đề thi tiếng anh cuối học kì 1 lớp 5

13 đề đua học tập kì 1 lớp 5 môn giờ đồng hồ Anh đem đáp án

Bộ 13 Đề đua giờ đồng hồ Anh học tập kì 1 lớp 5 đem đáp án sau đây ở trong cỗ đề đề đua học tập kì 1 lớp 5 năm 2023 - 2024 bởi VnDoc.com thuế tầm và đăng lên. Đề đua học tập kì 1 giờ đồng hồ Anh lớp 5 đem đáp án bao gồm nhiều hình thức bài bác tập luyện trắc nghiệm giờ đồng hồ Anh lớp 5 mới nhất không giống nhau được chỉnh sửa bám sát nội dung lịch trình học tập bên trên Nhà ngôi trường.

Bạn đang xem: đề thi tiếng anh cuối học kì 1 lớp 5

Đề đua giờ đồng hồ Anh cuối kì 1 lớp 5 đem đáp án - Đề số 1

Read the passage and complete the sentence.

Champa is a sun bear. She is 10 years old. Bears usually live in the forest but Champa lives in the bear center at Cat Tien National Park. The bear center has a swimming pool, climbing towers, and comfortable places for Champa đồ sộ sleep, eat, and play. Some of Champa’s family members live there with her. There are some trees in the bear center and Champa loves đồ sộ climb đồ sộ the top of them.

Champa has big teeth but she mainly eats fruit. Champa’s favorite food is mangoes, but she also eats apples, nuts, eggs, and honey. The park keepers bring Champa and her family fruit đồ sộ eat every day. Sun bears usually sleep during the day and wake up at night. Champa likes the park keepers and wakes up when she hears them bringing food in the evenings.

1. Champa is ________ years old.

2. Champa loves đồ sộ ___________ of trees.

3. Champa eats _______.

4. Sun bears sleep ______ and wake up _______.

5. She likes _________.

Reorder the words.

1. go/ I/ did/ When/ zoo/ to/ the/ ?/

.................................................................................................................

2. shouldn't/ sweets/ because/ have/ toothache/ eat/ a/ You/ may/ you/ ./

.................................................................................................................

3. to/ got/ hometown/ I/ my/ car/ by/ ./

.................................................................................................................

4. are/ in/ South/ there/ two/ Viet Nam/ seasons/ the/ of/ ./

..................................................................................................................

5. must/ wait/ You/ light/ green/ the/ ./

.................................................................................................................

Circle the odd one out

1. A. backache B. sore eyes C. fever D. matter

2. A. bite B. accident C. drown D. scratch

3. A. cable TV B. fridge C. modern D. computer

4. A. foggy B. weather C. humid D. stormy

5. A. siêu xe B. train C. scenery D. bus

ĐÁP ÁN

Read the passage and complete the sentence.

1. Champa is ___10/ ten_____ years old.

2. Champa loves đồ sộ ____climb đồ sộ the top_______ of trees.

3. Champa eats ___fruit____.

4. Sun bears sleep ___during the day___ and wake up ___at night____.

5. She likes __the park keepers._______.

Hướng dẫn dịch

Champa là 1 trong những con cái gấu chó. Cô ấy 10 tuổi tác. Gấu thông thường sinh sống nhập rừng tuy nhiên người Chăm lại sinh sống ở trung tâm gấu ở Vườn vương quốc Cát Tiên. Trung tâm gấu đem hồ nước tập bơi, tháp leo núi và những điểm tự do nhằm người Champa ngủ, ăn và sung sướng đùa. Một số member nhập mái ấm gia đình Champa sinh sống ở cơ với cô. Có một trong những cây ở trung tâm gấu và Champa cực kỳ quí trèo Tột Đỉnh bọn chúng.

Champa đem hàm răng đồ sộ tuy nhiên đa số ăn trái ngược cây. Món ăn yêu thương quí của Champa là xoài, tuy nhiên cô cũng ăn táo, những loại phân tử, trứng và mật ong. Những người nhìn coi vườn đem trái ngược cây cho tới Champa và mái ấm gia đình cô ăn mỗi ngày. Gấu chó thông thường ngủ nhập buổi ngày và thức dậy nhập đêm tối. Champa quí những người dân nhìn coi khu vui chơi công viên và thức dậy khi nghe đến thấy chúng ta đem món ăn nhập ban đêm.

Reorder the words.

1. go/ I/ did/ When/ zoo/ to/ the/ ?/

.......When did you go đồ sộ the zoo?..............

2. shouldn't/ sweets/ because/ have/ toothache/ eat/ a/ You/ may/ you/ ./

......You shouldn't eat sweets because you may have a toothache......................

3. to/ got/ hometown/ I/ my/ car/ by/ ./

.........I got đồ sộ my hometown by siêu xe..................

4. are/ in/ South/ there/ two/ Viet Nam/ seasons/ the/ of/ ./

...........There are two seasons in the South of Viet Nam................

5. must/ wait/ You/ light/ green/ the/ ./

..........You must wait the green ight...................

