giấy đề nghị mua điện ngoài mục đích sinh hoạt

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự tự - Hạnh phúc

Bạn đang xem: giấy đề nghị mua điện ngoài mục đích sinh hoạt

 GIẤY ĐỀ NGHỊ MUA ĐIỆN

SỬ DỤNG MỤC ĐÍCH NGOÀI SINH HOẠT

Kính gửi: ............................................................

1.Tên phòng ban hoặc cá thể ĐK mua sắm điện:......................................................

............................................................................................................................(1).

2.Đại diện là ông (bà): .......................................................................................(2).

3.Số CMND/Hộ chiếu/CMCAND/CMQĐND/Số thẻ căn cước..…:…................... Cơ quan tiền cấp……....……ngày…..tháng.......năm…..

4.Theo giấy tờ uỷ quyền……….……ngày thao tác làm việc......tháng…..năm…..…của…....      ………………………………………………………………….……………(3).

5.Số Smartphone contact và nhận nhắn tin cậy (SMS):.....................;

6. Fax................................. ; 7.Email………...................……...........................(4)

8.Tài khoản số:......................Tại ngân hàng:…………..........…………… (5)

9.Hình thức thanh toán: …..........................................….........................................

10.Địa chỉ phú dịch:...............................................................................................;

11.Mã số thuế:..............................................

12,Mục đích dùng điện:.......................................................................................

13.Địa điểm ĐK dùng điện:..........................................................................

14.Công suất ĐK sử dụng:......................kW

15.Tình trạng dùng năng lượng điện hiện tại tại: Chưa sở hữu năng lượng điện £; Đang sử dụng công tơ chung£

16.Tên công ty hộ sử dụng chung/số HĐMBĐ/mã số KH/địa chỉ……………..……....... .............................................................................................................................(6).

BẢNG KÊ CÔNG SUẤT THIẾT BỊ SỬ DỤNG ĐIỆN

(Áp dụng so với đòi hỏi mua sắm năng lượng điện sở hữu năng suất ĐK dùng 40kW)

Tên

thiết bị

Xem thêm: tren duong di hoc ve em gap mot phu nu

Công suất

(kW)

Số lượng

Thời gian dối sử dụng

Tổng năng suất sử dụng

(kW)

Điện năng

(kWh/ngày thực hiện việc)

Từ..... cho tới....

Tổng

1............

2............

3.............

                                                                                                                                             ........., ngày..........tháng..........năm...........

                                                                                                                                                                     Bên mua sắm năng lượng điện (7)

                                                                                                                                                                  (ký, ghi rõ ràng bọn họ và tên)

HƯỚNG DẪN

(1): Ghi thương hiệu Khách mặt hàng là cá thể, hoặc thương hiệu đơn vị chức năng ĐK mua sắm điện

(2)  Ghi thương hiệu cá thể thay mặt đại diện của Cơ quan/tổ chức ĐK mua sắm điện

(3): Giấy ủy quyền mang đến cá thể thay mặt đại diện của cơ quan/tổ chức để sở hữ điện

(4)và (5) Ghi không hề thiếu so với cơ quan/tổ chức. Khách mặt hàng hỗ trợ vấn đề nhằm nâng lên unique dịch vụ

Xem thêm: mẫu giấy ủy quyền nhận sổ bảo hiểm xã hội

(6): Trường phù hợp đang được sử dụng cộng đồng nhận thêm 01 trong mỗi vấn đề tương quan cho tới Chủ hộ sử dụng chung

(7):Là cá thể hoặc thay mặt đại diện Cạnh mua sắm năng lượng điện (được ủy quyền)

Download tệp tin bên trên đây