vô theo thứ tự là E1 = 4 V, r1 = 0,5 Ω và E2 = 2 V, r2 = 0,8 Ω. Hai mối cung cấp năng lượng điện được vướng tuy nhiên song trở nên cỗ mối cung cấp rồi vướng với năng lượng điện trở mạch ngoài R. Khi cơ mối cung cấp năng lượng điện E2 trở trở nên máy thu và độ mạnh loại năng lượng điện qua chuyện E2 bằng 0,5 A. Công suất hấp phụ năng lượng điện năng toàn mạch năng lượng điện bằng:

A. 7,68 W.                  B. 12,8 W.

C. 3,0 W.                     D. 10,8 W.

Câu 10: Một mối cung cấp năng lượng điện đem suất năng lượng điện động E = 12 V, năng lượng điện trở vô r = 3 Ω, được vướng với năng lượng điện trở mạch ngoài là trở thành trở R. thay đổi R nhằm hiệu suất năng lượng điện năng hấp phụ ở mạch ngoài đạt cực to. Công suất cực to cơ bằng:

A. 144 W.                   B. 14,4 W.

C. 12,0 W.                   D. 24,0 W.

Câu 11: Có nhì mối cung cấp năng lượng điện vướng tiếp nối nhau trở nên một mạch kín (cực dương mối cung cấp 1 vướng với rất rất âm của mối cung cấp 2 và ngược lại rất rất dương của mối cung cấp 2 vướng với rất rất âm của mối cung cấp 1). Suất năng lượng điện động và năng lượng điện trở vô ứng của những mối cung cấp năng lượng điện là E1, E­2, r1, r2. Để hiệu năng lượng điện thế thân thiết nhì rất rất từng mối cung cấp năng lượng điện vì chưng 0 nên vừa lòng ĐK nào là sau đây:

A. \({E_1}\, = \,{E_2};\,{r_1}\, \ne \,{r_2}.\)

B. \({E_1}\, \ne \,{E_2};\,{r_1}\, = {r_2}.\)

C. \({E_1}{r_1}\, = \,{E_2}{r_2}.\)

D. \({E_1}{r_2}\, = \,{E_2}{r_1}.\)

Câu 12: Chọn vạc biểu đúng.

Nếu dịch fake nhì phiên bản của tụ năng lượng điện phẳng lì bầu không khí vẫn nối với nhì rất rất một acquy lại ngay sát nhau thì trong lúc dịch chuyển

A. không tồn tại loại năng lượng điện qua chuyện acquy.

B. đem loại năng lượng điện kể từ rất rất âm qua chuyện acquy sang trọng rất rất dương.

C. đem loại năng lượng điện lên đường kể từ rất rất dương qua chuyện acquy sang trọng rất rất âm.

D. khi đầu loại năng lượng điện lên đường kể từ rất rất âm qua chuyện acquy sang trọng rất rất dương, tiếp sau đó loại năng lượng điện đem chiều ngược lại.

Câu 13: Một cỗ mối cung cấp bao gồm mối cung cấp năng lượng điện E1 = 16 V, năng lượng điện trở vô r1 = 2 Ω, được vướng xung so với mối cung cấp năng lượng điện E2 = 4 V, r2 = 1Ω rồi vướng với năng lượng điện trở R trở nên mạch kín. Cường chừng loại năng lượng điện chạy qua chuyện R là I = 1,5 A. Điện trở R có mức giá trị:

A. 5 Ω.            B. 9 Ω.

C. 10 Ω.          D. 4,5 Ω.

Câu 14: Trong trương hợp ý nào là tại đây thì hiệu năng lượng điện thế mạch ngoài ko vì chưng suất năng lượng điện động của mối cung cấp điện?