Circle the odd one out

1 - D; 2 - C; 3 - C; 4 - B; 5 - C;

Đề đua giờ đồng hồ Anh lớp 5 kì 1 đem đáp án - Đề số 2

Exercise 1: Choose the word whose underlined part is pronounced differently from the rest

1. A. Music

B. Science

C. Chinese

D. lesson

2. A. afternoon

B. school

C. classroom

D. moon

3. A. clock

B. city

C. class

D. come

Exercise 2: Give the correct khuông of the words in brackets

1. Tomorrow I’ll have three lessons: Maths, Music and (England) __________.

2. His hobby is (sing) ___________ English songs.

3. Mary sings very (beautiful) _____________.

Exercise 3: Choose the best answer

1. I hope the weather ___________ sunny next week.

A. will is

B. will be

C. will being

D. will are

2. What did you bởi there? - I helped my uncle ____________.

A. on the farm

B. in the farm

C. at the farm

D. on farm

3. The main character is a schoolboy ________ Jimmy Kudo.

A. call

B. called

C. calls

D. đồ sộ call

4. The bears ________ volleyball at the circus yesterday.

A. are playing

B. plays

C. play

D. played

5. On Sundays, he often __________ home page.

A. stays at

B. stay at

C. stays

D. stay

Exercise 4: Correct one mistake in each of the following sentences

1. You can have it when I am finish it

________________________________________________________

2. What book are you read?

________________________________________________________

3. They have English lesson four time a week.

________________________________________________________

Exercise 5: Complete the following sentences with suitable prepositions

1. My sister often takes photos _______ má.

2. Elephants can spray water _______ their trunks.

3. I saw a lot ______ peacocks at the zoo.

Exercise 6: Read the following text and choose the best answer (A, B, C or D)

Next Wednesday (1) __________ our school Thể Thao Day. The sự kiện will take place on the school field from the morning till 6 o’clock in the evening. All of the my classmates (2) ________ for the big day. It will be just fun and exciting. Half of my class will take part (3) ________ it. Jack and Tony are going đồ sộ play basketball. They are one of the best (4) ________ in the team. Anna is going đồ sộ play volleyball and Bella is going đồ sộ play tennis. I am going đồ sộ swim. (5) ____________ is my favorite sport. I have swum since I was 6 years old.

1. A. be will

B. will is

C. will be

D. will are

2. A. is preparing

B. are preparing

C. prepares

D. prepared

3. A. in

B. on

C. at

D. of

4. A. player

B. A player

C. players

D. The player

5. A. Swiming

B. Swim

C. To swim

D. Swimming

Exercise 7: Rearrange the words đồ sộ make correct sentences

1. table/ play/ Linda/ is/ tennis/ to/ going.

___________________________________________________

2. Day/ will/ be/ weekend/ Sport/ this/ ./

___________________________________________________

3. often/ do/ how/ have/ you/ your/ lesson/ favorite/ ?/

___________________________________________________

ĐÁP ÁN

Exercise 1: Choose the word whose underlined part is pronounced differently from the rest

1. C

2. C

3. B

Exercise 2: Give the correct khuông of the words in brackets

1. Tomorrow I’ll have three lessons: Maths, Music and (England) ____English______.

2. His hobby is (sing) _____singing______ English songs.

3. Mary sings very (beautiful) ______beautifully_______.

Exercise 3: Choose the best answer

Exercise 4: Correct one mistake in each of the following sentences

1. You can have it when I finish it.

2. What book are you reading?

3. They have English lesson four times a week.

Exercise 5: Complete the following sentences with suitable prepositions

1. My sister often takes photos ___for/ of____ má.

2. Elephants can spray water ___with____ their trunks.

3. I saw a lot ___of___ peacocks at the zoo.

Exercise 6: Read the following text and choose the best answer (A, B, C or D)

Exercise 7: Rearrange the words đồ sộ make correct sentences

1. Linda is going đồ sộ play table tennis.

2. Thể Thao Day will be this weekend.

3. How often bởi you have your favorite lesson?

Đề đua giờ đồng hồ Anh học tập kì 1 lớp 5 đem đáp án - Đề số 3

Task 1: Match the sentences

1. What’s your address?a. I always bởi morning exercise
2. What’s the village like?b. twice a week
3. What bởi you bởi in the morning?c. It’s small and quiet
4. How often bởi you have English?d. It’s 51 Tran Hung Dao Street

Task 2: Put the words in order.

1. will / the countryside / I / in / be.

………………………………………………………..

2. went đồ sộ / Phu Quoc / island / I.

………………………………………………………..

3. bởi / tomorrow / what / will / you ?

………………………………………………………..

4. did / on / go / where / holiday / you ?

………………………………………………………..

Task 3: Read and complete.

had Sunday did do

Mai: When was Linda’s birthday party?

Phong: It was last (1)…………………..

Mai: Did you go đồ sộ the party?

Phong: Yes, I (2)…………………….

Mai: What did you (3)…………..at the party?

Phong: First, we gave her presents. Then we played a lot of games. In the over, we (4)…………… nice food and drink.

Task 4: Choose the correct answer.

1. Where will you be this weekend? - I …………on the beach.

a. am b. was c. will be d. stay

2. What did you bởi last night? – I ………….my homework.

a. did b. bởi c. does d. will do

3. Last year, I went home page …………..taxi.

a. by b. in c. at d. on

4. ………..will you bởi at Ha Long Bay? – I will take a boat trip around the islands.

a. Where b. How c. How often d. What

ĐÁP ÁN

Task 1: Match the sentences

1 - d; 2 - c; 3 - a; 4 - b;

Task 2: Put the words in order.

1 - I will be in the countryside.

2 - I went đồ sộ Phu Quoc island.

3 - What will you bởi tomorrow?

4 - Where did you go on holiday?

Task 3: Read and complete.

1 - Sunday; 2 - did; 3 - do; 4 - had;

Task 4: Choose the correct answer.

1 - c; 2 - a; 3 - a; 4 - d;

Đề đua học tập kì 1 môn giờ đồng hồ Anh lớp 5 đem đáp án - Đề số 4

I. READING

Part 1: 1-6. Read and match

Đề đua học tập kì 1 lớp 5 môn Tiếng Anh năm học tập 2019 - 2020

Part 2: 7-12. Read and tick true (T) or false (F)

My name is Nam. I’m in class 5B, Nguyen Du primary school. My school year started in August. I go đồ sộ school every day except Saturday and Sunday. I have four lessons a day. Today is Wednesday I have Maths, Vietnamese, Music and English. I have Maths and Vietnamese every school day. I have Music once a week and English four times a week.

