Hướng Dẫn Cách Tụng Và Tải Kinh Phổ Môn Quán Thế Âm Bồ Tát, Kinh Diệu Pháp Liên Hoa

Kinh Phổ Môn thực ra là Phẩm phổ môn trong kinh Pháp Hoa. Đây là phần kinh văn đức Thế Tôn thuyết giảng về uy đức không thể nghĩ bàn của danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát. Cổ kim đến nay người trì tụng Kinh Phổ môn này được cảm ứng thoát khổ không thể kể xiết, nhiệm mầu vô cùng.

Bất kỳ ai, dù là Phật tử hay không phải Phật tử, đọc xong kinh Phổ Môn này, biết về uy lực của danh hiệu Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát rồi. Nếu thường trì niệm thánh hiệu thì không cầu nào chẳng được, không nạn nào đến được nơi thân. Bồ Tát quán xét âm thanh, mong cầu của chúng sanh, trong sát na hiện thân ứng cứu: Ý nghĩa của Tầm thanh cứu khổ là như thế đó!

Bạn đang xem: Hướng Dẫn Cách Tụng Và Tải Kinh Phổ Môn Quán Thế Âm Bồ Tát, Kinh Diệu Pháp Liên Hoa

Kinh Phổ Môn Quán Thế Âm Bồ Tát

Kinh Phổ Môn

Diệu Pháp Liên Hoa Kinh

Phẩm Phổ Môn Quán Thế Âm Bồ Tát

Tam Tạng Pháp Sư Cưu Ma La Thập Hán Dịch

Tỳ Kheo Thích Trí Tịnh Việt Dịch

Nghi thức tụng Kinh Phổ Môn Quán Thế Âm Bồ TátTán Lư Hương

Lò hương vừa nhen nhúmPháp giới đã được xôngCác Phật trong hải hội đều xa hayTheo chỗ kết mây lànhLòng thành mới ân cầnCác Phật hiện toàn thân.Nam mô Hương Vân Cái Bồ tát Ma ha tát (3 lần)

Chân Ngôn Tịnh Pháp Giới

Án lam (7 lần)

Chân Ngôn Tịnh Khẩu Nghiệp

Tu rị tu rị, ma ha tu rị, tu tu rị ta bà ha. (3 lần)

Chân Ngôn Tịnh Tam Nghiệp

Án ta phạ, bà phạ thuật đà ta phạ, đạt mạ ta phạ bà phạt thuật độ hám (3 lần)

Bài Kệ Khai Kinh

Pháp vi diệu rất sâu vô lượngTrăn nghìn muôn ức khó gặpCon nay nghe thấy được thọ trìNguyện hiểu nghĩa chơn thật của Phật.

Bài Khen Ngợi Kinh

Hơn sáu muôn lời, thành bảy cuốnRộng chứa đựng vô biên nghĩa mầuTrong cổ nước cam lộ rịn nhuầnTrong miệng chất đề hồ nhỏ mátBên răng ngọc trắng tuôn xá lợiTrên lưỡi sen hồng phóng hào quangDầu cho tạo tội hơn núi cảChẳng nhọc Diệu Pháp vài ba hàng.Nam mô Pháp Hoa Hội Thượng Phật Bồ tát. (3 lần)

Kinh Phổ Môn Quán Thế Âm Bồ Tát

Lúc bấy giờ ngài Vô Tận Ý Bồ Tát liền từ chỗ ngồi đứng dậy trịch áo bày vai hữu, chắp tay hướng Phật mà bạch rằng: “Thế Tôn! Ngài Quán Thế Âm Bồ Tát do nhân duyên gì mà tên là Quán Thế Âm?”

Phật bảo ngài Vô Tận Ý Bồ Tát: “Thiện nam tử! Nếu có vô lượng trăm nghìn muôn ức chúng sinh chịu các khổ não, nghe Quán Thế Âm Bồ Tát này một lòng xưng danh. Quán Thế Âm Bồ Tát tức thời xem xét tiếng tăm kia, đều được giải thoát.

Nếu có người trì danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát này, dầu vào trong lửa lớn, lửa chẳng cháy được, vì do sức uy thần của Bồ Tát này được như vậy. Nếu bị nước lớn làm trôi, xưng danh hiệu Bồ Tát này liền được chỗ cạn.

Nếu có trăm nghìn muôn ức chúng sanh vì tìm vàng, bạc, lưu ly, xà cừ, mã não, san hô, hổ phách, trân châu các thứ báu, vào trong biển lớn, giả sử gió lớn thổi ghe thuyền của kia trôi tắp nơi nước quỷ La Sát, trong ấy nếu có nhẫn đến một người xưng danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát, thời các người đó đều được thoát khỏi nạn quỷ La Sát. Do nhân duyên đó mà tên là Quán Thế Âm.

