Tán Dương Chi Tịnh Thủy - Cho Em Hoi Về Bài Chú Này

NGHI THỨC PHÓNG-SANH

(Trước niệm-hương khấn...tên người phóng sanh, muốn cầu những gì, nguyện thả sinh-linh được tự-do giải thoát.)

Bạn đang xem: Tán Dương Chi Tịnh Thủy - Cho Em Hoi Về Bài Chú Này

Dương chi tịnh thủy,Biến sái tam-thiên,Tánh không bát-đức lợi nhơn thiên,Pháp-giới quảng tăng diên,Diệt tội tiêu khiên,Hỏa-diệm hóa hồng-liên. Nam-mô Thanh-Lương-Địa Bồ-tát.(3 lần)

TRÌ NIỆM CHÚ ĐẠI BI

(Toàn thể đại chúng đều tụng)Nam mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát (3 lần) Thiên thủ thiên nhãn vô ngại đại bi tâm đà la ni: Nam mô hắc ra đát na đá ra dạ da. Nam mô A rị gia bà lô kiết đế, thước bát ra da, bồ đề tát đỏa bà da, ma ha tát đỏa bà da, ma ha ca lô ni ca da. Án tát bàn ra phạt duệ, số đát na đát tỏa. Nam mô tất kiết lật đỏa, y mông a rị gia bà lô kiết đế thất Phật ra lăng đà bà. Nam mô na ra cẩn trì hê rị, ma ha bàn đá sa mế, tát bà a tha đậu du bằng, a thệ dựng, tát bà tát đá, na ma bà dà ma phạt đạt đậu, đát điệt tha. Án a bà lô hê, lô ca đế, ca ra đế, di hê rị, ma ha bồ đề tát đỏa, tát bà tát bà, ma ra ma ra, ma hê ma hê, rị đà dựng, cu lô cu lô kiết mông, đồ lô đồ lô, phạt xà da đế, ma ha phạt xà da đế, đà la đà la, địa rị ni, thất Phật ra da, dá ra dá ra. Mạ mạ phạt ma ra, mục đế lệ, y hê y hê, thất na thất na, a ra sâm Phật ra xá lợi, phạt sa phạt sâm, Phật ra xá da, hô lô hô lô ma ra, hô lô hô lô hê rị, ta ra ta ra, tất rị tất rị, tô rô tô rô, bồ đề dạ, bồ đề dạ, bồ đà dạ, bồ đà dạ, di đế rị dạ, na ra cẩn trì, địa rị sắt ni na, ba dạ ma na ta bà ha. Tất đà dạ ta bà ha. Ma ha tất đà dạ ta bà ha. Tất đà du nghệ thất bàn ra dạ, ta bà ha. Na ra cẩn trì, ta bà ha. Ma ra na ra ta bà ha. Tất ra tăng a mục khư gia, ta bà ha. Ta bà ma ha, a tất đà dạ, ta bà ha. Giả kiết ra a tất đà dạ, ta bà ha. Ba đà ma kiết tất đà dạ, ta bà ha. Na ra cẩn trì bàn đà ra dạ, ta bà ha. Ma bà rị thắng kiết ra dạ, ta bà ha. Nam mô hắc ra đát na, đá ra dạ da. Nam mô a rị gia bà lô kiết đế, thước bàn ra dạ ta bà ha.

Án tất điện đô mạn đà ra bạt đà giạ, ta bà ha”. (3 lần)

Xem thêm: Khuyến mãi nhà cái Bj88 và những điều bạn nên biết

Xem thêm: chó sói và cừu trong thơ ngụ ngôn của la phông ten violet

Nam-mô thường-trụ thập phương Phật,Nam-mô thường-trụ thập phương Pháp, Nam-mô thường-trụ thập phương Tăng, Nam-mô Bổn-sư Thích-Ca Mâu-ni Phật,Nam-mô Cực-lạc thế-giới A-Di-Đà Phật,Nam-mô Đương Lai Hạ Sanh Di Lặc Tôn Phật, Nam-mô Dược-Sư Lưu-Ly-Quang Vương Phật, Nam-mô Đại-Trí Văn-Thù Sư-Lợi Bồ-tát. Nam-mô Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ-tát, Nam-mô Đại-Bi Quán-Thế-Âm Bồ-tát,Nam-mô Đạo-Tràng Hội Thượng Phật Bồ-tát.