0. - His name is Nam (T)

- He’s in class 5B (F)

7. His school is Nguyen Du primary school.

8. His school year started in September.

9. He goes đồ sộ school from Monday đồ sộ Friday.

10. He has five lessons a day.

11. He has Maths and Vietnamese every school day.

12. He has English twice a week.

Part 3: 13-18. Reorder number the sentences đồ sộ make a dialogue.

13. I hope I will go there this holiday.

14. The street was noisy and crowded but the food was delicious.

15. I went đồ sộ Ho Chi Minh đô thị.

16. Yes, I will.

17. What bởi you think of it?

18. Will you go there again?

0 - What bởi you bởi last weekend?

Part 4: 19-25. Read and complete.

four

emails

practise

Monday

Minh

Vietnamese

because

TV

Hello. My name is (0) Minh. I go đồ sộ school from (19)______ đồ sộ Friday. I have Maths and (20)__________ every school day. I have English (21)_______ times a week. English is my favourite subject. I (22)_______ reading by reading English comic books. Every day I practise writing English by sending (23)_________ đồ sộ my friend Ha lim in Malaysia. I learn English (24) __________ I want đồ sộ watch English cartoons on (25) ______.

II. WRITING

Part 1: 1-6. Fill in the blank.

Đề đua học tập kì 1 lớp 5 môn Tiếng Anh năm học tập 2019 - 2020

Part 2: 7-13. Reorder the words đồ sộ make sentences.

0. early. / up / always / I / get

- I always get up early.

7. did/ on/ do/ holiday?/ you/ What

_____________________________

8. lessons/ How/ today?/ many/ have/ you/ do

_______________________________________

9. English/ every/ speak/ day./ I

_______________________________

10. reading/ of/ the/ I’m/story/ Mai An Tiem.

_______________________________________________

11. fast./ They/ really/ were

__________________________________________________

12. play/ I’m/ to/ going/ badminton.

______________________________________________

Part 3: 13-18. Read and complete.

My name is Nam. It was my birthday last Sunday. I invited some of my classmates đồ sộ the các buổi tiệc nhỏ. They gave má presents lượt thích comic books, robots and teddy bear. We ate cakes, sweets, fruit and ice-cream. We drank fruit juice. We lịch sự English and Vietnamese songs. We dance, too. Phong played the guitar and Linda played the piano. The các buổi tiệc nhỏ ended at 7 p.m. We enjoyed it very much.

13. What is his name?_______________________

14. When was Nam’s birthday party?________________________________

15. Who went đồ sộ Nam’s birthday party?_________________________________

16. What did Phong bởi at the party?________________________________

17. What did Linda bởi at the party?__________________________________

18. What time did the các buổi tiệc nhỏ end?______________________________________

Part 4: 19-25. Write about you.

19. What’s your name?_________________

20. How old are you? ______________________

21. Where bởi you live?_________________________________

22. Who bởi you live with? ____________________________

23. Where did you go last holiday?__________________________

24. How bởi you learn English?

25. How bởi you practise speaking English?________________________________

ANSWER KEY:

I. READING

Part 1. Read and match

1. C; 2. A; 3. F; 4. E; 5. D; 6. G

Part 2. Read and tick

7. F; 8. T; 9. F; 10. T; 11. T; 12. F

Part 3. Reorder the number đồ sộ make a dialogue

13 - 6; 14 - 3; 15 - 1; 16 - 5; 17 - 2; 18 - 4;

Part 4. Read and complete.

19. Monday; đôi mươi. Vietnamese; 21. four; 22. Practise; 23. Emails; 24. because; 25. TV;

II. WRITING

Part 1. Read and complete

1.village; 2. Motorbike; 3. boat; 4. peacock; 5. Zoo; 6. countryside;

Part 2. Reorder the words đồ sộ make sentences.

7. Where did you go on holiday?

8. How many lessons bởi you have today?

9. I speak English every day.

10. I am reading the story of Mai An Tiem.

11. They were really fast.

12. I am going đồ sộ play badminton.

Part 3. Read and complete.

13. His name is Nam.

14. It was last Sunday.

15. Phong and Linda went đồ sộ Nam’s birthday các buổi tiệc nhỏ.

16. Phong played the guitar

17. Linda played the piano

18. The các buổi tiệc nhỏ ended at 7 p.m.

Part 4. Write about you.

Các em học viên tự động trả lời

19. My name…….

20. I’m……. years old.

21. I live in……

22. I live with……..

23. I went to…….

24. Because I want đồ sộ ……..

25. I speak English with…………………..

Đề giờ đồng hồ Anh lớp 5 kì 1 đem đáp án - Đề số 5

I. Read and answer the questions.

Mai lives in the countryside with her grandparents. It’s an old and peaceful village. There are a lot of trees around her house. In the morning, Mai always has breakfast with her grandparents before she goes đồ sộ school. Her classmates are friendly and kind. On summer holidays, Mai visits her uncle in the đô thị. She stays in his house for 2 weeks.

1. Whom does Mai live with?

2. What is the village like?

3. How often does Mai have breakfast?

4. How are her classmates?

5. When does Mai go đồ sộ the city?

II. Find the mistake and fix it.

1. She often goes swimming and sometimes cook dinner.

2. Mary goes đồ sộ school in bus.

3. Where bởi you go last summer?

4. How often does you watch TV?

5. Where are you live?

III. Choose the correct answer.

1. What’s your address?

A. It’s 56, Duy Tan street.

B. It’s small and quiet.

2. What is Phu Quoc Island like?

A.I lượt thích it.

B. It’s beautiful.

3. How often bởi you bởi exercise?

A.I play sports.

B. Once a day.

4. How did you go đồ sộ the cinema?

A. My father took má there.

B.I go there by foot.

5. Where did you go on holiday?

A. My classmate went đồ sộ school late.

B.I went đồ sộ Ho Chi Minh City.

