Nguyện Đem Công Đức Này - Ghim Trên 10 Công Đức Niệm Phật

15 Tháng Tám, 2017

Phát Nguyện Vãng Sanh thường tụng vào buổi sáng hay trước khóa lễ Phật, niệm Phật. Hồi hướng công đức vào buổi tối trước khi đi ngủ hay sau khóa lễ.

Bạn đang xem: Nguyện Đem Công Đức Này - Ghim Trên 10 Công Đức Niệm Phật

I. PHÁT NGUYỆN VÃNG SANH


 
Đệ tử chúng con, hiện là phàm phu, trong vòng sanh tử, tội chướng sâu nặng, luân chuyển sáu đường, khổ không nói được. Nay gặp tri thức, được nghe danh hiệu, bản nguyện công đức, của Phật Di-đà, một lòng xưng niệm, cầu nguyện vãng sanh. Nguyện Phật từ bi, xót thương chẳng bỏ, phóng quang nhiếp thọ. Đệ tử chúng con chưa biết Phật thân, tướng tốt quang minh, nguyện Phật thị hiện, cho con được thấy. Lại thấy tướng mầu, Quán-Âm Thế-Chí, các chúng Bồ-tát và thế giới kia, thanh tịnh trang nghiêm, vẻ đẹp quang minh, xin đều thấy rõ.

Con nguyện lâm chung không chướng ngại.

A-di-đà đến rước từ xa.

Quán-Âm cam lồ rưới nơi đầu.

Thế Chí kim đài trao đỡ gót.

Trong một sát na lìa ngũ trược.

Khoảng tay co duỗi đến Liên Trì.

Khi hoa sen nở thấy Từ Tôn

Nghe tiếng pháp sâu lòng sáng tỏ.

Nghe xong liền ngộ Vô Sanh Nhẫn.

Không rời An Dưỡng lại Ta-bà.

Khéo đem phương tiện lợi quần sanh

Hay lấy trần lao làm Phật sự.

Con nguyện như thế Phật chứng tri

Kết cuộc về sau được thành tựu.

Xem thêm: john needs to see a doctor because of his terrible

II. HỒI HƯỚNG CÔNG ĐỨC

Nguyện đem công đức này,

Trang nghiêm Phật Tịnh-độ.

Trên đền bốn ơn nặng, Dưới cứu khổ tam đồ

Nếu có kẻ thấy nghe Đều phát lòng Bồ-đề

Hết một báo thân này Đồng sanh nước Cực-lạc.

Ngoài ra có thể phát nguyện hồi hướng riêng cho các đối tượng như oan gia trái chủ, cửu huyền thất tổ hoặc một người cụ thể tùy thuộc vào mục đích mong muốn của người hồi hướng.

Nguyện đem công đức này:

Hồi hướng về Tây Phương, trang nghiêm Tịnh độ.

Hồi hướng cho thập phương pháp giới hữu tình, trên đền bốn ân, dưới cứu tam đồ, cầu cho thế giới hòa bình, tất cả chúng sinh đều được độ thoát.

Hồi hướng cho lịch đại kiếp số oán thân trái chủ, tất cả những chúng sinh đã bị con não loạn vì bất cứ lý do gì. Hồi hướng cho tất cả sinh linh đã bị con giết hại hoặc để ăn thịt, hoặc để vui chơi, hoặc vô tình, hoặc cố ý… hưởng được phần lợi lạc. Xin xóa bỏ hận thù, hộ pháp cho nhau, đồng nguyện vãng sinh, đồng sinh Cực Lạc.

Hồi hướng cho ông bà, cha mẹ, bà con thân thuộc trong vô lượng kiếp, dù đang ở trong bất cứ cảnh giới nào đều được cảm ứng, phát lòng niệm Phật và đều được siêu sinh.

Hồi hướng cho cha mẹ hiện tiền đời này được vãng sinh Tịnh độ.

Xem thêm: để nhớ một thời ta đã yêu lời bài hát

Hồi hướng cho tất cả chồng (vợ) con, anh chị em, thân thuộc còn đang hiện tiền, mọi người đều phát khởi Tín – Hạnh – Nguyện cầu sinh Tịnh độ, và đều được thành tựu.

Hồi hướng cho tất cả chúng sinh có duyên hay không có duyên với con, sau cùng đều được vãng sinh Cực Lạc Quốc.

Hồi hướng cho ngày lâm chung của con. Nguyện Phật thọ ký, biết trước ngày giờ, tâm hồn tỉnh táo, lâm chung không chướng ngại. Nguyện A Di Đà Phật, Quán – Âm, Thế Chí cùng chư Bồ Tát chúng, tướng hảo quang minh, hiện tiền tiếp dẫn vãng sanh Cực Lạc. Nguyện hoa nở thấy Phật ngộ Vô sinh, nguyện tu chứng đắc Vô Thượng Bồ Đề, nguyện độ vô biên chúng sinh trong mười phương pháp giới đều vãng sinh Tây phương, viên thành Phật đạo.