kết nối cơ sở dữ liệu trong c# với sql

1. Giới thiệu

Tài liệu được viết lách dựa trên:

2. Tạo Data Connection liên kết kể từ Visual Studio vô SQL Server

Tạo Data Connection bên trên Visual Studio được chấp nhận các bạn coi hạ tầng tài liệu của công ty thẳng bên trên Visual Studio.

Về thực chất lịch trình C# của công ty liên kết vô SQL Server tuy nhiên ko cần thiết tạo ra Data Connections bên trên Visual Studio. Tuy nhiên việc tạo ra Data Connection giúp cho bạn biết chắc chắn là rằng các bạn đang được liên kết thành công xuất sắc với SQL Server.

Thêm Server:

Trước không còn bạn phải thêm 1 Server. Đó là PC thiết lập SQL Server, nó rất có thể là PC của công ty.

Trên Server Explorer:

Thêm Data Connection

Data Connection đã và đang được đưa đến.

Xem thêm: đề kiểm tra 1 tiết hình học 8 chương 1 violet

Connection String là một trong chuỗi sở hữu những vấn đề nhằm các bạn liên kết với hạ tầng tài liệu kể từ C#. Quý Khách cần thiết lôi ra chuỗi (string) này. Nhấn nên loài chuột vô Data Connection vừa mới được đưa đến, lựa chọn Properties.

3. Kết nối SQL Server kể từ C#

Tạo một Project mang tên "ConnectSQLServer"

Project đã và đang được đưa đến.

Bạn cần thiết một vài ba class tiện nghi chung liên kết vô hạ tầng tài liệu SQL Server.

DBSQLServerUtils.cs

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Data.SqlClient;

namespace Tutorial.SqlConn
{
  class DBSQLServerUtils
  {
    public static SqlConnection
         GetDBConnection(string datasource, string database, string username, string password)
    {
      //
      // Data Source=TRAN-VMWARE\SQLEXPRESS;Initial Catalog=simplehr;Persist Security Info=True;User ID=sa;Password=12345
      //
      string connString = @"Data Source="+datasource+";Initial Catalog="
            +database+";Persist Security Info=True;User ID="+username+";Password="+password; 
      SqlConnection conn = new SqlConnection(connString);
      return conn;
    } 
  }
}

DBUtils.cs

Xem thêm: quy chế quản trị tài sản trí tuệ của trường đh khtn được ban hành chính thức vào năm

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Data.SqlClient;

namespace Tutorial.SqlConn
{
  class DBUtils
  {
    public static SqlConnection GetDBConnection()
    {
      string datasource = @"tran-vmware\SQLEXPRESS"; 
      string database = "simplehr";
      string username = "sa";
      string password = "1234";
      return DBSQLServerUtils.GetDBConnection(datasource, database, username, password);
    }
  }
}

Đoạn mã dùng làm đánh giá kết nối:

Program.cs

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using Tutorial.SqlConn;
using System.Data.SqlClient;

namespace ConnectSQLServer
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      Console.WriteLine("Getting Connection ...");
      SqlConnection conn = DBUtils.GetDBConnection();
      try
      {
        Console.WriteLine("Openning Connection ...");
        conn.Open();
        Console.WriteLine("Connection successful!");
      }
      catch (Exception e)
      {
        Console.WriteLine("Error: " + e.Message);
      }
      Console.Read();
    }
  }
}

Test kết nối:

Getting Connection ...
Openning Connection ...
Connection successful!

4. Làm việc với SQL Server dùng C#