đốt cháy hoàn toàn 20ml hỗn hợp x gồm c3h6 ch4 co

Câu hỏi:

12/12/2019 14,264

Đt cháy hoàn toàn 20,0 ml láo lếu hp X bao gồm C3H6, CH4, CO (thể ch CO gp hai ln thể ch CH4), thu đưc 24,0 ml CO2 (các thểch khí đo ở cùng điu kin nhit chừng và áp sut). Tkhối ca X so vi khí H2 là:

Bạn đang xem: đốt cháy hoàn toàn 20ml hỗn hợp x gồm c3h6 ch4 co

A. 12,9.

Đáp án chủ yếu xác

Đặt VC3H6 = a  ; VCH4 = b VCO = 2b

Có VC3H6 + VCH4 + VCO = Vhỗn hợp = a + 3b = 20  (1)

Áp dụng toan luật bảo toàn nhân tố C có:

VCO2 = 3VC3H6 + VCH4 + VCO 24 = 3a + 3b (2)

Từ (1) và (2) a = 2    ; b = 6

  nC3H6 : nCH4 : nCO = 2 : 6 : 12 = 1 : 3 : 6

Gỉa sử: nC3H6 = 1 nCH4 = 3 nCO = 6

MX = ( mC3H6 + mCH4 + mCO ) / nX = (42 + 16.3 + 6.28) / (1+3+6) = 25,8

dX/H2 = 12,9

Đáp án A

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Đt cháy hoàn toàn 0,05 mol mt anken A thu đưc 4,48 lít CO2 (đktc). Cho A tác dụng vi dd HBr ch cho một sn phm duy nht. CTCT của A là

A. CH2=CH2

B. (CH3)2C=C(CH3)2.

C. CH2=C(CH3)2.

D. CH3CH=CHCH3.

Câu 2:

m gam láo lếu hp bao gồm C3H6, C2H4 C2H2 cháy hoàn toàn thu đưc 4,48 lít khí CO2 (đktc). Nếu hiđro hoá hoàn toàn m gam láo lếu hp trên ri đt cháy hết láo lếu hp thu đưc V(l) CO2 (đktc). Giá trcủa V là:

A. 3,36.

B. 2,24.

C. 4,48.

D. 1,12.

Câu 3:

Đem đt cháy hoàn toàn  0,1 mol  hỗn hp X bao gồm 2 anken là đng đng tiếp tiếp nhau thu đưc CO2 và nưc có khi lưng hơn kém nhau 6,76 gam. CTPT của 2 anken tê liệt là

A. C2H4 và C3H6.

B.  C3H6 và C4H8.

C. C4H8 và C5H10.

Xem thêm: mẫu đơn đề nghị đổi cấp lại giấy phép lái xe

D. C5H10 và C6H12.

Câu 4:

Chia hỗn hp bao gồm C3H6, C2H4, C2H2 thành hai phn đu nhau.

Phn 1: đt cháy hoàn toàn thu đưc 2,24 lít CO2 (đktc).

Phn 2: Hiđro hoá ri đt cháy hết thì thể ch CO2 thu đưc (đktc) là bao nhiêu?

A. 1,12 lít.

B. 2,24 lít.

C. 4,48 lít.

D. 3,36 lít.

Câu 5:

Đt cháy hoàn toàn 10ml hiđrocacbon X cn vừa đầy đủ 60ml khí Oxi, sau phn ứng thu đưc 40ml khí cacbonic. Biết X làm mt màu dung dch brom và có mch cacbon phân nhánh. CTCT của X

A. CH2 = CH - CH2 - CH3.

B. CH2 = C(CH3)2.

C. CH2 = C(CH2)2 - CH3.

D. (CH3)2C = CH - CH3.

Câu 6:

Cho 0,2 mol láo lếu hp X bao gồm etan, propan và propen qua dung dch brom dư, thy khối lưng bình brom tăng 4,2g. Lưng khí còn li đem đt cháy hoàn toàn thu đưc 6,48g nưc. Vy % thể ch etan, propan và propen ln lưt là

A. 30%, 20%, 50%.

B. 20%, 50%, 30%.

C. 50%, 20%, 30%.

D. 20%, 30%, 50%.

Câu 7:

Hỗn hp X bao gồm propen và B là đồng đng theo tlthể ch 1:1. Đt 1 thch láo lếu hp X cn 3,75 thch oxi (cùng đk). Vy B là

A. Eten.

B. Propan.

C. Buten.

Xem thêm: đề thi thử thpt quốc gia môn tiếng anh 2018

D. Penten.