kết nối cơ sở dữ liệu trong java với mysqlĐể kết nối Java với MySQL vì thế JDBC, fake sử chúng ta sẽ khởi tạo bảng nhập MySQL, bạn phải tuân theo 4 bước sau:

 1. Tải tệp tin mysql-connector-java-x.y.zz.zip về máy bên trên https://dev.mysql.com/downloads/connector/j/, bung file đi ra được tệp tin mysql-connector-java-x.y.zz-bin.jar.
 2. Add tủ sách JDBC Driver mysql-connector-java-x.y.zz-bin.jar nhập project.
 3. Gọi công thức Class.forName("com.mysql.jdbc.Driver").
 4. Gọi công thức DriverManager.getConnection() nhằm liên kết cho tới hạ tầng tài liệu MySQL.

Chi tiết về sự liên kết phần mềm Java với hạ tầng tài liệu MySQL vì thế JDBC được thể hiển nhập ví dụ sau đây.

Bạn đang xem: kết nối cơ sở dữ liệu trong java với mysql


Tạo bảng 'student' nhập hạ tầng tài liệu mang tên 'testdb' nhập MySQL với câu mệnh lệnh như sau:

CREATE TABLE student (
  id  INT       NOT NULL,
  name VARCHAR (32)   NOT NULL,
  address VARCHAR (32) NOT NULL,
  PRIMARY KEY (id)
);

Insert vài ba loại tài liệu mang đến bảng 'student'

INSERT INTO student(id, name, address) VALUES (1, "Công", "Hanoi");
INSERT INTO student(id, name, address) VALUES (2, "Dung", "Vinhphuc");
INSERT INTO student(id, name, address) VALUES (3, "Ngôn", "Danang");
INSERT INTO student(id, name, address) VALUES (4, "Hạnh", "Hanoi")

Sau Lúc thực đua những câu mệnh lệnh bên trên tất cả chúng ta đã có được tài liệu như sau:

Kết nối Java với MySQL

Xem thêm: chương trình địa phương phần văn lớp 9 tập 1

Tạo lịch trình nhằm liên kết và hiển thị tài liệu của bảng 'student' đi ra screen như sau:

File: ConnectMysqlExample.java

Xem thêm: non sông việt nam có trở nên tươi đẹp được hay không

package vn.viettuts.jdbc;

import java.sql.Connection;
import java.sql.DriverManager;
import java.sql.ResultSet;
import java.sql.Statement;

public class ConnectMysqlExample {
  private static String DB_URL = "jdbc:mysql://localhost:3306/testdb";
  private static String USER_NAME = "root";
  private static String PASSWORD = "1234567890";

  /**
   * main
   * 
   * @author tamkyrt.com
   * @param args
   */
  public static void main(String args[]) {
    try {
      // connnect lớn database 'testdb'
      Connection conn = getConnection(DB_URL, USER_NAME, PASSWORD);
      // crate statement
      Statement stmt = conn.createStatement();
      // get data from table 'student'
      ResultSet rs = stmt.executeQuery("select * from student");
      // show data
      while (rs.next()) {
        System.out.println(rs.getInt(1) + " " + rs.getString(2) 
            + " " + rs.getString(3));
      }
      // close connection
      conn.close();
    } catch (Exception ex) {
      ex.printStackTrace();
    }
  }


  /**
   * create connection 
   * 
   * @author tamkyrt.com
   * @param dbURL: database's url
   * @param userName: username is used lớn login
   * @param password: password is used lớn login
   * @return connection
   */
  public static Connection getConnection(String dbURL, String userName, 
      String password) {
    Connection conn = null;
    try {
      Class.forName("com.mysql.jdbc.Driver");
      conn = DriverManager.getConnection(dbURL, userName, password);
      System.out.println("connect successfully!");
    } catch (Exception ex) {
      System.out.println("connect failure!");
      ex.printStackTrace();
    }
    return conn;
  }
}

Kết quả:

connect successfully!
1 Công Hanoi
2 Dung Vinhphuc
3 Ngôn Danang
4 Hạnh Hanoi

Tham khảo bài xích học: Cài bịa MySQL