nghị quyết số 02/2004/nq hđtp

HỘI ĐỒNG THẨM PHÁN TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự vì thế - Hạnh phúc
----------------

Bạn đang xem: nghị quyết số 02/2004/nq hđtp

Số: 02/2004/NQ-HĐTP

Hà Nội, ngày 10 mon 8 năm 2004

NGHỊ QUYẾT

HƯỚNG DẪN ÁP DỤNG PHÁP LUẬT TRONG VIỆC GIẢI QUYẾT CÁC VỤ ÁN DÂN SỰ, HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH

HỘI ĐỒNG THẨM PHÁN TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO

Căn cứ nhập Luật Tổ chức Toà án nhân dân;

Để thực hiện chính và thống nhất những quy quyết định của pháp luật trong những việc xử lý những vụ dân sự, hôn nhân gia đình và gia đình;

Sau Khi sở hữu chủ ý thống nhất của Sở trưởng Bộ Tư pháp và Viện trưởng Viện kiểm sát dân chúng vô thượng,

QUYẾT NGHỊ:

I. VIỆC ÁP DỤNG CÁC QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VỀ THỜI HIỆU

1. Việc vận dụng những quy định của pháp lý về thời hiệu so với những giao dịch thanh toán dân sự

1.1. Đối với giao dịch thanh toán dân sự được xác lập trước ngày 1/7/1996 (ngày Sở luật Dân sự sở hữu hiệu lực) nhưng mà những văn phiên bản pháp lý trước đây sở hữu quy quyết định về thời hiệu (thời hiệu hưởng trọn quyền dân sự, thời hiệu miễn trừ nghĩa vụ dân sự và thời hiệu khởi kiện) thì cần vận dụng những quy quyết định về thời hiệu của những văn phiên bản pháp lý bại liệt nhằm xác lập thời hiệu còn hoặc không còn, ko phân biệt giao dịch thanh toán dân sự này được triển khai đoạn trước thời điểm ngày 1/7/1996 hoặc kể từ ngày 1/7/1996. Trong tình huống từ thời điểm ngày 1/7/1996 những mặt mũi nhập cuộc giao dịch thanh toán dân sự có văn bản bổ sung cập nhật thì nên phân biệt như sau:

a) Trường phù hợp những mặt mũi đang được nối tiếp triển khai hợp đồng dân sự hoặc Khi quá hạn sử dụng triển khai phù hợp đồng, sở hữu văn bản kéo dãn dài thời hạn thực hiện nay phù hợp đồng bại liệt thì việc xác lập thời hiệu địa thế căn cứ nhập văn bản của các bên và được triển khai theo dõi quy quyết định của những văn phiên bản pháp lý sở hữu hiệu lực thực thi tại thời nút giao phối kết hợp đồng.

b) Trường phù hợp những mặt mũi đang được nối tiếp triển khai hợp đồng dân sự, sở hữu văn bản bổ sung cập nhật nhưng mà văn bản bại liệt là một trong những phần ko tách rời của phù hợp đồng dân sự bại liệt thì việc xác lập thời hiệu so với phù hợp đồng phát biểu chung (bao bao gồm cả văn bản mới) được triển khai theo dõi quy quyết định của những văn phiên bản pháp luật sở hữu hiệu lực thực thi bên trên thời khắc giao phó phối kết hợp đồng.

c) Trường phù hợp những mặt mũi đang được nối tiếp triển khai hợp đồng dân sự, sở hữu văn bản bổ sung cập nhật nhưng mà văn bản bại liệt như 1 phù hợp đồng mới nhất thay thế phù hợp đồng cũ hoặc trọn vẹn song lập với phù hợp đồng cũ, thì việc xác lập thời hiệu so với văn bản vừa được triển khai theo dõi quy quyết định của Sở luật Dân sự.

1.2. Đối với giao dịch thanh toán dân sự được xác lập từ ngày 1/7/1996 cho tới trước thời điểm ngày 1/1/2005 nhưng mà Sở luật Dân sự và những văn phiên bản pháp luật khác không tồn tại quy quyết định thời hiệu khởi khiếu nại, thời hiệu đòi hỏi, thì Tính từ lúc ngày 1/1/2005 (ngày Sở luật Tố tụng dân sự được Quốc hội trải qua ngày 15/6/2004 có hiệu lực) việc xác lập thời hiệu khởi khiếu nại, thời hiệu đòi hỏi được thực hiện theo quy quyết định bên trên Điều 159 của Sở luật Tố tụng dân sự; cụ thể như sau:

a) Thời hiệu khởi khiếu nại nhằm đòi hỏi Toà án giải quyết vụ dân sự là 2 năm, Tính từ lúc ngày 01/01/2005, nếu như giành chấp vạc sinh trước ngày 01/01/2005 hoặc Tính từ lúc ngày đột biến giành chấp, nếu như giành chấp phát sinh từ thời điểm ngày 01/01/2005.

b) Thời hiệu đòi hỏi nhằm Toà án xử lý việc dân sự là một trong những năm, Tính từ lúc ngày 01/01/2005, nếu như quyền đòi hỏi đột biến trước ngày 01/01/2005 hoặc Tính từ lúc ngày đột biến quyền đòi hỏi, nếu như đòi hỏi vạc sinh từ ngày 01/01/2005.

1.3. Đối với giao dịch thanh toán dân sự được xác lập từ ngày 01/01/2005 nhưng mà Sở luật Dân sự và những văn phiên bản pháp lý không giống không tồn tại quy định thời hiệu khởi khiếu nại, thời hiệu đòi hỏi, thì thời hiệu khởi khiếu nại, thời hiệu yêu cầu được triển khai theo dõi quy quyết định bên trên Điều 159 của Sở luật Tố tụng dân sự.

