Hướng Dẫn Nghi Thức Trì Chú Đại Bi, Nghi Thức Đơn Giản Trì Tụng Chú Đại Bi Tại Nhà

(Chư Phật tử nghiêm tịnh thân tâm, quỳ, chấp tay cung kính. Chủ lễ nguyện hương.)

Ðọc Tịnh Pháp Giới Chơn ngôn: Án Lam (7 biến)

Bạn đang xem: Hướng Dẫn Nghi Thức Trì Chú Đại Bi, Nghi Thức Đơn Giản Trì Tụng Chú Đại Bi Tại Nhà

Tịnh Tam Nghiệp Chơn ngôn: Án, Ta Phạ Bà Phạ Thuật Ðà Ta Phạ, Ðạt Ma Ta Phạ, Bà Phạ, Thuật Ðộ Hám (3 lần)

Lục Tự Đại Minh Chú: Án Ma Ni Bát Di Hồng (7 lần)

1/. Nguyện Hương

Nguyện đem lòng thành kính,Gởi theo đám mây hương.Phưởng phất khắp mười phương.Cúng dường ngôi Tam Bảo,Thề trọn đời giữ đạo,Theo tự tánh làm lành,Cùng pháp giới chúng sinh,Cầu Phật từ gia hộ,Tâm Bồ Đề kiên cố,Xa bể khổ nguồn mê,Chóng quay về bờ Giác (1 lạy) o

2/. Kỳ Nguyện

(Riêng cho vị chủ lễ)

Tư thời đệ tử chúng đẳng phúng tụng kinh chú, xưng tán hồng danh, tập thử công đức, nguyện thập phương thường trú Tam Bảo, Điều ngự Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật, từ bi gia hộ cho đệ tử ………… pháp danh ………….. phiền não đoạn diệt, nghiệp chướng tiêu trừ, căn lành tăng trưởng, xa lìa khổ ách, tăng tiến Bồ đề, cùng tất cả chúng sanh đồng chứng vô thượng Chánh Đẳng Chánh Giác.

(Đứng dậy cấp hương lên lư rồi chấp tay đứng thẳng và niệm lớn)

3/. Tán Thán Phật

Đấng Pháp Vương vô thượngBa cõi chẳng ai bằng.Thầy dạy khắp trời người,Cha lành chung bốn loài.Quy y tròn một niệm,Dứt sạch nghiệp ba kỳ,Xưng dương cùng tán thán,Ức kiếp không cùng tận. (xá) o

4/. Quán Tưởng

Phật chúng sanh tánh thường rỗng lặng.Đạo cảm thông không thể bàn,Lưới đế châu ví đạo tràng,Mười phương Phật bảo hào quang sáng ngờiTrước bảo tọa thân con ảnh hiện.Cúi đầu xin thệ nguyện quy y. o

5/. Đảnh Lễ Tam Bảo

Chí Tâm Đảnh Lễ:

Nam mô tận hư không, biến pháp giới, quá hiện, vị lai Thập phương chư Phật, Tôn Pháp, Hiền Thánh Tăng, thường trú Tam Bảo. (1 lạy) o

Chí Tâm Đảnh Lễ:

Nam mô Ta Bà Giáo chủ, Điều Ngự Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Đương Lai Hạ Sanh Di Lặc Tôn Phật, Đại Trí Văn Thù Sư Bồ Tát, Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát, Hộ Pháp chư tôn Bồ Tát, Linh Sơn Hội Thượng Phật Bồ Tát. (1 lạy) o

Chí Tâm Đảnh Lễ:

Nam Mô Tây Phương Cực Lạc thế giới, đại từ đại bi tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật, đại bi Quán Thế Âm Bồ Tát, Đại Thế Chí Bồ Tát, đại nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát, Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ tát. (1 lạy) o

6/. Tán Lư Hương

Lư hương vừa bén chiên đàn,Khói bay nghi ngút muôn vàn cõi xa,Lòng con kính ngưỡng thiết tha,Ngưỡng mong chư Phật thương mà chứng cho.

Nam Mô Hương Vân Cái Bồ tát. (3lần) o

Nam Mô Quá khứ vô lượng kiếp Chánh Pháp Minh Thế TônNam Mô Thập phương nhứt thiết chư Phật Thế TônNam Mô Hiền kiếp thiên Phật, tam thế nhứt thiết chư Phật Thế TônNam Mô Quảng Đại Viên Mãn Vô Ngại Đại Bi Tâm Đà ra ni thần diệu chương cúNam Mô Quán Âm sở thuyết chư đà ra ni cập thập phương tam thế nhứt thiết tôn PhápNam Mô Thiên thủ thiên nhãn, đại từ đại bi Quán Thế Âm Tự Tại Bồ Tát Ma Ha Tát.

