he was offered the job thanks to his performance during his job interview

Câu hỏi:

04/04/2020 71,939

A. impressive       

Bạn đang xem: he was offered the job thanks to his performance during his job interview

Đáp án chủ yếu xác

Đáp án A

Ở địa điểm này cần thiết một tính kể từ. => Chọn A. impressive (adj): ấn tượng impress (v): làm cho tuyệt vời => impression (n): sự tuyệt vời => impressively (adv)
Dịch nghĩa: Anh tao đang được mời mọc thao tác nhờ việc thể hiện tại tuyệt vời của anh ý vô cuộc phỏng vấn ứng tuyển.

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

As an _____, Mr. Pike is very worried about the increasing of teenager crimes.

A. educational      

B. education         

C. educator 

D. educate

Câu 2:

Mark the letter A, B, C, D on your answer sheet to tướng show the underlined part that needs correction.

The wooden fence surrounded the factory is beginning to fall down because of the rain.

A. is beginning    

B. wooden  

C. surrounded       

D. because of

Câu 3:

They held a buổi tiệc ngọt to tướng congratulate their son _____ his success to tướng become an engineer.

A. in 

B. on 

Xem thêm: sách giải thích ngữ pháp tiếng anh mai lan hương

C. with        

D. for

Câu 4:

“A motorbike knocked Ted down” - “ ______________”

A. How terrific!   

B. Poor him!         

C. What is it now?

D. What a motorbike!

Câu 5:

You'd better get someone __________ your living room.

A. redecorated      

B. to redecorate     

C. redecorating     

D. redecorate

Câu 6:

Mark the letter A,B, C or D on your answer sheet to tướng indicate the sentence that is closest in meaning to tướng each of the following questions.

I would rather you wore something more formal to tướng work.

A. I’d prefer you wearing something more formal to tướng work.

B. I’d prefer you to tướng wear something more formal to tướng work.

C. I’d prefer you should wear something more formal to tướng work.

Xem thêm: thư viện trường đại học khoa học xã hội và nhân văn

D. I’d prefer you wear something more formal to tướng work.