1.4. Về thời hạn đòi hỏi Toà tuyên phụ thân giao phó dịch dân sự vô hiệu

a) Đối với giao dịch thanh toán dân sự được giao ước trước ngày 01/7/1996 nằm trong tình huống quy quyết định bên trên khoản 1 Điều 15 của Pháp mệnh lệnh Hợp đồng dân sự năm 1991 gồm những: nội dung phù hợp đồng vi phạm điều cấm của pháp lý hoặc ngược với đạo đức nghề nghiệp xã hội; một hoặc những mặt mũi không tồn tại quyền giao phối kết hợp đồng (chủ thể giao phó phối kết hợp đồng ko nằm trong một trong số ngôi trường hợp quy quyết định bên trên Điều 3 Pháp mệnh lệnh Hợp đồng dân sự năm 1991), thì thời gian ngoan đòi hỏi Toà án tuyên phụ thân giao dịch thanh toán dân sự vô hiệu không biến thành giới hạn. Trong từng thời khắc một phía hoặc những mặt mũi đều sở hữu quyền đòi hỏi Toà án tuyên bố giao dịch dân sự bại liệt vô hiệu.

Trong tình huống những mặt mũi vẫn triển khai phù hợp đồng và đột biến giành chấp, cho nên vì vậy một phía hoặc những mặt mũi khởi khiếu nại đòi hỏi Toà án giải quyết, nếu như nhập quy trình xử lý Toà án xác lập giao dịch thanh toán dân sự đó là vô hiệu nằm trong tình huống được quy quyết định bên trên khoản 1 Điều 15 của Pháp mệnh lệnh Hợp đồng dân sự, thì Toà án sở hữu quyền tuyên phụ thân giao dịch thanh toán dân sự đó vô hiệu và xử lý kết quả giao dịch thanh toán dân sự vô hiệu theo dõi quy quyết định của văn bản pháp luật sở hữu hiệu lực thực thi bên trên thời khắc giao dịch thanh toán được xác lập.

b) Đối với giao dịch thanh toán dân sự được giao ước trước ngày 01/7/1996 nằm trong tình huống quy quyết định bên trên khoản 2 và khoản 3 Điều 15 của Pháp mệnh lệnh Hợp đồng dân sự năm 1991 gồm những: phù hợp đồng dân sự vô hiệu vì thế người ko trở thành niên xác lập, triển khai (do sở hữu vi phạm quy quyết định bên trên khoản 2 và khoản 3 Điều 3 Pháp mệnh lệnh Hợp đồng dân sự năm 1991); do một bị đơn lầm lẫn về nội dung hầu hết của phù hợp đồng; bị đe doạ hoặc bị lừa dối), thì thời hạn đòi hỏi Toà án tuyên phụ thân giao dịch thanh toán dân sự vô hiệu theo dõi quy định tại Điều 56 của Pháp mệnh lệnh Hợp đồng dân sự là phụ thân năm, kể từ ngày giao dịch thanh toán dân sự được xác lập. Hết thời hạn phụ thân năm nhưng mà không tồn tại đòi hỏi Toà án tuyên phụ thân giao dịch thanh toán dân sự vô hiệu, thì giao dịch thanh toán dân sự này được xem là sở hữu hiệu lực.

Trong tình huống những mặt mũi vẫn triển khai phù hợp đồng và đột biến giành chấp, cho nên vì vậy một phía hoặc những mặt mũi khởi khiếu nại đòi hỏi Toà án giải quyết, nếu như đã không còn thời hạn phụ thân năm, Tính từ lúc ngày giao dịch thanh toán dân sự được xác lập, thì bọn họ không tồn tại quyền đòi hỏi Toà án tuyên phụ thân giao dịch thanh toán dân sự bại liệt vô hiệu vì như thế lý do vi phạm quy quyết định bên trên khoản 2 hoặc khoản 3 Điều 15 của Pháp lệnh Hợp đồng dân sự. Trong tình huống này Toà án tổ chức xử lý giành chấp giao dịch dân sự theo dõi giấy tờ thủ tục cộng đồng.

c) Đối với giao dịch thanh toán dân sự được giao ước từ ngày 01/7/1996 nhưng mà sở hữu đòi hỏi Toà án tuyên phụ thân giao dịch thanh toán dân sự vô hiệu, thì áp dụng các quy quyết định bên trên Điều 145 của Sở luật Dân sự về thời hạn yêu cầu Toà án tuyên phụ thân giao dịch thanh toán dân sự vô hiệu.

1.5. Đối với giao dịch thanh toán dân sự về nhà tại nằm trong đối tượng kiểm soát và điều chỉnh của Nghị quyết số 58/1998/NQ-UBTVQH10 ngày 20/8/1998 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về giao dịch thanh toán dân sự về nhà tại được xác lập trước ngày 01/7/1991 và theo phía dẫn bên trên Thông tư Liên tịch số 01/1999/TTLT ngày 25/01/1999 của Toà án dân chúng vô thượng, Viện kiểm sát dân chúng vô thượng "hướng dẫn vận dụng một vài quy quyết định bên trên Nghị quyết về giao dịch thanh toán dân sự về nhà tại được xác lập trước thời điểm ngày 01/7/1991 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội" thì thời gian từ ngày 01/7/1996 cho tới ngày 01/01/1999 ko tính nhập thời hiệu khởi khiếu nại.

2. Việc vận dụng những quy định của pháp lý về thời hiệu khởi khiếu nại tương quan cho tới quá kế

2.1. Quyền quá kế

"Quyền quá kế" quy quyết định bên trên khoản 1 Điều 36 Pháp mệnh lệnh Thừa nối tiếp năm 1990, Điều 648 của Sở luật Dân sự bao hàm quyền đòi hỏi phân tách di tích quá nối tiếp, quyền yêu cầu xác nhận quyền quá nối tiếp của tôi hoặc quyền đòi hỏi chưng vứt quyền quá nối tiếp của người không giống.

2.2. Thời hiệu khởi khiếu nại về quyền quá kế

a) Đối với tình huống quá nối tiếp banh trước ngày 01/7/1996, thì thời hiệu khởi khiếu nại về quyền quá nối tiếp được triển khai theo dõi quy định tại Điều 36 của Pháp mệnh lệnh Thừa nối tiếp năm 1990 và chỉ dẫn tại Nghị quyết 02/HĐTP ngày 19/10/1990 của Hội đồng Thẩm phán Toà án dân chúng tối cao "hướng dẫn vận dụng một vài quy quyết định của Pháp mệnh lệnh Thừa kế".

Khi xác lập thời hiệu khởi khiếu nại về quyền quá kế mà thời khắc banh quá nối tiếp trước thời điểm ngày 01/7/1991 và di tích là nhà tại thì thời hạn từ ngày 01/7/1996 cho tới ngày 01/01/1999 ko tính nhập thời hiệu khởi khiếu nại.

b) Đối với tình huống quá nối tiếp banh kể từ ngày 01/7/1996 thì thời hiệu khởi khiếu nại về quyền quá nối tiếp được triển khai theo dõi quy định tại Điều 648 của Sở luật Dân sự.

