đề kiểm tra đại số 8 chương 1 tu luanTop 5 Đề đánh giá 1 tiết Toán 8 Chương 1 Đại Số sở hữu đáp án, đặc biệt hay

Để học tập chất lượng Toán lớp 8, phần tiếp sau đây liệt kê Top 5 Đề đánh giá 1 tiết Toán 8 Chương 1 Đại Số sở hữu đáp án, đặc biệt hoặc. Hi vọng cỗ đề ganh đua này tiếp tục khiến cho bạn ôn luyện & đạt điểm trên cao trong số bài xích ganh đua Toán 8.

  Quảng cáo

  Bạn đang xem: đề kiểm tra đại số 8 chương 1 tu luan

 • Đề đánh giá 45 phút Toán 8 Chương 1 Đại Số sở hữu đáp án (Đề 1)

 • Đề đánh giá 45 phút Toán 8 Chương 1 Đại Số sở hữu đáp án (Đề 2)

 • Đề đánh giá 45 phút Toán 8 Chương 1 Đại Số sở hữu đáp án (Đề 3)

 • Đề đánh giá 45 phút Toán 8 Chương 1 Đại Số sở hữu đáp án (Đề 4)

 • Đề đánh giá 45 phút Toán 8 Chương 1 Đại Số sở hữu đáp án (Đề 5)

Đề đánh giá 1 tiết Toán 8 Chương 1 Đại Số (Đề số 1)

Thời lừa lọc thực hiện bài: 45 phút

Phần trắc nghiệm (3 điểm)

Câu 1: Phép nhân (–5x)(3x2 – 5x + 1) được thành phẩm là:

A. –15x3 + 25x2 – 5x

B. –15x3 – 25x2 + 5x

C. 15x3 – 25x2 + 5x

D. 15x3 + 25x2 – 5x

Câu 2: Giá trị của biểu thức: x(x – y) + y(x – y) bên trên x = 4 và hắn = –5 là:

A. –20       B. trăng tròn       C. 9       D. –9

Câu 3: Chọn thành phẩm sai:

Biểu thức x2 – 8x + 16 ghi chép bên dưới dạng bình phương của một hiệu là:

A. (x – 4)2       B. (4 – x)2       C. –(4 – x)2

Quảng cáo

Câu 4: Phân tích nhiều thức x2 – 6x + 9 – y2 trở thành nhân tử, thành phẩm là:

A. (x + 3)(x – 3)(x – y)

B. (x – 3 + y)(x – 3 – y)

C. (x + hắn + 3)(x + hắn – 3)

D. (x + y)(x – y)(x – 3)

Câu 5: tường a + b = –5 và a.b = 4. Giá trị của biểu thức a3 + b3 là:

A. –20       B. –65       C. 65       D. 20

Câu 6: Kết ngược của luật lệ phân tách (6x2 – x – 15) : (3x – 5) là:

A. 2x + 3       B. 2x – 3

C. –2x + 3       D. 2x – 5

Phần tự động luận (7 điểm)

Bài 1: (1,5 điểm) Thực hiện tại những luật lệ tính:

a) (x2 – 2x)(3x2 – x + 1)

b) (6x3 + 13x2 + 4x – 3) : (2x + 3)

Bài 2: (2 điểm)

a) Rút gọn gàng những biểu thức:

i) (x + 5)(x – 5) – (x2 – 1)

ii) (4x + 1)2 + (4x – 1)2 – 2(4x + 1)(4x – 1)

b) Tìm m nhằm nhiều thức A(x) = x4 – x3 + 6x2 – x + m phân tách cho tới nhiều thức B(x) = x2 – x + 5 sở hữu dư vì như thế 2

Bài 3: (2 điểm) Phân tích những nhiều thức sau trở thành nhân tử:

Quảng cáo

a) x3 + 3x2 – 3x – 9

b) 4x2 – 9 + (2x + 3)2

Bài 4: (1,5 điểm)

a) Tìm x, biết: (x + 5)2 = (x + 5)(x – 5)

b) Chứng tỏ:

A = (x + 1)(x + 2)(x + 3)(x + 4) – 24 phân tách không còn cho tới (x + 5) với x ≠ 5

Đáp án và Hướng dẫn giải

Phần trắc nghiệm (3 điểm)

