de thi tiếng anh vào lớp 6 chất lượng cao

Đề thi đua giờ Anh vô lớp 6 đem đáp án

Đề thi đua vô lớp 6 môn giờ Anh

Đề thi đua Tiếng Anh vô lớp 6 rất tốt năm 2023 - Đề 3 đem đáp án sau đây ở trong cỗ đề giờ Anh thi đua vô lớp 6 năm 2023 bởi VnDoc.com thuế tầm và đăng lên. Đề thi đua giờ Anh lên lớp 6 đem đáp án đem cấu hình như là với đề thi đua đầu tiên gom học viên lớp 5 ôn luyện kiến thức và kỹ năng vẫn học tập hiệu suất cao và đạt điểm trên cao vô kì thi đua tới đây.

Bạn đang xem: de thi tiếng anh vào lớp 6 chất lượng cao

Lưu ý: Nếu không kiếm thấy nút Tải về nội dung bài viết này, chúng ta vui vẻ lòng kéo xuống cuối nội dung bài viết nhằm chuyên chở về.

Đề thi đua Tiếng Anh vô lớp 6 rất tốt - Đề 3

Bản quyền thuộc sở hữu VnDoc ngặt nghèo cấm từng hành động sao chép vì như thế mục tiêu thương mại

I/ Choose the odd one out

1. A. house

B. apartment

C. flag

D. flat

2. A. post office

B. opposite

C. circus

D. pharmacy

3. A. larger

B. busy

C. quiet

D. peaceful

II/ Choose the word whose underlined part is pronounced differently from the rest

4. A. apply

B. around

C. above

D. late

5. A. that

B. than

C. with

D. thin

III/ Choose the correct answer A, B, C or D

6. ________ ride your xe đạp too fast!

A. Don’t

B. Do

C. Be

D. Be not

7. Is there _________ else you want?

A. a

B. an

C. some

D. anything

8. Look! He _________ the táo bị cắn tree.

A. climb

B. climbs

C. climbing

D. is climbing

9. May I ask you some questions _______ my survey? - Sure

A. with

B. for

C. on

D. to

10. How ___________ bởi you go swimming? - Once a week

A. many

B. much

C. old

D. often

11. My father listens _________ music in the evening.

A. in

B. on

C. to

D. at

12. Your sister likes singing, ___________?

A. does she

B. doesn’t she

C. don’t she

D. isn’t she

13. Would you lượt thích vĩ đại be a doctor ________ a nurse?

A. to

B. or

C. from

D. but

14. I hope my dream __________ one day.

A. shall come true

B. will come true

C. come true

D. coming true

15. Last night, I watched a good film on TV, __________ I went vĩ đại bed.

A. so

B. because

C. then

D. after

IV/ Read the following text and choose the best answer A, B, C or D

Last Monday afternoon, Fred came trang chủ (16) ________ school with a headache. He didn’t bởi his homework. He (17) ________ watch TV. He only wanted vĩ đại go vĩ đại (18) ________. He was tired and his head was (19) ________. His mother took him some rice vĩ đại eat. But he wasn’t hungry. He only had some fruits and some orange juice. Then he went vĩ đại sleep. What a (20) ________ day.

16. A. to

B. from

C. between

D. and

17. A. doesn’t

B. isn’t

C. don’t

D. didn’t

18. A. bed

B. zoo

C. school

D. class

19. A. cold

Xem thêm: ví dụ về chiến lược khác biệt hóa sản phẩm

B. cool

C. hot

D. sunny

20. A. wonderful

B. terrible

C. happy

D. great

V/ Choose the words or phrases that are not correct

21. Can (A) you go (B) to (C) the store for I (D)?

22. My brother (A) bought a very (B) interesting books (C) last week (D)

23. There (A) are thirty pupils (B) in my (C) class. Them (D) are hard-working pupils.

VI/ Give the correct size of the words in brackets

24. Tony thinks Phu Quoc is more (attract) _____________ than thở Nha Trang.

25. August is the (rain) _____________ season in Vietnam.

VII/ Read the text and answer these following questions

My uncle and aunt live on a farm in the country. The farmhouse is quite an old building. It’s nearly 100 years old. There are many houses around. There is a small cửa hàng in the village, but the villagers sometimes walk five miles vĩ đại the nearest town. There’s no traffic in the village, and the view is very nice. Shopping is not convenient, and life is quiet, but people here are very friendly. My brother and I lượt thích vĩ đại come and stay with our uncle and aunt every summer. We lượt thích the atmosphere ví much.

