Top 13 Hòa Thượng Diệu Liên Sinh, Pháp Ngữ Khai Thị Của Hòa Thượng Diệu Liên

Phật Bảo Pháp Bảo Tăng Bảo Pháp Âm Niệm Phật Trợ Giúp Phật Sự

*

Skip Navigation LinksHome > Pháp Bảo > Khai Thị Phật Học > Gioi-Thieu-So-Luoc-Ve-Lao-Hoa-Thuong-Dieu-Lien
*

Lão Hòa Thượng khai sơn Chùa Linh Nham Sơn ở Đài Loan Thượng Diệu Hạ Liên, sinh vào ngày mùng ba tháng ba âm lịch năm Dân Quốc thứ mười một năm 1922tại huyện Sảo. Thuộc tỉnh An Huy, Trung Quốc, Ngài đầy đủ thiện căn, dung nghi tướng mạo phi phàm.

Bạn đang xem: Top 13 Hòa Thượng Diệu Liên Sinh, Pháp Ngữ Khai Thị Của Hòa Thượng Diệu Liên

Chín tuổi Ngài Xuất Gia, hai mươi tuổi sau khi thọ Cụ Túc giới tại núi Bảo Hoa ở Nam Kinh, liền đến ngay Chùa Linh Nham Sơn ở Tô Châu tham học, lấy Tịnh Tông làm chỗ Quy Y.

Đến năm hai mươi tám tuổi, vì sự nghiệp hoằng hóa chúng sanh mà Ngài đến Hương Cảng, do cảm khái sự vô thường và khổ nạn của cuộc đời nên liên tục nhập thất tại núi Đại Tự và núi Thanh lâu đến hai mươi năm.

Trong khi nhập thất, ngoài việc đọc Đại Tạng Kinh và Niệm Phật, Ngài còn kiền thành thực hành tu pháp Bát Chu Tam Muội được hai mươi lần, mỗi lần định kỳ là chín mươi ngày. Trong lúc tu trì pháp này thì ngày ăn một bữa, không ngồi không nằm, hoặc kinh hành Niệm Phật, không thì lạy Phật, ngày đêm Tinh Tấn, thề chứng được Niệm Phật Tam Muội.

Kiểu tu hành khổ hạnh khó hành cao tột này, nếu là người bình thường thì cả đời dù thực hành được một lần cũng khó, mà lão Hòa Thượng lại dùng đạo tâm kiên trì khổ hạnh trác tuyệt của mình tu được đến hai mươi lần, thực là khiến cho người người kính ngưỡng tán thán.

Từ trước đến nay, sở dĩ người ta hay nghe đồn lão Hòa Thượng tu pháp Bát Chu Tam Muội mười lần là vì Ngài không muốn danh tiếng của mình vượt qua tiền nhân Hiền Thánh đi trước, cho nên mới công khai với bên ngoài như vậy.Lão Hòa Thượng trước giờ chưa từng phô trương mình chứng đắc được cảnh giới gì, chính là vì muốn đệ tử của Ngài tu hành trung thực.

Lão Hòa Thượng nhấn mạnh rằng:

Nếu đời này tôi có cái gì để các vị học hỏi, đó chính là bốn chữ giữ phận an ngư thôi. Từ bốn chữ này, chúng ta có thể thấy được sự tu trì và phong thái chân thật của một vị Cao Tăng.

Sau khi đến Đài Loan định cư năm Dân Quốc bảy mươi tức năm 1982. Vì muốn Hoằng Dương đạo phong Niệm Phật Trì Giới và sự chân thật tu hành của Tổ Sư Ấn Quang Chùa Linh Nham Sơn ở Đại Lục Trung Quốc, đồng thời phát huy dẫn dắt những người trẻ tuổi có chí để tiếp nối huệ mạng của Phật, năm Dân Quốc bảy mươi năm, năm 1986, dưới sự hộ trì của chư vị thiện tín gần xa, Ngài đã cho xây cất Chùa Linh Nham Sơn Đài Loan tại thị trấn Phố Lý, thuộc huyện Nam Đầu.

