Kinh Chuyển Pháp Luân Mp3 - Kinh Chuyển Pháp Luân (Phụ Đề Pali

Mp3
Giảng Giải Kinh Chuyển Pháp Luân - 01. Phần 1 http://tamkyrt.vn/sach/...
Giảng Giải Kinh Chuyển Pháp Luân - 02. Ba ảnh dụ http://tamkyrt.vn/sach/...
Giảng Giải Kinh Chuyển Pháp Luân - 03. Gặp đạo sĩ lõa thể Upaka http://tamkyrt.vn/sach/...
Giảng Giải Kinh Chuyển Pháp Luân - 04. Phần 2 http://tamkyrt.vn/sach/...
Giảng Giải Kinh Chuyển Pháp Luân - 05. Trung đạo - Sự thực hành và lợi ích http://tamkyrt.vn/sach/...
Giảng Giải Kinh Chuyển Pháp Luân - 06. Phần 3 http://tamkyrt.vn/sach/...
Giảng Giải Kinh Chuyển Pháp Luân - 07. Chánh định đạo http://tamkyrt.vn/sach/...
Giảng Giải Kinh Chuyển Pháp Luân - 08. Đắc thiền phát triển minh sát như thế nào http://tamkyrt.vn/sach/...
Giảng Giải Kinh Chuyển Pháp Luân - 09. Phần 4 http://tamkyrt.vn/sach/...
Giảng Giải Kinh Chuyển Pháp Luân - 10. Già là khổ http://tamkyrt.vn/sach/...
Giảng Giải Kinh Chuyển Pháp Luân - 11. Năm thủ uẩn vào lúc xúc chạm http://tamkyrt.vn/sach/...
Giảng Giải Kinh Chuyển Pháp Luân - 12. Phần 5 http://tamkyrt.vn/sach/...
Giảng Giải Kinh Chuyển Pháp Luân - 13. Trong cõi phạm thiên vị ấy chói sáng trong chuồng heo vị ấy cũng thấy thích thú http://tamkyrt.vn/sach/...
Giảng Giải Kinh Chuyển Pháp Luân - 14. Luyến ái vợ tái sanh làm rắn, chó và bò http://tamkyrt.vn/sach/...
Giảng Giải Kinh Chuyển Pháp Luân - 15. Dục ái http://tamkyrt.vn/sach/...
Giảng Giải Kinh Chuyển Pháp Luân - 16. Phần 6 http://tamkyrt.vn/sach/...
Giảng Giải Kinh Chuyển Pháp Luân - 17. Tu tập đạo đi trước hay minh sát đạo http://tamkyrt.vn/sach/...
Giảng Giải Kinh Chuyển Pháp Luân - 18. Phần 7 http://tamkyrt.vn/sach/...
Giảng Giải Kinh Chuyển Pháp Luân - 19. Phận sự trí đối với tập đế http://tamkyrt.vn/sach/...
Giảng Giải Kinh Chuyển Pháp Luân - 20. Phần 8 http://tamkyrt.vn/sach/...
Giảng Giải Kinh Chuyển Pháp Luân - 21. Tôn giả Kiều Trần Như đã đắc tri kiến cao thượng trong khi nghe pháp như thế nào http://tamkyrt.vn/sach/...
Giảng Giải Kinh Chuyển Pháp Luân - 22. Phú hộ Citta và giáo chủ Nataputta http://tamkyrt.vn/sach/...