Nếu lại có người sắp bị hại, xưng danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát, thời dao gậy của người cầm liền gãy từng khúc, người ấy được thoát khỏi.

*

Nếu quỷ Dạ Xoa cùng La Sát đầy trong cõi tam thiên đại thiên muốn đến hại người, nghe người xưng hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát, thời các quỷ dữ đó còn không thể dùng mắt dữ mà nhìn người, huống lại làm hại được.

Dầu lại có người hoặc có tội, hoặc không tội, gông cùm xiềng xích trói buộc nơi thân, xưng danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát thảy đều đứt rã, liền được thoát khỏi.

Nếu kẻ oán tặc đầy trong cõi tam thiên đại thiên, có một vị thương chủ dắt các người buôn đem theo nhiều của báu, trải qua nơi đường hiểm trở, trong đó có một người xướng rằng: “Các thiện nam tử! Chớ nên sợ sệt, các ông nên phải một lòng xưng danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát, vị Bồ Tát đó hay đem pháp vô úy thí cho chúng sinh, các ông nếu xưng danh hiệu thời sẽ được thoát khỏi oán tặc này”.

Các người buôn nghe rồi, đều lên tiếng xưng rằng: “Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát!”, vì xưng danh hiệu Bồ Tát nên liền được thoát khỏi. Vô Tận Ý! Quán Thế Âm Bồ Tát sức oai thần to lớn như thế.

Nếu có chúng sinh nào nhiều lòng dâm dục, thường cung kính niệm Quán Thế Âm Bồ Tát, liền được ly dục.

Nếu người nhiều giận hờn, thường cung kính niệm Quán Thế Âm Bồ Tát, liền được lìa lòng giận.

Nếu người nhiều ngu si, thường cung kính niệm Quán Thế Âm Bồ Tát, liền được lìa ngu si.

*

Vô Tận Ý! Quán Thế Âm Bồ Tát có những sức uy thần lớn, nhiều lợi ích như thế, cho nên chúng sinh thường phải một lòng tưởng nhớ.

Nếu có người nữ, giả sử muốn cầu con trai, lễ lạy cúng dường Quán Thế Âm Bồ Tát, liền sinh con trai phúc đức trí tuệ. Giả sử muốn cầu con gái, bèn sinh con gái có tướng xinh đẹp, trước đã trồng gốc phúc đức, mọi người đều kính mến.

Vô Tận Ý! Quán Thế Âm Bồ Tát có sức thần như thế.

Nếu có chúng sinh cung kính lễ lạy Quán Thế Âm Bồ Tát, thời phúc đức chẳng luống mất. Cho nên chúng sinh đều phải thọ trì danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát. Vô Tận Ý! Nếu có người thọ trì danh hiệu của sáu mươi hai ức hằng hà sa bồ tát lại trọn đời cúng dường đồ ăn uống y phục, giường nằm thuốc thang. Ý ông nghĩ sao? Công đức của người thiện nam tử, thiện nữ nhân đó có nhiều chăng?”

Vô Tận Ý thưa: “Bạch Thế Tôn! Rất nhiều”.

Phật nói: “Nếu lại có người thọ trì danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát, nhẫn đến một thời lễ lạy cúng dường, thời phúc của hai người đó bằng nhau không khác, trong trăm nghìn ức kiếp không thể cùng tận. Vô Tận Ý! Thọ trì danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát được vô lượng vô biên phúc đức lợi ích như thế.”

*

Ngài Vô Tận Ý Bồ Tát bạch Phật rằng: “Thế Tôn, Quán Thế Âm Bồ Tát dạo đi trong cõi Ta Bà như thế nào?”

Phật bảo Vô Tận Ý Bồ Tát: “Thiện nam tử! Nếu có chúng sinh trong quốc độ nào đáng dùng thân Phật được độ thoát thời Quán Thế Âm Bồ Tát liền hiện thân Phật vì đó nói pháp.

Người đáng dùng thân Duyên Giác được độ thoát, liền hiện thân Duyên Giác mà vì đó nói pháp.

Người đáng dùng thân Thanh Văn được độ thoát, liền hiện thân Thanh Văn mà vì đó nói pháp.

Xem thêm: Khuyến mãi nhà cái Bj88 và những điều bạn nên biết

Người đáng dùng thân Phạm Vương được độ thoát, liền hiện thân Phạm Vương mà vì đó nói pháp.