2.3. Thời hiệu khởi khiếu nại đòi hỏi người quá kế thực hiện nay nhiệm vụ về gia tài vì thế người bị tiêu diệt nhằm lại, giao dịch những khoản chi từ di sản.

a) Đối với tình huống quá nối tiếp banh trước ngày 01/7/1996 thì thời hiệu khởi khiếu nại đòi hỏi người quá nối tiếp triển khai nhiệm vụ về tài sản vì thế người bị tiêu diệt nhằm lại, giao dịch những khoản chi kể từ di tích được thực hiện theo quy quyết định bên trên Điều 36 của Pháp mệnh lệnh Thừa nối tiếp và phía dẫn tại Nghị quyết số 02/HĐTP ngày 19/10/1990 của Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân dân vô thượng "hướng dẫn vận dụng một vài quy quyết định của Pháp mệnh lệnh Thừa kế". Nếu nhiệm vụ về gia tài vì thế người bị tiêu diệt nhằm lại, giao dịch những khoản chi kể từ di sản được đột biến trước thời điểm ngày 01/7/1991 sở hữu tương quan cho tới nhà tại thì thời hạn từ ngày 01/7/1996 cho tới ngày 01/01/1999 ko tính nhập thời hiệu khởi khiếu nại.

b) Đối với tình huống quá nối tiếp banh kể từ ngày 01/7/1996 thì thời hiệu khởi khiếu nại đòi hỏi người thừa kế thực hiện nay nhiệm vụ về vận tải sản vì thế người bị tiêu diệt nhằm lại, giao dịch những khoản chi từ di sản được triển khai theo dõi quy quyết định của Sở luật Dân sự. Việc xác lập thời hiệu khởi khiếu nại cần địa thế căn cứ nhập quy quyết định bên trên những Điều 639, 640 và 418 của Sở luật Dân sự và chỉ dẫn bên trên những đái mục 1.2, 1.3, 1.4 mục 1 Phần I của Nghị quyết này.

2.4. Không vận dụng thời hiệu khởi khiếu nại về quyền thừa kế

a) Trường phù hợp nhập thời hạn chục năm, Tính từ lúc thời điểm banh quá nối tiếp nhưng mà những đồng quá nối tiếp không tồn tại giành chấp về quyền quá nối tiếp và có văn phiên bản nằm trong xác nhận là đồng quá nối tiếp hoặc sau thời điểm kết thúc giục thời hạn chục năm mà những đồng quá nối tiếp không tồn tại giành chấp về mặt hàng quá nối tiếp và đều quá nhận di sản do người bị tiêu diệt nhằm lại ko phân tách thì di tích bại liệt fake trở thành gia tài cộng đồng của các thừa nối tiếp. Khi sở hữu giành chấp và đòi hỏi Toà án xử lý thì ko vận dụng thời hiệu khởi khiếu nại về quyền quá nối tiếp, nhưng mà vận dụng những quy quyết định của pháp lý về chia tài sản cộng đồng nhằm xử lý và cần thiết phân biệt như sau:

a.1) Trường phù hợp sở hữu chúc thư nhưng mà những đồng quá kế không sở hữu giành chấp và văn bản việc phân tách gia tài sẽ tiến hành triển khai theo dõi di chúc Khi mong muốn phân tách gia tài, thì việc phân tách gia tài cộng đồng này được thực hiện theo chúc thư.

a.2) Trường phù hợp không tồn tại chúc thư nhưng mà những đồng thừa kế thảo thuận về phần từng người thừa hưởng Khi mong muốn phân tách gia tài, thì việc chia gia tài cộng đồng này được triển khai theo dõi văn bản của mình.

a.3) Trường phù hợp không tồn tại chúc thư và những đồng thừa kế không tồn tại văn bản về phần từng người thừa hưởng Khi mong muốn phân tách gia tài, thì việc phân tách gia tài cộng đồng này được triển khai theo dõi quy quyết định của pháp lý về chia gia tài cộng đồng.

b) Trường phù hợp người bị tiêu diệt nhằm lại di tích mang đến các thừa nối tiếp tuy nhiên những quá nối tiếp ko thẳng vận hành, dùng nhưng mà di tích bại liệt đang được do người không giống sở hữu phạm pháp hoặc mướn, mượn, vận hành theo dõi Ủy quyền... thì các quá nối tiếp sở hữu quyền khởi khiếu nại người không giống bại liệt nhằm đòi hỏi lại di tích.

II. VỀ THỪA KẾ, TRANH CHẤP LIÊN QUAN ĐẾN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

1. Xác quyết định quyền sử dụng đất là di sản

1.1. Đối với khu đất vì thế người bị tiêu diệt nhằm lại (không phân biệt có tài năng sản hay là không có tài năng sản gắn sát với quyền dùng đất) mà người này đã sở hữu giấy má ghi nhận quyền dùng khu đất theo dõi Luật Đất đai năm 1987, Luật Đất đai năm 1993, Luật Đất đai năm 2003 thì quyền dùng khu đất này là di tích.

1.2. Đối với tình huống khu đất vì thế người bị tiêu diệt nhằm lại mà người bại liệt sở hữu một trong số loại giấy má quy quyết định bên trên những Khoản 1, 2 và 5 Điều 50 của Luật Đất đai năm 2003, thì Tính từ lúc ngày 01/7/2004 quyền sử dụng khu đất này cũng là di tích, ko tùy thuộc vào thời khắc banh quá nối tiếp.

