hòa tan hoàn toàn 0 1 mol fes2 trong 200ml dung dịch hno3 4m

Câu hỏi:

18/06/2019 31,613

Hòa tan trọn vẹn 0,1 mol FeS2 vô 200 ml hỗn hợp HNO3 4M, thành phầm nhận được bao gồm hỗn hợp X và một hóa học khí bay rời khỏi. Dung dịch X rất có thể hòa tan tối nhiều m gam Cu. tường trong số quy trình bên trên, thành phầm khử độc nhất của N+5 đều là NO. Giá trị của m là:

Bạn đang xem: hòa tan hoàn toàn 0 1 mol fes2 trong 200ml dung dịch hno3 4m

Đáp án A

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Ngâm một lá kim loại có khối lượng 50g vô dung dịch HCl. Sau Lúc thu được 336ml khí H2 (đktc) thì khối lượng lá kim loại giảm 1,68%. Kim loại đó là sắt kẽm kim loại nào?

A. Zn

B. Fe

C. Al

D. Ni

Câu 2:

Ngâm một vật bằng đồng có khối lượng 10 gam vô 250 gam dung dịch AgNO3 4%. Khi lấy vật rời khỏi thì lượng AgNO3 vô dung dịch giảm 17%. Vậy khối lượng của vật sau phản ứng là:

A. 10,5g

B. 10,76g

C. 11,2g

D. 12,8g

Câu 3:

Hỗn hợp X gồm Cu và Fe có tỉ lệ khối lượng tương ứng là 7 : 3. Lấy m gam X phản ứng hoàn toàn với dung dịch chứa 0,7 mol HNO3. Sau phản ứng còn lại 0,75m gam chất rắn và có 0,25 mol khí Y gồm NO và NO2. Giá trị của m là:

A. 40,5

B. 50,4

C. 50,2

Xem thêm: soạn bài luyện tập cách viết đơn và sửa lỗi

D. 50

Câu 4:

Khử hoàn toàn m gam oxit MxOy cần vừa đủ 17,92 lít khí CO (đktc), thu được a gam kim loại M. Hòa tan hết a gam M bằng dung dịch H2SO4 đặc nóng (dư), thu được trăng tròn,16 (lít) khí SO2 (sản phẩm khử duy nhất, ở đktc). Oxit MxOy là:

A. Cr2O3

B. FeO

C. Fe3O4

D. CrO

Câu 5:

Hòa tan 14,8 gam hỗn hợp gồm Fe và Cu vào lượng dư dung dịch hỗn hợp HNO3 và H2SO4 đặc nóng. Sau phản ứng thu được 10,08 lít NO2 (đktc) và 2,24 lít SO2 (đktc). Khối lượng Fe vô hỗn hợp ban đầu là:

A. 5,6

B. 8,4

C. 18

D. 18,2

Câu 6:

Cho 5,6 gam bột Fe tính năng với 500 ml hỗn hợp AgNO3 0,5 M . Tính lượng muối bột thu được:

A. 21,1g

B. 10,55g

C. 42,2g

Xem thêm: soạn văn bài từ hán việt tiếp theo lớp 7

D. 18g