Người đáng dùng thân Ðế Thích được độ thoát, liền hiện thân Ðế Thích mà vì đó nói pháp.

Người đáng dùng thân Tự Tại Thiên được độ thoát, liền hiện thân Tự Tại Thiên mà vì đó nói pháp.

Người đáng dùng thân Ðại Tự Tại Thiên được độ thoát, liền hiện thân Ðại Tự Tại Thiên mà vì đó nói pháp.

Người đáng dùng thân Thiên Ðại Tướng Quân được độ thoát, liền hiện thân Thiên Ðại Tướng Quân mà vì đó nói pháp.

Người đáng dùng thân Tỳ Sa Môn được độ thoát, liền hiện thân Tỳ Sa Môn mà vì đó nói pháp.

Người đáng dùng thân Tiểu Vương được độ thoát, liền hiện thân Tiểu Vương mà vì đó nói pháp.

Người đáng dùng thân Trưởng Giả được độ thoát, liền hiện thân Trưởng Giả mà vì đó nói pháp.

*

Người đáng dùng thân Cư Sĩ được độ thoát, liền hiện thân Cư Sĩ mà vì đó nói pháp.

Người đáng dùng thân Tể Quan được độ thoát, liền hiện thân Tể Quan mà vì đó nói pháp.

Người đáng dùng thân Bà La Môn được độ thoát, liền hiện thân Bà La Môn mà vì đó nói pháp.

Người đáng dùng thân Tỳ Kheo, Tỳ Kheo Ni, Ưu Bà Tắc, Ưu Bà Di được độ thoát, liền hiện thân Tỳ Kheo, Tỳ Kheo Ni, Ưu Bà Tắc, Ưu Bà Di mà vì đó nói pháp.

Người đáng dùng thân phụ nữ của Trưởng Giả, Cư Sĩ, Tể Quan, Bà La Môn được độ thoát, liền hiện thân phụ nữ mà vì đó nói pháp.

Người đáng dùng thân đồng nam, đồng nữ được độ thoát, liền hiện thân đồng nam, đồng nữ mà vì đó nói pháp.

Người đáng dùng thân Tròi, Rồng, Dạ Xoa, Càn Thát Bà, A Tu La, Ca Lâu La, Khẩn Na La, Ma Hầu La Dà, nhân cùng phi nhân được độ thoát, liền đều hiện ra mà vì đó nói pháp.

Người đáng dùng thân Chấp Kim Cang Thần được độ thoát, liền hiện thân Chấp Kim Cang Thần mà vì đó nói pháp.

Vô Tận Ý! Quán Thế Âm Bồ Tát đó thành tựu công đức như thế, dùng các thân hình, dạo đi trong các cõi nước để độ thoát chúng sinh, cho nên các ông phải một lòng cúng dường Quán Thế Âm Bồ Tát.

*

Quán Thế Âm Ðại Bồ Tát đó ở trong chỗ nạn gấp sợ sệt hay ban sự vô úy, cho nên cõi Ta Bà này đều gọi Ngài là vị “Thí Vô Úy”.

Vô Tận Ý Bồ Tát bạch Phật: “Thế Tôn! Con nay phải cúng dường Quán Thế Âm Bồ Tát”. Liền mở chuỗi ngọc bằng các châu báu nơi cổ giá trị trăm nghìn lạng vàng, đem trao cho ngài Quán Thế Âm mà nói rằng: “Xin Ngài nhận chuỗi trân bảo pháp thí này”

Khi ấy Quán Thế Âm Bồ tát chẳng chịu nhận chuỗi. Ngài Vô Tận Ý lại thưa cùng Quán Thế Âm Bồ Tát rằng: “Xin Ngài vì thương chúng tôi mà nhận chuỗi ngọc này”.

Bấy giờ Phật bảo Quán Thế Âm Bồ Tát: “Ông nên thương Vô Tận Ý Bồ Tát này và hàng tứ chúng cùng Trời, Rồng, Dạ Xoa, Càn Thát Bà, A Tu La, Ca Lâu La, Khẩn Na La, Ma Hầu La Dà, nhân và phi nhân v.v… mà nhận chuỗi ngọc đó”.

Tức thời Quán Thế Âm Bồ Tát thương hàng tứ chúng và Trời, Rồng, nhân, phi nhân v.v… mà nhận chuỗi ngọc đó chia làm hai phần: Một phần dâng đức Thích Ca Mâu Ni Phật, một phần dâng tháp của Phật Ða Bảo.