Sau đó, do đáp ứng sự khẩn thiết mời thỉnh của tín chúng ở hải ngoại, Ngài cho xây dựng những chi nhánh Đạo Tràng Chùa Linh Nham tại các nước Mỹ, Canada và Úc.

Trong nhiều năm ròng rã, lão Hòa Thượng dốc sức trong việc Hoằng Dương Pháp Môn Niệm Phật, gặp duyên thì khuyên người Niệm Phật ngay, thấy người có căn cơ thích hợp thì khuyến khích Xuất Gia, từ bi phổ độ, giáo hóa chúng sanh ở cả Trung Quốc lẫn nước ngoài.

Ngài lại lập nguyện độ hai trăm vạn Tăng Chúng, hướng dẫn cho toàn dân đồng tu tịnh nghiệp, nguyện biến Thế Giới này thành Phật Quốc.Hạnh Nguyện của Ngài to lớn, không rời bỏ chúng sanh, thực đúng là người lèo lái con thuyền Linh Nham từ bi, là vị đại Đạo Sư tiếp dẫn chúng sanh thoát khổ được vui.

Ngày hai mươi hai tháng năm âm lịch năm Dân Quốc thứ chín mươi bảy tức năm 2008, lão Hòa Thượng thân không có bệnh khổ. An lành mà thị tịch. Tuổi đời Ngài thọ tám mươi tám, tuổi Tăng thọ sáu mươi tám.

Xem thêm: chuyen tu font vni times sang times new roman

Cảnh giới Niệm Phật của Lão Hòa Thượng rất sâu diệu khó lường, đã vượt ra khỏi sự bao vây trùng điệp của cõi năm trước, then chốt sanh tử Ngài đến đi tự tại không vướng ngại, người phàm không thể nào đo lường được, nên trước khi Viên Tịch Ngài nói rằng:

Tôi tự mình Niệm Phật, tự mình đi Tây Phương, đến Tây Phương quyết định sanh vào Thượng Phẩm Thượng Sanh, không phải chờ mọi người đến trợ niệm rồi mới đi. Tôi muốn đi thì đi, muốn đến thì đến, nhưng đều chẳng rời xa mọi người đâu.

Lão Hòa Thượng từ bi vô tận. Ngoài việc học hỏi bốn mươi tám nguyện lớn của Đấng cha lành Di Đà, lại phát thêm nguyện lớn thứ bốn mươi chín, thề khiến cho tất cả chúng sanh đều được trở về quê nhà Cực Lạc, chúng ta gặp được nhân vật kiệt xuất cự phách của Liên Tông này, thật quá là may mắn và vinh hạnh biết bao.

Lão Hòa Thượng tuy đã Viên Tịch, nhưng đại nguyện của Ngài thì vĩnh viễn muôn đời hộ niệm cho chúng sanh, nếu mọi người có thể đọc những lời khai thị của Ngài, y theo lời chỉ dạy mà vâng làm, thì tức là thực sự gần gũi và đi theo Ngài rồi.

Nguyện cho tất cả chúng đệ tử Chùa Linh Nham đều cẩn trọng tuân theo lời dạy của Thầy, nghiêm cẩn giữ gìn quy giới, nắm giữ tổ ấn tông phong,nêu cao cờ Chánh Pháp.

Hãy lấy chí của Thầy làm chí của mình, hãy gánh vác lấy gia nghiệp của Như Lai, Hoằng Dương đại Pháp Môn Tịnh Độ, tiếp nối pháp duyên của những chúng sanh được độ, khiến cho tất cả chúng sanh đều có thể dự phần Vãng Sanh Tây Phương Cực Lạc.___________________*NĂM 2008, TRƯỚC KHI VÃNG SANH, NGÀI ĐÃ NÓI: "TÔI TỰ MÌNH NIỆM PHẬT, TỰ MÌNH ĐI TÂY PHƯƠNG. ĐẾN TÂY PHƯƠNG, QUYẾT ĐỊNH DỰ VÀO HÀNG THƯỢNG PHẨM THƯỢNG SANH, KHÔNG PHẢI CHỜ MỌI NGƯỜI ĐẾN TRỢ NIỆM RỒI MỚI ĐI. TÔI MUỐN ĐI THÌ ĐI, MUỐN ĐẾN THÌ ĐẾN, NHƯNG ĐỀU CHẲNG RỜI XA MỌI NGƯỜI ĐÂU".