A. Mạch ngoài nhằm hở.

B. Mạch kín và năng lượng điện trở vô của mối cung cấp vì chưng ko.

C. Cường chừng loại năng lượng điện qua chuyện mối cung cấp vì chưng ko.

D. Mạch kín và năng lượng điện trở vô của mối cung cấp không giống ko.

Câu 15: Mắc một năng lượng điện trở R vô nhì rất rất của mối cung cấp năng lượng điện đem suất năng lượng điện động E năng lượng điện trở vô r. Thay thay đổi năng lượng điện trở R sao mang đến độ mạnh loại năng lượng điện I qua chuyện năng lượng điện trở R tăng dần dần, Lúc cơ hiệu năng lượng điện thế U thân thiết nhì đầu năng lượng điện trở R sẽ

A. tăng tỉ lệ thành phần thuận với I.

B. tỉ lệ thành phần nghịch tặc với I.

C. thuyên giảm số 1 của I.

D. tỉ lệ thành phần nghịch tặc với bình phương của I.

Câu 16: Một đèn điện thừng tóc, năng lượng điện trở của thừng tóc tùy theo sức nóng chừng của chính nó. Đường đặc thù vôn – ampe của đèn điện thừng tóc trình bày bên trên là 1 phần của đường

A. cong.          B. trực tiếp.

C. tròn trặn.            D. elíp.

Câu 17: Mộ cỗ mối cung cấp bao gồm mối cung cấp năng lượng điện E1 = 16 V, năng lượng điện trở vô r = 2Ω, được vướng xung so với mối cung cấp năng lượng điện E2 = 4 V, r2 = 3 Ω rồi vướng với năng lượng điện trở R trở nên mạch kín. Cường chừng loại năng lượng điện chạy qua chuyện R là I = 1,5 A. Hiệu năng lượng điện thế kể từ rất rất dương cho tới rất rất âm của mối cung cấp E2 là:

A. 0,5 V.         B. 8,5 V.

C. -0,5 V.        D. -8,5 V.

Câu 18: Một cỗ mối cung cấp bao gồm mối cung cấp năng lượng điện E1 = 16 V, năng lượng điện trở vô r1 = 1 Ω, được vướng xung so với mối cung cấp năng lượng điện E2 = 4 V, r2 = 1 Ω rồi vướng với năng lượng điện trở R trở nên mạch kín. Cường chừng loại năng lượng điện chạy qua chuyện R là I = 1,5 A. Công suất năng lượng điện năng hấp phụ toàn mạch là:

A. 18,0 W.                  B. 24,0 W.

C. 6,0 W.                     D. 21,75 W.

Câu 19: Một cỗ mối cung cấp bao gồm mối cung cấp năng lượng điện E1 = 16 V, năng lượng điện trở vô r1 = 1 Ω, được vướng xung so với mối cung cấp năng lượng điện E2 = 4 V, r2 = 1 Ω rồi vướng với năng lượng điện trở R trở nên mạch kín. Cường chừng loại năng lượng điện chạy qua chuyện R là I = 1,2 A. Hiệu năng lượng điện thế bên trên nhì đầu năng lượng điện trở R có tính rộng lớn là:

A. 12 V.                      B. 10 V.

C. 14,8 V.                   D. 9,6 V.

Câu 20: Một cỗ mối cung cấp bao gồm mối cung cấp năng lượng điện E1 = 12 V, năng lượng điện trở vô r1 = 1 Ω, được vướng xung so với mối cung cấp năng lượng điện E2 = 4 V, r2 = 1 Ω rồi vướng với ampe tiếp đem năng lượng điện trở ko đáng chú ý trở nên mạch kín. Ampe tiếp chỉ:

A. 4 A.            B. 6 A.

C. 8 A.            D. 2 A.

PHẦN TỰ LUẬN (4 điểm)

Câu 21 (2 điểm):

Cho mạch năng lượng điện đem sơ đồ dùng như hình I.1, biết \({E_1}\, = \,24\,V,\,{r_1}\, = \,1\,\Omega ;\,{E_2}\, = \,12\,V,\)\(\,{r_2}\, = \,1\,\Omega ;\,{R_1}\, = \,4\,\Omega ;\,{R_2}\, = \,6\,\Omega .\)

Hãy xác lập độ mạnh loại năng lượng điện mạch chủ yếu và hiệu năng lượng điện thế thân thiết nhì điểm M, N.