IV. Fill in the missing letters.

1. i_land

A. s

B. n

2. cl_ssm_te

A. a-a

B. a - b

3. holid_y

A. e

B. a

4. badmi_to_

A. n-n

B. m-m

5. inf_rmati_n

A. r-r

B. o-o

ĐÁP ÁN

I. Read and answer the questions.

1 - She lives with her grandparents.

2 - It is old and peaceful.

3 - She always has breakfast.

4 - They are friendly and kind.

5 - She goes đồ sộ the đô thị on summer holidays.

II. Find the mistake and fix it.

1 - cook trở thành cooks;

2 - in trở thành by;

3 - bởi trở thành did;

4 - does trở thành do;

5 - are trở thành do;

III. Choose the correct answer.

1 - A; 2 - B; 3 - B; 4 - B; 5 - B;

IV. Fill in the missing letters.

1 - A; 2 - A; 3 - B; 4 - A; 5- B;

Đề đánh giá giờ đồng hồ Anh lớp 5 học tập kỳ 1 đem đáp án - Đề số 6

I.Odd one out.(0.5pts) (Chọn một kể từ không giống với những kể từ còn lại)

1. A. What

B. When

C. School

D. Why

2. A. farmer

B. banana

C. worker

D. singer

II.Choose the best answer.(2pts) (Chọn đáp án trúng nhất ghi chép nhập điểm trống)

1. Where are you from? I’m from………….

A. Vietnamese

B. Ha Noi

C. Indonesian

2. What’s his nationality? He’s…………….

A. Cambodian

B. Australia

C. America

3. Is this puppet from Thailand? No, it isn’t. It’s from …………

A. Malaysian

B. Indonesia

C. Australian

4. Where bởi you live? I live …………. 34 Nguyen Nghiem Street

A. at

B. in

C. on

5. What’s your house like? It’s …………..

A. xanh xao gate

B. a yard

C. a cottage

6. What ………… did you give Tony?

A. a doll

B. present

C. a ball

7. She ……… classes at 7:00 a.m

A. has

B. have

C. having

8. What will you be in the future? I will be ………..mechanic

A. a

B. an

C. the

III.Complete the dialogue.(2pts) (Chọn những kể từ cho tới sẵn ghi chép nhập điểm trống)

jigsaw; grandfather; party; gave;

Tommy: Hi, Peter. Did you go đồ sộ Mai’s birthday (1)………..……… last night?

Peter: Yes, I did. Why didn’t you come?

Tommy: Because I was busy. I visited my (2)…………………... in the hospital.

But I sent Mai a box of (3)…………….… puzzle. What about you?

Peter: I (4)………………… her a doll.

IV. Match the sentences in the column A with column B (1,5pts) (Nối câu)

A

B

1. Where is Lawan from?

A. It’s a small house. It’s got a red roof.

2. Where in nước Australia are you from?

B. We’ll go đồ sộ Nha Trang Beach.

3. What’s your house like?

C. She’s from Thailand.

4. What did Nam bởi last night?

D. Yes, of course

5. Where will we go?

E. Sydney.

6. Did you go đồ sộ Nam’s birthday party?

F. He’s did his homework.

V.Read and answer the questions.(2pts))(Đọc đoạn văn và vấn đáp câu hỏi)

Hello, I am Mai. Last week, I came đồ sộ visit my grandparents in a small village. This is a big house. There is a large yard in front of the house. Its roof is red and its walls are yellow. There are two doors and six windows. They are both green. There are a lot of trees and flowers around the house. The gate is Đen and the fence is brown. My grandparents’ house is near a big lake. I lượt thích going fishing with my grandfather there. And I felt excited with my grandmother’s garden behind the house. That was very memorable.

1. What did Lan bởi last week?

.......................................................................................................................................

2. Her grandparents’ house is big or small?

......................................................................................................................................

3. Does she lượt thích going fishing with her grandfather?

...................................................................................................

4. What colour is the gate?

..............................................................................................................................

VI.Order the words đồ sộ make full sentences.(2pts) (Sắp xếp những kể từ nhằm trở thành câu)

1. bởi / often / bởi / in / the / What / evening? / you/

...............................................................................................................................................

2. morning? / will/ in / we / the / What / do/

................................................................................................................................................

3. your / What / is / like? / house /

................................................................................................................................................

4. did / Lan ? / present / give / What / you/

.........................................................................................................................................…

ĐÁP ÁN

I.Odd one out.(0.5pts) (Chọn một kể từ không giống với những kể từ còn lại)

1 - C; 2 - B

II.Choose the best answer.(2pts) (Chọn đáp án trúng nhất ghi chép nhập điểm trống)

1 - B; 2 - A; 3 - B; 4 - C; 5 - C; 6 - B; 7 - A; 8 - A

III.Complete the dialogue.(2pts) (Chọn những kể từ cho tới sẵn ghi chép nhập điểm trống)

1 - party; 2 - grandfather; 3 - jigsaw; 4 - gave

IV. Match the sentences in the column A with column B (1,5pts) (Nối câu)

1 - C; 2 - E; 3 - A; 4 - F; 5 - B; 6 - D

V. Read and answer the questions.(2pts))(Đọc đoạn văn và vấn đáp câu hỏi)

1 - She came đồ sộ visit her grandparents in a small village.

2 - It is big.

3 - Yes, she does.

4 - It is Đen.

VI. Order the words đồ sộ make full sentences.(2pts) (Sắp xếp những kể từ nhằm trở thành câu)

1 - What bởi you often bởi in the evening?

2 - What will you bởi in the morning?

3 - What is your house like?

4 - What present did you give Lan?