Nam mô đại bi Quán Thế Âm,nguyện con mau biết tất cả pháp.Nam mô đại bi Quán Thế Âm,nguyện con sớm được mắt trí huệ.Nam mô đại bi Quán Thế Âm,nguyện con mau độ các chúng sanh,Nam mô đại bi Quán Thế Âm,nguyện con sớm được phương tiện khéo.Nam mô đại bi Quán Thế Âm,nguyện con mau lên thuyền bát nhã.Nam mô đại bi Quán Thế Âm,nguyện con sớm được qua biển khổ,Nam mô đại bi Quán Thế Âm,nguyện con mau được đạo giới định.Nam mô đại bi Quán Thế Âm,nguyện con sớm lên non Niết Bàn.Nam mô đại bi Quán Thế Âm,nguyện con mau về nhà vô vi.Nam mô đại bi Quán Thế Âm,nguyện con sớm đồng thân pháp tánh.Nếu con hướng về nơi non đao,non đao tức thời liền sụp đổ.Nếu con hướng về lửa, nước sôi,nước sôi, lửa cháy tự khô tắt.Nếu con hướng về cõi địa ngục,địa ngục liền mau tự tiêu diệt,Nếu con hướng về loài ngạ quỷ.Ngạ quỷ liền được tự no đủ,Nếu con hướng về chúng Tu La,Tu la tâm ác tự điều phục,Nếu con hướng về các súc sanh,súc sanh tự được trí huệ lớn.

Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát (108 lần)

Nam Mô A Di Đà Phật (108 lần)

Quán Thế Âm Bồ tát lại bạch Phật: – Bạch đức Thế Tôn, nếu chúng sanh nào tụng trì thần chú Đại Bi mà còn bị đọa vào 3 đường ác, tôi thề không thành chánh giác. Tụng trì thần chú Đại Bi, nếu không được sanh về các cõi Phật, tôi thề không thành chánh giác. Tụng trì thần chú Đại Bi, nếu không được vô lượng tam muội biện tài, tôi thề không thành chánh giác. Tụng trì thần chú Đại Bi, tất cả sự mong cầu trong đời hiện tại nếu không được vừa ý, thì chú này không được gọi là Đại Bi Tâm Đà Ra Ni.

Khi đức Quán Thế Âm Bồ Tát nói lời ấy rồi, liền ở trước chúng hội, chắp tay đứng thẳng, đối với chúng sanh khởi lòng từ bi, nở mặt mỉm cười, nói chương cú mầu nhiệm Quảng Đại Viên Mãn Vô Ngại Đại Bi Tâm Đà Ra Ni rằng:

Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da.

Nam mô a rị da bà lô yết đế, thước bát ra da, bồ đề tát đỏa bà da, ma ha tát đỏa bà da, ma ha ca lô ni ca da. Án tát bàn ra phạt duệ, số đát na đát tỏa.

Nam mô tất kiết lật đỏa, y mông a rị da, bà lô kiết đế, thất Phật ra lăng đà bà.

Nam mô na ra cẩn trì hê rị, ma ha bàn đa sa mế, tát bà a tha đậu du bằng, a thệ dựng, tát bà tát đa, na ma bà già, ma phạt đạt đậu, đát điệt tha. Án, a bà lô hê, lô ca đế, ca ra đế, di hê rị, ma ha bồ đề tát đỏa, tát bà tát bà, ma ra ma ra, ma hê ma hê, rị đà dựng, cu lô cu lô, kiết mông độ lô độ lô, phạt xà da đế, ma ha phạt xà da đế, đà ra đà ra, địa rị ni, thất Phật ra da, dá ra dá ra. Mạ mạ phạt ma ra, mục đế lệ, y hê di hê, thất na thất na, a ra sâm Phật ra xá lợi, phạt xa phạt xâm, Phật ra xá da, hô lô hô lô, ma ra hô lô hô lô hệ rị, ta ra ta ra, tất rị tất rị, tô rô tô rô, bồ đề dạ, bồ đề dạ, bồ đà dạ, bồ đà dạ, di đế rị dạ na ra cẩn trì địa rị sắc ni na, ba dạ ma na, ta bà ha. Tất đà dạ, ta bà ha. Ma ha tất đà dạ, ta bà ha. Tất đà du nghệ, thất bàn ra dạ, ta bà ha. Na ra cẩn trì, ta bà ha. Ma ra ma ra, ta bà ha. Tất ra tăng a mục khê da, ta bà ha. Ta bà ma ha, a tất đà dạ, ta bà ha. Giả kiết ra a tất đà dạ, ta bà ha. Ba đà ma yết tất đà dạ, ta bà ha. Na ra cẩn trì bàn đà ra dạ, ta bà ha. Ma ba lị thắng yết ra dạ, ta bà ha. o