GIẢI NGHIỆP KỆ :

Hữu tình chúng đẳng túc nghiệp đa,Trí sử kim sanh tạo võng la,Hạnh ngộ thiện duyên công-đức đại,Quy-y Tam-bảo tội tiêu ma. Nam-mô Bổn-sư Thích-Ca Mâu-Ni Phật. (3 lần) Thiên giá giá, địa giá giá,La võng biến thất Phật ca-sa,Thất bảo Như-Lai phóng sanh kệ:Tứ đại yết đế hộ phóng tha. Phi cầm, tẩu thú qui sơn khứ,Ngư biết hà giải lạc thanh sa. Nhược hữu nhứt cá bất đắc thoát,Sơn thần thủy tướng hộ phóng tha. Án linh cảm ứng tóa ha. (3 lần) PHẬT NGÔN :Tình đa tưởng thiểu, lưu nhập hoành sanh, cố tri nhữ đẳng, tích vi ám tế ngu si, bất tu chánh-niệm. Kim tắc vũ mao lân giới, thọ thử liệt hình, thủy lục, phi không, chủng chủng bất nhất, hoặc đầu câu thỉ, hoặc nhập võng la, mạng tại đao châm, hồn phi thang hỏa. Hạnh phùng (tăng-chúng, thiện-sĩ) tài tục nhữ thân, van tử đắc sanh, lai thử thắng địa. Kim thỉnh chư thánh, đả nhữ linh thông, nhữ đương nhứt tâm, quy-y Tam-bảo. QUY-Y TAM-BẢONhữ đẳng (thủy, lục, không) tánh chúng-sanh đầu quy-y Tam-Bảo. Quy-y Phật, Quy-y Pháp, Quy-y Tăng (3 lần)Quy-y Phật lưỡng-túc tôn,Quy-y Pháp ly dục tôn,Quy-y Tăng chúng trung tôn. Quy-y Phật bất đọa địa-ngục,Quy-y Pháp bất đọa ngạ-quỷ,Quy-y Tăng bất đọa bàng-sanh Quy-y Phật cánh,Quy-y Pháp cánh,Quy-y Tăng cánh.Quy-y Tam-bảo viễn ly tam-đồ khổ. Nhữ đẳng sở tạo chư ác nghiệp, giai do vô-thỉ tham sân si, tùng thân ngữ ý chi sở sanh, nhứt thiết chúng đẳng kim giai sám-hối. Nam-mô Cầu Sám-Hối Bồ-Tát. (3 lần)XƯỚNG:Nhữ đẳng Phật-tử quy-y Tam-bảo cận sám-hối dĩ, nhữ tội chướng tiêu diệt, trí-huệ khai minh, phát Bồ-Đề tâm, cầu sanh Tây-phương Cực-lạc thế-giới, liên-hoa hóa-sanh, nhập bất thối địa. Hiện tiền đại-chúng vị (thủy, lục, không) tánh chúng-sanh, nhứt tâm niệm Phật.

TỤNG:

A-Di-Đà Phật thân kim sắc,Tướng hảo quang-minh vô đẳng luân,Bạch hào uyển chuyển ngũ Tu-di,Cám mục trừng thanh tứ đại hải.Quang-trung hóa Phật vô-số ức,Hóa Bồ-tát chúng diệc vô-biên, Tứ thập bát nguyện độ chúng-sanh,Cửu phẩm hàm linh đăng bỉ ngạn.Nam-mô Tây-phương Cực-lạc thế- giới đại-từ đại-bi A-Di-Đà Phật.Nam-mô A-Di-Đà Phật. (30 lần)Nam-mô Quán-Thế-Âm Bồ-Tát. (3 lần)Nam-mô Đại-Thế-Chí Bồ-Tát. (3 lần)Nam-mô Địa-Tạng Vương Bồ-tát. (3 lần)Nam-mô Thanh-Tịnh Đại-Hải Chúng Bồ Tát. (3 lần)

HỒI HƯỚNG

Phóng-sanh công-đức thù thắng hạnhVô-biên thắng phước giai hồi-hướng,Phổ nguyện pháp-giới chư chúng- sanh,Tốc vãng vô-lượng quang Phật sát. Nguyện tiêu tam-chướng trừ phiền- nãoNguyện đắc trí-huệ chơn minh liễu,Phổ nguyện tội chướng tất tiêu trừ,Thế thế thường hành Bồ-Tát đạo. Nguyện sanh Tây-phương Tịnh-độ trung,Cửu phẩm Liên-hoa vi phụ mẫuHoa khai kiến Phật ngộ vô-sanhBất thối Bồ-Tát vi bạn lữ. Nguyện dĩ thử công-đức,Phổ cập ư nhứt thiết,Ngã đẳng dữ chúng-sanh,Giai cộng thành Phật đạo. (Đánh khánh 3 tiếng, xướng):Nhữ đẳng phi tiềm túc nghiệp đa,Hạnh đắc kim triêu hội chủ gia;Ngã kim phóng nhữ du du khứ.Nguyện kỳ tín chủ phúc hà sa. Nam-mô Trường-Thọ Vương Bồ-tát ma-ha-tát. (3 lần) (Niệm Phật, cá rùa đem đến sông mà thả, chim đem ra sau mà thả)