Lợi Ích Của Chú Đại Bi - Những Lợi Ích Không Ngờ Khi Trì Tụng Chú Đại Bi

Thần Chú Đại Bi là một trong những bài chú nhà Phật được tụng niệm và được biết đến nhiều nhất hiện nay. Nhiều quan niệm cho rằng: Tụng Chú Đại Bi hàng ngày sẽ được Bồ Tát và các vị thần bảo vệ, giúp chúng ta thoát khỏi những khổ nạn trong cuộc sống, giảm trừ nghiệp chướng từ nhiều đời nhiều kiếp. Vậy quan điểm về sự linh ứng của Chú Đại Bi có đúng không?

Chúng ta nên trì tụng Chú Đại Bi như thế nào để phát huy hết công năng của thần chú này tốt nhất?


Chú Đại Bi tên gọi đầy đủ là Chú Mãn Nguyện Đại Bi Tâm Đà Ra Ni. Vì nếu ai thành tâm thường xuyên trì tụng chú này mỗi ngày năm biến(mỗi biến là một lần trì tụng) có mong cầu điều chi đều được thành tựu trừ việc mong cầu những điều bất thiện và những kẻ tâm không chí thành.

Bạn đang xem: Lợi Ích Của Chú Đại Bi - Những Lợi Ích Không Ngờ Khi Trì Tụng Chú Đại Bi

Ngài Quan Thế Âm Bồ Tát đã nói ở trong kinh Đại Bi Tâm Đà Ra Ni rằng: Nếu chúng sanh nào, trong một ngày đêm tụng năm biến chú, sẽ diệt trừ được tội nặng trong ngàn muôn ức kiếp sanh tử.

Ngài còn phát nguyện trước Đức Phật:

Nếu chúng sanh nào trì tụng thần chú Đại Bi mà còn bị đọa vào 3 đường ác, tôi thề không thành chánh giác.Tụng trì thần chú Đại Bi, nếu không được sanh về các cõi Phật, tôi thề không thành chánh giác.Tụng trì thần chú Đại Bi, nếu không được vô lượng tam muội biện tài (25) tôi thề không thành chánh giác.Tụng trì thần chú Đại Bi tất cả sự mong cầu trong đời hiện tại, nếu không được vừa ý, thì chú này không được gọi là Đại Bi tâm đà ra ni, duy trừ cầu những việc bất thiện, trừ kẻ tâm không chí thành.

Nếu các người nữ chán ghét thân nữ, muốn được thân nam, tụng trì thần chú Đại Bi, như không chuyển nữ thành nam, tôi thề không thành chánh giác. Như kẻ nào tụng trì chú này, nếu còn sanh chút lòng nghi, tất không được toại nguyện.

*
*
*

Nam-mô Đại-bi Hội-Thượng Phật Bồ-tát (3 lần)

Thiên thủ thiên nhãn, vô ngại Đại-bi tâm đà-la-ni.

Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da.

Nam mô a rị da bà lô yết đế, thước bát ra da, bồ đề tát đỏa bà da, ma ha tát đỏa bà da, ma ha ca lô ni ca da. Án tát bàn ra phạt duệ, số đát na đát tỏa.

Xem thêm: em la cua anh ho quang hieu ho viet trung

Nam mô tất kiết lật đỏa, y mông a rị da, bà lô kiết đế, thất Phật ra lăng đà bà.

Nam mô na ra cẩn trì hê rị, ma ha bàn đa sa mế, tát bà a tha đậu du bằng, a thệ dựng, tát bà tát đa, na ma bà già, ma phạt đạt đậu, đát điệt tha. Án, a bà lô hê, lô ca đế, ca ra đế, di hê rị, ma ha bồ đề tát đỏa, tát bà tát bà, ma ra ma ra, ma hê ma hê, rị đà dựng, cu lô cu lô, kiết mông độ lô độ lô, phạt xà da đế, ma ha phạt xà da đế, đà ra đà ra, địa rị ni, thất Phật ra da, dá ra dá ra. Mạ mạ phạt ma ra, mục đế lệ, y hê di hê, thất na thất na, a ra sâm Phật ra xá lợi, phạt sa phạt sâm, Phật ra xá da, hô lô hô lô, ma ra hô lô hô lô hê rị, ta ra ta ra, tất rị tất rị, tô rô tô rô, bồ đề dạ, bồ đề dạ, bồ đà dạ, bồ đà dạ, di đế rị dạ na ra cẩn trì địa rị sắc ni na, ba dạ ma na, ta bà ha. Tất đà dạ, ta bà ha. Ma ha tất đà dạ, ta bà ha. Tất đà du nghệ, thất bàn ra dạ, ta bà ha. Na ra cẩn trì, ta bà ha. Ma ra na ra, ta bà ha. Tất ra tăng a mục khê da, ta bà ha. Ta bà ma ha, a tất đà dạ, ta bà ha. Giả kiết ra a tất đà dạ, ta bà ha. Ba đà ma yết tất đà dạ, ta bà ha. Na ra cẩn trì bàn đà ra dạ, ta bà ha. Ma bà lị thắng yết ra dạ, ta bà ha.

Nam mô hắc ra đát na, đa ra dạ da.

Nam mô a rị da, bà lô yết đế, thước bàng ra dạ, ta bà ha.

Án, tất điện đô, mạn đa ra, bạt đà dạ ta bà ha. (3 lần)

Xem thêm: kinh doanh hộ gia đình không có đặc điểm nào

Nam mô Bổn sư Thích ca Mâu ni Phật. (3 lần)


Những người trì chú Đại Bi thường có cuộc sống tâm linh mãnh liệt hơn người thường, khi gặp nạn như có người che chắn, khi làm việc như có người âm thầm giúp đỡ, khi đi đường luôn cảm nhận sự bình an, đi giữa đao binh mà không sợ hãi …

Những điều này chỉ ai trì chú mới hiểu và cảm nhận được mà thôi . Đó là sự linh ứng vô ngại tâm đà la ni của Bồ Tát Quan Âm đang hộ trì quý vị, ai chưa biết chú Đại Bi thì hãy phát tâm trì tụng từ bây giờ