Vô Tận Ý! Quán Thế Âm Bồ Tát có sức thần tự tại như thế, dạo đi nơi cõi Ta Bà.

Lúc đó, ngài Vô Tận Ý Bồ Tát nói kệ hỏi Phật rằng:

*

Thế Tôn đủ tướng tốt!Con nay lại hỏi kiaPhật Tử nhân duyên gìTên là Quán Thế Âm?Ðấng đầy đủ tướng tốt

Kệ đáp Vô Tận Ý:

Ông nghe hạnh Quán ÂmKhéo ứng các nơi chỗThệ rộng sâu như biểnNhiều kiếp chẳng nghĩ bànHầu nhiều nghìn đức PhậtPhát nguyện thanh tịnh lớn.Ta vì ông lược nóiNghe tên cùng thấy thânTâm niệm chẳng luống quaHay diệt khổ các cõiGiả sử sinh lòng hạiXô rớt hầm lửa lớnDo sức niệm Quán ÂmHầm lửa biến thành aoHoặc trôi dạt biển lớnCác nạn quỷ, cá, rồngDo sức niệm Quán ÂmSóng mòi chẳng chìm đượcHoặc ở chót Tu DiBị người xô rớt xuốngDo sức niệm Quán ÂmNhư mặt nhật treo khôngHoặc bị người dữ rượtRớt xuống núi Kim Cang

Do sức niệm Quán ÂmChẳng tổn đến mảy lôngHoặc gặp oán tặc vâyÐều cầm dao làm hạiDo sức niệm Quán ÂmÐều liền sinh lòng lànhHoặc bị khổ nạn vuaKhi hành hình sắp chếtDo sức niệm Quán ÂmDao liền gãy từng đoạnHoặc tù cấm xiềng xíchTay chân bị gông cùmDo sức niệm Quán ÂmTháo rã được giải thoátNguyền rủa các thuốc độcmuốn hại đến thân đóDo sức niệm Quán ÂmTrở hại nơi bổn nhânHoặc gặp La Sát dữRồng độc các loài quỷDo sức niệm Quán ÂmLiền đều không dám hạiHoặc thú dữ vây quanhNanh vuốt nhọn đáng sợ

*

Do sức niệm Quán ÂmVội vàng bỏ chạy thẳngRắn độc cùng bò cạpHơi độc khói lửa đốtDo sức niệm Quán ÂmTheo tiếng tự bỏ điMây sấm nổ sét đánhTuôn giá, xối mưa lớnDo sức niệm Quán ÂmLiền được tiêu tan cảChúng sinh bị khổ áchVô lượng khổ bức thânQuán Âm sức trí diệuHay cứu khổ thế gianÐầy đủ sức thần thôngRộng tu trí phương tiệnCác cõi nước mười phươngKhông cõi nào chẳng hiệnCác loài trong đường dữ:Ðịa ngục, quỷ, súc sanhSinh, già, bịnh, chết khổLần đều khiến dứt hếtChân quán thanh tịnh quánTrí tuệ quán rộng lớnBi quán và từ quánThường nguyện thường chiêm ngưỡngSáng thanh tịnh không nhơTuệ nhật phá các tối

Xem thêm: công ty cổ phần dịch vụ kỹ thuật điện lực dầu khí việt nam

Hay phục tai khói lửaKhắp soi sáng thế gianLòng bi vang như sấmÝ Tứ diệu dường mâyXối mưa pháp cam lộDứt trừ lửa phiền nãoCãi kiện qua chỗ quanTrong quân trận sợ sệtDo sức niệm Quán ÂmCừu oán đều lui tanDiệu Âm, Quán Thế ÂmPhạm Âm, Hải Triều ÂmTiếng hơn thế gian kiaCho nên thường phải niệmNiệm niệm chớ sanh nghiQuán Âm bậc tịnh thánhNơi khổ não nạn chếtHay vì làm nương cậyÐủ tất cả công đứcMắt lành trông chúng sanhBiển phúc lớn không lườngCho nên phải đảnh lễ

*

Bấy giờ, ngài Trì Ðịa Bồ Tát liền từ chỗ ngồi đứng dậy đến trước Phật bạch rằng: “Thế Tôn! Nếu có chúng sanh nào nghe phẩm Quán Thế Âm Bồ Tát đạo nghiệp tự tại, Phổ môn thị hiện sức thần thông này, thời phải biết công đức người đó chẳng ít”.

Lúc Phật nói phẩm Phổ Môn này, trong chúng có tám muôn bốn nghìn chúng sanh đều phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác.