if the work is finished by lunchtime you can go home

Câu hỏi:

09/04/2023 2,249

A. Get the work finished by lunch time ví you can go trang chính.

Bạn đang xem: if the work is finished by lunchtime you can go home

B. Get the work finished by lunch time when you can go trang chính.

C. Get the work finished by lunch time and you can go trang chính.

Đáp án chủ yếu xác

D. Get the work finished by lunch time while you can go trang chính.

Đáp án: C

Giải thích: Hai dạng chuyển đổi giữa câu điều kiện loại 1 và câu mệnh lệnh; ý nghĩa tương đương

Dịch: Nếu việc làm kết thúc giục trước giờ ăn trưa, chúng ta có thể về ngôi nhà. = Hoàn trở nên việc làm trước giờ ăn trưa và chúng ta có thể về ngôi nhà.

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Anna organized a few games lớn ____ the ice when the new students first arrived.

A. break

B. crack

C. drill

D. melt

Câu 2:

The last time it rained here was a fortnight ago.

A. It hasn’t rained here since a fortnight.

Xem thêm: vì sao năm 1917 ở nước nga đã diễn ra hai cuộc cách mạng

B. It hasn’t rained here for a fortnight.

C. It hadn’t rained here for a fortnight.

D. It hasn’t been raining here for a fortnight.

Câu 3:

Whenever she went lớn Paris she bought a new dress.

A. She ever went lớn Paris without buying a new dress.

B. She has never gone lớn Paris without buying a new dress.

C. She never went lớn Paris only lớn buy a new dress.

D. She never went lớn Paris without buying a new dress.

Câu 4:

Although Judy was severely disabled she participated in many sports. => Despite ........................

Câu 5:

You can ring this number whenever there is any difficulty. => Should …

Câu 6:

Mark the letter A, B, C or D lớn indicate the word(s) CLOSEST in meaning lớn the underlined word(s) in each of the following questions.

Some rock stars started off as rebels with strong and broad principles.

A. beliefs

B. honour

C. formulas

Xem thêm: tiêu chuẩn thi công và nghiệm thu cọc khoan nhồi

D. law