 

Câu 22 (2 điểm): 

Có tía mối cung cấp năng lượng điện kiểu như nhau được vướng như hình I.2.

Hãy xác lập hiệu năng lượng điện thế thân thiết nhì rất rất của từng mối cung cấp năng lượng điện. sành suất năng lượng điện động và năng lượng điện trở vô của từng mối cung cấp là 3V và 0,5 Ω.

 

Lời giải chi tiết

PHẦN TRẮC NGHIỆM

1.A

2.C

3.B

4.C

5.A

6.D

Xem thêm: theo em những thành tựu văn hóa nào của thời cổ đại còn được sử dụng đến ngày nay

7.D

8.D

9.B

10.C

11.D

12.B

13.A

14.D

15.C

16.A

17.B

18.B

19.D

20.A

Câu 1:

Công của mối cung cấp năng lượng điện được xác lập theo đòi công thức: \(A = EIt\)

Chọn A

Câu 2:

Công suất của mối cung cấp năng lượng điện được xác lập theo đòi công thức:\(P = \frac{A}{t} = \frac{{EIt}}{t} = EI\)

Chọn C

Câu 3:

Suất phản năng lượng điện của sản phẩm thu đặc thù cho việc fake hóa năng lượng điện năng trở nên dạng tích điện không giống ko nên là sức nóng của sản phẩm thu. => B sai

Chọn B 

Câu 4: 

Định luật Ôm mang đến toàn mạch:

\(I\, = \,\dfrac{E}{{R\, + \,r}}\, = \,\dfrac{{4,5}}{{1,5}}\, = \,3\,A\)

\(\Rightarrow \,U\, = \,E\, - \,Ir\, = \,3 - 3.0,5\)\(\, = \,1,5\,V.\)

Chọn C 

Câu 5:

A sai vì như thế loại năng lượng điện vô hóa học năng lượng điện phân chỉ tuân theo đòi tấp tểnh luật Ôm Lúc đem hiện tượng lạ dương rất rất tan.

Chọn A

Câu 6:

Hiệu suất của mối cung cấp điện:

\(H\, = \,\dfrac{U}{E}\, = \,\dfrac{{IR}}{{I(R\, + \,r)}}\, = \,80\% \, \)

\(\Rightarrow \,\dfrac{r}{R} = \dfrac{1}{4} = 0,25.\)

Chọn D

Câu 7:

Theo tấp tểnh luật Ôm mang đến toàn mạch:

\(\begin{array}{l}I\, = \,\dfrac{U}{{{R_{dc}}\, + \,R\, + \,r}}\\\;\;\;\; = \dfrac{{24}}{{{R_{dc}}\, + \,8\, + \,4}}\, = \,0,5\,A\\ \Rightarrow {R_{dc}}\, = \,36\,\Omega \\{P_{dc}}\, = \,{R_{dc}}{I_{dc}}\, = \,9\,{\rm{W}}\end{array}\)

Chọn D 

Câu 8: 

Ta có:

\(I\, = \,\dfrac{{{E_1}\, - \,{E_2}}}{{R\, + \,{r_1}\, + \,{r_2}}}\)\(\, = \dfrac{{12 - 6}}{{11,4 + 0,2 + 0,4}} = 0,5A\)

Công suất hấp phụ ở acquy:

\(P = {E_2}I + {r_2}{I^2} = 6.0,5 + 0,4.0,{5^2} \)\(\,= 3,1\,{\rm{W}}.\)

Chọn D 

Câu 9: B.

Câu 10:

Công suất mạch rất rất đại

\(P\, = \,{I^2}R = R.{\left( {\dfrac{E}{{R + r}}} \right)^2} \)\(\,= \dfrac{{144R}}{{{{(R + 3)}^2}}} \le \dfrac{{144R}}{{4.3R}} = 12W\)

Chọn C 

Câu 11: 

Chọn D 

Câu 12:

Chọn B

Câu 13:.