Câu 1: A      Câu 4: B

Câu 2: D      Câu 5: B

Câu 3: C      Câu 6: A

Phần tự động luận (7 điểm)

Bài 1: (1,5 điểm) Thực hiện tại những luật lệ tính:

a) (x2 – 2x)(3x2 – x + 1)

= 3x4 - x3 + x2 - 6x3 + 2x2 - 2x

= 3x4 - 7x3 + 3x2 - 2x

Bộ Đề ganh đua Toán 8

Vậy (6x3 + 13x2 + 4x – 3) : (2x + 3) = 3x2 + 2x – 1

Bài 2: (2 điểm)

a) Rút gọn gàng những biểu thức:

i) (x + 5)(x – 5) – (x2 – 1)

= x2 - 25 - x2 + 1

= -24

ii) (4x + 1)2 + (4x – 1)2 – 2(4x + 1)(4x – 1)

= [(4x + 1) - (4x - 1)]2

= (4x + 1 - 4x + 1)2

= 22 = 4

Quảng cáo

b)

Bộ Đề ganh đua Toán 8

A(x) phân tách cho tới B(x) sở hữu số dư vì như thế 2. Vậy m – 5 = 2 ⇒ m = 7.

Bài 3: (2 điểm) Phân tích những nhiều thức sau trở thành nhân tử:

a) x3 + 3x2 – 3x – 9

= (x3 + 3x2) - (3x + 9)

= x2(x + 3) - 3(x + 3)

= (x + 3)(x2 - 3)

= (x + 3)(x + √3)(x - √3)

b) 4x2 – 9 + (2x + 3)2

= (4x2 - 9) + (2x + 3)2

= (2x + 3)(2x - 3) + (2x + 3)2

= (2x + 3)(2x - 3 + 2x + 3)

= 4x(2x + 3)

Bài 4: (1,5 điểm)

a) (x + 5)2 = (x + 5)(x – 5)

⇔ (x + 5)2 - (x + 5)(x - 5) = 0

⇔ (x + 5)(x - 5 + x + 5) = 0

⇔ (x + 5).10 = 0

⇔ x + 5 = 0

⇔ x = -5

Vậy: x = -5

b) A = (x + 1)(x + 2)(x + 3)(x + 4) – 24

= (x + 1)(x + 4)(x + 2)(x + 3) - 24

= (x2 + 5x + 4)(x2 + 5x + 6) - 24 (*)

Đặt x2 + 5x + 5 = t

Thay x2 + 5x + 5 = t vô (*) tớ được:

A = (t - 1)(t + 1) - 24

= t2 - 25

= (t + 5)(t - 5)

= (x2 + 5x + 5 + 5)(x2 + 5x + 5 - 5)

= (x2 + 5x + 10)(x2 + 5x)

= (x2 + 5x + 10).x(x + 5) phân tách không còn (x + 5)(Với x ≠ -5)

Vậy A phân tách không còn (x + 5)(Với x ≠ -5)

Đề đánh giá 1 tiết Toán 8 Chương 1 Đại Số (Đề số 2)

Thời lừa lọc thực hiện bài: 45 phút

Phần trắc nghiệm (3 điểm)

Câu 1: Chọn thành phẩm sai:

A. 4x(2x2 – 5x + 3) = 8x3 – 20x2 + 12x

B. 5x(3x2 – 6x – 1) = 15x3 – 30x2 – 5x

C. (–2x)( –3x2 + 4x –7) = –6x3 – 8x2 + 14x

D. (–3x)( –x2 – 3x – 4) = 3x3 + 9x2 + 12x

Câu 2: Giá trị của biểu thức x2 – 4xy + 4y2 bên trên x = 99 và hắn = 50% là:

A. 9604       B. 9801       C. 10000       D. 10201

Câu 3: Đẳng thức này tại đây ko đúng?

