Ý Nghĩa Ngày Vía Đức Phật A Di Đà, Ngày Vía Đức Phật A Di Đà,

Như Đức Phật ngày xưa đã dạy và các nhà khoa học ngày nay đã công nhận: Trong vũ trụ có hằng hà vô số thế giới. Mỗi đêm, chúng ta ngước mặt lên vòm trời, bao nhiêu ngôi sao lấp lánh hay lu mờ xa tít, hiện ra trước mắt chúng ta đây là bao nhiêu thế giới.
Trong Kinh A Di Đà Đức Phật dạy; Phương Đông có vô số thế giới như các sông Hằng, mà Phương Tây, Phương Nam, Phương Bắc cũng đều như thế. Nhưng chỉ có thế giới cực lạc là vui hơn cả. Trong bao nhiêu thế giới ấy, có thế giới ô uế, có thế giới thanh tịnh, có thế giới đau khổ, có thế giới an vui, có thế giới mới hình thành, có thế giới sắp tiêu diệt, có thế giới thiên về vật chất cũng có thế giới trọng về tinh thần... Nhưng theo lời Đức Phật Thích Ca dạy thì trong vô lượng thế giới ấy, chỉ có thế giới cực lạc hay còn gọi là tịnh độ của Đức Phật A Di Đà là vui hơn cả.
Vậy trước khi đi vào cử hành lễ chính thức, thay lời cho Ban tổ chức chúng con xin được phép thông qua chương trình của buổi lễ như sau:
Mười Phương Chư Phật hiện tọa đạo tràng, hồn thiên sông núi cũng đã hội tụ về đây trong giờ phút này, thể theo chương trình chúng con kính thỉnh Chư Tôn Đức, cùng toàn thể đạo tràng cùng đứng dậy niệm Phật cầu gia hộ.
Đức Phật A Di Đà có công đức rất lớn và hạnh nguyện rất quảng đại. Ngài có nhân duyên hóa độ chúng sanh ở thế giới Ta Bà này rất nhiều.
Muốn cho chúng sanh cõi này vượt khỏi kiếp lầm than của những cái khổ: Sanh, Già, Bệnh, Chết. Nên Đức Phật Thích Ca nói rõ nhân địa, hạnh nguyện của Đức Phật A Di Đà và khai thị Pháp môn tịnh độ tu hành rất dễ dàng. Từ thượng lưu trí thức đến hạng dân thường. Nếu ai chuyên tu cũng đều được vãng sanh.
Với ánh sáng hào quang vô lượng của Đức Từ phụ Phật A Di Đà với cánh tay huyền diệu luôn xòe đón những chúng sanh mong thoát khổ.
Đạo tràng Chùa Phước Linh hôm nay một lòng hướng về cõi cực lạc Tây Phương thành kính trang nghiêm long trọng tổ chức Đêm hoa đăng - Vía Đức Phật A Di Đà. Với chí thành ôn lại Phật hạnh của Đức Cha lành đã vì chúng sanh thị hiện nơi ngũ trược ác thế để độ thoát chúng sanh. Cầu mong hết thảy con Phật cùng nghĩ điều Phật nghĩ, nói điều Phật nói, làm việc Phật làm để tương lai cùng làm Phật. Ngỏ hầu thế giới hòa bình, nhân gian an lạc.
Về tham dự trong buổi lễ hôm nay. Trước nhất và trên hết, trên bàn chứng minh chúng con xin đảnh lễ cung kính giới thiệu:...4. Diễn văn khai mạc
Trong Kinh Di Giáo Đức Phật có dạy rằng: Này các người hãy tự thắp đuốc lên mà đi! Các người hãy lấy Pháp của ta mà làm đuốc! Hãy theo Pháp của ta mà tự giải thoát! Đừng tìm giải thoát ở một nơi nào khác, đừng tìm giải thoát ở một kẻ nào khác ngoài các ngươi!
Chính vì vậy mà hôm nay, chúng con đồng quỳ dưới sự hy sinh cao cả, lòng từ bi rộng lớn, trí tuệ sáng suốt, ý chí vững mạnh của Chư Phật mà xin mồi ở các Đức Phật ngọn đèn huệ, để xóa đi bao nổi u minh, tăm tối nơi chính mình, một lòng cầu sự giải thoát nơi cảnh tịnh độ an nhàn.
Đó chính là nghi thức của lễ truyền đăng hôm nay. Vào giờ này chúng con thành kính cung thỉnh Hòa Thượng... Nguyện hương và truyền đăng.6. Tuyên đọc 48 đại nguyện của Đức Phật A Di Đà

*

*

*

*

*