i was enjoying my book but i stopped my homework

Câu hỏi:

06/04/2020 28,269

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet vĩ đại indicate the correct answer vĩ đại each of the following questions.

Bạn đang xem: i was enjoying my book but i stopped my homework

I was enjoying my book, but I stopped                  a programme on TV.

B. reading vĩ đại watch 

Đáp án chủ yếu xác

Đáp án B

Stop + vĩ đại V: Dừng tạm thời thời

Stop + Ving: Dừng hẳn việc gì

Dịch câu đề bài xích đi ra tao có:Tôi đang được hương thụ cuốn sách của tôi, tuy nhiên tôi tạm dừng nhằm coi lịch trình bên trên TV “

Ta thấy, ở đó là dừng lại hẳn việc xem sách => Đáp án B đúng

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet vĩ đại indicate the correct answer vĩ đại each of the following questions.

We regret vĩ đại tell you that the materials you ordered are               

A. out of stock 

B. out of work

C. out of reach 

D. out of practice

Câu 2:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet vĩ đại indicate the correct answer vĩ đại each of the following questions.

This is        the most difficult job I've ever had vĩ đại vì thế.

A. by heart 

B. by chance 

C. by 

D. by myself 

Câu 3:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet vĩ đại indicate the correct answer vĩ đại each of the following questions.

He travelled ________ for twenty years and then he decided vĩ đại return home page.

A. far from it

Xem thêm: phòng công tác sinh viên đại học bách khoa đà nẵng

B. farthest of all

C. far and wide

D. farther away

Câu 4:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet vĩ đại indicate the underlined part that needs correction in each of the following questions.

The governor, with his wife and children, are at home page watching the election returns on TV.

A. his

B. are

C. watching

D. returns

Câu 5:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet vĩ đại indicate the word or phrase that is CLOSEST in meaning vĩ đại the underlined part in each of the following questions.

The dog saw his reflection in the pool of water

A. imagination

B. bone

C. leash

D. image

Câu 6:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet vĩ đại indicate the sentence that is CLOSEST in meaning vĩ đại each of the following questions.

Would you mind if I went vĩ đại the florist’s now? 

A. I would rather you went vĩ đại the florist’s now

B. Why won’t you allow bu vĩ đại go vĩ đại the florist’s now?

C. Would you mind getting off vĩ đại the florist’s now?

Xem thêm: phần mềm quản lý chi tiêu cá nhân tiếng việt

D. I’ll go vĩ đại the florist’s now, if it is all right with you