A. x2 – 6x + 9 = (x – 3)2

B. x2 – 6x + 9 = (3 – x)2

C. x2 – 6x + 9 = –(3 – x)2

Câu 4: Phân tích nhiều thức x2 – y2 – 2y – 1 trở thành nhân tử là:

A. (x + y)(x – y)(y – 1)

B. (x + y)(x – y)(y + 1)

Xem thêm: anh có nhớ em không anh có thấy nhớ em không

C. (x + hắn + 1)(x + hắn – 1)

D. (x + hắn + 1)(x – hắn – 1)

Câu 5: tường a + b = –7 và ab = 12. Giá trị của biểu thức a3 + b3 là:

A. 91       B. –91       C. 84       D. –84

Câu 6: Kết ngược của luật lệ phân tách (10x2 + 23x – 5) : (2x + 5) là:

A. 5x – 1       B. 5x + 1

C. 5x – 5       D. 5x + 5

Phần tự động luận (7 điểm)

Bài 1: (1,5 điểm) Thực hiện tại những luật lệ tính:

a) (x2 – 3x)(3x2 – x + 4)

b) (6x3 – x2 – 14x + 3) : (2x – 3)

Bài 2: (2 điểm)

a) Rút gọn gàng những biểu thức:

i) (x2 – 5) – (x + 7)(x – 7)

ii) (5x + 1)2 + (5x – 1)2 + 2(5x + 1)(5x – 1)

b) Tìm độ quý hiếm nhỏ nhất của biểu thức:

P = x2 + y2 – 2x + 6y + 12

Bài 3: (2 điểm) Phân tích những nhiều thức sau trở thành nhân tử:

a) x3 + 4x2 – 2x – 8

b) 4x2 – 25 + (2x + 5)2

Bài 4: (1,5 điểm)

a) Tìm x biết (x + 3)2 = (x + 3)(x – 3)

b) Chứng tỏ A = (x + 1)(x +2)(x + 3)(x + 4) – 24 phân tách không còn cho tới x (với x ≠ 0)

Đáp án và Hướng dẫn giải

Phần trắc nghiệm (3 điểm)

Câu 1: C

Vì (–2x)(–3x2 + 4x – 7)

= (- 2x).(-3x2) + (-2x).4x + (- 2x).(-7)

= 6x3 - 8x2 + 14x

Câu 2: A

Vì x2 – 4xy + 4y2 = (x – 2y)2

Thay x = 99 và hắn = 50% tớ được:

Bộ Đề ganh đua Toán 8

Câu 3: C

+) A đúng: vì như thế x2 - 6x + 9 = x2 – 2.x.3 + 32 = (x – 3)2

+) B chính vì như thế x2 – 6x + 9 = 9 – 6x + x2 = 32 – 2.3.x + x2 = (3 – x)2

+) C sai.

Câu 4: D

Ta có: x2 – y2 – 2y - 1 = x2 – (y2 + 2y + 1)

= x2 – (y + 1)2

= (x + hắn + 1).(x - hắn - 1)

Câu 5: B

Ta có: a3 + b3 = (a + b).(a2 – ab + b2)

= (a + b).[(a2 + 2ab + b2) – 3ab]

= (a + b).[(a + b)2 – 3ab]

Thay a + b = - 7 và ab = 12 tớ được:

a3 + b3 = -7.[(-7)2 – 3.12] = -7.(49 – 36) = - 7.13 = - 91

Câu 6: A

Thực hiện tại luật lệ phân tách nhiều thức cho tới nhiều thức tớ được:

(10x2 + 23x – 5) : (2x + 5) = 5x - 1

Phần tự động luận (7 điểm)

Bài 1: (1,5 điểm) Thực hiện tại những luật lệ tính:

a) (x2 – 3x)(3x2 – x + 4)

= 3x4 - x3 + 4x2 - 9x3 + 3x2 -12x

= 3x4 - 10x3 + 7x2 - 12x

Bộ Đề ganh đua Toán 8

Vậy (6x3 – x2 – 14x + 3) : (2x – 3) = 3x2 + 4x – 1

Bài 2: (2 điểm)

a) Rút gọn gàng những biểu thức:

i) (x2 – 5) – (x + 7)(x – 7)

= (x2 - 5) - (x2 - 49)

= x2 - 5 - x2 + 49 = 44

ii) (5x + 1)2 + (5x – 1)2 + 2(5x + 1)(5x – 1)

= [(5x + 1) + (5x - 1)]2

= (10x)2 = 100x2

b) Ta có: Phường = x2 + y2 – 2x + 6y+ 12

P = (x2 – 2x + 1) + (y2 + 6y + 9) + 2

P = (x – 1)2 + (y + 3)2 + 2 ≥ 2 vì như thế (x – 1)2 ≥ 0; (y + 3)2 ≥ 0, với từng x, y