1.3. Trường phù hợp người bị tiêu diệt nhằm lại quyền sử dụng đất nhưng mà khu đất bại liệt không tồn tại một trong số loại sách vở được chỉ dẫn bên trên đái mục 1.1 và đái mục 1.2 mục 1 này tuy nhiên sở hữu di tích là nhà tại, vật phong cách xây dựng khác (như: mái ấm nhà bếp, phòng tắm, Tolet, giếng nước, mái ấm nhằm xe hơi, nhà thời thánh, tường xây thực hiện mặt hàng rào gắn kèm với nhà tại, những công trình xây dựng xây cất bên trên khu đất được giao phó nhằm sử dụng nhập mục tiêu tạo ra, sale như xưởng sản xuất, kho báu, khối hệ thống tưới, tiêu nước, chuồng trại chăn nuôi hoặc vật phong cách xây dựng không giống hoặc bên trên khu đất sở hữu các tài sản khác ví như cây lấy mộc, cây lấy lá, cây ăn ngược, cây lâu năm hoặc các cây nhiều năm khác) gắn sát với quyền dùng khu đất này mà sở hữu đòi hỏi phân tách di sản thừa nối tiếp, thì nên phân biệt những tình huống sau:

a) Trong tình huống đương sự sở hữu văn phiên bản của Ủy ban dân chúng cung cấp sở hữu thẩm quyền xác nhận việc dùng khu đất này là hợp lí, nhưng chưa kịp cung cấp giấy má ghi nhận quyền dùng khu đất, thì Toà án xử lý yêu thương cầu chia di tích là gia tài gắn sát với quyền dùng khu đất và quyền dùng khu đất bại liệt.

b) Trong tình huống đương sự không tồn tại văn phiên bản của Ủy ban dân chúng cung cấp sở hữu thẩm quyền xác nhận việc dùng khu đất này là hợp lí, nhưng sở hữu văn phiên bản của Ủy ban dân chúng cung cấp sở hữu thẩm quyền cho thấy thêm rõ ràng là sự sử dụng đất bại liệt ko vi phạm quy hướng và hoàn toàn có thể được kiểm tra nhằm giao phó quyền dùng khu đất, thì Toà án xử lý đòi hỏi phân tách di tích là gia tài gắn sát với quyền sử dụng đất. Đồng thời cần xác lập ranh giới, tạm thời giao phó quyền dùng khu đất bại liệt mang đến đương sự nhằm Ủy ban dân chúng cung cấp sở hữu thẩm quyền tổ chức những giấy tờ thủ tục giao phó quyền sử dụng đất và cung cấp giấy má ghi nhận quyền dùng khu đất mang đến đương sự theo dõi quy quyết định của pháp luật về khu đất đai.

c) Trong tình huống Ủy ban dân chúng cung cấp sở hữu thẩm quyền sở hữu văn phiên bản cho thấy thêm rõ ràng việc dùng khu đất này là ko hợp lí, di tích là tài sản gắn sát với quyền dùng khu đất ko được luật lệ tồn bên trên trên khu đất bại liệt, thì Toà án chỉ xử lý giành chấp về di tích là gia tài bên trên khu đất bại liệt.

1.4. Trường phù hợp người bị tiêu diệt nhằm lại quyền sử dụng đất nhưng mà khu đất bại liệt không tồn tại một trong số loại sách vở quy quyết định bên trên đái mục 1.1, tiểu mục 1.2 mục 1 này và cũng không tồn tại di tích là gia tài gắn sát với quyền sử dụng đất được chỉ dẫn bên trên đái mục 1.3 mục 1 này, nếu như sở hữu giành chấp thì nằm trong thẩm quyền xử lý của Ủy ban dân chúng theo dõi quy quyết định của pháp lý về khu đất đai.

2. Việc xử lý tranh chấp phù hợp đồng ủy quyền quyền dùng đất

2.1. Đối với giành chấp phù hợp đồng fake nhượng quyền dùng khu đất được xác lập trước thời điểm ngày 01/7/1980 (ngày Hội đồng Chính phủ nay là nhà nước phát hành Quyết quyết định số 201/CP về sự việc thống nhất vận hành ruộng đất và tăng nhanh công tác làm việc vận hành ruộng khu đất nhập cả nước) nhưng mà sau ngày 15/10/1993 mới nhất đột biến giành chấp, thì việc xử lý giành chấp này như sau:

a) Trường phù hợp nội dung và mẫu mã của phù hợp đồng phù phù hợp với quy quyết định của pháp lý bên trên thời khắc giao phó phối kết hợp đồng.

a.1) Nếu mặt mũi nhận ủy quyền đã nhận được khu đất thì Toà án thừa nhận phù hợp đồng, buộc những ở bên phải triển khai nhiệm vụ theo dõi phù hợp đồng và cần thực hiện giấy tờ thủ tục fake quyền dùng khu đất. Nếu mặt mũi nhận khu đất ko trả đầy đủ tiền cho mặt mũi sở hữu khu đất thì buộc bọn họ cần trả mang đến mặt mũi ủy quyền số chi phí còn thiếu theo tỷ giá của đất nền thực tiễn bên trên thị ngôi trường bên trên thời khắc xét xử xét xử sơ thẩm.

a.2) Nếu mặt mũi nhận ủy quyền tiếp tục trả đầy đủ tiền nhưng ko nhận khu đất và mặt mũi ủy quyền vẫn vận hành, dùng, ko xây dựng công trình phong cách xây dựng bên trên khu đất bại liệt, thì những ở bên phải triển khai nhiệm vụ theo dõi hợp đồng, trừ tình huống những mặt mũi sở hữu văn bản không giống.

Trong tình huống mặt mũi ủy quyền đã thử mái ấm ở hoặc không tồn tại ĐK nhằm giao phó khu đất mang đến mặt mũi nhận ủy quyền, thì tuỳ trường hợp ví dụ Toà án hoàn toàn có thể diệt phù hợp đồng, buộc mặt mũi ủy quyền cần thanh toán cho mặt mũi nhận ủy quyền khoản chi phí đã nhận được theo dõi tỷ giá của đất nền thực tiễn bên trên thị trường tại thời khắc xét xử xét xử sơ thẩm.

b) Trường phù hợp nội dung của phù hợp đồng thích hợp với quy quyết định của pháp lý tuy nhiên mẫu mã của phù hợp đồng ko phù phù hợp với quy định của pháp lý bên trên thời khắc giao phó phối kết hợp đồng.

