Hướng Dẫn Nghi Thức Trì Tụng Chú Đại Bi Tại Nhà Đơn Giản Và Đúng Nhất

việc trì tụng chú đại bi hằng ngày đem lại rất nhiều lợi lạc cho hành giả, người đệ tử Phật nên nắm rõ phương cách hành trì để việc tu tập của mình đạt được nhiểu thành tựu và hiệu quả hơn
Chú Đại Bi là thần chú quảng đại viên mãn, thần chú vô ngại đại bi, thần chú cứu khổ. Trí chú này thì diệt vô lượng tội, được vô lượng phước và chết thì sinh Cực Lạc.

Niệm Phật cầu vãng sanh

Bạn đang xem: Hướng Dẫn Nghi Thức Trì Tụng Chú Đại Bi Tại Nhà Đơn Giản Và Đúng Nhất

Trì chú

Nam mô Ðại bi hội thượng Phật Bồ tát (3 lần).

Thiên thủ thiên nhãn vô ngại đại bi tâm đà la ni:

Nam mô hát ra đát na đá ra dạ da. Nam mô a rị da. Bà lô yết đế thước bát ra da. Bồ đề tát đỏa bà da. Ma ha tát đỏa bà da. Ma ha ca rô ni ca da. Án, tát bàn ra phạt duệ. Số đát na đát đả. Nam mô tất cát lật đỏa y mông a rị da. Bà lô cát đế thất phật ra lăng đà bà.

Nam mô na ra cẩn trì. Hê rị ma ha bàn đa sa mế. Tát bà a tha đậu du bằng. A thệ dựng. Tát bà tát đá na ma bà dà. Ma phạt đặc đậu. Ðát điệt tha. Án. A bà lô hê, lô ca đế. Ca ra đế. Di hê rị. Ma ha bồ đề tát đỏa. Tát bà tát bà. Ma ra ma ra, ma hê ma hê rị đà dựng.

Câu lô câu lô yết mông. Ðộ lô độ lô phạt xà da đế, ma ha phạt xà da đế. Ðà ra đà ra. Ðịa rị ni. Thất phật ra da. Dá ra dá ra. Mạ mạ. Phạt ma ra. Mục đế lệ. Y hê y hê. Thất na thất na. A ra sâm phật ra xá lị, phạt sa phạt sâm. Phật ra xá da. Hô lô hô lô ma ra, hô lô hô lô hê rị. Sa ra sa ra. Tất rị tất rị. Tô rô tô rô. Bồ đề dạ, bồ đề dạ. Bồ đà dạ, bồ đà dạ. Di đế lị dạ. Na ra cẩn trì. Ðịa lị sắt ni na.

Ba dạ ma na, sa bà ha. Tất đà dạ, sa bà ha. Ma ha tất đà dạ, sa bà ha. Tất đà du nghệ. Thất bàn ra dạ, sa bà ha. Na ra cẩn trì, sa bà ha. Ma ra na ra, sa bà ha. Tất ra tăng a mục khê da, sa bà ha. Sa bà ma ha a tất đà dạ, sa bà ha. Giả cát ra a tất đà dạ, sa bà ha. Ba đà ma yết tất đà dạ, sa bà ha. Na ra cẩn trì, bàn đà ra dạ, sa bà ha. Ma bà lị thắng yết ra dạ, sa bà ha. Nam mô hát ra đát na đá ra dạ da. Nam mô a lị da, Bà lô cát đế. Thước bàn ra dạ, sa bà ha.

Án tát điện đô, Mạn đa ra, Bạt đà da, sa bà ha.

(5 lần, tụng theo bình thường; tụng thẳng Phạn tự không linh nghiệm bằng, có người kiên nhẫn thử nghiệm thấy như vậy).

Sám nguyện

Kính lạy đại Bồ tát Quan Thế Âm, vô thỉ đến giờ, con vốn có tâm tánh thanh tịnh mà lại u mê ám chướng, sống trong pháp tánh bình đẳng mà lại nhân ngã bỉ thử, lỗi gây ra không thể xiết kể, tội bùng dậy khó nỗi hủy diệt. Ngày nay nhờ đại bi của đại bồ tát, đại lực của đại thần chú, con nguyện được tiêu diệt cả (1 đến 3 lạy; 3 lạy thì mỗi lạy đọc 1 lần).

Kính lạy đại Bồ tát Quan Thế Âm, xin đại bồ tát nắm giữ con bằng ngàn tay, soi thấy con bằng ngàn mắt, làm cho con bặt hết yếu tố tội ác, làm theo hạnh nguyện quảng đại, đủ đại từ bi, chứng đại bát nhã (1 đến 3 lạy; 3 lạy thì mỗi lạy đọc 1 lần).

Xem thêm: bản cam kết tu dưỡng rèn luyện phấn đấu 2017

Hồi hướng

Nguyện đem công đức này

hồi hướng khắp tất cả,

đệ tử và chúng sinh

đều trọn thành Phật đạo

Kính lạy Phật Pháp Tăng, vô thượng tam bảo (1 lạy).

Kính lạy đức Phật bổn sư là Thích ca mâu ni như lai (1 lạy).

Kính lạy vị có vô ngại đại bi tâm làQuan Thế Âm đại Bồ tát (1 lạy).

Kính lạy bài chú Tinh túy của đại từ bi (1 lạy).

Xem thêm: đề thi học sinh giỏi văn 7 cấp huyện violet

Kính lạy đức Phật bổn sư của đức Bồ tát Quan Thế Âm là A Di Đà Như Lai (1 lạy).

Kính lạy đức Phật truyền thọ cho đức Bồ tát Quan Thế Âm bài chú Tinh túy của đại từ bi là Thiên quang vương tịnh trú như lai (1 lạy).

Kính lạy liệt vị Bồ tát, Duyên giác, La hán, liệt vị Phạn vương, Ðế thích và chư thiên thiện thần (1 lạy).