điện phân có màng ngăn 500ml dung dịch chứa hỗn hợp gồm cucl2 0 1m và nacl 0 5m

Câu hỏi:

12/11/2019 17,155

Điện phân đem màng ngăn 500 ml hỗn hợp chứa chấp láo ăn ý bao gồm CuCl2 0,1M và NaCl 0,5M (điện rất rất trơ, hiệu suất 100%) với độ mạnh dòng sản phẩm năng lượng điện 5A nhập 3860 giây. Dung dịch nhận được sau năng lượng điện phân đem kỹ năng hòa tan m gam Al. Giá trị lớn số 1 của m là

Bạn đang xem: điện phân có màng ngăn 500ml dung dịch chứa hỗn hợp gồm cucl2 0 1m và nacl 0 5m

Đáp án C

 nCu2+ = 0,05 mol; nCl = 0,35 mol; ne = 0,2 mol.

– Tại anot: 2Cl → Cl2 + 2e || Cl chưa bị năng lượng điện phân không còn.

– Tại catot: Cu2+ + 2e → Cu || Cu2+ hết, còn 0,1 mol e.

2H2O + 2e → 2OH + H2 nOH = 0,1 mol. 

 2Al + 2OH + 2H2O → 2AlO2 + 3H2↑.

nAl = 0,1 mol || m = 0,1 × 27 = 2,7(g)

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Nhận xét này tại đây về quy trình năng lượng điện phân hỗn hợp Na2SO4 là đúng?

A. Na2SOgiúp hạn chế năng lượng điện trở của bình năng lượng điện phân, tăng hiệu suất năng lượng điện phân.

B. Trong quy trình năng lượng điện phân, độ đậm đặc của hỗn hợp hạn chế dần dần.

C. Dung dịch nhập quy trình năng lượng điện phân hoà tan được Al2O3

D. Trong quy trình năng lượng điện phân thì pH của hỗn hợp hạn chế dần dần.

Câu 2:

Dung dịch X chứa chấp 0,1 mol Cu2+; 0,3 mol Cl; 1,2 mol Na+ và x mol SO42–. Khối lượng muối bột đem nhập hỗn hợp X là

A. 140,65 gam.

B. 150,25 gam.

C. 139,35 gam.

D. 97,45 gam

Câu 3:

Điện phân hỗn hợp NaCl đem màng ngăn. Nhận xét này sau đó là đúng?

A. Tại catot xẩy ra sự khử ion sắt kẽm kim loại Natri.

B. Tại anot xẩy ra sự lão hóa H2O.

Xem thêm: đề cương ôn tập toán 9 học kì 2 violet

C. Tại anot sinh rời khỏi khí H2.

D. Tại catot xẩy ra sự khử nước.

Câu 4:

Chất này bên dưới đây không nên là hóa học năng lượng điện li?

A. C2H5OH.

B. NaHCO3.

C. KOH.

D. H2SO4.

Câu 5:

Điện phân 100 ml hỗn hợp bao gồm CuSO4 aM và NaCl 2M (điện rất rất trơ, mùng ngăn xốp, hiệu suất năng lượng điện phân 100%, bỏ dở sự hòa tan của khí nội địa và sự cất cánh khá của nước) với độ mạnh dòng sản phẩm năng lượng điện ko thay đổi 1,25A nhập thời hạn 193 phút. Dung dịch nhận được đem lượng hạn chế 9,195 gam đối với hỗn hợp lúc đầu. Giá trị của a là

A. 0,45.

B. 0,60.

C. 0,50.

D. 0,40

Câu 6:

Sau một thời hạn năng lượng điện phân 300 ml dung dịch CuSO4 với năng lượng điện rất rất graphit, lượng dung dịch giảm 16 gam. Để thực hiện kết tủa không còn ion Cu2+ còn lại nhập dung dịch sau năng lượng điện phân nên dùng 100 ml dung dịch H2S 1M. Nồng chừng mol của dung dịch CuSO4 trước năng lượng điện phân là

A. 1,0M.

B. 2,5M

C. 1,5M.

Xem thêm: tại sao các nst phải co xoắn tối đa trước khi bước vào kì sau

D. 2,0M.