Đề đua giờ đồng hồ Anh lớp 5 cuối kì 1 đem đáp án - Đề số 7

Exercise 1: Choose one word whose underlined part is pronounced differently:

1. A. early B. my C. usually D. city

2. A. always B. play C. have D. face

3. A. like B. evening C. dinner D. film

4. A. study B. surf C. up D. bus

5. A. kind B. ride C. twice D. fishing

Exercise 2: Find the odd one out

1. a. đô thị b. town c. flat d. province

2. a. house b. far c. near d. modern

3. a. always b. usually c. yesterday d. often

4. a. lane b. street c. stream d. avenue

5. a. small b. quiet c. noisy d. center

Exercise 3. Choose the best answer:

1. Ha Noi is a big ............. in the north.

A. street

B. city

C. town

D. lane

2. His.......... is 187B, Giang Vo Street.

A. class

B. road

C. town

D. address

3. His flat is far .... the đô thị centre.

A. from

B. to

C. with

D. of

Xem thêm: tập làm văn lớp 3 kể về người hàng xóm

4. They usually ......... early and bởi morning exercise.

A. gets on

B. get up

C. get on

D. gets up

5. What ......... you bởi after school? – I usually bởi my homework.

A. do

B. are

C. does

D. x

6. Mary often ......... TV after dinner with her parents.

A. watch

B. đồ sộ watch

C. watches

D. watchs

7. What does your mother ........ in the evening? – She ......... má with my homework.

A. bởi – help

B. bởi – helps

C. does – helps

D. does – help

8. I sometimes go đồ sộ the sports centre with my friends ......... the afternoon.

A. on

B. at

C. with

D. in

9. I went ......... a trip with my family.

A. in

B. on

C. at

D. of

10.......... did you go on holiday?

A. What

B. Where

C. Which

D. How many

Exercise 4: Read and match:

1. Where will you be this weekend? a. They’ll be by the sea.

2. Where will Mai be tomorrow? b. I think I’ll swim in the sea.

3. Where will Hung be next weekend? c. He’ll be in the mountains.

4. What will your family bởi this weekend? d. I don’t know. I may explore the caves.

5. Will you visit Tuan Chau Island? e. Because I have đồ sộ study.

6. Where will Tom and Peter be next month? f. I think we will go for a picnic.

7. What will you bởi at Ha Long Bay? g. She’ll be on the beach.

8. Why will you be at home page, Hoa? h. I think I’ll be at home page.

Exercise 5: Reorder these words đồ sộ make completely sentence:

1. address / What/ Mai’s/ is?

->................................................................................

2. does / she/ Who/ with / live ?

->...............................................................................

3. her/ Is/ house/ beautiful?

->................................................................................

4. 56 Nguyen Trai/ is / Street/ It.

->..............................................................................

5. she/ Where/ does/ live?

->...............................................................................

ĐÁP ÁN

Exercise 1: Choose one word whose underlined part is pronounced differently:

1 - B; 2 - C; 3 - A; 4 - B; 5 - D

Exercise 2: Find the odd one out

1 - c; 2 - a; 3 - c; 4 - c; 5 - d

Exercise 3. Choose the best answer:

1 - B; 2 - D; 3 - A; 4 - B; 5 - A; 6 - C; 7 - B; 8 - D; 9 - B; 10 - B

Exercise 4: Read and match:

1 - h; 2 - g; 3 - c; 4 - f; 5 - d; 6 - a; 7 - b; 8 - e

Exercise 5: Reorder these words đồ sộ make completely sentence:

1 - What is Mai’s address?

2 - Who does she live with?

3 - Is her house beautiful?

4 - It is 56 Nguyen Trai Street.

5 - Where does she live?

Đề đua giờ đồng hồ Anh lớp 5 cuối học tập kì 1 đem đáp án - Đề số 8

I. Circle the best answers (2 mark)

1. Did you go on a picnic?

A. Yes, I do

B. Yes, I did

C. Yes, I don’t

D. Yes, I didn’t

2. What’s your address? ---> It’s………………

A. Village

B. Countryside

C. 70 Village Road

D. City

3. What’s Tam like?

A. He’s kind

B. She’s a princess

C. She’s kind

D. He’s a King

4. Where will you be tomorrow?

A. I will be at home

B. He will be in the mountains

C. She will be on the beach

D. They will be by the sea

5. When will Sports Day ………?A. in

B. on

C. to

D. be

6. ……….. did you go on holiday?

A. What

B. How

C. Who

D. Where

7. What bởi you ……… in the morning?

A. on

B. do

C. play

D. like

8. How many ………… bởi you have today?

A. lesson

B. four

C. five

D. seven

II. Put the letters in the correct order đồ sộ make a correct word.(1pt)

III. Read the text carefully. Tick (a) True or False.(1, 5 pt)

Tom likes reading. On Sunday, he often stays at home page and reads comic books. He lượt thích Case
Closes very much. It is a Japanese story. The main character is a schoolboy called Jimmy
Kudo. He often helps the police. He is good at his job. Jimmy Kudo is Tom’s favourite
character because he is clever and brave.

1. Tom likes reading books in his không tính tiền time

2.Case Closed is a Malaysian story.

3.The main character is Jimmy Kudo

4.Jimmy Kudo is a policeman

5.Jimmy Kudo is clever and brave

IV. Fill in each gap with a suitable word from the box ( 1, 5 pt ) .

friendly; Science; favourite; week; school;

It is Wednesday today . Trung is at Hung Duong Primary(1)……. . . He has four lessons: Vietnamese, Maths, English and (2) …………………..Trung has English four times a (3)………………. Miss Hien is his English teacher. She is a kind and (4) …………….teacher. English is one of Trung’s (5)………………..subjects because he loves reading English short stories and comic books. Trung also likes chatting online with his foreign friends lượt thích Akiko, Tony, Linda and Peter.