Nam mô hắc ra đát na, đa ra dạ da.

Nam mô a rị da, bà lô yết đế, thước bàng ra dạ, ta bà ha.

Án, tất điện đô, mạn đa ra, bạt đà dạ ta bà ha. o

 (có thể tụng từ 5, 7, 14, 27, 35, 49 cho đến 108 lần, tùy vào thời gian cho phép)

Xem thêm: báo cáo công tác kiểm tra giám sát của chi bộ trường học

8/. Thập Nhị nguyện:

1/. Nam-mô hiệu Viên-thông danh Tự-tại, Quán-Âm Như-Lai, quảng phát hoằng thệ nguyện. (1 lạy)

2/. Nam-mô nhứt niệm tâm vô quái ngại, Quán-Âm Như-Lai thường cư Nam-hải nguyện. (1 lạy)

3/. Nam-mô trụ Ta-bà, U-minh giới, Quán-Âm Như-Lai tầm thinh cứu khổ nguyện. (1 lạy)

4/. Nam-mô hàng tà-ma trừ yêu-quái, Quán-Âm Như-Lai, năng trừ nguy-hiểm nguyện. (1 lạy)

5/. Nam-mô thanh-tịnh bình thùy dương-liễu, Quán-Âm Như-Lai cam-lộ sái tâm nguyện. (1 lạy)

6/. Nam-mô đại từ-bi, năng hỷ-xả, Quán-Âm Như-Lai, thường hành bình đẳng nguyện. (1 lạy)

7/. Nam-mô trú dạ tuần vô tổn hoại, Quán-Âm Như-Lai thệ diệt tam-đồ nguyện. (1 lạy)

8/. Nam-mô vọng nam-nham, cần lễ bái, Quán-Âm Như-Lai, già tỏa giải-thoát nguyện. (1 lạy)

9/. Nam-mô tạo pháp thuyền du khổ hải, Quán-Âm Như-Lai độ tận chúng-sanh nguyện. (1 lạy)

10/. Nam-mô tiền tràng phan, hậu bảo-cái, Quán-Âm Như-Lai tiếp dẫn Tây-Phương nguyện. (1 lạy)

11/. Nam-mô Vô-lượng-thọ Phật cảnh giới, Quán-Âm Như-Lai, Di-Ðà thọ ký nguyện. (1 lạy)

12/. Nam-mô đoan nghiêm thân vô tỉ tái, Quán-Âm Như-Lai, quả tu thập nhị nguyện. (1 lạy)

9/. Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh

Quán Tự Tại Bồ Tát hành thâm bát nhã ba la mật đa thời chiếu kiến ngã uẩn giai không độ nhất thiết khổ ách.

Xá Lợi Tử, sắc bất dị không, không bất dị sắc, sắc tức thị không, không tức thị sắc. Thọ tưởng hành thức diệc phục như thị.

Xá Lợi Tử, thị chư pháp không tướng, bất sanh bất diệt bất cấu bất tịnh, bất tăng bất giảm, thị cố không trung vô sắc, vô thọ tưởng hành thức, vô nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý. Vô sắc thanh hương vị xúc pháp, vô nhãn giới, nãi chí vô ý thức giới, vô vô minh diệc, vô vô minh tận, nãi chí vô lão tử, diệc vô lão tử tận, vô khổ tập diệc đạo, vô trí diệc vô đắc.

Dĩ vô sở đắc cố. Bồ đề tát đỏa y bát nhã ba la mật đa cố, tâm vô quái ngại, vô quái ngại cố, vô hữu khủng bố, viễn ly điên đảo mộng tưởng cứu cánh niết bàn, tam thế chư Phật y bát nhã ba la cố đắc a nậu đa la tam miệu tam bồ đề cố tri bát nhã ba la mật đa, thị đại thần chú, thị đại minh chú, thị vô thượng chú, thị vô đẳng đẳng chú, năng trừ nhất thiết khổ, chân thật bất hư.