Suất năng lượng điện động và năng lượng điện trở vô của bộ:

\(\begin{array}{l}{E_b}\, = \,{E_1}\, - {E_2} = 16 - 4 = 12\,V\\ \Rightarrow {r_b}\, = \,{r_1}\, + {r_2}\, = 2 + 1 = 3\,\Omega \\I\, = \,\dfrac{E}{{R\, + \,r}} = \dfrac{{12}}{{3\, + R}} = 1,5\,A\\ \Rightarrow R\, = \,5\,\Omega \end{array}\)

Chọn A

Câu 14: D.

Câu 15: C.

Câu 16: A.

Câu 17: 

Suất năng lượng điện động của bộ:

\({E_b}\, = \,{E_1}\, - \,{E_2}\, = 16 - 4 = 12V\\ \Rightarrow {r_b}\, = \,{r_1}\, + \,{r_2}\, = 2 + 3 = 5\,\Omega \)

Cường chừng loại điện:

\(\begin{array}{l}I\, = \,\dfrac{E}{{R\, + \,r}} = \dfrac{{12}}{{5\, + \,R}} = 1,5\,A\\ \Rightarrow R\, = \,3\,\Omega ;\\{U_2}\, + \,E\, + \,I{r_2}\, = \,4 + 1,5.3 = 8,5\,V\end{array}\)

Chọn B 

Câu 18: 

\(\begin{array}{l}{E_b}\, = \,{E_1}\, - {E_2} = 16 - 4 = 12\,V \\ \Rightarrow {r_b}\, = \,{r_1}\, + {r_2}\, = 1 + 1 = 2\,\Omega \\I\, = \,\dfrac{E}{{R\, + \,r}} = \dfrac{{12}}{{2 + R}} = 1,5\,A\\ \Rightarrow R\, = \,6\,\Omega \end{array}\)

Chọn B 

Câu 19:

\(\begin{array}{l}{E_b}\, = \,{E_1}\, - {E_2} = 16 - 4 = 12\,V\\ \Rightarrow {r_b}\, = \,{r_1}\, + {r_2}\, = 1 + 1 = 2\,\Omega \\I\, = \,\dfrac{E}{{R\, + \,r}} = \dfrac{{12}}{{2\, + R}} = 1,2\,A\\ \Rightarrow R\, = \,8\,\Omega\\  \Rightarrow {U_R}\, = \,IR\, = 1,2.8\, = \,9,6\,V\end{array}\)

Chọn D 

Câu 20: 

Suất năng lượng điện động:

\({E_b}\, = \,{E_1}\, - {E_2} = 12 - 4 = 8\,V\)

\(\Rightarrow {r_b}\, = \,{r_1}\, + {r_2}\, = 1 + 1 = 2\,\Omega \)

Cường chừng loại điện: \(I\, = \,\dfrac{E}{{R\, + \,r}} = \dfrac{8}{2} = \,4\,A.\)

Chọn A 

PHẦN TỰ LUẬN

Câu 21:

Áp dụng tấp tểnh luật Ôm mang đến toàn mạch:

\(I\, = \,\dfrac{{{E_1}\, - \,{E_2}}}{{{R_1}\, + \,{R_2}\, + \,{r_1}\, + \,{r_2}}} = 1\,A.\)

Hiệu năng lượng điện thế thân thiết nhì điểm M, N là:

\({U_{MN}} =  - {E_2} - I({R_2}\, + \,{r_2})\, = \, - 19\,V\)

Câu 22:

Áp dụng tấp tểnh luật Ôm mang đến toàn mạch:

\(I\, = \,\dfrac{{{E_2}\, + \,{E_3}\, - \,{E_1}}}{{3r}}\, = \,2\,A.\)

Xem thêm: máy tính cá nhân đầu tiên ibm pc/xt 1983

Hiệu năng lượng điện thế thân thiết nhì rất rất của từng mối cung cấp là:

\({U_1}\, = \,{E_1}\, + \,Ir\, = \,4V;\)\(\,\,{U_2}\, = \,{U_3}\, = \,{E_2}\, - \,Ir\, = \,2V.\)

Loigiaihay.com