V. Circle the odd one out (1 pt)

1. A. Doraemon B. Aladdin C. Snow White D. Maths

2. A. badminton B. Volleyball C. Watch D. basketball

3. A. have B. read C. listen D. write

4. A. hard-working B. story C. kind D. clever

VI Reorder the words đồ sộ make sentences .(2 pt)

1. pandas /saw/ two /at /the /She /zoo/.

………………………………………………………………………….

2. I /times /have /a /English /four /week/

……………………………………………………………………………

3.are /the /your/ zoo /favourite/ animals/ What/ at/?

……………………………………………………………………………

4.We/ learn/ friends /talk /English/ our /because /we/ đồ sộ /with/ want/ foreign.

……………………………………………………………………………..

VII. Write the answers (Viết câu trả lời) (1 pt)

1. Where did you go on holiday?

………………………………………………………………………..

2. How bởi you learn English?

…………………………………………………………………………..

ĐÁP ÁN

I. Circle the best answers (2 mark)

1 - B; 2 - C; 3 - C; 4 - A; 5 - B; 6 - A; 7 - B; 8 - A

II. Put the letters in the correct order đồ sộ make a correct word.(1pt)

1 - Crocodile

2 - Peacock

3 - underground

4 - mountain

III. Read the text carefully. Tick (a) True or False.(1, 5 pt)

1 - T; 2 - F; 3 - T; 4 - F; 5 - T

IV. Fill in each gap with a suitable word from the box ( 1, 5 pt ) .

1 - school; 2 - Science; 3 - week; 4 - friendly; 5 - favorite

V. Circle the odd one out (1 pt)

1 - D; 2 - C; 3 - A; 4 - B

VI Reorder the words đồ sộ make sentences .(2 pt)

1 - She saw two pandas at the zoo.

2 - I have English four times a week.

3 - What are your favorite animals at the zoo?

4 - We learn English because we want đồ sộ talk with foreign friends.

VII. Write the answers (Viết câu trả lời) (1 pt)

1 - I went đồ sộ Da Nang.

2 - I learn English by watching English news and films

Đề đua học tập kì 1 lớp 5 giờ đồng hồ Anh đem đáp án - Đề số 9

Part I. Listening (Nghe) (4.0 marks)

A. Question 1. Listen and tick. (1.0 mark) (Nghe và khắc ghi ( √ ) nhập dù lựa lựa chọn đúng)

MinhLanLong
Maths
Science
IT
PE
Music
Art
English
Vietnamese

B. Question 2. Listen and circle a or b ( 1.0 mark) (Nghe và khoanh tròn trĩnh nhập đáp án a hoặc b)

1. Mai has English ______________

a. four times a week

b. every school day

2. Nam has ___________________

a. four lessons

b. no lesson

3. Akiko is ___________________

a. at school

b. on holiday

4. Quan has Maths _________________

a. every school day

b. four times a week

C. Quetionn 3 . Listen and write one word in each blank (1.0 mark) (Nghe và ghi chép một kể từ tương thích nhập điểm trống)

gentle, hard working, clever, kind

1. What’s Tam in The story of Tam and Cam like?

She’s____________________

2. What’s Doraemon like?

He’s ____________________

3. What’s the Seven Dwarfs like?

They are short and ________________

4. What’s An Tiem like?

He’s clever and __________________

D. Question 4. Listen and circle ( 1.0 mark ) (Nghe và khoanh tròn trĩnh nhập câu lựa lựa chọn đúng)

1.What did the tigers bởi when Nam was at the zoo?

a. They moved quickly

b. They moved slowly

2. What did the pandas bởi when Quan was at the zoo?

a. They ate quickly

b. They ate slowly

3. What did the peacocks bởi when Phong was at the park?

a. They moved beautifully

b. They moved quietly

4.What did the tigers bởi when Lan was at the circus?

a. They moved quickly

b. They roared loudly.

Part II. Reading and writing ( Đọc và ghi chép )( 5.0 marks )

A. Question 1. Read and tick (√ )Yes or No ( 1.0 mark ) (Đọc kỹ đoạn văn sau và khắc ghi (√ ) nhập lựa chọn Yes hoặc No cho tới trúng với nội dung bài)

Tony likes reading. On Sundays, he often stays at home page and reads comic books. He likes
Doraemon very much. It is Japanese story. The main character is a fat mèo. He is clever and
friendly.

1. Tony likes reading fairy tales.

2. Doraemon is a Vietnamese story.

3. A fat mèo is the main character.

4. Doraemon is friendly.

B. Question 2. Read and complete ( 1.0 mark ) (Đọc đoạn văn và hoàn thiện những câu tại đây )

My name is Mai. I’m in class 5A, Nguyen Du Primary School. I go đồ sộ school every day
except Saturday and Sunday. I have four lesson a day. Today is Monday. I have Maths,
Vietnamese, Music and English. I have English twice a week.

1. She goes đồ sộ school every day except __________________________

2. She has _____________ lesson a day.

3. Today is ____________

4. She has English _____________________

C. Question 3. Choose and circle the correct answers. ( 1.0 mark ) (Chọn và khoanh tròn trĩnh nhập câu vấn đáp trúng )

1.How many ___________ bởi you have today?

a. lessons

b. lesson

c. music

2. What______ you reading ?

a. is.

b. are.

c. do

3. What ______ you see at the zoo?

a. do

b. did

c. are

4. What did the peacocks bởi ______ you were there ?

a. when

b. where

c. why

D. Question 4. Read and complete the text with the words from the box( 1.0 mark ) (Đọc và hoàn thiện đoạn văn với những kể từ cho tới sẵn)

clever, monkeys , lượt thích , do

I ____________ going đồ sộ the zoo. My favourite zoo animals are ______________ . I think
the monkeys are very _____________. They can _____________a lot of things. I am happy
to see them at the zoo.

E. Question 5. Write the words in order ( 1.0 mark ) (Viết lại những kể từ sau theo đuổi trật tự động trúng của câu )

1. did / you / What / see / the / at / zoo ?