1. Where bởi Linda Smith’s uncle and aunt live?

______________________________________________________.

2. How old is their farmhouse?

______________________________________________________.

3. Why is shopping not convenient in the village?

______________________________________________________.

4. Is it noisy or quiet in the village?

______________________________________________________.

5. What are the villagers like?

______________________________________________________.

VIII/ Rearrange vĩ đại make meaningful sentence

16. The/ will/ sunny/ next/ weather/ be/ week/ ./

________________________________________

17. come/ Where/ Tony/ do/ you/ from/ ?/

________________________________________

18. are/ going/ We/ zoo/ to/ the/ ./

________________________________________

19. What/ like/ to/ would/ see/ eat/ ?/

________________________________________

20. you/ much/ Why/ eat/ too/ shouldn’t/ chocolate/ ?/

________________________________________

IX/ Make questions vĩ đại the underlined part

31. The restaurant is next vĩ đại the movie theater.

________________________________________

32. I am reading Snow White and seven dwarfs

________________________________________

33. I usually watch cartoon in my không lấy phí time

________________________________________

-The end-

Đáp án đề thi đua Tiếng Anh vô lớp 6 rất tốt - Đề 3

I/ Choose the odd one out

II/ Choose the word whose underlined part is pronounced differently from the rest

4. D

5. D

III/ Choose the correct answer A, B, C or D

6. A

7. D

8. D

9. B

10. D

11. C

12. B

13. B

14. B

15. C

IV/ Read the following text and choose the best answer A, B, C or D

16. B

17. D

18. A

19. C

20. B

V/ Choose the words or phrases that are not correct

21. D (I => me)

22. C (books => book)

23. D (Them => They)

VI/ Give the correct size of the words in brackets

24. attractive

25. rainy

VII/ Read the text and answer these following questions

1. Linda Smith’s uncle and aunt lives on a farm in the country.

2. It’s nearly 100 years old.

3. Because there’s not traffic in the village

4. It is quite in the village

5. They are very friendly

Hướng dẫn dịch bài bác đọc

Chú và dì của tôi sinh sống vô một nông trại ở vùng quê. Trang trại là 1 trong tòa ngôi nhà khá cũ. Nó vẫn sát 100 tuổi tác. Xung xung quanh có không ít ngôi nhà. Có một cửa hàng nhỏ vô thôn, tuy nhiên dân thôn thỉnh phảng phất quốc bộ năm dặm nhằm cho tới thị xã sớm nhất. Không đem giao thông vận tải vô thôn, và khung cảnh vô cùng rất đẹp. Mua rinh thì ko thuận tiện, và cuộc sống đời thường yên tĩnh tĩnh, tuy nhiên người xem ở phía trên vô cùng thân mật thiện. Anh trai tôi và tôi mến cho tới ở với chú và dì của Cửa Hàng chúng tôi từng ngày hè. Chúng tôi vô cùng mến khoảng không gian này.

VIII/ Rearrange vĩ đại make meaningful sentence

16. The weather will be sunny next week.

17. Where bởi you come from Tony?

18. We are going vĩ đại the zoo.

19. What would she lượt thích vĩ đại eat?

20. Why shouldn’t you eat too much chocolate?

IX/ Make questions vĩ đại the underlined part

21. Where is the movie theater?

Xem thêm: góc nhìn alan dành tặng doanh nhân việt trong thế trận toàn cầu

22. What are you reading?

23. What bởi you bởi in your không lấy phí time?

Trên đó là toàn cỗ nội dung của Đề thi đua Tiếng Anh vô lớp 6 rất tốt năm 2023 - Đề 3.