Cố thuyết bát nhã ba la mật đa chú, tức thuyết chú viết:

Yết đế, ba la yết đế, ba la tăng yết đế, bồ đề tát bà ha. (3 lần) o

10/. Vãnh Sanh Quyết Định Chơn Ngôn:

Nam mô a di đa bà dạ,Đa tha đà đa dạ, đa địa dạ tha.A di rị đô bà tỳ,A di rị đa tất đam bà tỳ,A di rị đa tì ca lan đế,A di rị đa tì ca lan đa,Dà di nị dà dà na,Chỉ đa ca lệ ta bà ha. (3 lần) o

Phật A Di Ðà thân sắc vàngTướng tốt quang minh không ai bằngHào quang trắng uyển chuyển như Tu DiMắt Phật xanh biếc như nước bốn biểnTrong quang minh có vô số hoá PhậtHoá Bồ Tát cũng nhiều vô biênBốn mươi tám nguyện độ chúng sinhChín phẩm sen vàng lên bờ giác.

Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Ðại Từ Ðại Bi Tiếp Dẫn Ðạo Sư A Di Ðà Phật.

Nam Mô A Di Ðà Phật. (30 lần)Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát. (3 lần)Nam Mô Ðại Thế Chí Bồ Tát. (3 lần)Nam Mô Ðịa Tạng Vương Bồ Tát.(3 lần)Nam Mô Thanh Tịnh Ðại Hải Chúng Bồ Tát. (3 lần)

11/. Phục Nguyện:

(Có thể nguyện theo ý của mình, nếu không thì có thể theo lời nguyện như sau:)

Cúi lạy mười Phương chư Phật, chư Đại Bồ tát, chư hiền Thánh Tăng, Thiên Long Bát Bộ, Già Lam Hộ Pháp, thùy từ chứng minh gia hộ cho đệ tử tánh danh …… Pháp danh ……sanh ………tuổi ………. nghiệp chướng tiêu trừ, phước lành tăng trưởng, bệnh căn thuyên giảm, bệnh nghiệp dứt trừ, sở cầu như ý, tăng tiến bồ đề, lâm chung chánh niệm, được vãng sanh Cực Lạc quốc.

12/. Sám Phổ Hiền

(Quỳ đọc)

Ðệ-tử chúng đẳng, tùy-thuận tu tập. Phổ-Hiền Bồ-tát, thập chủng đại nguyện:

Nhứt giả lễ kính chư Phật,Nhị giả xưng tán Như-Lai,Tam giả quảng tu cúng-dường,Tứ giả sám-hối nghiệp-chướng,Ngũ giả tùy-hỉ công-đức,Lục giả thỉnh chuyển pháp-luân,Thất giả thỉnh Phật trụ thế,Bát giả thường tùy Phật học,Cửu giả hằng thuận chúng-sanh,Thập giả phổ giai hồi-hướng.

13/. Hồi Hướng

Tụng Chú công đức thù thắng hạnh,Bao nhiêu phước đức sẵn dành chúng sinh,Nguyện cho tất cả hàm linh,Sớm về cõi tịnh nghe kinh diệu huyềnNguyện tiêu ba chướng não phiền,Cầu chơn trí huệ phá xiềng vô minh.Nguyện trừ tội chướng điêu linh,Hạnh lành Bồ tát thường tinh tấn làm.Nguyện sanh cõi tịnh siêu phàmHoa sen chín phẩm sẽ làm mẹ cha.Hoa nở thấy Phật hiện ra,Vô sanh chứng ngộ bạn ta thánh hiền.Nguyện đem công đức hiện tiền,Hướng về khắp cả các miền gần xa.Con và cha mẹ, ông bà,Chúng sanh giác ngộ chan hòa pháp thân. o

13/. Tự Tam Quy:

Xem thêm: bài tập thì quá khứ tiếp diễn với when và while

Tự quy y Phật, đương nguyện chúng sanh, thể giải đại đạo, phát vô thượng tâm. (1 lạy) o

Tự quy y Pháp, đương nguyện chúng sanh, thâm nhập Kinh tạng, trí huệ như hải. (1 lạy) o

Tự quy y Tăng, đương nguyện chúng sanh, thống lý đại chúng, nhất thiết vô ngại. (1 lạy) o