nghị quyết đề nghị công nhận đảng viên chính thức của chi đoàn

Mẫu quyết nghị kiến nghị thừa nhận đảng viên đầu tiên năm 2023

Mẫu quyết nghị kiến nghị thừa nhận đảng viên đầu tiên năm 2023 (Hình kể từ Internet)

Bạn đang xem: nghị quyết đề nghị công nhận đảng viên chính thức của chi đoàn

Về yếu tố này, THƯ VIỆN PHÁP LUẬT trả lời như sau:

1. Mẫu quyết nghị kiến nghị thừa nhận đảng viên đầu tiên năm 2023

Mẫu quyết nghị kiến nghị thừa nhận đảng viên đầu tiên năm 2023 theo đòi những khuôn mẫu 13-KNĐ, khuôn mẫu 15-KNĐ Phụ lục 2 phát hành tất nhiên Hướng dẫn 12-HD/BTCTW ngày 18/01/2022 như sau:

- Mẫu quyết nghị kiến nghị thừa nhận đảng viên đầu tiên (của chi bộ) theo đòi khuôn mẫu 13-KNĐ:

Mẫu 13-KNĐ

- Mẫu quyết nghị kiến nghị thừa nhận đảng viên đầu tiên (của đảng ủy cơ sở) theo đòi khuôn mẫu 15-KNĐ:

Mẫu 15-KNĐ

2. Hồ sơ, giấy tờ thủ tục xét thừa nhận đảng viên dự bị trở thành đảng viên chủ yếu thức 

Hồ sơ, giấy tờ thủ tục xét thừa nhận đảng viên dự bị trở thành đảng viên đầu tiên theo đòi Hướng dẫn 01-HD/TW ngày 28/9/2021 như sau:

* Giấy ghi nhận học tập lớp tu dưỡng đảng viên mới:

Đảng viên dự bị cần học tập lớp tu dưỡng đảng viên mới mẻ, được trung tâm chủ yếu trị cung cấp thị xã hoặc cung cấp ủy sở hữu thẩm quyền kết hấp thụ đảng viên cung cấp giấy tờ ghi nhận theo đòi khuôn mẫu của Ban Tổ chức Trung ương.

* Bản tự động kiểm điểm của đảng viên dự bị:

Sau 12 mon, Tính từ lúc ngày chi cỗ kết hấp thụ, đảng viên dự bị ghi chép phiên bản tự động kiểm điểm nêu rõ ràng ưu thế, điểm yếu về triển khai trách nhiệm đảng viên và giải pháp xử lý điểm yếu, tồn tại; kiến nghị chi cỗ xét, thừa nhận đảng viên đầu tiên.

* Bản phán xét về đảng viên dự bị của đảng viên đầu tiên được cắt cử gom đỡ:

Đảng viên được cắt cử hỗ trợ ghi chép phiên bản phán xét đảng viên dự bị nêu rõ ràng ưu thế, điểm yếu, lập ngôi trường tư tưởng, trí tuệ về Đảng, đạo đức nghề nghiệp, lối sinh sống và cường độ triển khai xong trách nhiệm được phó của đảng viên dự bị; report chi cỗ.

Xem thêm: nghị luận về bài thơ tiểu đội xe không kính

* Bản phán xét của đoàn thể chủ yếu trị - xã hội điểm thao tác làm việc và chi ủy điểm cư trú:

Chi ủy sở hữu đảng viên dự bị tổ hợp chủ ý phán xét của đoàn thể chủ yếu trị - xã hội nhưng mà người này là trở thành viên; chủ ý phán xét của chi ủy hoặc chi cỗ (nơi chưa xuất hiện chi ủy) điểm trú ngụ so với đảng viên dự bị nhằm report chi cỗ.

Trường thích hợp quan trọng ko cần lấy chủ ý phán xét của chi ủy hoặc chi cỗ điểm trú ngụ so với đảng viên dự bị triển khai theo đòi quy tấp tểnh của Ban Tắc thư.

* Nghị quyết của chi cỗ, đảng ủy hạ tầng và ra quyết định thừa nhận đảng viên đầu tiên của cung cấp ủy sở hữu thẩm quyền:

- Nội dung và cơ hội tổ chức của chi cỗ, đảng ủy phần tử (nếu có), đảng ủy hạ tầng, cung cấp sở hữu thẩm quyền xét, ra quyết định thừa nhận đảng viên đầu tiên triển khai theo đòi Điểm 3.6 và 3.7, Mục 3 Hướng dẫn 01-HD/TW ngày 28/9/2021.

- Sau Khi sở hữu ra quyết định của cung cấp sở hữu thẩm quyền thừa nhận đảng viên đầu tiên, chi ủy công phụ vương ra quyết định nhập kỳ sinh hoạt chi cỗ sớm nhất.

* Thủ tục xoá thương hiệu đảng viên dự bị vi phạm tư cách:

- Chi cỗ kiểm tra, nếu như sở hữu nhị phần phụ vương đảng viên đầu tiên trở lên trên biểu quyết đồng ý xóa thương hiệu đảng viên dự bị té ra quyết nghị, report cung cấp ủy cung cấp bên trên.

- Đảng ủy hạ tầng kiểm tra, nếu như sở hữu nhị phần phụ vương đảng ủy viên trở lên trên biểu quyết đồng ý xóa thương hiệu đảng viên dự bị té ra quyết nghị, report cung cấp ủy sở hữu thẩm quyền.

Xem thêm: đề thi vật lý 11 học kì 2 có đáp án

- Ban thông thường vụ cung cấp ủy sở hữu thẩm quyền kết hấp thụ đảng viên kiểm tra, nếu như sở hữu bên trên 50% số member biểu quyết đồng ý xóa thương hiệu té ra ra quyết định xóa thương hiệu.

- Đảng ủy hạ tầng được ủy quyền ra quyết định kết hấp thụ đảng viên đi ra ra quyết định xóa thương hiệu đảng viên dự bị nếu như được sự đồng ý của tối thiểu nhị phần phụ vương đảng ủy viên đương nhiệm.

Nội dung nêu bên trên là phần trả lời, tư vấn của công ty chúng tôi giành cho người sử dụng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách hàng còn vướng giắt, mừng rỡ lòng gửi về E-Mail [email protected].