TRONG CUỘC ĐỜI TU HÀNH CỦA HT DIỆU LIÊN, NGÀI ĐÃ THỰC HÀNH HAI MƯƠI LẦN PHÁP TU BÁT CHU TAM MUỘI.

Bát Chu Tam Muội định kỳ là 90 ngày. Trong lúc tu trì pháp này thì ngày ăn một bữa, không ngồi không nằm, hoặc kinh hành niệm Phật, không thì lạy Phật ngày đêm tinh tấn, thề chứng được Niệm Phật Tam Muội. Nếu là một người bình thường thì cả đời tu hành dù thực hành một lần cũng khó, mà lão HT lại dùng đạo tâm kiên trì khổ hạnh trác tuyệt của mình tu được đến hai mươi lần, thật là khiến cho người người kính trọng tán thán.

Từ trước đến nay, sở dĩ người ta hay nghe lão HT tu pháp Bát Chu Tam Muội mười lần là vì Ngài không muốn danh tiếng của mình vượt qua Tiền nhân Hiền Thánh đi trước, nên mới công khai với bên ngoài như vậy. Lão HT trước giờ chưa từng phô trương mình chứng đắc được cảnh giới gì, chính là vì muốn đệ tử của Ngài trung thực. Ngài nhấn mạnh rằng: "Nếu đời này tôi có cái gì cho các vị học hỏi, đó chính là bốn chữ "Giữ Phận An Ngu" mà thôi". Từ bốn chữ này, chúng ta có thể thấy được sự tu trì và phong thái chân thật của một vị cao tăng.

HT Diệu Liên sinh năm 1922, là người khai sơn chùa Linh Nham Sơn ở Đài Loan, Ngài đã vãng sanh tự tại thân không bệnh khổ vào năm 2008, thọ 88 tuổi. Cảnh giới niệm Phật của HT rất sâu diệu, khó lường, đã vượt qua khỏi sự bao vây trùng điệp của cõi ngũ trược. Then chốt sanh tử, Ngài đến đi tự tại không một chút chướng ngại, nên trước khi vãng sanh Ngài đã nói lời này: "Tôi tự mình niệm Phật, tự mình đi Tây Phương. Đến Tây Phương, quyết định dự vào hàng Thượng Phẩm Thượng Sanh, không phải chờ mọi người đến trợ niệm rồi mới đi. Tôi muốn đi thì đi, muốn đến thì đến, nhưng đều chẳng rời xa mọi người đâu".

Lão HT từ bi vô tận, ngoài việc học hỏi 48 lời đại nguyện của Đấng Từ Phụ A Di Đà Phật, lại còn phát thêm lời nguyện thứ 49 thề khiến cho tất cả chúng sanh đều có thể được tiếp dẫn trở về quê nhà Cực Lạc. Chúng ta gặp được nhân vật kiệt xuất cự phách của Liên tông này, thật quá may mắn và vinh hạnh biết bao! Lão HT tuy đã viên tịch, nhưng Đại nguyện của Ngài thì vĩnh viễn muôn đời hộ niệm cho chúng sanh. Nếu mọi người có thể đọc được những lời khai thị của Ngài, y giáo phụng hành, thì đã có thể gần gũi và đi theo Ngài rồi.

Xem thêm: dinh dưỡng chuyển hóa vật chất và năng lượng ở vi sinh vật

Nguyện cho tất cả những ai hữu duyên thấy hình ảnh, nghe đọc những pháp ngữ của HT Diệu Liên đều tương ưng với Nguyện lực 49 của Ngài và được Ngài luôn âm thầm gia hộ trên con đường trở về quê nhà nơi Tây Phương Cực Lạc thế giới._________________________