_________________________________________________________

2. are / you / reading ? / What /

_________________________________________________________

3. The Fox / and / I’m / The Crow. / reading /

_________________________________________________________

4. have / art / once a week / . I /

_________________________________________________________

ĐÁP ÁN

PART II. ĐỌC VÀ VIẾT

A.Question 1

1. No; 2. No; 3. Yes; 4. Yes;

B.Question 2

1. Saturday and Sunday

2. four

3. Monday

4. twice a week

C. Question 3

1. a; 2. b; 3. b; 4. a;

D. Question 4

1. like; 2.monkey; 3.clever; 4. do;

E. Question 5

1. What did you see at the zoo ?

2. What are you reading ?

3. I’m reading The Fox and The Crow.

4. I have art once a week.

Bài đánh giá giờ đồng hồ Anh lớp 5 kì 1 đem đáp án số 10

Chọn một kể từ không giống loại.

1. a. listened b. went c. watched d. played

2. a. reading b. sing c. speaking d. cleaning

3. a. Thursday b. November c. December d. February

4. a. twenty b. tenth c. thirty d. forty-two

5. a. English b. nước Australia c. Chinese d. Japanese

Chọn đáp án đúng

1. There ___ a lot of students at the festival.

a. is

b. were

c. was

2. Our parents ___ TV now.

a. are watching

b. watches

c. watched

3. She ___ pictures last Sunday.

a. draws

b. drew

c. drawing

4. We ___ at home page yesterday.

a. was

b. were

c. are

5. ___ often bởi you go swimming?

a. How

b. What

c. When

6. Trung was born ____ may 5th 2002.

a. in

b. on

c. at

7. They ___ Music and Science today.

a. don't

b. have

c. has

8. what ___ his mother do?

a. do

b. does

c. doing

9.___ play skipping rope.

a. let

b. let is

c. let's

10. We had a tuy vậy festival ______

a. now

b. yesterday

c. today

Sắp xếp lại những kể từ sau trở thành những câu sau hoàn hảo.

1. Song /They /the /Festival /at /were.

________________________________________

2.bởi / you /What /be/ want /in /future /the /to ?

________________________________

3. was/ your / When / son /born?

____________________________________________

4. today / What /date /is / the ?

_____________________________________________

5. uncle /works/ farm/ on /My/ the.

__________________________________________

Đọc đoạn văn và vấn đáp thắc mắc sau đây.

Hi. My name is Thuan. I'm a worker. I work in a big factory. I get up early in the morning. I go đồ sộ work at six thirty. I have lunch in the canteen. I always have rice and pork for lunch. I don't lượt thích bread and eggs .I always play sports after work. I go home page at six p.m. I often stay at home page in the evening. I usually watch TV or read newspapers. At the weekend I often play with my children . We go đồ sộ bed at ten thirty p.m .

1. What is his name?

______________________________________________________

2. What is his job?

________________________________________________________

3. Where does he work?

___________________________________________________

4. Does he get up late ?

____________________________________________________

5. What time does he go đồ sộ work ?

___________________________________________

Đặt thắc mắc cho tới kể từ gạch men chân.

1. Nga wants đồ sộ be a singer.

________________________________________________

2. I often go đồ sộ bed at 10.00 p.m.

______________________________________________

3. My father works in a factory.

_____________________________________________

4. We were at the School Festival yesterday.

___________________________________

5. He often played with his children in the evening .

___________________________________________________

ĐÁP ÁN

Chọn một kể từ không giống loại.

1 - b; 2 - b; 3 - a; 4 - b; 5 - b;

Chọn đáp án đúng

1 - b; 2 - a; 3 - b; 4 - b; 5 - a;

6 - b; 7 - b; 8 - b; 9 - c; 10 - b;

Sắp xếp lại những kể từ sau trở thành những câu sau hoàn hảo.

1. Song /They /the /Festival /at /were.

_____They were at the Song festival._________

2.bởi / you /What /be/ want /in /future /the /to ?

______What bởi you want đồ sộ be in the future?______

3. was/ your / When / son /born?

_______When was your son born?________

4. today / What /date /is / the ?

______What is the date today?_________

5. uncle /works/ farm/ on /My/ the.

______My uncle works on the farm._________

Đọc đoạn văn và vấn đáp thắc mắc sau đây.

1. What is his name?

_______His name is Thuan._________

2. What is his job?

_______He is a worker.____________

3. Where does he work?

_______He works in a big factory.__________

4. Does he get up late ?

________No, he doesn't._______________

5. What time does he go đồ sộ work ?

_______He goes đồ sộ work at six thirty.________

Hướng dẫn dịch

Xin xin chào. Tôi thương hiệu là Thuận. Tôi là người công nhân. Tôi thao tác làm việc nhập một xí nghiệp rộng lớn. Tôi dậy sớm nhập buổi sáng sớm. Tôi đi làm việc khi sáu giờ tía mươi. Tôi ăn trưa ở canteen. Tôi luôn luôn đem cơm trắng và thịt heo cho tới bữa trưa. Tôi ko quí bánh mỳ và trứng. Tôi luôn luôn đùa thể thao sau giờ thao tác làm việc. Tôi về ngôi nhà khi sáu giờ chiều. Tôi thông thường trong nhà nhập ban đêm. Tôi thông thường coi TV hoặc lướt web. Vào vào cuối tuần tôi thông thường đùa với con cái tôi. Chúng tôi lên đường ngủ khi 10 giờ 30 tối.

Đặt thắc mắc cho tới kể từ gạch men chân.

