he was such a wet blanket at the party tonight

Câu hỏi:

05/04/2020 25,955

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to tát indicate the sentence that is closest in meaning to tát each of the following questions

Bạn đang xem: he was such a wet blanket at the party tonight

He was such a wet blanket at the tiệc nhỏ tonight!

A. He made people at the tiệc nhỏ wet through

B. He spoiled other people's pleasure at the party

Đáp án chủ yếu xác

C. He bought a wet blanket to tát the party

D. He was wet through when going trang chủ from the party

B

Kiến thức: Viết lại câu

Giải thích:

Tạm dịch: Anh tớ là 1 trong người phá huỷ đám ở buổi tiệc tối nay!

A. Anh tớ khiến cho người xem nhập buổi tiệc bị ướt đầm.

B. Anh tớ thực hiện lỗi nụ cười của những người không giống bên trên buổi tiệc.

C. Anh vẫn mua sắm một tấm chăn đầm đìa mang đến buổi tiệc.

D. Anh tớ bị đầm đìa khi trở về ngôi nhà kể từ buổi tiệc.

wet blanket (n): người phá huỷ đám

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to tát show the underlined part that needs correction in each of the following questions

Exceeding tốc độ limits and fail to tát wear safety belts are two common causes of automobile death.

A. Exceeding        

B. fail 

C. safety belts        

D. causes

Câu 2:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to tát show the underlined part that needs correction in each of the following questions

If you have some sufficient knowledge of English, you can make yourself understand almost everywhere.

A. some      

B. of  

C. understand         

Xem thêm: phòng công tác sinh viên đại học bách khoa đà nẵng

D. almost

Câu 3:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to tát intricate the correct answer to tát each of the following questions.

You haven't eaten anything since yesterday afternoon. You ______ be really hungry!

A. can         

B. will          

C. must        

D. might

Câu 4:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to tát intricate the correct answer to tát each of the following questions

The pair of jeans I bought for my son didn't fit him, ví I went to tát the store and asked for ______.

A. the other ones   

B. others ones        

C. another pair       

D. another jeans

Câu 5:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to tát intricate the correct answer to tát each of the following questions

Pumpkin seeds, ______ protein and iron, are a popular snack.

A. that         

B. provide    

C. which      

D. which provide

Câu 6:

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to tát indicate the word that differs from the rest in the pronunciation of the underlined part in each of the following questions

A. breakfast

B. feature     

C. peasant    

Xem thêm: đề kiểm tra 1 tiết hóa 10 chương 2 violet

D. pleasure