Xem thêm: đề kiểm tra 1 tiết đại số 7 chương 3

b.1) Nếu những mặt mũi ko triển khai nhiệm vụ theo dõi hợp đồng thì Toà án tuyên phụ thân phù hợp đồng vô hiệu và diệt phù hợp đồng.

b.2) Nếu mặt mũi nhận ủy quyền tiếp tục trả đầy đủ tiền chuyển nhượng đất; mặt mũi ủy quyền tiếp tục giao phó toàn cỗ diện tích S khu đất, thì Toà án công nhận phù hợp đồng ủy quyền khu đất bại liệt. Trong tình huống mặt mũi nhận fake nhượng mới trả một trong những phần chi phí ủy quyền khu đất, mặt mũi ủy quyền mới nhất giao phó một trong những phần diện tích khu đất, thì hoàn toàn có thể thừa nhận phần phù hợp đồng bại liệt địa thế căn cứ nhập diện tích S khu đất đã nhận được. Nếu thừa nhận phần phù hợp đồng nhập tình huống mặt mũi ủy quyền giao phó diện tích S đất có độ quý hiếm to hơn số chi phí mà người ta đã nhận được, thì Toà án buộc mặt mũi nhận fake nhượng thanh toán mang đến mặt mũi ủy quyền phần chênh nghiêng thân ái số chi phí nhưng mà mặt mũi nhận chuyển nhượng tiếp tục trả đối với diện tích S khu đất thực tiễn mà người ta đã nhận được bên trên thời khắc giao phó kết hợp đồng theo dõi độ quý hiếm quyền dùng khu đất tính theo dõi giá bán thị ngôi trường bên trên thời điểm xét xử xét xử sơ thẩm. Đồng thời buộc những ở bên phải thực hiện giấy tờ thủ tục fake quyền dùng đất đối với diện tích S khu đất nhưng mà mặt mũi nhận ủy quyền đã nhận được. Trong tình huống mặt mũi nhận chuyển nhượng tiếp tục giao phó số chi phí to hơn độ quý hiếm diện tích S khu đất đã nhận được nhưng mà Toà án chỉ thừa nhận phần phù hợp đồng ứng với diện tích S khu đất mà người ta đã nhận được thì bên chuyển nhượng cần giao dịch khoản chi phí đã nhận được vượt lên trước quá độ quý hiếm diện tích S đất đã giao phó tính theo dõi độ quý hiếm quyền dùng khu đất theo dõi giá bán thị ngôi trường bên trên thời điểm xét xử xét xử sơ thẩm.

c) Đối với tình huống được chỉ dẫn bên trên điểm a và điểm b đái mục 2.1 mục 2 này nhưng mà mặt mũi ủy quyền đã nhận được tiền bạc mặt mũi nhận chuyển nhượng tuy nhiên ko giao phó khu đất mang đến bọn họ nhưng mà khu đất bại liệt đã biết thành Nhà nước tịch thu nhằm sử dụng nhập mục tiêu công nằm trong và sở hữu đền rồng bù mang đến mặt mũi ủy quyền khu đất thì Toà án tuyên phụ thân phù hợp đồng vô hiệu và diệt phù hợp đồng. Việc xử lý kết quả của phù hợp đồng vô hiệu được triển khai theo phía dẫn bên trên điểm c đái mục 2.3 mục 2 này.

d) Nếu phù hợp đồng ủy quyền quyền dùng đất có ĐK nhưng mà ĐK này đã xẩy ra hoặc đã và đang được triển khai, thì phù hợp đồng đó được xử lý theo phía dẫn bên trên điểm a và điểm b đái mục 2.1 mục 2 này.

đ) Hợp đồng ủy quyền quyền dùng khu đất mà toàn cỗ hoặc một trong những phần nội dung của phù hợp đồng vi phạm pháp lý hoặc ngược đạo đức xã hội thì bị vô hiệu toàn cỗ hoặc một trong những phần và việc xử lý kết quả pháp lý của phù hợp đồng vô hiệu được triển khai theo dõi quy quyết định bên trên Điều 137, Điều 146 của Sở luật Dân sự và chỉ dẫn bên trên điểm c đái mục 2.3 mục 2 này.

2.2. Việc xử lý giành chấp phù hợp đồng chuyển nhượng quyền dùng khu đất được xác lập từ thời điểm ngày 01/7/1980 (ngày nhà nước ban hành Quyết quyết định số 201/CP) cho tới trước thời điểm ngày 15/10/1993 (ngày Luật Đất đai năm 1993 sở hữu hiệu lực)

Pháp luật thời kỳ này ngặt cấm việc chọn mua, bán phát canh thu tô ủy quyền khu đất đai bên dưới từng hình thức; vì thế, Khi sở hữu tranh chấp phù hợp đồng ủy quyền quyền dùng khu đất, Toà án xử lý như sau:

a) Về phương pháp cộng đồng phù hợp đồng fake nhượng quyền dùng khu đất đai được xác lập nhập thời khắc từ thời điểm ngày 01/7/1980 cho tới trước ngày 15/10/1993 là phù hợp đồng ngược pháp luật; vì thế, nếu như sở hữu giành chấp nhưng mà phù hợp đồng chuyển nhượng quyền dùng khu đất không được triển khai thì Toà án diệt phù hợp đồng vì hợp đồng bị vô hiệu. Việc xử lý kết quả của phù hợp đồng vô hiệu được thực hiện theo chỉ dẫn bên trên đái mục 2.3 mục 2 này.

b) Nếu phù hợp đồng ủy quyền quyền dùng đất đã được triển khai thì Toà án thừa nhận phù hợp đồng trong số tình huống sau đây:

b.1) Cạnh nhận ủy quyền quyền dùng khu đất đã được Ủy ban dân chúng cung cấp sở hữu thẩm quyền cung cấp giấy má ghi nhận quyền dùng đất theo quy quyết định của pháp lý về khu đất đai;

b.2) Trường phù hợp khu đất không được cung cấp giấy má hội chứng nhận quyền dùng khu đất, tuy nhiên mặt mũi nhận ủy quyền quyền dùng khu đất tiếp tục trả tất thủ tục van lơn cung cấp giấy má ghi nhận quyền dùng khu đất bên trên Ủy ban dân chúng sở hữu thẩm quyền, Ủy ban dân chúng tiếp tục được chấp nhận việc fake nhượng;

b.3) Cạnh nhận ủy quyền quyền dùng khu đất đã xây nhà tại, công trình xây dựng phong cách xây dựng, trồng cây nhiều năm, góp vốn đầu tư tạo ra, kinh doanh không vi phạm quy quyết định về quy hướng và mặt mũi ủy quyền cũng ko phản đối khi mặt mũi nhận fake quyền dùng khu đất xây nhà tại, công trình xây dựng phong cách xây dựng, trồng cây nhiều năm, góp vốn đầu tư tạo ra, sale bên trên khu đất bại liệt.