1. Nga wants đồ sộ be a singer .

_______What does Nga want đồ sộ be?_______

2. I often go đồ sộ bed at 10.00 p.m .

______What time bởi you go đồ sộ bed?_________

3. My father works in a factory .

_________Where does your father work?____________

4. We were at the School Festival yesterday.

________When was you at the School festival?_____

5. He often played with his children in the evening .

_________What did he often bởi with his children in the evening?_________

Đề đua cuối kì 1 lớp 5 môn giờ đồng hồ Anh đem đáp án số 11

I. Leave ONE unnecessary letter in these words đồ sộ make them correct.

1. STAIDIUM ………………………………………….

2. HOISPITAL ………………………………………….

3. SUPERIMARKET ………………………………………….

4. CINEIMA ………………………………………….

5. POEST OFFICE ………………………………………….

6. PHAREMACY ………………………………………….

7. THEATREA ………………………………………….

8. BEETWEEN ………………………………………….

II. Choose the correct answer đồ sộ complete the sentences.

1. He looks different ______ his father.

A. at

B. with

C. from

D. for2. Mr.Ba has _______days off than thở Mr. Trung.

A. much

B. many

C. less

D. fewer

3. Hung is in his room.He_________ the guitar now.

A. play

B. plays

C. will play

D. is playing

4. ________ a lovely house!

A. How

B. What

C. When

D. Where

5. My brother is the __________ in my family.

A. more intelligent

B. intelligent

C. most intelligent

D. less intelligent

6. A _______ works on the farm.

A. teacher

B. doctor

C. farmer

D. journalist

7. __________ bởi you usually bởi after school? – I read books and watch TV.

A. How

B. What

C. When

D. Why

8. Lan lives _____ đôi mươi Nguyen Tat Thanh Street.

A. on

B. at

C. to

D. in

III. Reorder the words đồ sộ complete sentences.

1. doctor / see / you / the /should/ ./

_______________________________________

2. My / anything / didn’t / mother /buy/ ./

_______________________________________

3. the / is / warm / spring / in /weather/ ./

_______________________________________

4. going / we / đồ sộ / are / Nha Trang / next weekend /visit/ ./

_______________________________________

5. fly / he / the / wants / kite /to/ ./

_______________________________________

IV. Read and answer the questions.

Hello! My name is John. I am from London. I’m having a wonderful holiday in Phuket, Thailand. The beach is nice. The hotels look beautiful and the seafood is very tasty. The weather is nice, so sánh I go swimming most of the time. Yesterday, I met a pretty girl from HaNoi. She was very friendly.

1. Where is John from?

______________________________________

2. Where is he now?

_______________________________________

3. What does he bởi during this holiday?

_______________________________________

4. Is the weather bad?

_______________________________________

5. Did he meet a pretty girl from China?

_______________________________________

ĐÁP ÁN

I. Leave ONE unnecessary letter in these words đồ sộ make them correct.

1. Stadium

2. Hospital

3. Supermarket

4. Cinema

5. post office

6. pharmacy

7. theatre

8. between

II. Choose the correct answer đồ sộ complete the sentences.

1. A; 2. D; 3. D; 4. B; 5. C; 6. C; 7. B; 8. B;

III. Reorder the words đồ sộ complete sentences.

1. You should see the doctor.

2. My mother didn’t buy anything.

3. The weather in spring is warm.

4. We are going đồ sộ visit Nha Trang next week.

5. He wants đồ sộ fly the kites.

6. He is from America.

IV. Read and answer the questions.

1. He is in Phuket, Thai land.

2. He goes swimming.

3. No, it isn’t.

4. No, he didn’t

Hướng dẫn dịch

Xin chào! Tôi thương hiệu là John. Tôi tới từ Luân Đôn. Tôi đang xuất hiện một kỳ ngủ tuyệt hảo ở Phuket, Thái Lan. Bãi biển cả rất đẹp. Các hotel nhìn rất đẹp và thủy hải sản thật ngon. Thời tiết rất đẹp, vậy nên tôi lên đường tập bơi đa số thời hạn. Hôm qua loa, tôi đang được bắt gặp một cô nàng xinh rất đẹp kể từ HaNoi. Cô ấy cực kỳ thân thuộc thiện.

Bộ đề đua giờ đồng hồ Anh kì 1 lớp 5 đem đáp án năm 2023 khác

Bộ đề đánh giá giờ đồng hồ Anh lớp 5 học tập kì 1 đem đáp án bao hàm nhiều hình thức bài bác tập luyện giờ đồng hồ Anh lớp 5 không giống nhau hùn những em học viên nâng lên kiến thức và kỹ năng trọng tâm unit 1 - 10 đang được học tập.

*Tham khảo cỗ đề đua giờ đồng hồ Anh lớp 5 học tập kì một năm 2023 CÓ ĐÁP ÁN tiên tiến nhất tại:

- Đề cương giờ đồng hồ Anh lớp 5 học tập kì một năm 2023 - 2024 MỚI

- Sở đề đua giờ đồng hồ Anh lớp 5 học tập kì một năm 2023 Tải nhiều

- Đề đua học tập kì 1 lớp 5 môn Tiếng Anh Family and Friends

Xem thêm: hien nay tong so tuoi cua hai bo con nam la 48

- Đề đua giờ đồng hồ Anh lớp 5 học tập kì 1 đem tệp tin nghe năm 2023

- Sở đề đua giờ đồng hồ Anh lớp 5 học tập kì 1 đem đáp án năm 2023

Trên đấy là Đề đánh giá giờ đồng hồ Anh lớp 5 học tập kì 1 kèm cặp đáp án. VnDoc.com kỳ vọng rằng tư liệu giờ đồng hồ Anh lớp 5 cuối kì 1 bên trên phía trên sẽ hỗ trợ những em ôn tập luyện kiến thức và kỹ năng hiệu suất cao. Mời thầy cô quý cha mẹ và những em học viên lớp 5 xem thêm, tải về tư liệu đáp ứng việc học hành và giảng dạy dỗ hiệu quả!