Vậy độ quý hiếm nhỏ nhất của Phường vì như thế 2

Dấu “=” xẩy ra Khi x – 1 = 0 và hắn + 3 = 0 ⇒ x = 1 và hắn = -3

Bài 3: (2 điểm) Phân tích những nhiều thức sau trở thành nhân tử:

a) x3 + 4x2 – 2x – 8

= (x3 + 4x2) - (2x + 8)

= x2(x + 4) - 2(x + 4)

= (x + 4)(x2 - 2)

= (x + 4)(x + √2)(x - √2)

b) 4x2 - 25 + (2x + 5)2

= (2x + 5)(2x - 5) + (2x + 5)2

= (2x + 5)(2x - 5 + 2x + 5)

= 4x(2x + 5)

Bài 4: (1,5 điểm)

a) Tìm x

(x + 3)2 = (x + 3)(x – 3)

⇔ (x + 3)2 - (x + 3)(x - 3) = 0

⇔ (x + 3)(x + 3 - x + 3) = 0

⇔ 6(x + 3) = 0

⇔ x = -3

Vậy: x = -3

b) Ta sở hữu A = (x + 1)(x + 2)(x + 3)(x + 4) – 24

= (x + 1)(x + 4)(x + 2)(x + 3) - 24

= (x2 + 5x + 4)(x2 + 5x + 6) - 24(*)

Đặt x2 + 5x + 5 = t

Thay x2 + 5x + 5 = t vô (*) tớ được:

A = (t - 1)(t + 1) - 24

= t2 - 25

= (t + 5)(t - 5)

= (x2 + 5x + 5 + 5)(x2 + 5x + 5 - 5)

= (x2 + 5x + 10)(x2 + 5x)

= (x2 + 5x + 10).x(x + 5) phân tách không còn cho tới x (Với x ≠ 0)

Vậy: A phân tách không còn cho tới x (Với x ≠ 0)

Xem thêm thắt những đề đánh giá, Đề ganh đua Toán 8 tinh lọc, sở hữu đáp án hoặc khác:

 • Top 6 Đề đánh giá 15 phút Toán 8 Chương 1 Đại Số sở hữu đáp án

 • Top 3 Đề đánh giá 15 phút Toán 8 Chương 2 Đại Số sở hữu đáp án

 • Top 5 Đề đánh giá 45 phút Toán 8 Chương 2 Đại số sở hữu đáp án

 • Top 3 Đề đánh giá 15 phút Toán 8 Chương 1 Hình Học sở hữu đáp án

 • Top 5 Đề đánh giá 1 tiết Toán 8 Chương 1 Hình Học sở hữu đáp án

 • Top 3 Đề đánh giá 15 phút Toán 8 Chương 2 Hình Học sở hữu đáp án

 • Top 3 Đề đánh giá 1 tiết Toán 8 Chương 2 Hình Học sở hữu đáp án

 • Top 4 Đề ganh đua Toán 8 Giữa kì một năm 2023 sở hữu đáp án

 • Top 4 Đề ganh đua Học kì 1 Toán 8 sở hữu đáp án

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GÓI THI ONLINE DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 8

Bộ giáo án, bài xích giảng powerpoint, đề ganh đua dành riêng cho nhà giáo và gia sư dành riêng cho cha mẹ bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài tương hỗ ĐK : 084 283 45 85

Tổng thích hợp Bộ đề ganh đua Toán lớp 8 năm học tập 2022 - 2023 học tập kì 1 và học tập kì 2 sở hữu đáp án của Cửa Hàng chúng tôi được biên soạn và thuế tầm kể từ đề ganh đua môn Toán của những ngôi trường trung học cơ sở bên trên toàn nước.

Xem thêm: cách viết đơn xin cấp phép xây dựng nhà ở

Nếu thấy hoặc, hãy khích lệ và share nhé! Các comment ko phù phù hợp với nội quy comment trang web sẽ ảnh hưởng cấm comment vĩnh viễn.


de-kiem-tra-toan-8-hoc-ki-1-chuong-1-dai-so.jspGiải bài xích luyện lớp 8 sách mới nhất những môn học