2.3. Việc xử lý giành chấp phù hợp đồng chuyển nhượng quyền dùng khu đất được xác lập kể từ sau ngày 15/10/1993

a) Điều khiếu nại nhằm thừa nhận phù hợp đồng fake nhượng quyền dùng khu đất.

Theo quy quyết định bên trên Điều 131, các điều kể từ Điều 705 cho tới Điều 707 và Điều 711 của Sở luật dân sự, khoản 2 Điều 3, Điều 30, Điều 31 của Luật Đất đai năm 1993 và khoản 1 Điều 106, điểm b khoản 1 Điều 127, khoản 1 Điều 146 của Luật Đất đai năm 2003, thì Toà án chỉ thừa nhận phù hợp đồng ủy quyền quyền sử dụng khu đất Khi phù hợp đồng bại liệt sở hữu rất đầy đủ những ĐK sau đây:

a.1) Người nhập cuộc giao phó phối kết hợp đồng fake nhượng quyền dùng khu đất sở hữu năng lượng hành động dân sự;

a.2) Người nhập cuộc giao phó phối kết hợp đồng fake nhượng quyền dùng khu đất trọn vẹn tự động nguyện;

a.3) Mục đích và nội dung của phù hợp đồng chuyển nhượng quyền dùng khu đất ko ngược pháp lý, đạo đức nghề nghiệp xã hội;

a.4) Đất ủy quyền đã và đang được cơ sở sở hữu thẩm quyền cung cấp giấy má ghi nhận quyền dùng khu đất theo dõi Luật Đất đai năm 1987, Luật Đất đai năm 1993, Luật Đất đai năm 2003;

a.5) Cạnh ủy quyền quyền dùng khu đất cần có đủ ĐK ủy quyền và mặt mũi nhận ủy quyền quyền dùng khu đất cần có đủ ĐK về nhận ủy quyền theo dõi quy quyết định của pháp luật;

a.6) Hợp đồng ủy quyền quyền dùng khu đất được lập trở thành văn phiên bản sở hữu ghi nhận của Công hội chứng non nước hoặc xác nhận của Ủy ban dân chúng cung cấp sở hữu thẩm quyền.

b) Xác quyết định phù hợp đồng ủy quyền quyền sử dụng đất không tồn tại rất đầy đủ những ĐK được chỉ dẫn bên trên điểm a đái mục 2.3 mục 2 này.

b.1) Đối với phù hợp đồng được giao ước trước ngày 01/7/2004 vi phạm ĐK được chỉ dẫn bên trên điểm a.4 đái mục 2.3 mục 2 này, nhưng tiếp tục sở hữu một trong số loại sách vở về quyền dùng khu đất được quy quyết định tại các khoản 1, 2 và 5 Điều 50 của Luật Đất đai năm 2003, mà có đột biến giành chấp, nếu như từ thời điểm ngày 01/7/2004 mới nhất sở hữu đòi hỏi Toà án xử lý, thì ko xem là phù hợp đồng vô hiệu vì thế vi phạm ĐK này.

b.2) Đối với phù hợp đồng ủy quyền quyền sử dụng đất nhưng mà bên trên thời khắc giao ước vi phạm những ĐK được chỉ dẫn bên trên điểm a.4 và điểm a.6 đái mục 2.3 mục 2 này, tuy nhiên tiếp sau đó đã và đang được Ủy ban dân chúng cung cấp có thẩm quyền cung cấp giấy má ghi nhận quyền dùng khu đất hoặc một trong số loại giấy má tờ quy quyết định bên trên những khoản 1, 2 và 5 Điều 50 của Luật Đất đai năm 2003 nhưng mà sở hữu đột biến giành chấp và từ thời điểm ngày 01/7/2004 mới nhất sở hữu đòi hỏi Toà án giải quyết, thì ko xem là phù hợp đồng vô hiệu vì thế vi phạm ĐK này.

b.3) Đối với phù hợp đồng ủy quyền quyền sử dụng đất vi phạm ĐK được chỉ dẫn bên trên điểm a.4 và điểm a.6 đái mục 2.3 mục 2 này, nếu như sau thời điểm triển khai phù hợp đồng ủy quyền, mặt mũi nhận ủy quyền đã trồng cây nhiều năm, đã thử mái ấm chắc chắn... và mặt mũi ủy quyền ko phản đối và cũng không biến thành cơ sở non nước sở hữu thẩm quyền xử lý vi phạm hành chủ yếu theo dõi các quy quyết định của Nhà nước về xử lý vi phạm hành chủ yếu nhập nghành nghề khu đất đai, thì Toà án thừa nhận phù hợp đồng. Nếu mặt mũi nhận ủy quyền chỉ thực hiện mái ấm bên trên một phần đất, thì Toà án thừa nhận phần phù hợp đồng ủy quyền quyền dùng phần khu đất có nhà ở và diệt phần phù hợp đồng so với diện tích S khu đất sót lại, buộc mặt mũi nhận chuyển nhượng giao phó trả phần khu đất bại liệt mang đến mặt mũi ủy quyền, trừ tình huống việc giao phó trả không bảo vệ mục tiêu dùng cho tất cả nhị mặt mũi giao phó phối kết hợp đồng, đôi khi buộc các mặt mũi giao dịch lẫn nhau phần chênh nghiêng.

c) Việc xử lý kết quả của phù hợp đồng chuyển nhượng quyền dùng khu đất vô hiệu.

c.1) Khi xác lập phù hợp đồng ủy quyền quyền sử dụng khu đất vô hiệu, thì tuỳ từng tình huống Toà án vận dụng quy quyết định của điều luật tương ứng kể từ Điều 136 cho tới Điều 138, kể từ Điều 140 cho tới Điều 145 và Điều 146 của Sở luật Dân sự nhằm xác lập thời hạn đòi hỏi Toà án tuyên phụ thân hợp đồng ủy quyền quyền dùng khu đất vô hiệu và xử lý kết quả của phù hợp đồng chuyển nhượng quyền dùng khu đất vô hiệu.

c.2) Xác quyết định lỗi, xác lập trách móc nhiệm bồi thường thiệt hoảng.

