i will return bob's pen to him the next time

Câu hỏi:

03/04/2020 26,577

A. see         

Bạn đang xem: i will return bob's pen to him the next time

Đáp án chủ yếu xác

Đáp án A

Ở trên đây cụm the next time đem nghĩa tương tự when. Để nói tới 1 thời điểm vô sau này, tao sử dụng When + S + V, vô bại liệt verb được phân chia theo đòi thì lúc này.

Dịch nghĩa: Tôi tiếp tục trả cây viết mang đến Bob vô thứ tự gặp gỡ cho tới.

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

I _______ there once a long time ago and ________ back since.

A. have gone/was

B. go/am not

C. was going/had not been

D. went/have not been 

Câu 2:

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to tát indicate the word of phrase that is OPPOSITE in meaning to tát the underlined part in each of the following question.

Schooling is compulsory for all English children from the age of 5 to tát 16.

A. optional 

B. required  

C. difficult  

D. cheap

Câu 3:

The students ________ by Mrs. Monty. However, this week they ________ by Mr. Tanzer.

A. have usually been taught / have been teaching

B. usually teach / are teaching

Xem thêm: đề cương ôn tập toán 9 học kì 2 violet

C. were usually teaching / are teaching

D. are usually taught / are being t

Câu 4:

Can you tell bủ who is responsible ________ checking passports?

A. at 

B. for 

C. about      

D. to

Câu 5:

It was ________ of you to tát leave the medicine where the children could get it.

A. caring    

B. care         

C. careless   

D. careful

Câu 6:

A: “Congratulations! You did great.”
B: “_____________”

A. You are welcome. 

B. It’s my pleasure.

C. It’s nice of you to tát say sánh.

Xem thêm: hãy tưởng tượng mình gặp gỡ và trò chuyện với người lính lái xe trong tác phẩm

D. That’s OK.