Việc xác lập lỗi, xác lập trách móc nhiệm bồi thường thiệt hoảng được triển khai theo phía dẫn bên trên điểm a và điểm b tiểu mục 2.4 mục 2 Phần I của Nghị quyết số 01/2003/NQ-HĐTP ngày 16/4/2003 của Hội đồng Thẩm phán Toà án dân chúng vô thượng "Hướng dẫn vận dụng pháp lý trong việc xử lý một vài loại giành chấp dân sự, hôn nhân gia đình và gia đình"

c.3) Xác quyết định thiệt hoảng.

- Khi tuyên phụ thân phù hợp đồng ủy quyền quyền sử dụng đất vô hiệu thì Toà án cần thiết xác lập thiệt hoảng gồm:

Khoản chi phí nhưng mà mặt mũi ủy quyền cần chi ra để khôi phục lại hiện tượng thuở đầu của diện tích S khu đất vì thế mặt mũi nhận ủy quyền đã làm phá hủy đất; khoản chi phí nhưng mà mặt mũi nhận ủy quyền tiếp tục góp vốn đầu tư nhằm tôn tạo làm tăng độ quý hiếm quyền dùng khu đất, độ quý hiếm công trình xây dựng, gia tài, cây nhiều năm... trên khu đất. Trong tình huống phù hợp đồng ủy quyền quyền dùng khu đất ko có thoả thuận không giống về sự việc vận dụng giải pháp trị vi phạm phù hợp đồng và bồi thường thiệt hoảng quy quyết định bên trên Điều 379 Sở luật dân sự nhằm bảo đảm thực hiện nay phù hợp đồng thì thiệt hoảng còn bao hàm khoản chi phí chênh nghiêng độ quý hiếm quyền sử dụng khu đất vì thế những mặt mũi văn bản với độ quý hiếm quyền dùng khu đất bên trên thời điểm xét xử xét xử sơ thẩm hoặc những thiệt hoảng không giống, nếu như sở hữu.

- Để xác lập chính những thiệt hoảng phát biểu bên trên, Toà án cần tổ chức định vị độ quý hiếm quyền dùng khu đất và xác lập thiệt hoảng về đất như sau:

Nếu những đương sự ko văn bản được về giá bán trị quyền dùng khu đất và độ quý hiếm thiệt hoảng, thì Toà án đòi hỏi cơ sở trình độ chuyên môn định giá hoặc rời khỏi đưa ra quyết định xây dựng hội đồng định vị. Giá trị quyền dùng đất được xác lập theo dõi giá bán thị ngôi trường ủy quyền bên trên địa hạt điểm khu đất đang tranh chấp so với từng loại khu đất nhập thời khắc xét xử xét xử sơ thẩm.

Trong tình huống Ủy ban dân chúng cung cấp tỉnh sở hữu quy định độ quý hiếm quyền dùng khu đất ví dụ phù phù hợp với giá bán ủy quyền quyền sử dụng đất theo dõi giá bán thị ngôi trường bên trên địa hạt hoặc những trung tâm giao dịch thanh toán không cử động sản hoạt động hợp lí sở hữu niêm yết giá bán giao dịch thanh toán ủy quyền quyền dùng khu đất tại địa phương nhập thời khắc xét xử xét xử sơ thẩm, thì Toà án hoàn toàn có thể địa thế căn cứ nhập giá bán vì thế Ủy ban dân chúng quy quyết định hoặc niêm yết của những trung tâm giao dịch thanh toán nhằm xác định giá trị quyền dùng khu đất, nhưng mà ko nhất thiết cần xây dựng hội đồng định giá. Trong tình huống này cần được sở hữu địa thế căn cứ xác lập giá bán quyền dùng khu đất vì thế Ủy ban dân chúng quy quyết định hoặc giá bán quyền dùng khu đất vì thế trung tâm giao dịch thanh toán bất động sản niêm yết là trọn vẹn phù phù hợp với giá bán thị ngôi trường nhập thời khắc xét xử xét xử sơ thẩm.

- Trách nhiệm Chịu ngân sách mang đến việc định vị do các đương sự cần Chịu ngân sách ứng với phần nhiệm vụ của mình. Trường hợp đương sự sở hữu đòi hỏi định vị lại, thì người dân có đòi hỏi cần ứng trước trước chi phí mang đến việc định vị lại và Toà án tiếp tục đưa ra quyết định ai cần Chịu ngân sách quyết định giá tuỳ nằm trong nhập thành phẩm xét xử.

2.4. Giải quyết giành chấp quyền dùng đất trong tình huống khu đất đã và đang được tiến hành tập đoàn lớn tạo ra, liên minh xã nhưng mà tiếp sau đó tập đoàn tạo ra, liên minh xã đã biết thành giải thể.

Đối với khu đất đã và đang được cá thể, tổ chức triển khai tiến hành tập đoàn tạo ra, liên minh xã nhằm dùng cộng đồng nhập quy trình triển khai chủ yếu sách hợp tác hoá nông nghiệp nhưng mà sau thời điểm tập đoàn lớn tạo ra, liên minh xã bị giải thể thì địa thế căn cứ nhập quy quyết định bên trên Điều 1 của Luật Đất đai năm 1987, khoản 2 Điều 2 của Luật Đất đai năm 1993 và khoản 2 Điều 10 Luật Đất đai năm 2003 cần phân biệt như sau:

a) Chủ cũ hoặc người quá nối tiếp của những người bại liệt không có quyền đòi hỏi lại quyền dùng khu đất nếu như khu đất này đã được giao phó cho những người không giống sử dụng và bọn họ đã và đang được Ủy ban dân chúng cung cấp sở hữu thẩm quyền cung cấp giấy má ghi nhận quyền sử dụng đất theo dõi Luật Đất đai năm 1987, Luật Đất đai năm 1993, Luật Đất đai năm 2003 hoặc có một trong số loại sách vở quy quyết định bên trên những khoản 1, 2 và 5 Điều 50 của Luật Đất đai năm 2003, trừ tình huống sở hữu địa thế căn cứ minh chứng người đang dùng khu đất bại liệt sở hữu hành động gián trá, lừa hòn đảo... và để được giao phó quyền sử dụng đất.

b) Chủ cũ hoặc người quá nối tiếp của những người bại liệt sở hữu quyền đòi lại quyền dùng khu đất hoặc độ quý hiếm quyền dùng khu đất Khi sở hữu rất đầy đủ những điều kiện sau đây:

- Đất không biến thành Nhà nước vận hành nhập quá trình thực hiện nay quyết sách khu đất đai của Nhà nước VN dân công ty nằm trong hoà, Chính phủ cách mạng nhất thời Cộng hòa miền Nam VN và Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

- Chủ cũ sở hữu một trong số loại sách vở quy định tại những khoản 1, 2 và 5 Điều 50 của Luật Đất đai năm 2003;

- Người đang được dùng khu đất không tồn tại giấy má hội chứng nhận quyền dùng khu đất theo dõi Luật Đất đai năm 1987, Luật Đất đai năm 1993, Luật Đất đai năm 2003 và cũng không tồn tại một trong số loại sách vở quy quyết định bên trên những khoản 1, 2 và 5 Điều 50 của Luật Đất đai năm 2003 vì như thế nguyên do người đó dùng khu đất là ở nhờ, mượn, mướn, lấn, cướp khu đất hoặc vì như thế những giao dịch thanh toán dân sự không giống ngược pháp lý, ngược đạo đức nghề nghiệp xã hội.

III. VIỆC GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP VỀ TÀI SẢN DO NHÀ NƯỚC THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI NGƯỜI CÓ CÔNG VỚI CÁCH MẠNG

1. Tài sản được non nước cấp cho người dân có công với cơ hội mạng

1.1. Trường phù hợp người dân có công với cách mệnh được nhận gia tài nhập thời kỳ hôn nhân gia đình Khi bọn họ còn sinh sống thì gia tài được xem là tài sản riêng rẽ của những người bại liệt, trừ tình huống bọn họ gắn vào khối gia tài cộng đồng của vợ chồng. Khi bọn họ bị tiêu diệt thì gia tài bại liệt nhằm lại cho những quá nối tiếp của mình.

1.2. Trường phù hợp sau thời điểm người dân có công với cơ hội mạng đã bị tiêu diệt, cơ sở non nước sở hữu thẩm quyền mới nhất sở hữu đưa ra quyết định mang đến bọn họ thừa hưởng tài sản theo dõi quy quyết định của pháp lý thì gia tài này là di tích nhằm lại cho những quá kế của bọn họ.

2. Tài sản được Nhà nước cấp cho thân ái nhân của người dân có công với cơ hội mạng

Nếu sau thời điểm người dân có công với cách mệnh tiếp tục bị tiêu diệt, cơ quan lại non nước sở hữu thẩm quyền mới nhất đưa ra quyết định mang đến thân ái nhân của mình hưởng trọn tài sản theo quy quyết định của pháp lý và trong những thân ái nhân của những người bại liệt sở hữu giành chấp về tài sản và đòi hỏi Toà án xử lý, thì đấy là vụ dân sự đòi hỏi phân tách tài sản cộng đồng. Khi xử lý cần thiết phân biệt như sau:

a) Nếu nhập đưa ra quyết định của cơ sở non nước có thẩm quyền sở hữu ghi ví dụ thương hiệu người thừa hưởng gia tài, thì chỉ người mang tên mới được hưởng trọn gia tài bại liệt.

b) Nếu nhập đưa ra quyết định của cơ sở non nước có thẩm quyền ko ghi rõ ràng người thừa hưởng gia tài bao gồm những người dân ví dụ nào là mà chỉ ghi cung cấp cộng đồng mang đến thân ái nhân của người dân có công với cách mệnh, thì thân ái nhân của người này được hưởng trọn cộng đồng. Việc xác lập ai là thân ái nhân của người dân có công với cách mệnh nhập tình huống ví dụ được triển khai theo dõi quy quyết định của nhà nước.

Ví dụ: Theo quy quyết định bên trên Điều 5 của Quyết quyết định số 20/2000/QĐ-TTg ngày 03/02/2000 của Thủ tướng tá Chính phủ về việc tương hỗ người hoạt động và sinh hoạt cách mệnh từ xưa cách mệnh mon Tám năm 1945 cải thiện nhà tại thì thân ái nhân của người dân có công với cách mệnh là bà xã, ck, các con của những người bại liệt.

Nếu nhập văn phiên bản pháp lý nhà nước ko quy định ví dụ ai là thân ái nhân của người dân có công với cách mệnh nhưng mà chỉ quy định chung là thân ái nhân thì thân ái nhân của người dân có công với cách mệnh bao gồm sở hữu bà xã, ck, cha đẻ, u đẻ, phụ thân nuôi, u nuôi, con cái đẻ, con cái nuôi, người thẳng nuôi dưỡng người có công với nước.

IV. HIỆU LỰC THI HÀNH CỦA NGHỊ QUYẾT

1. Nghị quyết này được Hội đồng thẩm phán Toà án dân chúng vô thượng trải qua ngày 10 mon 8 năm 2004 và sở hữu hiệu lực thực thi thi hành sau chục lăm ngày, Tính từ lúc ngày đăng Công báo.

Những chỉ dẫn của Toà án dân chúng vô thượng được ban hành trước thời điểm ngày Nghị quyết này còn có hiệu lực thực thi về những yếu tố được phía dẫn trong Nghị quyết này đều huỷ bỏ.

2. Đối với những vụ dân sự, hít nhân và mái ấm gia đình nhưng mà Toà án tiếp tục thụ lý tuy nhiên ko xét xử xét xử sơ thẩm, xét xử phúc án hoặc xét xử giám đốc thẩm, tái ngắt thẩm thì vận dụng Nghị quyết này nhằm xử lý.

Xem thêm: sưu tầm tục ngữ về con người và xã hội

3. Đối với những phiên bản án, đưa ra quyết định dân sự, hôn nhân và mái ấm gia đình của Toà án tiếp tục sở hữu hiệu lực thực thi pháp lý trước thời điểm ngày Nghị quyết này sở hữu hiệu lực thực thi thực hiện thì ko vận dụng Nghị quyết này nhằm kháng nghị theo dõi thủ tục giám đốc thẩm hoặc tái ngắt thẩm, trừ tình huống việc kháng nghị phiên bản án, quyết định có những địa thế căn cứ không giống.

TM. HỘI ĐỒNG THẨM PHÁN TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO
CHÁNH ÁN

Nguyễn Văn Hiện